ˆ

Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie Burmistrza o konsultacjach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-16 13:11:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
O KONSULTACJACH
 
Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji:
 
1) projekt uchwały w sprawie zmiany Nr XXXVIII.269.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 12 września 2014r. w sprawie określenia zasad  i trybu przyznawania  nagród  dla sportowców za osiągnięte wyniki sportowe 
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od 16 listopada 2017r. do 26 listopada 2017r.
 
Forma konsultacji:
zamieszczenie na okres 7 dni projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń
 
Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane na Stanowisku d/s społecznych i rozwoju lokalnego pok. 104 UM Łęknica lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail:
 
Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Stanowisko d/s społecznych i rozwoju lokalnego pok.104, tel.(68) 3624702
 
 
                                                                                                                      Burmistrz Łęknicy
                                                                                                                                /.../
                                                                                                                         Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dagmara Malik Data wytworzenia informacji: 2017-11-16 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marlena Chojnacka Data wprowadzenia do BIP 2017-11-16 13:11:00
Wprowadził informację do BIP: Dagmara Malik Data udostępnienia informacji: 2017-11-16 13:13:16
Osoba, która zmieniła informację: Dagmara Malik Data ostatniej zmiany: 2017-11-16 13:14:26
Artykuł był wyświetlony: 450 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH - projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2018r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-16 14:36:44

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
Przedmiot konsultacji: 
1) projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2018r.
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od 16 października 2017r. do 26 października 2017r.
Forma konsultacji:
zamieszczenie na okres 7 dni projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń
Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane na Stanowisku d/s podatków i opłat lokalnych pok. 101 UM Łęknica lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail:
Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Referat Finansowy Urzędu Miejskiego w Łęknicy, stanowisko d/s podatków i opłat lokalnych, pok.101, tel.(68) 3624704 

Burmistrz Łęknicy
                                                                                                                                Piotr Kuliniak
 
 

Projekt uchwały

PROJEKT
 
UCHWAŁA NR …………………..
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia ……………………………...
 
 
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknicy na 2018 rok.
 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1875) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1785 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
 
    1) nieruchomości lub ich części wykorzystywane na cele świadczeń pomocy społecznej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
    2) nieruchomości lub ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
    3) nieruchomości lub ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną przeciwpożarową, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
    4) nieruchomości lub ich części wykorzystywane na cele rekreacyjne, sportowe, kulturalne, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
    5) nieruchomości lub ich części wykorzystywane na cele związane z wypożyczaniem książek i czytelnictwem, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
    6) nieruchomości lub ich części wykorzystywane na cele zbiorowego zaopatrzenia w wodę, wodociągów, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
 
 
Przewodniczący Rady
Andrzej Marszałek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-10-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Cielińska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-16 14:36:44
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-10-16 14:37:55
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-10-16 14:37:55
Artykuł był wyświetlony: 510 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje - projekt uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-14 14:40:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji:
 
1) projekt uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od 14 kwietnia 2016r. do 24 kwietnia 2016r.
 
Forma konsultacji:
zamieszczenie na okres 7 dni projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń
 
Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane na Stanowisku d/s podatków i opłat lokalnych pok. 201 UM Łęknica lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail:
 
Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
 
Referat Finansowy Urzędu Miejskiego w Łęknicy, stanowisko d/s podatków i opłat lokalnych, pok.201, tel.(68) 3624713
 
Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2016-04-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Cielińska Data wprowadzenia do BIP 2016-04-14 14:40:51
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2016-04-14 14:42:41
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-12-11 15:02:52
Artykuł był wyświetlony: 2979 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje - projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęknica w 2016 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-04 08:52:27

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2016-04-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Perczyński Data wprowadzenia do BIP 2016-04-04 08:52:27
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2016-04-04 08:55:15
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-12-11 15:02:52
Artykuł był wyświetlony: 2831 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Łęknicy z dnia 24 listopada 2015 roku Burmistrz Łęknicy ogłasza wyniki z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2016 rok.”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-24 07:22:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Łęknicy
z dnia 24 listopada 2015 roku.
 
Burmistrz Łęknicy ogłasza wyniki z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu  współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2016 rok.”
1. Program współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok utworzony został na bazie projektu programu, który to w dniu 23 listopada 2015 roku był konsultowany z organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie Gminy Łęknica. 
2. Konsultacje zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, miały formę bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie „ZŁOTY WIEK” chciałoby rozszerzyć zakres swojej działalności aby pozyskać większa grupę odbiorców, np. poprzez organizację festynu. Organizacje wystosowały zapytanie o możliwość zwiększenie w ciągu roku zapotrzebowania na środki finansowe – uzyskały pozytywną odpowiedź.
3. Projekt Programu został  zamieszczany w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy. 
 
 
                                                                                Burmistrz Łęknicy
                                                                          /-/    Piotr Kuliniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Dżumyło Data wytworzenia informacji: 2015-11-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Dżumyło Data wprowadzenia do BIP 2015-11-24 07:22:18
Wprowadził informację do BIP: Joanna Dżumyło Data udostępnienia informacji: 2015-11-24 07:23:32
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Dżumyło Data ostatniej zmiany: 2015-11-24 07:23:32
Artykuł był wyświetlony: 1157 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 1) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych terenie miasta Łęknicy, 2) projekt uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych, 3) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.67.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknicy.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-16 13:34:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
O KONSULTACJACH
 
Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji:
 
1) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych terenie miasta Łęknicy,
2) projekt uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych,
3) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.67.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknicy.
 
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od 16 listopada 2015r. do  26 listopada 2015r.
 
Forma konsultacji:
zamieszczenie na okres 7 dni projektów uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń
 
Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane na Stanowisku d/s podatków i opłat lokalnych pok. 201 UM Łęknica lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail:
 
Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
 
Referat Finansowy Urzędu Miejskiego w Łęknicy, stanowisko d/s podatków i opłat lokalnych, pok.201, tel.(68) 3624713
 
 
Burmistrz Łęknicy
                                                                                                                           /-/     Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Cielińska Data wytworzenia informacji: 2015-11-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Dżumyło Data wprowadzenia do BIP 2015-11-16 13:34:48
Wprowadził informację do BIP: Joanna Dżumyło Data udostępnienia informacji: 2015-11-16 13:59:07
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Dżumyło Data ostatniej zmiany: 2015-11-16 13:59:07
Artykuł był wyświetlony: 1254 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-10 11:14:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
O KONSULTACJACH
 
Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
Przedmiot konsultacji:
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
 
Forma i termin konsultacji:
 
Konsultacje mają formę bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i odbędą się w dniu 23 listopada 2015 r. o godz. 9:00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Projekt uchwały zamieszczony będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń.
 
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
 
Stanowisko ds. Obsługi Rady i Jej Organów, pok.101 UM Łęknica tel. 68-362 47 04.
 
Sekretarz Gminy, tel 68 36 24 707, pok. 203 UM Łęknica
Burmistrz Łęknicy
                                                                                                                       /-/  Piotr Kuliniak
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Brzezińska Data wytworzenia informacji: 2015-11-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Dżumyło Data wprowadzenia do BIP 2015-11-10 11:14:33
Wprowadził informację do BIP: Joanna Dżumyło Data udostępnienia informacji: 2015-11-10 11:16:52
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Dżumyło Data ostatniej zmiany: 2015-11-10 11:16:52
Artykuł był wyświetlony: 1208 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu