ˆ

Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego

Drukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-06-13 13:03:03 Informacja ogłoszona dnia 2017-06-13 13:03:08 przez Dawid Śliwiński, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji:
1) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV.249.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy, z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Łęknica, w ramach pomocy de minimis.
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od 13 czerwca 2017r. do 23 czerwca 2017r.
Forma konsultacji:
zamieszczenie na okres 7 dni projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń
Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane na Stanowisku d/s podatków i opłat lokalnych pok. 101 UM Łęknica lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail:
Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Referat Finansowy Urzędu Miejskiego w Łęknicy, stanowisko d/s podatków i opłat lokalnych, pok.101, tel.(68) 3624704
 
Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak

Akapit nr 2 - brak tytułu

PROJEKT 
Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia …………….. 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV.249.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy, z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Łęknica, w ramach pomocy de minimis.
Na podstawie art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 poz.716 z późn.zm.) oraz art. 38 ust.4 i 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 poz.1829 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
§1. W Uchwale Nr XXXV.249.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Łęknica w ramach pomocy de minimis, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 ust.2 skleśla się pkt 1;
2) w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXV.249.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 6 maja 2014r., stanowiącym wniosek o udzielenie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Łęknica, w ramach pomocy de minimis, na str. 2 po zdaniu: „ Do wniosku dołączam wymagane uchwałą załączniki” skreśla się pkt 1.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Marszałek

Akapit nr 3 - brak tytułu

 
 
Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV.249.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy, z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Łęknica, w ramach pomocy de minimis.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ustawie.
Rada Miejska w Łęknicy skorzystała z tego prawa podejmując Uchwałę Nr XXXV.249.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy, z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Łęknica, w ramach pomocy de minimis.
Ministerstwo Rozwoju – Departament Handlu i Usług w Warszawie pismem z dnia 12 maja 2017r. (data wpływu 15.05.2017r.) zwróciło się o wprowadzenie zmian do Uchwały Nr XXXV.249.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy, z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Łęknica, w ramach pomocy de minimis, które dotyczą zapisu w §5 ust.2, pkt 1. Zapis w uchwale dotyczy potwierdzenia przez przedsiębiorców wpisu do odpowiedniego rejestru (ewidencji) działalności gospodarczej w CEIDG.
Ministerstwo wskazuje na liczne przypadki żądania od przedsiębiorców zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jednocześnie informuje, że dostęp do danych zawartych w CEIDG, udostępnianych na stronie www.ceidg.gov.pl pozwala wszystkim, w tym i pracownikom organów administracji publicznej, na wyszukanie przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Zgodnie z art. 38 ust.4 i 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców załączania zaświadczeń o wpisie w CEIDG.
Burmistrz Łęknicy uwzględnił proponowane zmiany w niniejszym projekcie uchwały, który przedkłada Radzie Miejskiej do podjęcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-06-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Cielińska Data wprowadzenia do BIP 2017-06-13 13:03:03
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-06-13 13:03:08
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-11-13 14:35:08
Artykuł był wyświetlony: 967 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu