ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uwaga awaria centrali telefonicznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-28 09:42:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uwaga - w związku z awarią centrali telefonicznej, kontakt telefoniczny z UM jest tymczasowo niemożliwy.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2018-09-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dawid Śliwiński Data wprowadzenia do BIP 2018-09-28 09:42:48
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2018-09-28 09:42:51
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-09-28 09:42:51
Artykuł był wyświetlony: 739 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przebudowa ul. Kościuszki

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-20 15:51:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Trwają prace przy przebudowie ul. Kościuszki. W ramach inwestycji przebieg jezdni zostanie uregulowany do jednolitej szerokości na całym odcinku. Wybudowane zostaną nowe chodniki. Uporządkowany zostanie system parkingowy. Jezdnia zyska odwodnienie, którego wcześniej nie było. Wprowadzone zostaną nowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
Inwestycja jest współfinansowana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Nazwa zadania: Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Łęknicy – drogi gminnej nr 101918F
Całkowita wartość zadania: 3.734.609 PLN
Dofinansowanie: 1.243.715 PLN
Dotacja została przyznana w 2018 r.
Planowane zakończenie rzeczowe zadania: do 30 listopada 2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2018-09-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Perczyński Data wprowadzenia do BIP 2018-09-20 15:51:59
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2018-09-20 15:59:07
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2018-09-20 15:59:07
Artykuł był wyświetlony: 974 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-03 12:40:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. – o pomocy społecznej tj. kwoty 514 zł na osobę (netto).Do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości wszystkich dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
1) rodziców albo pełnoletniego ucznia;
2) odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty
3) świadczenia mogą być również przyznawane z urzędu
 
Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:
 1. wniosku, na którym określona jest data wpływu do Urzędu,
 2. zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku), tj.:
 3. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto,
 4. zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
 5. zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach,
 6. zaświadczenia z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
 7. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z OPS – zaliczka alimentacyjna,
 8. odcinek renty/emerytury,
 9. oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
 
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września 2018r. a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2018r. w UM pok.104 I piętro.
W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu.
Jednocześnie informuje się, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.
W przypadku uczniów pobierających naukę poza terenem Gminy Łęknica należy dodatkowo dostarczyć zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki.
 
WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2018-09-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marlena Chojnacka Data wprowadzenia do BIP 2018-09-03 12:40:54
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2018-09-03 12:41:36
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-09-03 12:41:36
Artykuł był wyświetlony: 1781 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XLVIII sesji Rady Miejskiej w Łęknicy, która odbędzie się w czwartek 30 sierpnia 2018 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-21 10:09:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                                      Łęknica, dnia 20 sierpnia 2018r.                                                                                                                                                                                                       
 
RM.0002.48.2018
 
Zaproszenie
 
            Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.994 z późn. zm.) oraz §26 ust.1 Statutu Gminy Łęknica, zapraszam na XLVIII sesję Rady Miejskiej w Łęknicy, która odbędzie się w czwartek 30 sierpnia 2018r., o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Porządek obrad sesji:
1.   Otwarcie sesji
2.   Uroczyste wręczenie Honorowego Obywatelstwa Miasta Łęknicy.
3.   Informacja o działalności Burmistrza.
4.   Zapytania i interpelacje.
5.   Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Łęknica.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2024.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru zniżek w relacji tygodniowego obowiązkowego   wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów
9.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy.
10.   Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy placowi na terenie miasta Łęknicy.
11.   Podjęcie uchwały w sprawie    nadanie nazwy rondu położonemu na terenie miasta Łęknicy.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie Honorowego Obywatelstwa Miasta Łęknicy.
13.  Wnioski i informacje.
14.  Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.
15.  Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/.../                   
Andrzej Marszałek         
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dagmara Malik Data wytworzenia informacji: 2018-08-21 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dagmara Malik Data wprowadzenia do BIP 2018-08-21 10:09:01
Wprowadził informację do BIP: Dagmara Malik Data udostępnienia informacji: 2018-08-21 10:09:06
Osoba, która zmieniła informację: Dagmara Malik Data ostatniej zmiany: 2018-08-21 10:09:06
Artykuł był wyświetlony: 2089 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Grupa kapitałowa PKS S.A Żary oraz Feniks V Sp. z o.o. poszukuje chętnych do pracy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-16 09:43:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Grupa kapitałowa PKS S.A Żary oraz Feniks V Sp. z o.o. poszukuje
chętnych do pracy na terenie Gminy Żary w charakterze :
 • KIEROWCA AUTOBUSOWY
 • KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO
Pracodawca osobom chętnym do pracy oferuje możliwość zdobycia uprawnień :
- kat. D ( autobus) , możliwość rozpoczęcia pracy z miejsca zamieszkania,
- kat. C + CE ( samochód ciężarowy pow. 3,5 t ) .
 • Szkolenia będą odbywać się w trybie stacjonarnym (oddelegowania do
ośrodków w Poznaniu lub Wrocławiu ).
 • Wymagania - Prawo jazdy kat B.
- Kierowcy autobusu - od 23 roku życia do 50 roku życia,
- Kierowcy samochodu ciężarowego - od 21 roku życia ,
 • Praca zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.
 • Dla osób chętnych, do podjęcia pracy w naszych spółkach jest również możliwość zatrudnienia bez prawa jazdy kat B. a następnie uzyskanie wymaganych uprawnień w trakcie trwania umowy o pracę.
Wszystkie osoby chętne zapraszamy na rozmowę osobiście do siedziby firmy w celu uzyskania
dokładnych informacji : ul. Okrzei 31-33 ,68-200 Żary w godz. Pon .– Pt 7:00 - 15:00 lub
telefonicznie: Kierowcy sam . cięż. - tel. 684708115, 601 321 095 , 667856880 e-mail
Kierowcy autobusowi Feniks V SP Z.O.O. Tel. 684708109, 684708149 e-mail:
 

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE DLA SENIORÓW

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-13 11:45:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2018-08-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-13 11:45:49
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2018-08-13 11:49:08
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-08-13 11:49:07
Artykuł był wyświetlony: 2427 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana godzin pracy UM i OPS w Łęknicy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-31 14:36:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

UWAGA
 
W okresie od dnia 7 sierpnia 2018r. do 10 sierpnia 2018r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęknicy
będzie czynny w godz.: 7:00 – 14:00
 
Podstawa prawna: § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. 2003r. Nr 169 poz. 1650) i art. 145 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. 2018r. poz. 917)
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

UWAGA
 
W okresie od dnia 7 sierpnia 2018r. do 10 sierpnia 2018r.
Urząd Miejski w Łęknicy
będzie czynny w godz.: 7:00 – 14:00
 
Kasa Urzędu będzie czynna w godz.: 7:00 – 13:00
 
Podstawa prawna: art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. 2003r. Nr 169 poz. 1650) i art. 145 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. 2018r. poz. 917)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2018-07-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Andrus, Joanna Dżumyło Data wprowadzenia do BIP 2018-07-31 14:36:51
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2018-07-31 14:36:56
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-08-06 14:58:25
Artykuł był wyświetlony: 2986 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - Strażnik w Parku Krajobrazowym "Łuk Mużakowa"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-16 14:43:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

http://www.zpkwl.ires.pl/19208/19208/art42182.html
 
http://bip.ires.pl/gfx/zpkwl/files/Ofert_Pracy/2018/lipiec/Nabor.pdf

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2018-07-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-07-16 14:43:40
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2018-07-16 14:43:45
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-07-16 14:43:45
Artykuł był wyświetlony: 3372 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs ofert na wybór realizatora „Programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65+ w gminie Łęknica”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-16 14:22:27

Zarządzenie Nr 385.2018 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 lipca 2018r.

 
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65+ w gminie Łęknica”
Na podstawie art. 48, art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XLV.254.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się konkurs ofert na wybór Realizatora „Programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65 + w gminie Łęknica” , zwany dalej Programem, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Regulamin konkursu na wybór Realizatora Programu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) programy polityki zdrowotnej mogą opracowywać, wdrażać, realizować i finansować ministrowie oraz jednostki samorządu terytorialnego. Na mocy art. 48 b ust. 6 cytowanej ustawy do wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. Odpowiednio do treści art. 48 b ustawy, właściwą formą wyboru realizatora jest konkurs ofert.
W związku z powyższym ogłoszenie konkursu ofert w formie zarządzenia jest uzasadnione.
 

OGŁOSZENIE

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 385.2018
Burmistrza Łęknicy
z dnia 16 lipca 2018r.
BURMISTRZ ŁĘKNICY
 
działając na podstawie art. 48 b ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLV.254.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej
 
OGŁASZA KONKURS OFERT
NA WYBÓR REALIZATORA „PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW W WIEKU 65 + W GMINIE ŁĘKNICA”
 
I. Przedmiot konkursu ofert:
 
Przedmiotem konkursu jest wybór podmiotu, który zorganizuje i przeprowadzi
w 2018r. „ Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65+ w gminie Łęknica” stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
II. Adresaci konkursu:
 
Konkurs skierowany jest do podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.), prowadzący placówkę NZOZ/ZOZ na terenie powiatu żarskiego z wyposażonym gabinetem zabiegowym lub punktem szczepień, dysponujący personelem medycznym posiadającym stosowne kwalifikacje zawodowe, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Szczepienia powinny być wykonywane w gabinecie lekarskim podmiotu leczniczego spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (DZ.U. z 2012r. poz. 739), w tym:
- szczepienia będą przeprowadzone przez wyspecjalizowane pielęgniarki pod nadzorem lekarskim,
- posiadających punkt szczepień oraz lodówkę do przechowywania szczepionek.
III. Beneficjenci szczepień:
Beneficjentami szczepień są osoby po 65 roku życia.
Szacunkowa liczba osób w wieku 65 + w 2018 roku to 316 osób (urodzonych do 31.12.1952r.)
 
IV. Wysokość szacunkowych środków publicznych przeznaczonych na realizację programu:
Poszczególne lata programu szczepienia przeciw grypie
 
Liczba osób
w wieku
65 +
Szacunkowy koszt jednostkowy
 
Szacunkowy koszt całkowity
poz. 2 x 3
1
2
3
4
 
 
2018
 
 
316
 
 
48 zł
 
 
15.168,00 zł
 
V. Termin realizacji programu:
1. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi od dnia podpisania umowy.
2. Rozpoczęcie szczepień będzie następowało:
- w roku 2018: od 1 września 2018r.
3. Zakończenie realizacji zadania nastąpi do 30 listopada 2018 r.
 
VI. Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji programu polityki zdrowotnej
 
1) przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej przez organizatora programu jak i realizatora. Przygotowane zostaną przez Urząd Miejski w Łęknicy plakaty i ulotki, które zamieszczone będą w urzędzie, ośrodku zdrowia, instytucjach publicznych, stronach internetowych;
2) działania edukacyjne podczas wizyty lekarskiej przeprowadzone przez lekarza lub pielęgniarkę. Zakres zagadnień poruszanych podczas edukacji powinien dotyczyć propagowania prawidłowych nawyków zdrowotnych: zachowania zasad higieny, unikanie potencjalnych miejsc rozprzestrzeniania się choroby, możliwe unikanie kontaktów z osobami chorymi oraz przedstawienie sposobu postępowania w trakcie zakażenia grypą w celu uniknięcia jej powikłań;
3) uzyskanie pisemnej zgody na przeprowadzenie szczepień wraz z pisemnym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przekazanie i przetwarzanie danych na potrzeby realizacji programu (wg załącznika Nr 1 do projektu umowy);
4) prowadzenie rejestru uczestników programu;
5) zakup szczepionek przeciw grypie;
6) badanie lekarskie: kwalifikacja lekarska uwzględniająca przeciwskazania do szczepień i ocenę ryzyka wystąpienia powikłań poszczepiennych będzie polegała na zbieraniu wywiadu lekarskiego i przeprowadzeniu fizykalnego badania lekarskiego. W przypadku wystąpienia przeciwwskazań czasowych należy poinformować o najwcześniejszym możliwym terminie wykonania szczepienia, natomiast w wyniku trwałych przeciwwskazań do szczepienia przeciw grypie trzeba poinformować pacjenta o możliwości realizacji szczepień u osób z najbliższego otoczenia w celu zmniejszenia ryzyka transmisji zakażenia;
7) szczepienie według przyjętego schematu, zgodnego ze wskazaniem producenta szczepionki;
8) wydanie osobie poddanej szczepieniu zaświadczenia o wykonaniu zaleconego szczepienia ochronnego;
8) utylizacja zużytych materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
9) odebranie wypełnionej ankiety od uczestników programu (załącznik Nr 2 do projektu umowy) i dostarczenie wraz ze sprawozdaniem do organizatora programu;
10) składanie sprawozdań z realizacji programu (liczba osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w programie; liczba osób, którym wykonano szczepienie w danym roku trwania programu w zestawieniu z ogólną populacją, która kwalifikowałaby się do programu; liczba osób, którym nie podano szczepionki z uwagi na: aspekty zdrowotne, inne) za dany rok do 31 grudnia danego roku trwania programu (załącznik Nr 3 do projektu umowy);
11) sporządzenie dokumentacji medycznej z przeprowadzonych szczepień;
12) sporządzenie i złożenie na żądanie organizatora informacji na temat realizacji zadania;
13) inne ważne czynności niezbędne dla realizacji szczepień.
Przy opracowaniu oferty należy uwzględnić do realizacji wszystkie ww. przedsięwzięcia
 
VII. Termin i miejsce składania ofert
 1. Oferta na realizację zadania powinna zawierać:
 2. wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia z dołączonymi kopiami dokumentów, tj.:
 3. wypisem z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  o którym mowa w art. 106 w związku z art. 217 ustawy z dnia
  15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany,
 4. odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, potwierdzającym m.in. status prawny oferenta, zakres prowadzonej działalności i sposób reprezentacji, zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany, jeżeli działania organów uprawnionych do reprezentacji wymagają odrębnych upoważnień – stosowne upoważnienia udzielone tym organom,
 5. decyzją w sprawie nadania numeru NIP,
 6. zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON,
 7. polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, ważną
  w okresie wykonania umowy, bądź zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub jej przedłużenie, w przypadku gdy termin ubezpieczenia wygasa w trakcie wykonywania umowy;
 8. opis sposobu realizacji zadania wskazujący dni i godziny,
  w których będzie realizowane szczepienie (część IV pkt 2 oferty);
 9. cenę jednostkową brutto za wykonanie szczepienia (część V pkt 1) zawierającą:
a) koszt zakupu szczepionki
b) koszt kwalifikacyjnego badania lekarskiego
c) koszt podania szczepionki
d) koszt działania edukacyjnego
(część V pkt. 1 lit. a, b, c, d oferty);
 1. Cena jednostkowa brutto wskazana przez oferenta w ofercie nie będzie podlegała zmianom w trakcie realizacji świadczeń. Całkowity koszt szczepień ulegnie zmianie w przypadku mniejszej liczby osób objętych szczepieniem.
 2. Podpis pod ofertą i załącznikami do oferty składa osoba upoważniona do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli, zgodnie z KRS lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
 3. W formularzu oferty należy wypełnić wszystkie pola czytelnie. W pola, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”.
 4. Załączniki przedkładane w formie kserokopii muszą być uwierzytelnione przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.
 5. Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności w języku polskim, w sposób czytelny i przejrzysty.
 6. Oferent winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie, która będzie zaadresowana, opieczętowana pieczątką firmową oferenta oraz oznaczona
KONKURS OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW W WIEKU 65 + W GMINIE ŁĘKNICA”.
 1. Kompletną ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia
  3 sierpnia 2018 r.
  w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica do godz. 1430.
 2. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 3. Oferta złożona na innym formularzu lub po upływie terminu określonego w niniejszym ogłoszeniu nie zostanie rozpatrzona i podlega odrzuceniu.
 
VIII. Otwarcie ofert nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert w siedzibie Urzędy Miejskiego w Łęknicy.
 1. Z wyłonionym w drodze konkursu podmiotem zostanie zawarta umowa na realizację zadania, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Konkurs na realizację zadania może zostać przeprowadzony w innym terminie w przypadku nie złożenia ofert lub nie rozstrzygnięcia konkursu.
 3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
 4. Burmistrz Łęknicy ma prawo do odwołania postępowania konkursowego, unieważnienia oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy Łęknica, tel. 68 36 24 707, email
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy
3. „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65+ w gminie Łęknica”

 

Załączniki

 • FORMULARZ OFERTOWY (ZIP, 90 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-07-16 14:25:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-07-16 00:00:00 | FORMULARZ OFERTOWY
 • UMOWA (ZIP, 137.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-07-16 14:25:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-07-16 00:00:00 | UMOWA
 • Regulamin (ZIP, 93.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-07-16 14:25:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-07-16 00:00:00 | Regulamin

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2018-07-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-16 14:22:27
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2018-07-16 14:25:31
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-07-17 13:29:36
Artykuł był wyświetlony: 3523 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Urząd nieczynny w piątek od 13:00

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-03 11:44:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 6 lipca 2018r.,(piątek)  Urząd Miejski oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęknicy czynny będzie do godz. 13:00. Pracownicy uczestniczyć będą w szkoleniu dot. ochrony danych osobowych. W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod nr tel. 68 36 24 700. Za utrudnienia przepraszamy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2018-07-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-03 11:44:11
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2018-07-03 11:44:15
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-07-04 09:03:10
Artykuł był wyświetlony: 3850 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu