ˆ

Otwarty Konkurs Ofert

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert II/2019 - "Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w gminie Łęknica."

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2019-02-28 13:46:59 Informacja ogłoszona dnia 2019-03-01 08:50:19 przez Iwona Michalska

Otwarty konkurs ofert II/2019 - "Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w gminie Łęknica."

Załącznik do Zarządzenia Nr 26.2019r.
Burmistrza Łęknicy
z dnia 01 marca 2019 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Burmistrz Łęknicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia realizacji zadań oraz działań dotyczących turystyki i krajoznawstwa: Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w gminie Łęknica.
 
 
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
 
1. Rodzaj zadania
 
Nazwa zadania:
Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w gminie Łęknica.
 
Cel zadania:
 
Zwiększenie zainteresowania walorami turystycznymi gminy Łęknica.
Udzielenie precyzyjnej informacji o walorach i atrakcjach Łęknicy, przyczyni się to do zwiększenia ruchu turystycznego oraz promocji gminy.
 
Beneficjenci:
Turyści odwiedzający gminę Łęknica.
 
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
 
3. Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018., poz. 450 z późn. zm.);
2. O przyznanie finansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( dalej jako oferenci) realizujące zadania statutowe z zakresu objętego konkursem;
3. Warunkiem ubiegania się o finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz 2057) – wymagane jest aby w złożonych ofertach wszystkie pozycje formularza zostały prawidłowo wypełnione zgodnie z informacjami zawartymi w poszczególnych rubrykach ( w przypadku, gdy dana pozycja oferty nie odnosi się do podmiotu lub projektu należy wpisać np. „nie dotyczy”);
4. Do formularza oferty należy dołączyć:
1) Informację o miejscu prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej,
2) harmonogram obsługi z uwzględnieniem dni i godzin otwarcia Punktu Informacji Turystycznej.
5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrzeniu pod względem merytorycznym;
6. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji , wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego finansowania;
7. Burmistrz Łęknicy zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na więcej niż jedną z ofert.
 
4. Termin realizacji zadania:
 
Realizacja zadania przewidziana jest od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.
 
5. Warunki realizacji zadania
Oferent powinien dysponować odpowiednim lokalem na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej położonym na terenie gminy Łęknica. Realizatorami zadania mogą być wytypowane przez oferenta osoby, mogące wykazać się wiedzą o atrakcjach turystycznych gminy, posiadający odpowiednie certyfikaty.
Częstotliwość prowadzenia punktu powinna obejmować również weekendy.
 
 
6. Termin i miejsce składania ofert
 
1. Formularze ofertowe wraz z załącznikami (nowy wzór) formularza dostępny: http://bip.umleknica.pl/system/obj/2403_NOWY_WZOR_-OFERTA_REALIZACJI_ZADANIA_PUBLICZNEGO_2019.PDF należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2019 roku do godz. 14:30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica.
2. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
3. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach. W przypadkach braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.
 
7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
 
1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi w Karcie oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Oceny merytorycznej dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert.
3. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Łęknicy.
4. Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy,
3) na stronie internetowej http://www.facebook.com/LeknicaCzyliMuzakow.
 
Przy wyborze ofert Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami i punktacją:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione (posiadane zasoby) ocena w skali 0-7 pkt;
2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania i programu ocena w skali 0-7 pkt;
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których podmioty uprawnione będą realizować zadanie publiczne (kompleksowy charakter, trafność form metod służących osiągnięciu celu, konkretność i adekwatność programu w odniesieniu do adresatów zadania, kwalifikacje personelu), ocena w skali 0-7 pkt;
4) dotychczasową współpracę, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – ocena 0-7 pkt
 
8. Informacje dodatkowe
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Urzędzie Miejskim w Łęknicy ul. Żurawska 1, pok. 205.
 
Osoby uprawnione do kontaktów z organizacjami:
Pani Monika Ołdak – tel. (68) 3624700 Koordynator,
Pani Iwona Michalska – tel. (68) 3624715 Referat Finansowy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do ogłoszenia
 
KARTA OFERTY
Adnotacje urzędowe
1. Dane dotyczące ogłoszenia konkursowego
 
2. Nazwa zadania publicznego wskazana w ogłoszeniu
 
3. Nazwa i adres oferenta
 
 
 
PRAWIDŁOWOŚĆ OFERTY POD WZGLĘDEM FORMALNYM
TAK/NIE
1. Oferta została złożona w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu konkursowym
 
2. Oferent jest organizacją pozarządową lub innym podmiotem, o którym mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
3. Oferta przygotowana została na odpowiednim formularzu
 
4.W oświadczeniu znajdującym się na końcu formularza ofertowego dokonane zostały skreślenia umożliwiające jednoznaczne odczytanie deklaracji oferenta
 
5. Oferta i oświadczenie oferenta podpisane zostały przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z aktualnym odpisem z KRS, innego rejestru lub ewidencji
 
6. Do oferty załączone zostały wszystkie załączniki wskazane w ogłoszeniu konkursowym jako obowiązkowe
 
 
Uwagi dotyczące oceny formalnej
 
Oferta spełnia wymogi formalne i podlega ocenie merytorycznej/ oferta nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega ocenie merytorycznej (niepotrzebne skreślić)
 
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE
ZARZĄDZENIE NR 26.2019
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 01 marca 2019r.
 
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia realizacji zadań oraz działań dotyczących turystyki i krajoznawstwa: Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w gminie Łęknica.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), art. 11 ust.1 pkt 1, ust. 2 , art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018., poz. 450 z późn. zm. ) w związku z uchwałą NR II.13.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia realizacji zadań oraz działań dotyczących turystyki i krajoznawstwa: Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w gminie Łęknica.
 
§ 2. 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
 
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej umieszczenie:
 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy www.bip.umleknica.pl;
 
2) na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu;
 
3) na stronie internetowej http://www.facebook.com/LeknicaCzyliMuzakow.
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
  Burmistrz Łęknicy       
 
/-/ Piotr Kuliniak      
 
 
 
 
 
 
 
 
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 
Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Realizacja zadań oraz działań dotyczących turystyki i krajoznawstwa: Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w gminie Łęknica.
Maksymalna wysokość środków Gminy Łęknica przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 25.000 zł (słownie dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)

 

 
 
Pełna nazwa wnioskodawcy:       Geopark „Łuk Mużakowa”           

 
Nazwa zadania publicznego:       Realizacja zadań oraz działań dotyczących turystyki i krajoznawstwa: Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w gminie Łęknica.
 
 
Wysokość dotacji:                      25.000zł

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
                         

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwona Michalska Data wytworzenia informacji: 2019-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Michalska Data wprowadzenia do BIP 2019-02-28 13:46:59
Wprowadził informację do BIP: Iwona Michalska Data udostępnienia informacji: 2019-03-01 08:50:19
Osoba, która zmieniła informację: Iwona Michalska Data ostatniej zmiany: 2019-03-27 13:01:03
Artykuł był wyświetlony: 710 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu