ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie Burmistrza o konsultacjach

Ogłoszenie Burmistrza o konsultacjach

 
OGŁOSZENIE BURMISTRZA
O KONSULTACJACH
 
 
 
            Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 1 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach:
 
 
Przedmiot konsultacji:
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
 
 
Forma i termin konsultacji:
Konsultacje mają formę bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i odbędą się w dniu 19 listopada 2019 r., o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
Projekt uchwały zamieszczony będzie na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy, oraz na tablicy ogłoszeń.
 
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Referat Finansowy, tel. 68 36 24 715 pok.205 UM Łęknica
Sekretarz Gminy, tel. 68 36 24 707, pok. 203 UM Łęknica
 
 
 
 
 
Burmistrz Łęknicy
 
/-/ Piotr Kuliniak
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Ołdak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-12 14:27:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Ołdak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-12 14:31:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Ołdak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-12 14:31:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
268 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje APM projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Łęknicy za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O WYNIKACH KONSULTACJI

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 
 
Przedmiot konsultacji:
1) projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Łęknicy za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica 
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od 11 grudnia 2017r. do 21 grudnia 2017r.
 
Forma konsultacji:
zamieszczenie na okres 7 dni projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń
Nie przedstawiono opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji, co oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Stanowisko d/s społecznych i rozwoju lokalnego pok.104, tel.(68) 3624702

Burmistrz Łęknicy
                                                                                                                              
                                                                                                                                Piotr Kuliniak
 

Ogłoszenie

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
Przedmiot konsultacji:
1) projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Łęknicy za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica 
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od 11 grudnia 2017r. do 21 grudnia 2017r.
Forma konsultacji:
zamieszczenie na okres 7 dni projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń
Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane na Stanowisku d/s społecznych i rozwoju lokalnego pok. 104 UM Łęknica lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail:
Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Stanowisko d/s społecznych i rozwoju lokalnego pok.104, tel.(68) 3624702

Burmistrz Łęknicy
                                                                                                                              /.../
                                                                                                                                Piotr Kuliniak

Projekt uchwały

PROJEKT
UCHWAŁA NR ……..
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
 
z dnia 22 grudnia 2017 r.
 
w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Łęknicy za  osiągnięcia w nauce i osiągnięcia artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2198 z późn. zm), Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. W ramach Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica określa się warunki i tryb przyznawania stypendiów Burmistrza Łęknicy  za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia artystyczne dla uczniów, którzy odbywają naukę we wszystkich typach szkół zarówno publicznych jak i niepublicznych w systemie dziennym i zaocznym.
2. Stypendium przyznaje się uczniom, o których mowa w ust. 1 za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym, który zakończył się w roku składania wniosków.
3. Stypendium jest przyznawane niezależnie od sytuacji materialnej ucznia i nie ma charakteru socjalnego.
4. Stypendium ma charakter motywacyjny i wypłacane jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego – jeden raz w ciągu roku kalendarzowego.
§ 2. 1.  Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają jedno z następujących kryteriów:
1) osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w nauce na koniec roku szkolnego, tj. uzyskali średnią ocen:
      a) uczniowie kończący szkołę podstawową – minimum 5,1 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
      b) uczniowie gimnazjum – minimum 5,0 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
     c) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych – minimum 4,8 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
 
2) uzyskali tytuł laureata w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych i artystycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
 
2. W odniesieniu do uczniów, wobec których dyrektor szkoły podjął decyzję dotyczącą realizacji indywidualnego toku nauki, i którym - w związku z tym - nie wystawiono na koniec roku szkolnego oceny zachowania, kryteria ogranicza się do uzyskania określonej w pkt 1a-c średniej ocen.
 
§ 3. 1.Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest złożenie wniosku wraz z dokumentami poświadczającymi uzyskanie wyników, o których mowa w § 2. 
 
2. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
1) dane wnioskodawcy;
2) nazwę szkoły;
3) dane osobowe ucznia - kandydata do stypendium;
4) informację dotyczącą osiągniętych wyników.
 
3. Wnioski mogą składać:
1) dyrektor szkoły;
2) pełnoletni uczniowie;
3) przedstawiciel ustawowy/prawny opiekun dziecka.
 
4. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w terminie do 31 października każdego roku w Sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
§ 4.  Traci moc uchwała Nr XV.83.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Łęknicy za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica ( Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2015r. poz. 2774).
 
§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy. 
 
§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
                                                                                      
Przewodniczący Rady
Andrzej Marszałek
 
 
 
 

Uzasadnienie do uchwały

w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Łęknicy za  osiągnięcia w nauce i osiągnięcia artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica
Rada Miejska w Łęknicy przyjęła w 2014r. lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, skutkiem tego jest możliwość podjęcia niniejszej uchwały, która  określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania. 
Proponuje się dokonać zmiany zapisów uchwały dotyczących uczniów kończących szkołę podstawową.
Proszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marlena Chojnacka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-11 14:56:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-12-11 14:57:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-13 14:35:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1328 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KONSULTACJE Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy skierowane do stowarzyszeń zawodowych i twórczych, właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez w/w instytucje

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wniosek
 
o zaopiniowanie Regulaminu Organizacyjnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy
skierowany do stowarzyszeń zawodowych i twórczych, właściwych ze względu
na rodzaj działalności prowadzonej przez w/w instytucje
 
 
            Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy działając na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. z 2017, poz. 862.), wnosi o wydanie opinii o projekcie Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy.
 
            Projekt Zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy został zamieszczony  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Opinię w formie pisemnej należy przedłożyć w terminie do dnia 8 grudnia 2017r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy, przesłać pocztą na adres Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy, ul. Wojska Polskiego 2, 68-208 Łęknica lub e-mailem na adres
Na kopercie (lub tytule e-mail) należy dopisać „Opinia o Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy”.
 
Informacji w sprawie udziela: Bettina Kowalska-Targońska tel. 68 36 24 141
 
 
Dyrektor
Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Łęknicy
 
/-/Bettina Kowalska-Targońska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dagmara Malik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bettina Kowalska - Targońska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-23 10:10:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dagmara Malik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-23 10:20:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-13 14:35:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1546 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2018 rok”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2018 rok”
 
 
Przedmiotem konsultacji było wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Łęknica na temat projektu „Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2018 rok”.
Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) mające swoją siedzibę na terenie Gminy Łęknica.
Konsultacje społeczne miały formę bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych w dniu 17 listopada 2017 roku.
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Projekt programu został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz otrzymać go można było w siedzibie urzędu w Referacie ds. Ogólno – organizacyjnych i archiwum zakładowego (pok. 103). Ponadto został rozesłany wraz z zaproszeniami do organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Łęknica.
Podczas konsultacji przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego nie zgłosili uwag i zmian do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2018 rok.”
 
Projekt uchwały po konsultacjach został przekazany pod obrady Radzie Miejskiej w Łęknicy.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dagmara Malik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dagmara Malik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-17 13:36:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dagmara Malik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-17 13:39:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-13 14:35:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1869 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Burmistrza o konsultacjach

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
O KONSULTACJACH
 
Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji:
 
1) projekt uchwały w sprawie zmiany Nr XXXVIII.269.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 12 września 2014r. w sprawie określenia zasad  i trybu przyznawania  nagród  dla sportowców za osiągnięte wyniki sportowe 
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od 16 listopada 2017r. do 26 listopada 2017r.
 
Forma konsultacji:
zamieszczenie na okres 7 dni projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń
 
Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane na Stanowisku d/s społecznych i rozwoju lokalnego pok. 104 UM Łęknica lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail:
 
Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Stanowisko d/s społecznych i rozwoju lokalnego pok.104, tel.(68) 3624702
 
 
                                                                                                                      Burmistrz Łęknicy
                                                                                                                                /.../
                                                                                                                         Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dagmara Malik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marlena Chojnacka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-16 13:11:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dagmara Malik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-16 13:13:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-13 14:35:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1535 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Burmistrza o konsultacjach

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
O KONSULTACJACH
 
 
 
     Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 1 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach:
 
Przedmiot konsultacji:
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
 
Forma i termin konsultacji:
Konsultacje mają formę bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i odbędą się w dniu 17 listopada 2017 r., o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
Projekt uchwały zamieszczony będzie na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy, oraz na tablicy ogłoszeń.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Stanowisko ds. Ogólno – organizacyjnych i archiwum zakładowego, pok.103 (Sekretariat) UM Łęknica tel. 68-362 47 00.
 
Burmistrz Łęknicy
/.../ Piotr Kuliniak   

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dagmara Malik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dagmara Malik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-09 10:39:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dagmara Malik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-09 10:43:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-13 14:35:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1883 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH - projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2018r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
Przedmiot konsultacji: 
1) projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2018r.
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od 16 października 2017r. do 26 października 2017r.
Forma konsultacji:
zamieszczenie na okres 7 dni projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń
Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane na Stanowisku d/s podatków i opłat lokalnych pok. 101 UM Łęknica lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail:
Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Referat Finansowy Urzędu Miejskiego w Łęknicy, stanowisko d/s podatków i opłat lokalnych, pok.101, tel.(68) 3624704 

Burmistrz Łęknicy
                                                                                                                                Piotr Kuliniak
 
 

Projekt uchwały

PROJEKT
 
UCHWAŁA NR …………………..
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia ……………………………...
 
 
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknicy na 2018 rok.
 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1875) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1785 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
 
    1) nieruchomości lub ich części wykorzystywane na cele świadczeń pomocy społecznej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
    2) nieruchomości lub ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
    3) nieruchomości lub ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną przeciwpożarową, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
    4) nieruchomości lub ich części wykorzystywane na cele rekreacyjne, sportowe, kulturalne, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
    5) nieruchomości lub ich części wykorzystywane na cele związane z wypożyczaniem książek i czytelnictwem, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
    6) nieruchomości lub ich części wykorzystywane na cele zbiorowego zaopatrzenia w wodę, wodociągów, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
 
 
Przewodniczący Rady
Andrzej Marszałek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-10-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Cielińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-10-16 14:36:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-10-16 14:37:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-13 14:35:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1549 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH - w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia parkingu płatnego oraz wysokości opłaty za parkowanie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Perczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-06-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-06-21 14:19:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Perczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-06-21 14:23:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-13 14:35:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2386 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji:
1) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV.249.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy, z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Łęknica, w ramach pomocy de minimis.
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od 13 czerwca 2017r. do 23 czerwca 2017r.
Forma konsultacji:
zamieszczenie na okres 7 dni projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń
Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane na Stanowisku d/s podatków i opłat lokalnych pok. 101 UM Łęknica lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail:
Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Referat Finansowy Urzędu Miejskiego w Łęknicy, stanowisko d/s podatków i opłat lokalnych, pok.101, tel.(68) 3624704
 
Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak

Akapit nr 2 - brak tytułu

PROJEKT 
Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia …………….. 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV.249.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy, z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Łęknica, w ramach pomocy de minimis.
Na podstawie art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 poz.716 z późn.zm.) oraz art. 38 ust.4 i 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 poz.1829 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
§1. W Uchwale Nr XXXV.249.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Łęknica w ramach pomocy de minimis, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 ust.2 skleśla się pkt 1;
2) w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXV.249.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 6 maja 2014r., stanowiącym wniosek o udzielenie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Łęknica, w ramach pomocy de minimis, na str. 2 po zdaniu: „ Do wniosku dołączam wymagane uchwałą załączniki” skreśla się pkt 1.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Marszałek

Akapit nr 3 - brak tytułu

 
 
Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV.249.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy, z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Łęknica, w ramach pomocy de minimis.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ustawie.
Rada Miejska w Łęknicy skorzystała z tego prawa podejmując Uchwałę Nr XXXV.249.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy, z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Łęknica, w ramach pomocy de minimis.
Ministerstwo Rozwoju – Departament Handlu i Usług w Warszawie pismem z dnia 12 maja 2017r. (data wpływu 15.05.2017r.) zwróciło się o wprowadzenie zmian do Uchwały Nr XXXV.249.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy, z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Łęknica, w ramach pomocy de minimis, które dotyczą zapisu w §5 ust.2, pkt 1. Zapis w uchwale dotyczy potwierdzenia przez przedsiębiorców wpisu do odpowiedniego rejestru (ewidencji) działalności gospodarczej w CEIDG.
Ministerstwo wskazuje na liczne przypadki żądania od przedsiębiorców zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jednocześnie informuje, że dostęp do danych zawartych w CEIDG, udostępnianych na stronie www.ceidg.gov.pl pozwala wszystkim, w tym i pracownikom organów administracji publicznej, na wyszukanie przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Zgodnie z art. 38 ust.4 i 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców załączania zaświadczeń o wpisie w CEIDG.
Burmistrz Łęknicy uwzględnił proponowane zmiany w niniejszym projekcie uchwały, który przedkłada Radzie Miejskiej do podjęcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-06-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Cielińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-06-13 13:03:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-06-13 13:03:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-13 14:35:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1591 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji