ˆ

Informacje, ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-15 12:29:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 348.2018
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 15 stycznia 2018r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargowej
 
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. Poz. 1875 z poźn.zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r.w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim (Dz .Urz. Woj. Lubuskiego Nr 20 z dnia 29 kwietnia 2005r., poz. 405 z późn.zm. )
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Przeznacza się do najmu w drodze przetargowej nieruchomości zabudowane wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęknicy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie 15.01.2018r. - 05.02.2018r.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Burmistrz Łęknicy
/-/ Piotr Kuliniak
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2018-01-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-15 12:29:41
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2018-01-15 12:31:49
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2018-01-15 12:31:49
Artykuł był wyświetlony: 7466 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-15 11:02:35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2018-01-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Perczyński Data wprowadzenia do BIP 2018-01-15 11:02:35
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2018-01-15 11:04:46
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2018-01-15 11:04:46
Artykuł był wyświetlony: 7513 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„Udostępnienie zasobów przyrodniczych i rekreacyjnych w Żarach”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-15 07:34:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

W załączeniu informacja o projekcie  „Udostępnienie zasobów przyrodniczych i rekreacyjnych w Żarach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa:  4.  Środowisko i kultura, Działanie: 4.5,Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2018-01-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-15 07:34:46
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2018-01-15 07:39:17
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2018-01-15 07:39:17
Artykuł był wyświetlony: 7358 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Lista osób uprawnionych - oczekujących na skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego/komunalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy Łęknica (2017r.)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-08 12:57:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lista osób uprawnionych - oczekujących na skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy Łęknica (2017r.)
Imię i nazwisko                                                        Data złożenia wniosku
1. Julian Bury                                                                 02.01.2017r.
2. Artur Górski                                                               18.01.2017r.
3. Krystyna Wierna                                                        10.03.2017r.
4. Grzegorz Latosiński                                                    01.12.2017r.
Lista osób uprawnionych - oczekujących na skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy Łęknica (2017r.)
Imię i nazwisko                                                        Data złożenia wniosku
1. Mirosław Leszczyński                                                03.01.2017r.    
2. Justyna Drzumyło                                                      03.01.2017r.
3. Aisza Kaszubska                                                       31.01.2017r.
4. Zdzisław Rzepka                                                        01.02.2017r. 
5. Anna Stychlerz                                                          16.02.2017r.
6. Sylwia Nejman                                                           21.02.2017r.
7. Adam Paciuszkiewicz                                                 21.03.2017r.
8. Mateusz Przęślica                                                     16.08.2017r.
9. Sylwester Brzeziński                                                  05.10.2017r.
10. Ewa Poźniak                                                           18.10.2017r.
11. Marta Mężyńska                                                      15.11.2017r.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2018-01-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-08 12:57:56
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2018-01-08 12:59:30
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2018-01-25 12:32:09
Artykuł był wyświetlony: 4009 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-08 14:55:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 342.2017
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 8 grudnia 2017r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz 1875 z późn.zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim (Dz .Urz. Woj. Lubuskiego Nr 20 z 29 kwietnia 2005r., poz. 405 z późn.zm. )
 
zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowane nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęknicy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie 08.12.2017r. - 29.12.2017r.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Burmistrz Łęknicy
/-/ Piotr Kuliniak
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-12-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-08 14:55:52
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-12-08 14:58:27
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2018-01-10 13:26:37
Artykuł był wyświetlony: 3705 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie usunięcia drzewa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-01 13:27:12

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Małecka Data wytworzenia informacji: 2017-12-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Małecka Data wprowadzenia do BIP 2017-12-01 13:27:12
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-12-01 13:28:26
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2017-12-01 13:28:26
Artykuł był wyświetlony: 4652 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zagrożenie wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-22 09:20:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Łęknicy przekazuje do wiadomości pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubsku Krzysztofa Hadzika w sprawie zagrożenia wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-11-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-22 09:20:01
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-11-22 09:31:44
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2017-11-22 09:31:44
Artykuł był wyświetlony: 4609 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-15 14:37:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 339.2017
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 15 listopada 2017r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
 
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz 1875), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim (Dz .Urz. Woj. Lubuskiego Nr 20 z 29 kwietnia 2005r., poz. 405 z późn.zm. )
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Przeznacza się do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowane i niezabudowane wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęknicy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie od 15.11.2017r. do 06.12.2017r.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Burmistrz Łęknicy
 
/-/ Piotr Kuliniak
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-11-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-15 14:37:50
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-11-15 14:40:37
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2018-01-15 07:39:45
Artykuł był wyświetlony: 2930 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-15 14:26:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 338 .2017
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 15 listopada 2017r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej
 
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1875), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r.w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim (Dz .Urz. Woj. Lubuskiego Nr 20 z dnia 29 kwietnia 2005r., poz. 405 z późn.zm. )
 
zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do najmu w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanych i niezabudowane wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęknicy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie 15.11.2017r. - 06.12.2017r.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Burmistrz Łęknicy
 
/-/ Piotr Kuliniak
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-11-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-15 14:26:54
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-11-15 14:35:02
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2018-01-15 07:39:59
Artykuł był wyświetlony: 2213 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie usunięcia drzewa (złomu)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-19 14:23:54

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-10-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-19 14:23:54
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-10-19 14:25:04
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2017-10-19 14:25:04
Artykuł był wyświetlony: 5800 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu