ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Otwarty Konkurs Ofert

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert I/2019 - "Animator sportu dzieci i młodzieży."

Informacja ogłoszona dnia 2019-01-17 09:28:24 przez Iwona Michalska

OGŁOSZENIE

Załącznik do Zarządzenia Nr 16.2019
Burmistrza Łęknicy
z dnia 17 stycznia 2019 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Burmistrz Łęknicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: działań sportowych i edukacyjno - profilaktycznych na obiektach sportowych pt. Animator sportu dzieci i młodzieży.
 
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
 
1. Rodzaj zadania
 
Nazwa zadania:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: działań sportowych i edukacyjno - profilaktycznych na obiektach sportowych pt. Animator sportu dzieci i młodzieży.
 
Cel zadania:
Realizowanie treningów przez Animatora dla grup młodszych: zawodników klasy okręgowej i ligi juniorów z Gminy Łęknica, nabywanie umiejętności zdrowej, sportowej rywalizacji. Zajęcia sportowe w piłce nożnej mają na celu ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych, w szczególności przez:
a) zdobycie umiejętności sportowych w grze piłka nożna,
b) promocję czynnego sposobu spędzania czasu,
c) pokonywanie słabości i kompleksów,
d) alternatywne możliwości wyładowania swoich emocji bez stosowania przemocy,
e) promocje wzorców trzeźwości.
 
Beneficjenci:
Dzieci i młodzież z terenu Gminy Łęknica w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych.
 
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 14.000 zł
(słownie: czternaście tysięcy złotych)
 
3. Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018., poz. 450 z  późn. zm.);
2. O przyznanie finansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( dalej jako oferenci), prowadzące działalność statutową w dziedzinie sportu, udokumentowaną doświadczeniem w realizacji zadań w zakresie upowszechniania sportu.
3. Warunkiem ubiegania się o finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w  Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących  realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz 2057) – wymagane jest aby w złożonych ofertach wszystkie pozycje  formularza zostały prawidłowo wypełnione zgodnie z informacjami zawartymi w  poszczególnych rubrykach ( w przypadku, gdy dana pozycja oferty nie odnosi się do podmiotu lub projektu należy wpisać np. „nie dotyczy”);
4. Do formularza należy dołączyć program zajęć realizowanych przez Animatora, zawierający program profilaktyczny.
5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrzeniu pod względem merytorycznym;
6. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji , wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator  konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego  finansowania;
7. Burmistrz Łęknicy zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na więcej niż jedną z ofert.
 
4. Termin realizacji zadania:
 
Realizacja zadania przewidziana jest od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.
 
5. Warunki realizacji zadania
Realizatorami zadania tj. Animatorami mogą być wytypowane przez oferenta osoby, posiadające niezbędne doświadczenie w działalności sportowej oraz licencje trenerskie PZPN, wykazane stosownymi dokumentami potwierdzającymi posiadanie w/w uprawnień i doświadczenia.
Oferent zobowiązany będzie do wykazania zatrudnienia Animatorów oraz do przedstawienia programu prowadzenia zajęć przez Animatora. W programie prowadzenia zajęć należy ująć program profilaktyczny, mający na celu rozwijanie zainteresowań z wyraźnym określeniem norm zachowania w różnych sytuacjach takich jak: postawa wobec używek, rozwiązywania konfliktów, eliminowanie przemocy.
Przyjmuje się, że liczebność grup zajęciowych wynosi maksymalnie 24 osób.
Częstotliwość zajęć nie powinna być mniejsza niż 2 x w tygodniu, a objętość jednej jednostki treningowej powinna wynosić 90 minut.
Realizacja zadania polegać będzie na prowadzeniu przez Animatora zajęć treningowych piłki nożnej dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programu profilaktycznego.
 
Uczestnikami treningów powinny być dzieci i młodzież z Gminy Łęknica, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych, ze środowisk zagrożonych zjawiskami patologicznymi.
 
6. Termin i miejsce składania ofert
 
1. Formularze ofertowe wraz z załącznikami (nowy wzór formularza dostępny: http://bip.umleknica.pl/system/obj/2403_NOWY_WZOR_-OFERTA_REALIZACJI_ZADANIA_PUBLICZNEGO_2019.PDF należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2019 roku do godz. 14:30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica.
2. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
3. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach. W przypadkach braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.
 
7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
 
1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi w Karcie oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Oceny merytorycznej dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert.
3. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Łęknicy.
4. Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy,
3) na stronie internetowej http://www.facebook.com/LeknicaCzyliMuzakow.
 
Przy wyborze ofert Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami i punktacją:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione (posiadane zasoby) ocena w skali 0-7 pkt;
2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania i programu ocena w skali 0-7 pkt;
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których podmioty uprawnione będą realizować zadanie publiczne (kompleksowy charakter, trafność form  metod służących osiągnięciu celu, konkretność i adekwatność programu w odniesieniu do adresatów zadania, kwalifikacje personelu), ocena w skali 0-7 pkt;
4) zakres programu profilaktycznego (kompetencje osób, regulamin zajęć poprzez zakaz stosowania używek, przeklinania, reguły fair play)
5) dotychczasową współpracę, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – ocena 0-7 pkt
 
8. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Łęknica w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym:
 
Kwota dotacji w 2016 roku – 10.000 zł
Kwota dotacji w 2017 roku – 14.000 zł
Kwota dotacji w 2018 roku – 14.000 zł
Kwota dotacji w 2019 roku – 0 zł
 
9. Informacje dodatkowe
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Urzędzie Miejskim w Łęknicy ul. Żurawska 1, pok. 101.
 
Osoby uprawnione do kontaktów z organizacjami:
Pani Iwona Michalska – tel. (68) 3624715 Referat Finansowy
Pani Monika Ołdak – tel. (68) 3624700 Koordynator,
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do ogłoszenia
KARTA OFERTY
Adnotacje urzędowe
1. Dane dotyczące ogłoszenia konkursowego
 
 
2. Nazwa zadania publicznego wskazana w ogłoszeniu
 
 
3. Nazwa i adres oferenta
 
 
 
PRAWIDŁOWOŚĆ OFERTY POD WZGLĘDEM FORMALNYM
TAK/NIE
1. Oferta została złożona w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu konkursowym
 
2. Oferent jest organizacją pozarządową lub innym podmiotem, o którym mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
3. Oferta przygotowana została na odpowiednim formularzu
 
4.W oświadczeniu znajdującym się na końcu formularza ofertowego dokonane zostały skreślenia umożliwiające jednoznaczne odczytanie deklaracji oferenta
 
5. Oferta i oświadczenie oferenta podpisane zostały przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z aktualnym odpisem z KRS, innego rejestru lub ewidencji
 
6. Program profilaktyczny
 
7. Do oferty załączone zostały wszystkie załączniki wskazane w ogłoszeniu konkursowym jako obowiązkowe
 
 
Uwagi dotyczące oceny formalnej
 
Oferta spełnia wymogi formalne i podlega ocenie merytorycznej/ oferta nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega ocenie merytorycznej (niepotrzebne skreślić)

 

ZARZĄDZENIE

ZARZĄDZENIE NR 16.2019
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 17 stycznia 2019r.
 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), art. 11 ust.1 pkt 1, ust. 2 , art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018., poz. 450 z późn. zm. ) w związku z uchwałą NR II.13.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: działań sportowych i edukacyjno- profilaktycznych na obiektach sportowych pt. Animator sportu dzieci i młodzieży.
 
§ 2. 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
 
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej umieszczenie:
 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy www.bip.umleknica.pl;
 
2) na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu;
 
3) na stronie internetowej http://www.facebook.com/LeknicaCzyliMuzakow.
 
 § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                        Burmistrz Łęknicy
 
                                                                      /-/ Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwona Michalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Michalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-17 09:22:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwona Michalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-17 09:28:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwona Michalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-18 15:01:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
586 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony