ˆ

Informacje, ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŁĘKNICY (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-09-28 10:10:19

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 199 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu dnia 11 września 2015 r. przez Radę Miejską w Łęknicy uchwały Nr XXII.59.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica (w granicach administracyjnych miasta).
            Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy na adres 68-200 Łęknica ul. Żurawska 1  do dnia 23 października 2015 r.
         Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Na podstawie art. 39 ust.1 i 2, art. 40 w związku z art. 54, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami). zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko /w tym do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko/ wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.
         Istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją spraw w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy na adres 68-200 Łęknica ul. Żurawska 1  w pokoju  nr 206 w godzinach pracy urzędu.
         Zainteresowani mogą składać wnioski do dnia 23 października 2015 r. w formie pisemnej do Burmistrza Łęknicy na adres 68-200 Łęknica ul. Żurawska 1, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w pok. Nr 206, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem na adres

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2015-09-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Jaślanek Data wprowadzenia do BIP 2015-09-28 10:10:19
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2015-09-28 10:12:24
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2015-09-28 10:12:38
Artykuł był wyświetlony: 21679 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa stacji paliw płynnych i gazowych oraz obiektu handlowo – usługowego na działce nr 374/7

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-06-08 13:09:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak: RGN.6220.1.2015.WF
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) w związku art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.  U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa stacji paliw płynnych i gazowych oraz obiektu handlowo – usługowego na działce nr 374/7, obręb 1 w Łęknicy” na  wniosek złożony pismem z dnia 17.03.2015 r. (data wpływu 18.03.2015 r.) przez  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „POLTRAG” Sp. z o.o., ul. Obrońców Pokoju 21, 66-620 Gubin Burmistrz Łęknicy wydał Decyzję Nr  1/2015 z dnia 08.06.2015 r. znak:RGN.6220.1.2015.WF o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa stacji paliw płynnych i gazowych oraz obiektu handlowo – usługowego na działce nr 374/7, obręb 1 w Łęknicy”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA. do czynnego udziału w każdym jego stadium, oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów i zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.) informuję o możliwości składania uwag i wniosków wszystkich zainteresowanych przy Stanowisku ds. Infrastruktury Technicznej /pok. 206 / , tel. 068 362 47 08, Pan Wiesław Fudali - Inspektor w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 22.06.2015r.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Łęknicy.
  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2015-06-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Jaślanek Data wprowadzenia do BIP 2015-06-08 13:09:20
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2015-06-08 13:09:25
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2015-06-08 13:09:25
Artykuł był wyświetlony: 25259 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-13 12:47:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łęknica dnia 12.05.2015r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art.17 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 32 poz.191 i Nr 43 poz. 253) podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z powołaną ustawą przystąpiono do inwentaryzacji mienia Skarbu Państwa obejmującego  działkę nr 374/5, położoną przy ul. Tadeusza Kościuszki w Łęknicy przeznaczoną w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Łęknica pod tereny komunikacji – poszerzenie ul. T. Kościuszki  oraz zabudowę techniczno – produkcyjną. 
 
Spis inwentaryzacyjny został wyłożony do wglądu publicznego w siedzibie Urzędu Miasta w Łęknicy pok. nr 206 przez okres 30 dni tj. od dnia 12.05.2015r. do dnia 11.06.2015r.
 
                                                                  Burmistrz Łęknicy
                                                                  Piotr Kuliniak 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2015-05-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Jaślanek Data wprowadzenia do BIP 2015-05-13 12:47:50
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2015-05-13 12:47:58
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2015-05-13 12:47:58
Artykuł był wyświetlony: 24264 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania Budowa stacji paliw płynnych i gazowych oraz obiektu handlowo – usługowego na działce nr 374/7

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-12 13:19:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Łęknica, dnia 12 maja 2015 r.
Znak: RGN.6220.1.2015.WF
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zm.) oraz art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisk (Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.),
zawiadamiam, że Burmistrz Łęknicy po zebraniu materiału dowodowego zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa stacji paliw płynnych i gazowych oraz obiektu handlowo – usługowego na działce nr 374/7, obręb 1 w Łęknicy
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Miasta Łęknica bip.umleknica.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łęknicy ul. Żurawska 1.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA. do czynnego udziału w każdym jego stadium, oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów i zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.) informuję o możliwości składania uwag i wniosków wszystkich zainteresowanych przy Stanowisku ds. Infrastruktury Technicznej /pok. 206 / , tel. 068 362 47 08, Pan Wiesław Fudali - Inspektor w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 02.06.2015r.
 
Otrzymują:
1.Strony postępowania wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy
2.a/a
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2015-05-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Jaślanek Data wprowadzenia do BIP 2015-05-12 13:19:55
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2015-05-12 13:19:59
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2015-05-12 13:19:59
Artykuł był wyświetlony: 24172 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazowych oraz obiektu handlowo – usługowego na działce nr 374/7, obręb 1 w Łęknicy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-03-26 08:28:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łęknica, dnia  25 marca 2015r.
RGN.6220.1.2015.WF
 
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późń. zm.)
zawiadamiam
iż na wniosek z dnia 17.03.2015 r. (data wpływu 18.03.2015 r.) złożony przez PPHU „POLTRAG” Sp. z o.o., dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazowych oraz obiektu handlowo – usługowego na działce nr 374/7, obręb 1 w Łęknicy, wszczęto postępowanie administracyjne i wystąpiono do organów współdziałających tj. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości oraz przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Miasta Łęknica bip.umleknica.pl. i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łęknicy ul. Żurawska 1.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) do czynnego udziału w każdym jego stadium. Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późń. zm.), informuję o możliwości składania uwag i wniosków wszystkich zainteresowanych przy stanowisku ds. Infrastruktury Technicznej /pok. 206 / , tel. 068 362 47 08, Pan Wiesław FudaliInspektor.
Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późń. zm.), art. 3 ust. 1 pkt. 35 i 36 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późń. zm. – Dz. U. z 2013 r. poz. 817), postanowienie co do potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia i jego zakresie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Żarach oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych. Zgodnie z art. 35 §5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
Otrzymują :
  1. Strony postępowania wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy
  2. A/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2015-03-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Fudali Data wprowadzenia do BIP 2015-03-26 08:28:00
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2015-03-26 08:28:06
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2015-03-26 08:39:04
Artykuł był wyświetlony: 19832 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: budowa rozlewni gazu, zlokalizowanej na działce nr 282/11 obręb Łęknica, ul. Kościuszki 6

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-02-12 08:48:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak: RGN.6220.1.2014.WF
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.),
zawiadamiam
 
że Burmistrz Łęknicy w dniu 9 lutego 2015 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie – rozbudowie rozlewni gazu, zlokalizowanej na działce nr 282/11 obręb Łęknica, ul. Kościuszki 6
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Miasta Łęknica http://bip.umleknica.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łęknicy ul. Żurawska 1.
 
Otrzymują:
  1. Strony postępowania wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy
  2. a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2015-02-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Jaślanek Data wprowadzenia do BIP 2015-02-12 08:48:54
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2015-02-12 08:49:20
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2015-02-12 08:49:20
Artykuł był wyświetlony: 21846 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Zakończenie postępowania: Budowa – rozbudowa rozlewni gazu, zlokalizowanej na działce nr 282/11 obręb Łęknica, ul. Kościuszki 6

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-01-27 13:13:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak: RGN.6220.1.2014.WF
 
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267 ze zm.) oraz art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisk (Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.),
zawiadamiam
że Burmistrz Łęknicy zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie – rozbudowie rozlewni gazu, zlokalizowanej na działce nr 282/11 obręb Łęknica, ul. Kościuszki 6
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Miasta Łęknica http:/bip.umleknica.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łęknicy ul. Żurawska 1.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA. do czynnego udziału w każdym jego stadium, oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów i zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.) informuję o możliwości składania uwag i wniosków wszystkich zainteresowanych przy Stanowisku ds. Infrastruktury Technicznej /pok. 206 / , tel. 068 362 47 08, Pan Wiesław Fudali - Inspektor w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 06.02.2015r.
 
Otrzymują:
1.Strony postępowania wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy
2.a/a
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2015-01-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Jaślanek Data wprowadzenia do BIP 2015-01-27 13:13:16
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2015-01-27 13:13:28
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2015-01-27 13:13:28
Artykuł był wyświetlony: 22875 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu