ˆ

Otwarty Konkurs Ofert

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert I/2017 - Animator sportu dzieci i młodzieży

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-01-20 13:44:00 Informacja ogłoszona dnia 2017-01-20 13:48:59 przez Dawid Śliwiński

OGŁOSZENIE

Burmistrz Łęknicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w
zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: działań sportowych i edukacyjno - profilaktycznych na obiektach sportowych pt. Animator sportu dzieci i młodzieży.
 
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
 
1. Rodzaj zadania
 
Nazwa zadania:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: działań sportowych i edukacyjno - profilaktycznych na obiektach sportowych pt. Animator sportu dzieci i młodzieży.
 
Cel zadania:
Realizowanie treningów przez Animatora dla grup młodszych: zawodników klasy okręgowej i ligi juniorów z Gminy Łęknica, nabywanie umiejętności zdrowej, sportowej rywalizacji. Zajęcia sportowe w piłce nożnej mają na celu ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych, w szczególności przez:
a) zdobycie umiejętności sportowych w grze piłka nożna,
b) promocję czynnego sposobu spędzania czasu,
c) pokonywanie słabości i kompleksów,
d) alternatywne możliwości wyładowania swoich emocji bez stosowania przemocy,
e) promocje wzorców trzeźwości.
 
Beneficjenci:
Dzieci i młodzież z terenu Gminy Łęknica w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych.
 
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 14.000 zł
(słownie: czternaście tysięcy złotych)
 
3. Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.
poz.1817, z późn. zm.);
2. O przyznanie finansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się
organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( dalej jako
oferenci), prowadzące działalność statutową w dziedzinie sportu, udokumentowaną doświadczeniem w realizacji zadań w zakresie upowszechniania sportu.
3. Warunkiem ubiegania się o finansowanie realizacji zadania publicznego przez
oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w
sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz 1300) – wymagane jest aby w złożonych ofertach wszystkie pozycje formularza
zostały prawidłowo wypełnione zgodnie z informacjami zawartymi w poszczególnych
rubrykach ( w przypadku, gdy dana pozycja oferty nie odnosi się do podmiotu lub
projektu należy wpisać np. „nie dotyczy”);
4. Do formularza należy dołączyć program zajęć realizowanych przez Animatora, zawierający program profilaktyczny.
5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrzeniu pod
względem merytorycznym;
6. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji , wynikająca ze złożonych ofert,
przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator
konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego
finansowania;
7. Burmistrz Łęknicy zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na
więcej niż jedną z ofert.
 
4. Termin realizacji zadania:
 
Realizacja zadania przewidziana jest od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2017 r.
 
5. Warunki realizacji zadania
Realizatorami zadania tj. Animatorami mogą być wytypowane przez oferenta osoby, posiadające niezbędne doświadczenie w działalności sportowej oraz licencje trenerskie PZPN, wykazane stosownymi dokumentami potwierdzającymi posiadanie w/w uprawnień i doświadczenia.
Oferent zobowiązany będzie do wykazania zatrudnienia Animatorów oraz do przedstawienia programu prowadzenia zajęć przez Animatora. W programie prowadzenia zajęć należy ująć program profilaktyczny, mający na celu rozwijanie zainteresowań z wyraźnym określeniem norm zachowania w różnych sytuacjach takich jak: postawa wobec używek, rozwiązywania konfliktów, eliminowanie przemocy.
Przyjmuje się, że liczebność grup zajęciowych wynosi maksymalnie 24 osób.
Częstotliwość zajęć nie powinna być mniejsza niż 2 x w tygodniu, a objętość jednej jednostki treningowej powinna wynosić 90 minut.
Realizacja zadania polegać będzie na prowadzeniu przez Animatora zajęć treningowych piłki nożnej dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programu profilaktycznego.
 
Uczestnikami treningów powinny być dzieci i młodzież z Gminy Łęknica, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych, ze środowisk zagrożonych zjawiskami patologicznymi.
 
6. Termin i miejsce składania ofert
 
1. Formularze ofertowe wraz z załącznikami (nowy wzór formularza dostępny:http://bip.umleknica.pl/system/obj/1472_wzor_oferty_zadania_publicznego.pdf) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2017 roku do godz. 14:30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica.
2. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
3. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego
do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego
poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach.
W przypadkach braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać numer
telefonu.
 
7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
 
1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi w Karcie
oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Oceny merytorycznej dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert.
3. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru
ofert Burmistrzowi Łęknicy.
4. Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki otwartego konkursu ofert zostaną
podane do wiadomości publicznej:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy,
3) na stronie internetowej http://www.facebook.com/LeknicaCzyliMuzakow.
 
Przy wyborze ofert Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami i punktacją:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione (posiadane
zasoby) ocena w skali 0-7 pkt;
2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania i programu ocena w skali 0-7 pkt;
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których podmioty
uprawnione będą realizować zadanie publiczne (kompleksowy charakter, trafność form
metod służących osiągnięciu celu, konkretność i adekwatność programu w odniesieniu
do adresatów zadania, kwalifikacje personelu), ocena w skali 0-7 pkt;
4) zakres programu profilaktycznego (kompetencje osób, regulamin zajęć poprzez zakaz stosowania używek, przeklinania, reguły fair play)
5) dotychczasową współpracę, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób
rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – ocena 0-7 pkt
 
8. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Łęknica w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym:
 
Kwota dotacji w 2015 roku – 10.000 zł
Kwota dotacji w 2016 roku – 10.000 zł
 
9. Informacje dodatkowe
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Urzędzie Miejskim w Łęknicy ul. Żurawska 1, pok. 101.

ZARZĄDZENIE

ZARZĄDZENIE NR 260.2017 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 20 stycznia 2017r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: działań sportowych
i edukacyjno- profilaktycznych na obiektach sportowych pt. Animator sportu dzieci
i młodzieży.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), art. 11 ust.1 pkt 1, ust. 2 , art. 12 i art. 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.
z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXVII.156.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: działań sportowych i edukacyjno- profilaktycznych na obiektach sportowych pt. Animator sportu dzieci i młodzieży.
 
§ 2. 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
 
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej umieszczenie:
 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy www.bip.umleknica.pl
 
2) na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu,
 
3) na stronie internetowej http://www.facebook.com/LeknicaCzyliMuzakow
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Burmistrz Łęknicy
 
Piotr Kuliniak

Wyniki konkursu

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) Burmistrz Łęknicy ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Maksymalna wysokość środków Gminy Łęknica przeznaczonych na  realizację zadania wynosi: 14.000 zł (słownie czternaście tysięcy złotych 00/100)
 
Realizatorzy zadania:
Lp.
Pełna nazwa wnioskodawcy

 
Rodzaj i Nazwa zadania
Wysokość przyznanej dotacji

 
1.

 
Łęknicki Klub Sportowy w Łęknicy

 
Działania sportowe i edukacyjno– profilaktyczne na obiektach sportowych pt. Animator sportu dzieci i młodzieży.

 
14. 000,-

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-01-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Michalska, Anna Sztrajbel Data wprowadzenia do BIP 2017-01-20 13:44:00
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-01-20 13:48:59
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-04-26 13:12:42
Artykuł był wyświetlony: 658 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu