ˆ

Informacje, ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-08 07:15:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA OPAŁOWEGO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gmina Łęknica ogłasza sprzedaż drewna opałowego z gatunku lipa. Przedmiotowe drzewo zlokalizowane jest na działce nr 107 przy ul. Fabrycznej. Załadunek, rozładunek i transport zakupionego drewna odbywa się na koszt nabywcy. Cena drewna 50zł netto/ mp. Do ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 8%.
 
Zapłata za zakupione drewno musi nastąpić przed odbiorem drewna, na podstawie wystawionej przez Gminę Łęknica faktury VAT.
Odbiór zakupionego drewna musi nastąpić w ciągu 3 dni od dnia sprzedaży drewna.
 
Szczegółowe informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łęknicy w Referacie ds Gospodarki Nieruchomościami lub telefonicznie 68 362 47 09.
 
Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych wniosków. O sprzedaży drewna decyduje kolejność wpływu wniosków.
 
 
 
Burmistrz Łęknica                                                                                      
 
Piotr Kuliniak                                                                                         
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-03-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-08 07:15:45
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-03-08 07:16:01
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2017-03-08 07:16:01
Artykuł był wyświetlony: 11817 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

GRYPA PTAKÓW

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-07 09:23:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

GRYPA PTAKÓW
W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 20 grudnia 2016r. wydał rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016r. poz. 2091).
W myśl § 1 pkt 2 lit. b w/w rozporządzenia nakazuje się zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
W związku z powyższym Burmistrz Łęknicy informuje, iż zgłoszenia takiego można dokonać za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Łęknicy (pokój 206 II piętro) . Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie.
Ponadto zgodnie z § 1 pkt 2 lit. a) w/w rozporządzenia nakazuje się odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.
Dodatkowe informacje:
  • Urząd Miejski w Łęknicy Agnieszka Ślebiedzińska tel. 68/3624709
  • Powiatowy Inspektor Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku tel.68/3720446
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-03-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-07 09:23:16
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-03-07 09:23:24
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2017-03-07 09:23:24
Artykuł był wyświetlony: 9684 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-08 14:37:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017r.
 
Burmistrz Łęknicy, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017r.
 
stan na: 27.01.2017 r.
 
 
L.p.
 
Przedmiot zamówienia
 
Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)
 
Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówień
 
Orientacyjna wartość zamówienia bez VAT
 
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1
Przebudowa ul. Szkolnej w Łęknicy
roboty budowlane
przetarg nieograniczony
608.697,56 PLN
II
2
Przebudowa ul. T. Kościuszki w Łęknicy
roboty budowlane
przetarg nieograniczony
2 063 837,31 PLN
II
3
Przebudowa zabytkowego budynku OKSiR w Łęknicy przy ul. Wojska Polskiego 2
roboty budowlane
przetarg nieograniczony
1.764.992,73 PLN
III
4
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Łęknica
dostawy
przetarg nieograniczony
322.131,03 PLN
IV
5
Remont oczyszczalni ścieków w Łęknicy
roboty budowlane
przetarg nieograniczony
2.628.834,80 PLN
II
6
Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w ul. Żurawskiej w Łęknicy
roboty budowlane
przetarg nieograniczony
831.595,15 PLN
II
 
 
Burmistrz Łęknicy
                                                                                                         /-/ Piotr Kuliniak

LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH – OCZEKUJĄCYCH NA SKIEROWANIE DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO (KOMUNALNEGO)/SOCJALNEGO W MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY ŁĘKNICA (2016r.)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-30 11:08:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH – OCZEKUJĄCYCH NA SKIEROWANIE DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO (KOMUNALNEGO) W MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY ŁĘKNICA (2016r.)

 
Lp.
Imie i nazwisko
Data złożenia wniosku
1.
Antoni Szumyło
10.06.2016r.
2.
Edyta Kulik
20.06.2016r.
3.
Mariusz Sękowski
20.06.2016r.
4.
Paulina Gołąb
07.07.2016r.
5.
Justyna Drzumyło
12.07.2016r.
6.
Olga Mrzygłoscka
25.07.2016r.
7.
Marta Warzyniak
05.09.2016r.
8.
Dorota Wilczyńska
22.08.2016r.
9.
Marta Ezulin
07.11.2016
10.
Mirosaw Leszczyński
26.10.2016
 
LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH – OCZEKUJĄCYCH NA SKIEROWANIE DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU LOKALU SOCJALNEGO W MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY ŁĘKNICA (2016r.)
 
Lp.
Imie i nazwisko
Data złożenia wniosku
1.
Anna Stychlerz
07.01.2016r.
2.
Julian Bury
13.01.2016r.
3.
Iwona Brzezińska
02.02.2016r.
4.
Iwona Górniak
06.06.2016r.
5.
Krystyna Wiera
25.07.2016r.
 
 
Burmistrz Łęknicy
 
Piotr Kuliniak
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2016-12-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2016-12-30 11:08:14
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2016-12-30 11:08:37
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2016-12-30 11:08:37
Artykuł był wyświetlony: 10861 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na remoncie oczyszczalni ścieków Łęknicy.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-29 14:54:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łęknica, dnia 29 grudnia 2016r,
RGN. 6220.11.2016
 
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
 
o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających
 
zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn.zm.), art.73 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn.zm.)
 
zawiadamiam
 
na wniosek z dnia 17.11.2016r. złożony przez Ecokube Sp. z o.o. dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Remoncie (modernizacji) oczyszczalni ścieków w Łęknicy” na działce nr 171/28 obręb 0001 Łęknica wszczęto postępowanie administracyjne i wystąpiono do organów współdziałających tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach.
 
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Łęknicy i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy ul. Żurawska 1.
 
Informuje o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 10 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym jego stadium. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości składania uwagi wniosków wszystkich zainteresowanych.
 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, art. 3 ust. 1 pkt 77 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016r., poz. 71) postanowienie co do potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia i jego zakresie wydaje się po uzgodnieniu z państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Żarach oraz Regionalnym Dyrektorem ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.
 
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.
 
Burmistrz Łęknicy
 
Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2016-12-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2016-12-29 14:54:39
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2016-12-29 14:56:43
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2016-12-29 14:56:43
Artykuł był wyświetlony: 10517 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PTASIA GRYPA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-29 14:06:04

PTASIA GRYPA

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 20 grudnia 2016r. wydał rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016r. poz. 2091).
W myśl § 1 pkt 2 lit. b w/w rozporządzenia nakazuje się zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
W związku z powyższym Burmistrz Łęknicy informuje, iż zgłoszenia takiego można dokonać za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Łęknicy (pokój 206 II piętro) . Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie.
Ponadto zgodnie z § 1 pkt 2 lit. a) w/w rozporządzenia nakazuje się odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.
 
Dodatkowe informacje:
  • Urząd Miejski w Łęknicy Agnieszka Ślebiedzińska tel. 68/3624709
  • Powiatowy Inspektor Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku tel.68/3720446

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2016-12-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2016-12-29 14:06:04
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2016-12-29 14:06:23
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2016-12-29 14:06:23
Artykuł był wyświetlony: 10005 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o odwołaniu przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-15 08:58:48

Informacja o odwołaniu przetargu

INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU
Burmistrz Łęknicy odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezbudowanych położonych w Łęknicy – działka 540/2 i 193/1.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 1774 z późn.zm.) Burmistrz Łęknicy odwołuje:
  • I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Łęknicy przy ul. Dworcowej oznaczonej według ewidencji gruntów działką nr 540/2 o pow. 1025m² wyznaczony na dzień 15 listopada 2016r. godz. 12.00 (ogłoszenie nr RGN. 6845.13.2016 z dnia 13.10.2016r.)
  • I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Łęknicy przy ul. Wojska Polskiego oznaczonej według ewidencji gruntów działką nr 193/1 o pow. 252m² wyznaczony na dzień 15 listopada 2016r. godz. 9.00 (ogłoszenie nr RGN. 6845.14.2016 z dnia 13.10.2016r.)
Przyczyną odwołania przetargów jest wskazanie w ogłoszeniu jako ostatniego dnia, w którym upływa termin wpłaty wadium w powyższych przetargach, na dzień 11.11.2016r., który jest dniem wolnym od pracy. Takie określenie terminu mogło uniemożliwić dokonania wpłaty wadium przez oferentów w wymaganym terminie i przystąpieniu do przetargu.
Informacja o odwołaniu przetargu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.
 
                                                                     Burmistrz Łęknicy
                                                                         Piotr Kuliniak
 
 
Łęknica dnia 15 listopada 2016r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2016-11-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2016-11-15 08:58:48
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2016-11-15 08:59:33
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2016-11-15 08:59:33
Artykuł był wyświetlony: 11236 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łęknica na lata 2016-2020”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-19 14:07:46

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2016-08-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Perczyński Data wprowadzenia do BIP 2016-08-19 14:07:46
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2016-08-19 14:09:08
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2016-08-19 14:09:08
Artykuł był wyświetlony: 15604 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łęknica”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-01 12:42:53

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2016-02-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Perczyński Data wprowadzenia do BIP 2016-02-01 12:42:53
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2016-02-01 12:44:34
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2016-02-01 12:44:34
Artykuł był wyświetlony: 22252 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-19 15:17:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łęknica, dnia 19 stycznia 2016 roku
Nr sprawy: RGN.6220.3.2015.WF
 
 
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.10.2015 r. złożonego przez Burmistrza Łęknicy dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Żurawskiej w Łęknicy” umarzono postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy drogi poniżej 1 km, a w związku z tym nie kwalifikuje się do żadnej z grup przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium, oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów i zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), informuję o możliwości składania uwag i wniosków wszystkich zainteresowanych do kierownika Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji /pok. 207 – Marcin Perczyński/, tel. 068 362 47 18, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 02.02.2016 r.           
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane na piśmie stronom do wiadomości oraz przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Miasta Łęknica http://leknica.samorzady.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łęknicy ul. Żurawska 1.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2016-01-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Perczyński Data wprowadzenia do BIP 2016-01-19 15:17:51
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2016-01-19 15:17:56
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2016-01-19 15:17:56
Artykuł był wyświetlony: 22131 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu