ˆ

Informacje dot. organizacji pozarządowych NGO

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

KONKURSY, informacje dla NGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-04 13:24:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

KONKURSY
Konkurs grantowy „Wspieramy rozwój”
Celem konkursu organizowanego przez Cedrob S.A. jest wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną. Może ona obejmować zarówno projekty edukacyjne, naukowe, kulturowe, sportowe, jak i inicjatywy społeczne. Dofinansowanie na realizację wyłonionych projektów przyznane zostanie w formie grantów opiewających na łączną kwotę 700 tys. zł.
Cedrob do udziału w konkursie zaprasza m.in. organizacje, instytucje i stowarzyszenia (dokładne informacje na temat podmiotów, które mogą wziąć udział w konkursie znajdują się w regulaminie). Wnioskodawcy mogą zgłaszać projekty w czterech kategoriach:
 • Nauka i rozwój,
 • Edukacja i sport,
 • Kultura,
 • Inicjatywa społeczna.
W każdej z nich przewidziano granty w wysokości: 30 tys. zł – 2 granty, 20 tys. zł – 3 granty, 10 tys. zł – 3 granty, 5 tys. zł – 5 grantów.
Wnioski o dofinansowanie projektów można zgłaszać do 21 kwietnia br. Laureatów wyłoni jury konkursowe w maju.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na www.wspieramyrozwoj.cedrob.com.pl
Cedrob S.A. to największy w Polsce producent mięsa drobiowego. Posiada 25-letnie doświadczenie w branży, które jest gwarancją bezpiecznej i wysokiej jakości produkcji. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju firma zapewnia dziś pracę tysiącom ludzi. W biznesie hołduje zasadzie odpowiedzialnego biznesu, opartego na uczciwych warunkach transakcji. Od początku istnienia Cedrob angażuje się w działania poprawiające jakość życia lokalnej społeczności, zwłaszcza osób najmłodszych.
Po stronie Natury” – nowa edycja konkursu grantowego
Konkurs realizowany jest w ramach programu ,,Po Stronie Natury”, którego inicjatorem jest Żywiec Zdrój a partnerami: Lasy Państwowe, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Fundacja Ekologiczna ARKA oraz Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań. Maksymalne dofinansowanie, o jakie mogą się ubiegać autorzy każdego z projektów to aż 15 tysięcy złotych! Więcej informacji na www.postronienatury.pl.
Inicjatywy Społeczne to konkurs grantowy na najbardziej kreatywne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, edukowania na temat ekologii i kształtowania nawyków pro-ekologicznych. W ramach tegorocznej edycji konkursu wyodrębniono trzy kategorie zgłaszanych projektów:
1. Ochrona lokalnych zasobów wodnych
2. Segregacja surowców wtórnych
3. Ekoinnowacje (inne, ciekawe projekty innowacyjne mające na celu promowanie idei ekologii, które nie mieszczą się w dwóch powyższych kategoriach)
Wiele form jeden cel.
Organizatorzy dają uczestnikom konkursu szeroki wachlarz możliwości w zakresie formy zgłaszanych projektów. W ramach „Inicjatyw Społecznych” można ubiegać się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i edukacyjnych. Inicjatywa może przyjąć formę nasadzeń, instalacji, ale też akcji społecznej, happeningu, spektaklu edukacyjno-artystycznego, wystawy czy festiwalu. Ponadto, pomysły mogą dotyczyć stworzenia gry planszowej, aplikacji mobilnej. Form zgłaszanych projektów jest wiele, a cel? Jeden – działanie po stronie natury.
Dziś wpływ marek na otoczenie jest ogromny. To one mogą wprowadzać pozytywne zmiany i integrować ludzi wokół ważnych działań. Taką marką jest właśnie Żywiec Zdrój. Już od 9 lat wraz z Partnerami programu „Po Stronie Natury”, prowadzimy działania na rzecz natury. Dotychczas posadziliśmy ponad 5 milionów drzew, odnowiliśmy 1000 km szlaków oraz edukowaliśmy na temat zachowań proekologicznych. Zachęcamy również wszystkich Polaków do zaangażowania się w działania, mające na celu ochronę środowiska naturalnego. Inicjatywy Społeczne ,,Po Stronie Natury” to doskonała okazja do aktywizacji i integracji społeczności lokalnych z całej Polski wokół działań proekologicznych. Poprzez akcję pragniemy zainspirować kolejne podmioty do działania na rzecz natury. - mówi Inga Songin, Dyrektor Marketingu i PR Żywiec Zdrój
Każda instytucja może wziąć udział
Konkurs na „Inicjatywy Społeczne” jest kierowany do instytucji, które pragną działać na rzecz natury. Pomysły na pro-ekologiczne rozwiązania mogą zgłaszać przedszkola, szkoły publiczne i niepubliczne, uczelnie wyższe i instytuty naukowe, organizacje pozarządowe oraz wszelkie instytucje zajmujące się edukacją ekologiczną.
Przebieg konkursu:
 • ETAP 1: Zgłaszanie wniosków: od 1 marca do 27 kwietnia 2017r.
 • ETAP 2: Wybór przez jury 3 najlepszych projektów, które otrzymają dofinansowanie oraz 20 inicjatyw, z których konsumenci w czasie głosowania online wybiorą zwycięskie przedsięwzięcia.
 • ETAP 3: Głosowanie on-line (rozpocznie się 11 czerwca 2017r.)
 • ETAP 4: Ogłoszenie zwycięzców (7 lipca 2017r.)
Zgłoszenia konkursowe oceniać będzie jury, w którego skład wchodzą: inicjator programu ,,Po Stronie Natury” oraz konkursu – firma Żywiec Zdrój, Partnerzy programu – przedstawiciele: Lasów Państwowych, Fundacji Arka, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Organizacji Odzysku Opakowań Rekopol.
Więcej informacji na www.postronienatury.pl
O programie
„Po Stronie Natury” to ogólnopolski program, którego celem jest działanie na rzecz ochrony zasobów naturalnych, z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach oraz kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej Polaków. W ramach tegorocznej 9. edycji sadzimy kolejny, już 6-ty milion drzew. Edukujemy też o roli, jaką drzewa odgrywają w przyrodzie, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na zapewnienie zasobów wody na przyszłość, bo im więcej drzew, tym więcej czystej wody w naturze. We wspólne akcje angażujemy również konsumentów, bo nawet małe gesty mają wielkie znaczenie. Od wielu lat konsekwentnie prowadzimy realne działania na rzecz natury. Dotychczas posadziliśmy ponad 5 milionów drzew, odnowiliśmy blisko 1000 km szlaków turystycznych, a także dofinansowaliśmy 115 inicjatyw ekologicznych. Organizatorem programu jest Żywiec Zdrój oraz Partnerzy: Lasy Państwowe, Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze oraz Fundacja Arka. Działania wspiera ambasadorka – Martyna Wojciechowska.
Konkurs PFRON „Jesteśmy razem” – zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.) zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945), zwanym dalej „rozporządzeniem MPiPS”.
Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.).
Konkurs realizowany jest w formie wsparcia realizacji zadań, w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
I. Cel konkursu
Promowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych.
II. Kierunek pomocy, typ projektu i rodzaje zadań, których dotyczy konkurs
 1. W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące kierunku pomocy 6: upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.
 2. Zgłaszane w ramach konkursu projekty mogą dotyczyć wyłącznie typu projektu: „kampanie prowadzone w formie imprez masowych”.
 3. Projekt musi dotyczyć zadania: „prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji” (§ 1 pkt 11 rozporządzenia MPiPS). Dodatkowo (jako drugie) może być zgłoszone zadanie: „promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” (§ 1 pkt 10 rozporządzenia MPiPS).
 4. W projekcie mogą być zgłaszane wyłącznie działania dotyczące organizacji następujących rodzajów imprez dla osób niepełnosprawnych:
  1. ogólnopolskich imprez kulturalnych lub sportowych;
  2. międzynarodowych imprez kulturalnych lub sportowych odbywających się na terenie Polski;
  3. ogólnopolskich imprez kulturalnych lub sportowych, w których impreza finałowa powiązana jest z organizacją cyklu imprez regionalnych;
  4. innych (niż kulturalne lub sportowe) ogólnopolskich imprez promujących aktywność społeczną lub zawodową osób niepełnosprawnych;
  5. innych (niż kulturalne lub sportowe) ogólnopolskich imprez promujących aktywność społeczną lub zawodową osób niepełnosprawnych, w których impreza finałowa powiązana jest z organizacją cyklu imprez regionalnych.
III. Podmioty uprawnione do składania wniosków
 1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu, są:
  1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia;
  2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  3. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami;
– zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-3.
 1. Warunkiem składania wniosków o zlecenie realizacji zadań przez podmioty, o których mowa w ust. 1 jest:
  1. posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  2. posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych – w przypadku wniosków dotyczących organizacji imprez sportowych;
  3. prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu), z zastrzeżeniem postanowień ust. 4-5;
  4. zrealizowanie, w ciągu ostatnich 5 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu), co najmniej jednego projektu dotyczącego: organizacji ogólnopolskiej (lub międzynarodowej) imprezy kulturalnej lub sportowej dla osób niepełnosprawnych, lub organizacji ogólnopolskiej imprezy promującej aktywność społeczną lub zawodową osób niepełnosprawnych – którego budżet wynosił co najmniej 200.000 zł.
 2. W przypadku wniosku wspólnego warunki wskazane w ust. 2 weryfikowane są w odniesieniu do każdego z Wnioskodawców.
 3. Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku wspólnego przez organizację pozarządową, która nie spełnia warunku wskazanego w ust. 2 pkt 3, o ile co najmniej jeden z Wnioskodawców wskazanych we wniosku wspólnym spełnia ten warunek.
 4. W związku z postanowieniami ust. 4:
  1. jako Wnioskodawca-Lider może być wskazany we wniosku wspólnym wyłącznie podmiot prowadzący działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu);
  2. łączna wysokość kosztów projektu przyporządkowana w budżecie projektu Wnioskodawcy, który prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 2 lata (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu) nie może przekraczać 50% łącznej wysokości kosztów projektu; w sytuacji gdy wniosek wspólny składany jest przez kilku Wnioskodawców niespełniających warunku określonego w ust. 2 pkt 3 – wskazany powyżej maksymalny limit odnosi się do łącznych kosztów projektu przyporządkowanych w budżecie projektu tym Wnioskodawcom.
IV. Termin i zasady składania wniosków
 1. Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od dnia 29 marca 2017 roku do dnia 24 kwietnia 2017 roku, z zastrzeżeniem, iż zatwierdzenie wniosku, o którym mowa w ust. 5, musi zostać dokonane najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2017 roku do godziny 1200. Po upływie tego terminu możliwość edycji wniosku w Generatorze Wniosków zostanie zablokowana.
 2. Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu jeden wniosek. W jednym wniosku może być zgłoszony jeden projekt. Złożenie wniosku wspólnego powoduje wyczerpanie limitu jednego wniosku dla każdego z Wnioskodawców, który zostanie wskazany we wniosku wspólnym.
 3. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentem „Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”, dostępnym na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).
 4. Wniosek musi zostać w całości wypełniony poprzez aplikację Generator Wniosków.
 5. Wniosek uważa się za złożony do PFRON z chwilą zatwierdzenia poprzez Generator Wniosków (za datę złożenia wniosku uważa się datę zatwierdzenia wniosku). Po zatwierdzeniu wniosku jakiekolwiek zmiany we wniosku nie będą mogły być już wprowadzane.
 6. Ocena formalna i merytoryczna wniosku przeprowadzana jest przez PFRON na podstawie elektronicznej wersji wniosku – na etapie składania wniosku w ramach konkursu Wnioskodawca nie składa do PFRON papierowej wersji wniosku. Papierowa wersja wniosku wraz z wymaganymi załącznikami stanowi załącznik do umowy o zlecenie realizacji zadań. Na etapie zawierania umowy wniosek musi zostać podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców) i zaciągania zobowiązań finansowych. Musi zostać zachowana tożsamość wersji elektronicznej oraz papierowej wniosku, która weryfikowana jest na podstawie sumy kontrolnej. Niespełnienie przez Wnioskodawcę ww. warunków będzie skutkowało wycofaniem wniosku z dofinansowania.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PFRON.

 
Wieści z LGD
UWAGA – NABORY WNIOSKÓW W LGD ROZSTRZYGNIĘTE!!!

 
Informujemy, że 22 marca 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, podczas którego dokonano oceny i wyboru operacji w ramach wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborach:
 • 1/2017/IRiK w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.1. Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej;
 • 2/2017/P w zakresie przedsięwzięcia 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej;
 • 3/2017/R w zakresie przedsięwzięcia 2.2.1. Rozwijanie działalności gospodarczej;
 • 5/2017/IT w zakresie przedsięwzięcia 3.1.1. Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej.
W ramach naboru 4/2017/U w zakresie przedsięwzięcia 2.2.2. Utrzymanie miejsc pracy  nie wpłynął żaden wniosek.

 
Na stornie www.grupaluzycka.pl dostępne są:
 • Protokół z posiedzenia Rady z dn. 22.03.2017 wraz załącznikami.
 • Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 1/2017/IRiK.
 • Listę operacji wybranych 1/2017/IRiK
 • Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 2/2017/P.
 • Listę operacji wybranych 2/2017/P.
 • Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 3/2017/R.
 • Listę operacji wybranych 3/2017/R.
 • Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 5/2017/IT.
 • Listę operacji wybranych 5/2017/IT.
 

 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-04-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: LGD Grupa Łużycka Data wprowadzenia do BIP 2017-04-04 13:24:54
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-04-04 13:25:40
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-04-04 13:25:40
Artykuł był wyświetlony: 735 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkursy NGO - newsletter wrzesień 2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-06 08:06:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Konkursy pilotażowe z obszaru innowacji społecznych w PO WER
Ministerstwo Rozwoju ogłasza kolejne konkursy pilotażowe z obszaru innowacji społecznych w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W ramach dwóch ścieżek przetestowana zostanie nowa forma finansowania usług społecznych w Polsce – mechanizm obligacji społecznych. Konkursy kierowane są zarówno do podmiotów publicznych, jak i prywatnych, w tym organizacji pozarządowych. Potrwają od 20 września do 31 października 2016 r.
Mechanizm zakłada, że instytucja publiczna, odpowiedzialna za rozwiązanie danych problemów społecznych, wchodzi w porozumienie z dostawcą usług społecznych (np. organizacją pozarządową lub innym podmiotem prywatnym) i inwestorem, aby pozyskać środki na sfinansowanie danej usługi i zapłacić za dostarczenie określonych efektów społecznych. Jeśli efekty zostaną osiągnięte, czyli problem zostanie skutecznie rozwiązany, instytucja ta zwraca wkład finansowy inwestorowi wraz z odsetkami (bonusem, zyskiem).
Celem dwóch konkursów jest:
 • zainicjowanie dyskusji na temat tej formy finansowania usług społecznych oraz przygotowanie i wspieranie różnych podmiotów do realizacji obligacji społecznych w praktyce (konkurs w ścieżce A – Akcelerator);
   
 • zebranie pomysłów na polski model obligacji społecznych od instytucji, które są już gotowe do jego przetestowania (konkurs w ścieżce B – Obligacje społeczne PL).
Planowane budżety konkursów to 30 mln zł (ścieżka A) oraz 1,5 mln zł (ścieżka B).
Więcej informacji na stronach:
http://www.power.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-5/
http://www.power.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-4-5/
 
Eko Odkrywcy
Wystartowała czwarta edycja ogólnopolskiego konkursu Eko Odkrywcy, którego celem jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem ochrony środowiska naturalnego. Na zwycięzców czekają granty pieniężne z przeznaczeniem na realizację zgłoszonych projektów ekologicznych. Motywem przewodnim tegorocznego konkursu jest zastosowanie technologii w nauce przyrody i ochronie środowiska. Prace konkursowe można zgłaszać do 9 listopada 2016 r.
Konkurs Eko Odkrywcy służy praktycznemu poznawaniu przyrody. Zadaniem jego uczestników jest zaplanowanie ekologicznych projektów badawczych, które pomogą poznać zasady rządzące naturą i uwrażliwić na kwestie ochrony środowiska.
Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych oraz organizacji pozarządowych w Polsce.
Prace konkursowe można zgłaszać do 9 listopada 2016 r., za pośrednictwem strony internetowej www.ekoodkrywcy.pl.
Więcej informacji: www.ekoodkrywcy.pl i www.facebook.com/ekoodkrywcypersil
 
SPOTKANIE
Środa z Funduszami dla… instytucji kultury” – 05.10.2016 r.
 
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla instytucji kultury”, które odbędą się 5 października 2016 r. zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie Wielkopolskim.
 
Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na ochronę zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego, jak również przystosowania obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej, a także rozwój cyfrowy w tym zakresie. Omówione zostaną warunki przyznania wsparcia, wskazane zostaną dokumenty, strony internetowe oraz podmioty oferujące unijne środki w ramach planowanych form wsparcia w okresie programowania 2014-2020.
 
Spotkania odbędą się 5 października 2016 r. w godzinach 10:00-13:00
 • w Zielonej Górze: w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0);
 • w Gorzowie Wielkopolskim: w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 107 (sala 216, piętro II).
 
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Zielonej Górze prosimy o wypełnienie formularza. Na zgłoszenia czekamy w dniach od 21 września 2016 r. do 4 października 2016 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565-535; -499; -488; -454 (dot. spotkania w Zielonej Górze).
 
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Gorzowie Wlkp. prosimy o wypełnienie formularza. Na zgłoszenia czekamy w dniach od 21 września 2016 r. do 4 października 2016 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim pod numerem telefonu: 95 7390-386; -380; -378; -377 (dot. spotkania w Gorzowie Wielkopolskim).
 
Istnieje również możliwość zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny za pośrednictwem strony internetowej: http://rpo.lubuskie.pl/-/-sroda-z-funduszami-dla-instytucji-kultury-
 
O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych prezentacji. Podczas spotkań zostanie zapewniony poczęstunek dla uczestników.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2016-10-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2016-10-06 08:06:47
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2016-10-06 08:07:12
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2016-10-06 08:07:12
Artykuł był wyświetlony: 1998 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs FIO 2017 - spotkanie 19 września 2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-05 13:20:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2017.
Ogłoszenie naboru w Priorytecie 1 (Małe inicjatywy) i Priorytecie 2 (Aktywne społeczeństwo) planowane jest na początek września 2016r., ogłoszenie naboru w Priorytecie 3 (Aktywni obywatele) i Priorytecie 4 (Silne organizacje pozarządowe) planowane jest na grudzień 2016r. Planowany termin naboru ofert to 21 dni. Złożenie oferty we wrześniu wyczerpuje limit składania ofert w ramach konkursu (wyczerpuje możliwość złożenia oferty w grudniu). Regulamin Konkursu FIO 2017 r. jest już dostępny:
 
 
W związku z powyższym Lubuski Urząd Wojewódzki wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z województwa lubuskiego, na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się w dniu 19 września 2016 r. o godzinie 10.00 w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim przy ulicy Jagiellończyka 8 w Gorzowie Wlkp. w sali 101 (I piętro).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2016-09-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2016-09-05 13:20:03
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2016-09-05 13:21:34
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2016-09-05 13:21:34
Artykuł był wyświetlony: 2262 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁĘKNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2015 ROK.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-29 14:44:42

Sprawozdanie

Sprawozdanie
z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego za 2015 rok.
 
 
 1. WPROWADZENIE
 
Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.239 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.
 
Roczny program współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok został uchwalony 30 października 2014 roku Uchwałą Nr  XXXIX.275.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy, który był konsultowany zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010 r w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w dniu 13 października 2014 roku. była to forma bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Przedstawiciele organizacji wnieśli o zwiększenie kwoty na wsparcie i upowszechnienie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa, propozycja została uwzględniona przez Burmistrza. Przedstawiciele organizacji  nie wnieśli innych uwag.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.239 z późn. zm.)
 
Głównym celem programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa między Gminą Łęknica, a organizacjami pozarządowymi.
 
Celami szczegółowymi programu jest:
1)   promowanie rozwoju działalności lokalnej i tworzenie warunków do budowania współpracy między organem samorządu  terytorialnego i
      organizacjami pozarządowymi;
 
      2)   wzmacnianie skuteczności i efektywności wykonywania zadań publicznych;
 
      3)   określenie priorytetowych zadań publicznych;
 
      4)   poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Łęknica;
 
 5)  zapewnienie efektywnego i oszczędnego realizowania zadań publicznych poprzez włączenie do wykonywania tych zadań organizacji pozarządowych;
 
      6)  zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
 
      7)  rozwijanie poczucia przynależności organizacji do społeczności lokalnej Gminy Łęknica.
 
Program powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie zarówno pracowników Urzędu Miejskiego w Łęknicy, jak również organizacji pozarządowych.
 
 1. FORMY WSPÓŁPRACY
 
Podstawowe formy współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku miały charakter pozafinansowy i finansowy.
 
Współpraca o charakterze pozafinansowym dotyczyła:
 • wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków,
 • konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji,
 • prowadzenia i aktualizacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęknicy elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy Łęknica.
 
Współpraca o charakterze finansowym:
 • powierzanie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
 • wspieranie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 
Współpraca o charakterze finansowym  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała głównie na zlecaniu realizacji zadań Gminy Łęknica organizacjom pozarządowym poprzez wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 
Zlecenie zadań odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert ogłoszonych w trybie pożytku publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również „Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.
 
W 2015 roku na realizację zadań publicznych planowano przeznaczyć łącznie 46.690 zł, w tym:
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Nazwa zadania: Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień. Planowana kwota przeznaczona na realizację zadania - 20.000 zł,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa. Nazwa zadania: organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców Łęknicy. Planowana kwota na realizację zadania – 5.000 zł,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Nazwa zadania: integracja środowiska seniorów poprzez wspomaganie czynnego stylu życia oraz wypoczynku letniego. Planowana kwota na realizację zadania – 6.000 zł,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Nazwa zadania: festyn rodzinny. Planowana kwota przeznaczona na realizację zadania – 3.400 zł,
 • promocji i organizacji wolontariatu. Nazwa zadania: Promocja wolontariatu młodzieżowego. Planowana kwota przeznaczona na realizację zadania – 290 zł,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Nazwa zadania: działania sportowe i edukacyjno-profilaktyczne na obiektach sportowych pt. Animator sportu dzieci i młodzieży – 12.000 zł.
Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym odbywało się po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert oraz na wniosek organizacji pozarządowej z pominięciem konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
1. W dniu 20 kwietnia 2015r. Zarządzeniem Nr 53.2015 Burmistrza Łęknicy został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: działań sportowych i edukacyjno- profilaktycznych na obiektach sportowych pt. Animator sportu dzieci i młodzieży. W dniu 13 maja 2015r. Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Łęknicy Zarządzeniem Nr 67.2015, pozytywnie rozpatrzyła ofertę konkursową. Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 10.000 zł -Łęknicki Klub Sportowy. Zadanie polegało na wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej, a przede wszystkim na przygotowaniu grup zajęciowych żaków, młodzików i juniorów do rozgrywek ligowych w piłce nożnej. Termin realizacja zadania: 14.05.15r-10.12.15r.   
 
2. W dniu 8 maja 2015r. Zarządzeniem Nr 58.2015 Burmistrza Łęknicy został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku. Maksymalna wysokość środków Gminy Łęknica przeznaczonych na realizację zadania pt. Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży połączonego z działalnością wychowawczą wynosi: 17.800 zł W dniu 8 czerwca 2015r. Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Łęknicy Zarządzeniem Nr 74.2015, pozytywnie rozpatrzyła oferty konkursowe:
   - Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Zielonej Górze – 8,700 zł, zadanie polegało na organizacji obozu w Wiśle na którym był realizowany program rekreacyjno – poznawczo – wypoczynkowy oraz specjalistyczny program  profilaktyczno – terapeutyczny. Termin realizacja zadania: 1.07.15r-31.08.15r. W obozie uczestniczyło 12 dzieci (10dni)
      - Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP w Zielonej Górze – 9.100 zł, zadanie polegało na organizacji obozu w Niesulicach, odbywały się warsztaty plastyczne, taneczne, warsztaty dotyczące uzależnienia od alkoholu, warsztaty z pierwszej pomocy, nauka pływania oraz różne konkursy, turnieje, gry i zabawy. Termin realizacja zadania: 26.06.15r.-20.07.15r. W obozie uczestniczyło 15 dzieci (14dni)
 
 
3. W dniu 14 maja 2015r. Zarządzeniem Nr 69.2015 Burmistrza Łęknicy został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku. W dniu 8 czerwca 2015r. Komisja Konkursowa, pozytywnie rozpatrzyła ofertę konkursową dotyczącą organizacji dowozu –transport seniorów z Gminy Łęknica na trasie Łęknica – Łeba  zadanie polegało na organizacji wypoczynku letniego dla emerytów i rencistów Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 6.000 zł - Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Złoty Wiek” – Łęknica. Termin realizacja zadania: 28.06.15r-8.07.15r
 
4. W dniu 23 września 2015r. Zarządzeniem Nr 109.2015 Burmistrza Łęknicy został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku. W dniu 20 października 2015r. Komisja Konkursowa pozytywnie rozpatrzyła ofertę konkursową: dotyczącą organizacji spektaklu muzycznego w hołdzie Wielkiemu Polakowi Janowi Pawłowi II – 4.000 zł. Termin realizacja zadania: 16.10.15r.-16.11.16r.
 
5. Ponadto dwa stowarzyszenia ubiegały się o tzw. „ małe granty”
   - UKS – Łęknica, Organizacja turnieju badmintona -Kwota dotacji: 3.000 zł,
     Termin realizacji zadania: 1.12.15r-23.12.15r.
   - Fundacja „Słonecznik”, Asertywność i wiedza- najlepszą ochroną przed uzależnieniem.  Zadanie zostało zrealizowane poprzez prowadzenie warsztatów mających na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa popadania w uzależnienia przez młodzież szkolną, zajęcia miały na celu zmniejszyć ryzyko ulegania patologicznym wpływom otoczenia, orgaznizowane były spotkania z rodzicami, które miały na celu pokazać jak przeciwdziałać uzależnieniom u swoich dzieci i jak rozpoznawać symptomy uzależnienia, jak sobie radzić jak problem już zaistniał, gdzie szukać pomocy  
     Kwota dotacji: 2,200 zł Termin realizacji zadania: 4.05.15r-10.06.15r.
 
Wszystkie organizacje rozliczyły się z przyznanych dotacji składając sprawozdania finansowe.
 
 1. PODSUMOWANIE
Gmina Łęknica współpracuje z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Współpraca Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Dotychczasowa współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz wspólne rozpoznanie potrzeb mieszkańców Gminy Łęknica wpływa na coraz lepszą współpracę z podmiotami Programu i wzrost ilości inicjatyw, które mogą być realizowane w ramach określonych przez ustawę o pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła:
Alina Rosa
Iwona Michalska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Michalska Iwona Data wytworzenia informacji: 2016-04-29 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalska Iwona Data wprowadzenia do BIP 2016-04-29 14:44:42
Wprowadził informację do BIP: Iwona Kubacka Data udostępnienia informacji: 2016-04-29 14:52:00
Osoba, która zmieniła informację: Iwona Kubacka Data ostatniej zmiany: 2016-04-29 14:52:00
Artykuł był wyświetlony: 3027 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkursy dla NGO LUTY 2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-25 10:11:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

SZKOLENIE
Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu: Transgraniczne świadczenie usług na terenie Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii - aspekty praktyczne.
 
Organizatorzy: Centrum Przedsiębiorczości  i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Burmistrz Miasta Lubsko, Lubski Samorząd Gospodarczy.
Koszt: Uczestnictwo jest bezpłatne, sfinansowane ze środków Komisji Europejskiej i Ministerstwa Gospodarki
Termin: 11.03.2016r.   /piątek/  od  godz. 09:00
Miejsce: LUBSKO  Pl. Jana Pawła II nr 1  (Lubski Dom Kultury , I piętro, sala nr 3)
Osoba do kontaktu: Sławek Jasiński: , tel. 601589583; Jędrzej Danilewicz: ,     http://www.cptt.uz.zgora.pl
Uwagi / Warunki udziału: 1/ Warunek udziału w szkoleniu:  przesłanie na ww. e-mail deklaracji (wzór w załączeniu). 2/ Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 3/ Zapewniamy: catering, materiały szkoleniowe, głos w dyskusji, miłą atmosferę J
 
KONKURSY
Równać szanse 2016
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2016" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych z miejscowości do 20 000 mieszkańców. Dotacja przeznaczona jest na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2016 r. a 30 listopada 2017 r. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 10 marca 2016 r. o godz. 12.00.
Więcej informacji na stronie internetowej http://rownacszanse.pl/
 
Program RITA
Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do konkursu grantowego programu RITA - Przemiany w regionie. Wnioski w edycji wiosennej można składać do 15 marca, do godz. 16.00. Program obejmuje następujące kraje: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan. Dofinansowanie ze środków programu mogą uzyskać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na podstawie umów państwo-kościół i może ono dotyczyć wyłącznie współpracy z podmiotami i osobami z ww. krajów. Wysokość dofinansowania jednego projektu maksymalnie do 40.000 zł. Minimalny wkład własny: 15% całej wartości projektu (w postaci wkładu finansowego, rzeczowego lub osobowego). Więcej informacji na stronie: http://programrita.org/aktualne-nabory/
 
Seniorzy w akcji – inkubator + dotacje
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje. Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba do 35 lat), które mają pomysł na projekt społeczny i chcą go zrealizować przy wsparciu ekspertów. Listy intencyjne można złożyć do 17 marca 2016 roku.
Więcej informacji na stronie: http://www.seniorzywakcji.pl/?a=630
 
Konkurs grantowy „1000 pierwszych dnia dla zdrowia”
Rusza kolejna edycja konkursu grantowego edukacyjnego programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia”. Do wygrania jest 10 grantów finansowych w wysokości 5 000 zł brutto każdy. Konkurs jest przeznaczony dla organizacji pozarządowych, grup zabawowych oraz bibliotek. Cel to edukacja prawidłowych nawyków żywieniowych wśród kobiet ciężarnych, kobiet karmiących piersią oraz rodziców i opiekunów dzieci w pierwszym roku życia. Wszystkie zainteresowane podmioty mogą do 25 marca 2016 r. złożyć wniosek o grant na realizację projektu, wyłącznie za pomocą formularza on-line, dostępnego na stronie www.wnioski.1000dni.pl. Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie www.1000dni.pl. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona 12 kwietnia.
 
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 - ogłasza konkurs w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Nabór wniosków potrwa od 1 lutego do 31 marca 2016 r.
 
Bank Dziecięcych Uśmiechów – Fundacja Banku Zachodniego WBK
Program Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU) jest programem mikro-grantowym stworzonym z myślą o instytucjach i organizacjach społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich. Nabór wniosków w kolejnej edycji programu Bank Dziecięcych Uśmiechów odbędzie się w dniach: 1 marca – 31 marca 2016 r. Więcej informacji na stronie: http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/bank-dzieciecych-usmiechow/.
 
Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży
PNWM dofinansowuje różnorodne spotkania młodzieży: od warsztatów teatralnych poprzez wspólne obozy treningowe aż po projekty ekologiczne. Wystarczy pozyskać partnera z Niemiec. Wnioski można składać na bieżąco.
Więcej informacji na stronie www.pnwm.org
 
Polecana strona internetowa:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2016-02-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: LGD Data wprowadzenia do BIP 2016-02-25 10:11:01
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2016-02-25 10:17:32
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2016-02-25 10:17:32
Artykuł był wyświetlony: 3454 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu