ˆ

Otwarty Konkurs Ofert

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert II/2018 - Organizacja i prowadzenie amatorskiego zespołu artystycznego w Gminie Łęknica

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-03-08 15:09:27 Informacja ogłoszona dnia 2018-03-08 15:12:55 przez Dawid Śliwiński, informacja należąca do archiwum

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450)
Burmistrz Łęknicy ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
 
Lp. Pełna nazwa wnioskodawcy
 
Nazwa zadania publicznego
Wysokość przyznanej dotacji
 
1.
 
Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Złoty Wiek” w Łęknicy
 
Organizacja i prowadzenie amatorskiego zespołu artystycznego w Gminie Łęknica
 
 
3.000,-
 
 
 
Burmistrz Łęknicy
 
/-/Piotr Kuliniak

ZARZĄDZENIE

ZARZĄDZENIE NR  361.2018 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 8 marca 2018 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 11 ust.1 pkt 1, ust. 2 , art. 12 i art. 13 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1817, z póź zm.) w związku z uchwałą Nr XL.224.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Nazwa zadania: Organizacja i prowadzenie  amatorskiego zespołu artystycznego w Gminie Łęknica.
§ 2. 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonywania zadania publicznego  wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej umieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy www.bip.umleknica.pl
2) na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu,
3) na stronie internetowej http://www.facebook.com/LeknicaCzyliMuzakow 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. współpracy 
z organizacjami pozarządowymi.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak

OGŁOSZENIE

Załącznik do Zarządzenia Nr 361.2018
Burmistrza Łęknicy
z dnia 8 marca 2018 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Burmistrz Łęknicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
 
1. Rodzaj zadania
Nazwa zadania:
„ Organizacja i prowadzenie amatorskiego zespołu artystycznego w Gminie Łęknica”
 
Cel zadania:
Promowanie kultury i sztuki na terenie Gminy Łęknica oraz integracja wielopokoleniowa jej mieszkańców poprzez:
a) wspólne prowadzenie działalności kulturalnej, muzycznej, społecznej,
b) dbałość o zachowanie bądź odszukiwanie dziedzictwa kulturowego,
c) wskazanie wartościowego i efektywnego sposobu spędzania czasu wolnego,
d) uczestnictwo w imprezach artystycznych, okolicznościowych, organizowanych zarówno na terenie Gminy Łęknica jak i poza nią.
 
Beneficjenci:
Mieszkańcy Gminy Łęknica
 
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 3.000 zł
(słownie: trzy tysiące złotych 00/100),
przy czym za wkład własny oferenta przyjmuje się wkład osobowy (wolontariat).
 
3. Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2016 r. poz.1817, z późn. zm.);
2. O przyznanie finansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się
organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( dalej jako
oferenci);
3. Warunkiem ubiegania się o finansowanie realizacji zadania publicznego przez
oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w
sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz 1300) – wymagane jest aby w złożonych ofertach wszystkie pozycje formularza
zostały prawidłowo wypełnione zgodnie z informacjami zawartymi w poszczególnych
rubrykach ( w przypadku, gdy dana pozycja oferty nie odnosi się do podmiotu lub
projektu należy wpisać np. „nie dotyczy”)
4. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrzeniu pod
względem merytorycznym;
5. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji , wynikająca ze złożonych ofert,
przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator
konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego
finansowania;
6. Burmistrz Łęknicy zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na
więcej niż jedną z ofert.
 
4. Termin realizacji zadania:
 
Realizacja zadania przewidziana jest od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.
 
5. Warunki realizacji zadania
  • Organizacja i prowadzenie amatorskiego zespołu artystycznego w Gminie Łęknica.
Działania, których realizację należy uwzględnić, przy planowaniu zadania:
  • szczegółowy harmonogram realizacji zadania zgodny z kosztorysem.
Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze , w tym:
  • doświadczenie w realizacji zadań z zakresu działalności pożytku publicznego.
6. Termin i miejsce składania ofert
 
1. Formularze ofertowe wraz z załącznikami (nowy wzór formularza dostępny:http://bip.umleknica.pl/system/obj/1472_wzor_oferty_zadania_publicznego.pdf) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2018 roku do godz. 14:30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica.
2. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
3. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego
do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego
poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach.
W przypadkach braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać numer
telefonu.
Wymagana dokumentacja:
1) Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z kopią odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
2) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
 
Oferent zobowiązany jest w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji, przesłać w formie elektronicznej lub papierowej oświadczenie o przyjęciu, bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy o wsparcie realizacji zadanie publicznego ,
w tym:
1) zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania, stanowiące załączniki do umowy,
2) potwierdzenie aktualności danych oferenta zawartych w ofercie niezbędnych do przygotowania umowy.
 
7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
 
1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi w Karcie
oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Oceny merytorycznej dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert.
3. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru
ofert Burmistrzowi Łęknicy.
4. Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki otwartego konkursu ofert zostaną
podane do wiadomości publicznej:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy,
3) na stronie internetowej http://www.facebook.com/LeknicaCzyliMuzakow.
 
Przy wyborze ofert Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami i punktacją:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione (posiadane
zasoby) ocena w skali 0-7 pkt;
2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania i programu ocena w skali 0-7 pkt;
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których podmioty
uprawnione będą realizować zadanie publiczne , ocena w skali 0-7 pkt;
4) dotychczasową współpracę, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób
rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – ocena 0-7 pkt;
5) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – ocena 0 – 7 pkt.
 
8. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Łęknica w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym:
 
Kwota dotacji w 2017 roku – 6.400 zł
Kwota dotacji w 2018 roku – 0 zł
 
9. Informacje dodatkowe
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Urzędzie Miejskim w Łęknicy ul. Żurawska 1, pok. 205.
 
Osoby uprawnione do kontaktów z organizacjami:
Pani Monika Gębska – tel. (68) 3624715 Referat Finansowy

Informacja o rozstrzygnięciu

Łęknica, 12.03.2018 r.
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zadanie: Animator sportu dzieci i młodzieży
 
Burmistrz Łęknicy informuje, że nie wpłynął żaden wniosek w ramach konkursu na zadanie publiczne Gminy Łęknica na rok 2018 zgodnie z Programem współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Konkurs zostaje unieważniony.
 
CEL ZADANIA OBEJMOWAŁ:
Realizowanie treningów przez Animatora dla grup młodszych: zawodników klasy okręgowej i ligi juniorów z Gminy Łęknica, nabywanie umiejętności zdrowej, sportowej rywalizacji. Zajęcia sportowe w piłce nożnej mają na celu ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych, w szczególności przez:
a) zdobycie umiejętności sportowych w grze piłka nożna,
b) promocję czynnego sposobu spędzania czasu,
c) pokonywanie słabości i kompleksów,
d) alternatywne możliwości wyładowania swoich emocji bez stosowania przemocy,
e) promocje wzorców trzeźwości.

Burmistrz Łęknicy
(-)          
Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2018-03-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Gębska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-08 15:09:27
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2018-03-08 15:12:55
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-04-05 11:22:41
Artykuł był wyświetlony: 707 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu