ˆ

Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH dot. projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów (...)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-19 14:44:15

Treść ogłoszenia:

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
Przedmiot konsultacji:
 
            1) projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których gmina Łęknica jest organem prowadzącym, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół
     
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od  dnia 19 stycznia 2016r. do dnia 29 stycznia 2016r.
 
Forma konsultacji:
Zamieszczenia na okres 7 dni projektu aktu prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
         Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane w komórce organizacyjnej UM w Łęknicy odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail:
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Sekretarz Gminy, pok 203 tel. 68 36 24 707,
 
Burmistrz Łęknicy
                                                                                                                         Piotr Kuliniak

Projekt - Uchwały:

UCHWAŁA NR ………………..
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia … lutego 2016r.
 
w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których gmina Łęknica jest organem prowadzącym, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 20e ust. 3 i 4, art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 2156 z późn. zm.) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje:
 
            § 1. Uchwała określa kryteria rekrutacji do publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Łęknica dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół.
            § 2. Kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej, zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Łęknica, przyjmuje się na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając następujące kryteria wraz z liczbą punktów:
1) w danej szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata - 5 pkt;
2) kandydat uczęszczał  do oddziału przedszkolnego w danej szkole - 5 pkt;
3) przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata jest zatrudnione lub prowadzi działalność gospodarczą w gminie Łęknica  - 5 pkt.
            § 3. Kandydatów do klasy pierwszej gimnazjum, zamieszkałych poza obwodem gimnazjum prowadzonego przez gminę Łęknica, przyjmuje się na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając następujące kryteria wraz z liczbą punktów:
1) w danej szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata - 5 pkt;
2) kandydat uczęszczał do szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Łęknica - 5 pkt;
3) przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata jest zatrudnione lub prowadzi działalność gospodarczą w gminie Łęknica  - 5 pkt;
4) kandydat posiada tytuł laureata konkursu o zasięgu ogólnopolskim lub wojewódzkim - 20 pkt;
5) kandydat posiada tytuł finalisty konkursu o zasięgu wojewódzkim - 15 pkt;
6) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 10 pkt.
            § 4. Ustala się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów:
1) określonych w § 2 pkt 1 i 2 oraz w § 3 pkt 1 i 2 - potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej szkoły;
2) określonych w  § 2 pkt 3 i  § 3 pkt 3 - zaświadczenie o zatrudnieniu na terenie gminy Łęknica lub wydruk z CEIDG o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie gminy Łęknica;
3) określonych w § 3 pkt 4 i 5 - kopie dyplomów lub zaświadczeń;
4) określonych w  § 3 pkt 6 - kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
            § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
            § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
            Przewodniczący Rady
Andrzej Marszałek

Uzasadnienie do uchwały:

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których gmina Łęknica jest organem prowadzącym, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół
 
Zgodnie z art. 20e ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty:
„3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 20c ust. 5. Przepisy art. 20c ust. 9 i 10 stosuje się.
4. Kryteriom, o których mowa w ust. 3, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnianie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem.”
 
Uchwała będzie miała zastosowanie do rekrutacji do I klasy szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum na rok szkolny 2016/2017.
Proszę o podjęcie uchwały.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2016-01-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2016-01-19 14:44:15
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2016-01-19 14:45:22
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2016-01-19 14:45:22
Artykuł był wyświetlony: 3214 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanej Strategii Rozwoju Miasta Łęknica na lata 2014 – 2022

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-16 12:35:12

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2015-12-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Perczyński Data wprowadzenia do BIP 2015-12-16 12:35:12
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2015-12-16 12:38:34
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2015-12-21 09:26:00
Artykuł był wyświetlony: 3429 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH dot. projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Łęknicy za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-10 10:34:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
Przedmiot konsultacji:
 
            1) projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Łęknicy za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica.
     
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od  dnia 11 grudnia 2015r. do dnia 21 grudnia 2015r.
 
Forma konsultacji:
Zamieszczenia na okres 7 dni projektu aktu prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
         Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane w komórce organizacyjnej UM w Łęknicy odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail:
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Sekretarz Gminy, pok 203 tel. 68 36 24 707,
Burmistrz Łęknicy
                                                                                                                         Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2015-12-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2015-12-10 10:34:38
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2015-12-10 10:35:22
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2015-12-10 10:35:22
Artykuł był wyświetlony: 3298 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH - Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2016 rok.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-10 11:27:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH
 
Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
Przedmiot konsultacji:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
Forma i termin konsultacji:
Konsultacje mają formę bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i odbędą się w dniu 23 listopada 2015 r. o godz. 9:00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
Projekt uchwały zamieszczony będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń.
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Stanowisko ds. Obsługi Rady i Jej Organów, pok.101 UM Łęknica tel. 68-362 47 04.
Sekretarz Gminy, tel 68 36 24 707, pok. 203 UM Łęknica
Burmistrz Łęknicy
                                                                                                                         /-/ Piotr Kuliniak
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2015-11-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Dżumyło Data wprowadzenia do BIP 2015-11-10 11:27:54
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2015-11-10 11:30:22
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2015-11-10 11:34:13
Artykuł był wyświetlony: 3302 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 1/2015

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-01-19 14:26:54

Ogłoszenie Burmistrza o konsultacjach projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-12-05 08:06:17

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2014-12-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Perczyński Data wprowadzenia do BIP 2014-12-05 08:06:17
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2014-12-05 08:08:44
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2014-12-05 08:08:43
Artykuł był wyświetlony: 3875 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH dot. projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2015r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-10-08 14:18:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji:
 
1) projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2015r.
 
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od 08 października 2014r. do 18 października 2014r.
 
Forma konsultacji:
zamieszczenie na okres 7 dni projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń
 
Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane na Stanowisku d/s podatków i opłat lokalnych pok. 201 UM Łęknica lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail:
 
Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
 
Referat Finansowy Urzędu Miejskiego w Łęknicy, stanowisko d/s podatków i opłat lokalnych, pok.201, tel.(68) 3624713
 
Burmistrz Łęknicy
                                                                                                                         Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2014-10-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Cielińska Data wprowadzenia do BIP 2014-10-08 14:18:11
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-10-08 14:19:36
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2014-10-08 14:19:36
Artykuł był wyświetlony: 3954 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 6/2014

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-08-27 14:05:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji:
 
1) projekt uchwały w sprawie określenia zasad  i trybu przyznawania  nagród  dla sportowców za osiągnięte wyniki sportowe
2) projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Łęknicy za wybitne osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica
3)projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium  dla zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica studentów
 
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 26 sierpnia 2014r. do 4 września  2014r.
 
Forma konsultacji:
zamieszczenie na okres 7 dni projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń
 
Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane na Stanowisku d/s społecznych i rozwoju lokalnego pok. 104 UM Łęknica lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail:
Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Stanowisko d/s społecznych i rozwoju lokalnego, pok.104, tel.(68) 3624702
 
Burmistrz Łęknicy
                                                                                                                         Piotr Kuliniak

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O WYNIKACH KONSULTACJI

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 i 8 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam wyniki przeprowadzonej konsultacji
Przedmiot konsultacji:
 
1) projekt uchwały w sprawie określenia zasad  i trybu przyznawania  nagród  dla sportowców za osiągnięte wyniki sportowe
2) projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Łęknicy za wybitne osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica
3)projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium  dla zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica studentów
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od 26 sierpnia 2014r. do 4 września  2014r.
Forma konsultacji:
zamieszczenie na okres 7 dni projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń
Nie przedstawiono opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji, co oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Stanowisko d/s społecznych i rozwoju lokalnego, pok.104, tel.(68) 3624702
 
Burmistrz Łęknicy
                                                                                                                         Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2014-08-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marlena Chojnacka Data wprowadzenia do BIP 2014-08-27 14:05:26
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-08-27 14:09:48
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2014-09-05 11:08:04
Artykuł był wyświetlony: 4103 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 4/2014 - projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Łęknicy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe dla uczniów i studentów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-04-22 13:15:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
Przedmiot konsultacji:
1) projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Łęknicy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i  sportowe dla uczniów i studentów
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od 22 kwietnia 2014r. do 2 maj  2014r.
Forma konsultacji:
zamieszczenie na okres 7 dni projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń
Forma konsultacji:
zamieszczenie na okres 7 dni projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń
Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane na Stanowisku d/s społecznych i rozwoju lokalnego pok. 104 UM Łęknica lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail:
Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Stanowisko d/s społecznych i rozwoju lokalnego, pok.104, tel.(68) 3624702
 
Burmistrz Łęknicy
                                                                                                                         Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2014-04-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marlena Chojnacka Data wprowadzenia do BIP 2014-04-22 13:15:25
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-04-22 13:17:02
Osoba, która zmieniła informację: praktykant praktykan Data ostatniej zmiany: 2014-05-05 11:54:38
Artykuł był wyświetlony: 4447 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 3/2014 - projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Łęknica w ramach pomocy de minimis

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-04-11 12:01:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji:
 
1) projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Łęknica w ramach pomocy de minimis
 
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od 11 kwietnia 2014r. do 21 kwietnia 2014r.
 
Forma konsultacji:
zamieszczenie na okres 7 dni projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń
 
Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane na Stanowisku d/s podatków i opłat lokalnych pok. 201 UM Łęknica lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail: j.cielinska(malpa)umleknica.pl
 
Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
 
Referat Finansowy Urzędu Miejskiego w Łęknicy, stanowisko d/s podatków i opłat lokalnych, pok.201, tel.(68) 3624713
 
Burmistrz Łęknicy
                                                                                                                         Piotr Kuliniak
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2014-04-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Cielińska Data wprowadzenia do BIP 2014-04-11 12:01:13
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-04-11 12:03:58
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2014-05-05 15:19:10
Artykuł był wyświetlony: 4416 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu