ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 1/2015

Informacja ogłoszona dnia 2015-01-19 14:27:42 przez Dawid Śliwiński

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
OGŁOSZENIE BURMISTRZA
O KONSULTACJACH
 
Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
Przedmiot konsultacji:
  1. projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej  uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łęknica.
 
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od  dnia 19 stycznia  2015r. do dnia 26 stycznia  2015r.
 
Forma konsultacji:
Zamieszczenia na okres 7 dni projektów aktów prawa miejscowego w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
 Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane w komórce organizacyjnej UM w Łęknicy odpowiedzialnej za przeprowadzenie
konsultacji lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail:
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Stanowisko ds. obrony cywilnej i współpracy zagranicznej, tel 68 36 24 717, pok. 202 UM Łęknica
Sekretarz Gminy, tel 68 36 24 707, pok. 203 UM Łęknica
Burmistrz Łęknicy
                                                                                                                         Piotr Kuliniak
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
UCHWAŁA NR …………………
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia ……………………..
 
 
 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łęknica.
 
            Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( tj. Dz. U. z 2009 r. nr 178 poz. 1380 z późn. zm.), Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za każdą godzinę udziału w:
1)działaniach ratowniczych  w wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przed dniem ustalenia ekwiwalentu, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153 poz. 1227);
2)szkoleniach pożarniczych w wysokości 1/350 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przed dniem ustalenia ekwiwalentu, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153 poz. 1227)
  organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łęknica.
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLI/227/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
                                                                                                            Przewodniczący Rady
 
                                                                                                                Andrzej Marszałek
 

Akapit nr 3 - brak tytułu

Uzasadnienie do uchwały
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łęknica
 
 
            Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały.
Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy.
Z uwagi na różnorodność działania członków ochotniczej straży pożarnej w akcjach ratowniczych oraz szkoleniu pożarniczym proponuje się zmniejszyć kwotę ekwiwalentu za udział w szkoleniu pożarniczym. W IV kw. 2014r. 1 godz. ekwiwalentu wynosiła 21,61 zł  (od ekwiwalentu nie odprowadza się podatku dochodowego).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wiesław Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-19 14:26:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-19 14:27:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-01-19 14:32:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1913 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony