ˆ

Informacje, ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na remoncie oczyszczalni ścieków Łęknicy.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-29 14:54:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łęknica, dnia 29 grudnia 2016r,
RGN. 6220.11.2016
 
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
 
o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających
 
zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn.zm.), art.73 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn.zm.)
 
zawiadamiam
 
na wniosek z dnia 17.11.2016r. złożony przez Ecokube Sp. z o.o. dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Remoncie (modernizacji) oczyszczalni ścieków w Łęknicy” na działce nr 171/28 obręb 0001 Łęknica wszczęto postępowanie administracyjne i wystąpiono do organów współdziałających tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach.
 
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Łęknicy i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy ul. Żurawska 1.
 
Informuje o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 10 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym jego stadium. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości składania uwagi wniosków wszystkich zainteresowanych.
 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, art. 3 ust. 1 pkt 77 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016r., poz. 71) postanowienie co do potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia i jego zakresie wydaje się po uzgodnieniu z państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Żarach oraz Regionalnym Dyrektorem ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.
 
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.
 
Burmistrz Łęknicy
 
Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2016-12-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2016-12-29 14:54:39
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2016-12-29 14:56:43
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2016-12-29 14:56:43
Artykuł był wyświetlony: 11012 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PTASIA GRYPA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-29 14:06:04

PTASIA GRYPA

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 20 grudnia 2016r. wydał rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016r. poz. 2091).
W myśl § 1 pkt 2 lit. b w/w rozporządzenia nakazuje się zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
W związku z powyższym Burmistrz Łęknicy informuje, iż zgłoszenia takiego można dokonać za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Łęknicy (pokój 206 II piętro) . Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie.
Ponadto zgodnie z § 1 pkt 2 lit. a) w/w rozporządzenia nakazuje się odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.
 
Dodatkowe informacje:
  • Urząd Miejski w Łęknicy Agnieszka Ślebiedzińska tel. 68/3624709
  • Powiatowy Inspektor Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku tel.68/3720446

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2016-12-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2016-12-29 14:06:04
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2016-12-29 14:06:23
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2016-12-29 14:06:23
Artykuł był wyświetlony: 10505 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o odwołaniu przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-15 08:58:48

Informacja o odwołaniu przetargu

INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU
Burmistrz Łęknicy odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezbudowanych położonych w Łęknicy – działka 540/2 i 193/1.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 1774 z późn.zm.) Burmistrz Łęknicy odwołuje:
  • I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Łęknicy przy ul. Dworcowej oznaczonej według ewidencji gruntów działką nr 540/2 o pow. 1025m² wyznaczony na dzień 15 listopada 2016r. godz. 12.00 (ogłoszenie nr RGN. 6845.13.2016 z dnia 13.10.2016r.)
  • I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Łęknicy przy ul. Wojska Polskiego oznaczonej według ewidencji gruntów działką nr 193/1 o pow. 252m² wyznaczony na dzień 15 listopada 2016r. godz. 9.00 (ogłoszenie nr RGN. 6845.14.2016 z dnia 13.10.2016r.)
Przyczyną odwołania przetargów jest wskazanie w ogłoszeniu jako ostatniego dnia, w którym upływa termin wpłaty wadium w powyższych przetargach, na dzień 11.11.2016r., który jest dniem wolnym od pracy. Takie określenie terminu mogło uniemożliwić dokonania wpłaty wadium przez oferentów w wymaganym terminie i przystąpieniu do przetargu.
Informacja o odwołaniu przetargu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.
 
                                                                     Burmistrz Łęknicy
                                                                         Piotr Kuliniak
 
 
Łęknica dnia 15 listopada 2016r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2016-11-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2016-11-15 08:58:48
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2016-11-15 08:59:33
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2016-11-15 08:59:33
Artykuł był wyświetlony: 11832 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łęknica na lata 2016-2020”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-19 14:07:46

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2016-08-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Perczyński Data wprowadzenia do BIP 2016-08-19 14:07:46
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2016-08-19 14:09:08
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2016-08-19 14:09:08
Artykuł był wyświetlony: 16126 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łęknica”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-01 12:42:53

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2016-02-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Perczyński Data wprowadzenia do BIP 2016-02-01 12:42:53
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2016-02-01 12:44:34
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2016-02-01 12:44:34
Artykuł był wyświetlony: 22743 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-19 15:17:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łęknica, dnia 19 stycznia 2016 roku
Nr sprawy: RGN.6220.3.2015.WF
 
 
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.10.2015 r. złożonego przez Burmistrza Łęknicy dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Żurawskiej w Łęknicy” umarzono postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy drogi poniżej 1 km, a w związku z tym nie kwalifikuje się do żadnej z grup przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium, oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów i zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), informuję o możliwości składania uwag i wniosków wszystkich zainteresowanych do kierownika Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji /pok. 207 – Marcin Perczyński/, tel. 068 362 47 18, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 02.02.2016 r.           
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane na piśmie stronom do wiadomości oraz przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Miasta Łęknica http://leknica.samorzady.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łęknicy ul. Żurawska 1.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2016-01-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Perczyński Data wprowadzenia do BIP 2016-01-19 15:17:51
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2016-01-19 15:17:56
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2016-01-19 15:17:56
Artykuł był wyświetlony: 22631 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-19 15:16:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łęknica, dnia 19 stycznia 2016 roku
Nr sprawy: RGN.6220.2.2015.WF
 
 
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.10.2015 r. złożonego przez Burmistrza Łęknicy dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa odcinka ulicy Kościuszki w Łęknicy” umarzono postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy drogi poniżej 1 km, a w związku z tym nie kwalifikuje się do żadnej z grup przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397.).
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium, oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów i zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), informuję o możliwości składania uwag i wniosków wszystkich zainteresowanych do kierownika Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji /pok. 207 – Marcin Perczyński/, tel. 068 362 47 18, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 02.02.2016 r.
           
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane na piśmie stronom do wiadomości oraz przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Miasta Łęknica http://leknica.samorzady.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łęknicy ul. Żurawska 1.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2016-01-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Perczyński Data wprowadzenia do BIP 2016-01-19 15:16:30
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2016-01-19 15:16:37
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2016-01-19 15:16:37
Artykuł był wyświetlony: 22117 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Postępowanie w spr. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ulicy Żurawskiej w Łęknicy oraz budowie kanalizacji sanitarnej”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-03 12:09:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łęknica, dnia  28 października 2015 r.
RGN.6220.3.2015.WF
 
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późń. zm.)
zawiadamiam
iż na wniosek z dnia 23.10.2015 r. (data wpływu 26.10.2015 r.) złożony przez Burmistrza Łęknicy, dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ulicy Żurawskiej w Łęknicy  oraz budowie kanalizacji sanitarnej” na działkach 281/2, 219, 220 - obręb 1 Łęknica, wszczęto postępowanie administracyjne i wystąpiono do organów współdziałających tj. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości oraz przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Miasta Łęknica bip.umleknica.pl. i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łęknicy ul. Żurawska 1.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) do czynnego udziału w każdym jego stadium. Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późń. zm.), informuję o możliwości składania uwag i wniosków wszystkich zainteresowanych przy stanowisku ds. Infrastruktury Technicznej /pok. 206 / , tel. 068 362 47 08, Pan Wiesław FudaliInspektor.
Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późń. zm.), art. 3 ust. 1 pkt. 35 i 36 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późń. zm. – Dz. U. z 2013 r. poz. 817), postanowienie co do potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia i jego zakresie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Żarach oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych. Zgodnie z art. 35 §5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
Otrzymują :
  1. Strony postępowania wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy
  2. A/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2015-11-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Perczyński Data wprowadzenia do BIP 2015-11-03 12:09:55
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2015-11-03 12:15:15
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2015-11-03 12:15:15
Artykuł był wyświetlony: 24115 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Postępowanie w spr. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie odcinka ulicy Kościuszki w Łęknicy”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-03 12:07:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łęknica, dnia  28 października 2015 r.
RGN.6220.2.2015.WF
 
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późń. zm.)
zawiadamiam
iż na wniosek z dnia 23.10.2015 r. (data wpływu 26.10.2015 r.) złożony przez Burmistrza Łęknicy, dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie odcinka ulicy Kościuszki w Łęknicy” na działkach 295, 355, 361, 372/1, 372/2, 372/3, 347, 374/6, 282/43, 282/39, 282/41, 282/44, 283, 251/6, 210, - obręb 1 – Łęknica, wszczęto postępowanie administracyjne i wystąpiono do organów współdziałających tj. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości oraz przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Miasta Łęknica bip.umleknica.pl. i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łęknicy ul. Żurawska 1.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) do czynnego udziału w każdym jego stadium. Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późń. zm.), informuję o możliwości składania uwag i wniosków wszystkich zainteresowanych przy stanowisku ds. Infrastruktury Technicznej /pok. 206 / , tel. 068 362 47 08, Pan Wiesław FudaliInspektor.
Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późń. zm.), art. 3 ust. 1 pkt. 35 i 36 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późń. zm. – Dz. U. z 2013 r. poz. 817), postanowienie co do potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia i jego zakresie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Żarach oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych. Zgodnie z art. 35 §5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
Otrzymują :
  1. Strony postępowania wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy
  2. A/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2015-11-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Perczyński Data wprowadzenia do BIP 2015-11-03 12:07:26
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2015-11-03 12:07:36
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2015-11-03 12:07:36
Artykuł był wyświetlony: 23820 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŁĘKNICY (przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-09-28 10:12:19

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

                                                                                   
 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 
 
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 199 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łęknicy uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica Nr XXII.60.2015 z dnia 11 września 2015r.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy na adres 68-208 Łęknica ul. Żurawska 1 w terminie do dnia  23 października 2015 r.
         Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2, art. 40 w związku z art. 54, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst  jednolity  Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami). zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko /w tym do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko/ wyżej wymienionej zmiany studium.
Istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego , w pokoju nr 206 w godzinach pracy urzędu.
         Zainteresowani mogą składać wnioski do dnia 23 października 2015 r. w formie pisemnej do Burmistrza Łęknicy na adres 68-208 Łęknica ul. Żurawska 1, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w pok. Nr 206, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem na adres

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2015-09-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Jaślanek Data wprowadzenia do BIP 2015-09-28 10:12:19
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2015-09-28 10:12:24
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2015-09-28 10:12:24
Artykuł był wyświetlony: 22953 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu