ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZOSTAŃ STRAŻAKIEM OSP ŁĘKNICA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-10-24 08:37:31

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęknicy zaprasza wszystkie chętne osoby do podjęcia współpracy z naszą jednostką.

Do współpracy zapraszamy  zarówno osoby dorosłe chcące podjąć czynną służbę strażaka – ochotnika jak również  młodzież szkolną chcącą wstąpić do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Zostając strażakiem ochotnikiem OSP Łęknica możesz wstąpić do wielkiej rodziny strażackiej. Zdobędziesz podstawowe umiejętności i doświadczenie niezbędne do służby w Ochotniczej Straży Pożarnej. Będziesz miał możliwość uczestniczenia w szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną , będziesz zdobywał nowe umiejętności i kwalifikacje ratownicze. Służba w OSP Łęknica to udział i rywalizacja w corocznych zawodach sportowo – pożarniczych  na szczeblu gminy i powiatu, a także uczestnictwo w różnych uroczystościach i imprezach organizowanych  przez naszą jednostkę.
 
Być strażakiem to przede wszystkim bezinteresownie nieść pomoc wszystkim potrzebującym, ratując ich  życie, zdrowie i mienie!
 
Dołącz do nas !!!
 
Osoby chętne prosimy o kontakt z Prezesem OSP Łęknica w Urzędzie Miejskim w Łęknicy pokój nr 202 lub telefonicznie : nr  68/ 3624717 , tel. kom. 889126634 .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2013-10-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Zieliński Data wprowadzenia do BIP 2013-10-24 08:37:31
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2013-10-24 08:37:35
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2013-10-24 08:37:35
Artykuł był wyświetlony: 14019 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do akcji „Przygarnij psa”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-10-24 07:46:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

            Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy pragnie zachęcić wszystkich chętnych do adopcji bezdomnych psów pochodzących z terenu Gminy Łęknica. Zapraszamy mieszkańców do obejrzenia naszej galerii na stronie bip Urzędu Miejskiego w Łęknicy lub odwiedzenia ich w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Żarach ul. Żurawia 32, 68-200 Żary.
Zwierzęta są przyjazne, łagodne, zadbane i zaszczepione. Wszyscy zainteresowani adopcją psa proszeni są o podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych decyzji. Osoby, które wyrażą chęć adopcji bezdomnego psa  proszone są o kontakt z Miejskim Zakładem Komunalnym w Łęknicy ul. Hanki Sawickiej 1 tel. 68 3624173.
 
 
 
Dyrektor
Miejskiego Zakładu Komunalnego
(-) Ewa Chudzik

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2013-10-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2013-10-24 07:46:31
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2013-10-24 07:46:42
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2013-10-24 07:54:39
Artykuł był wyświetlony: 13940 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO (SOCJALNEGO) na rok szkolny 2013/2014

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-09-04 10:41:43

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Łęknicy pok. 104 I piętro w terminie od 1 września do 16 września 2013r.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. – o pomocy społecznej tj. kwoty 456 zł na osobę (netto).Do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości wszystkich dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
1)  rodziców albo pełnoletniego ucznia;
  2)  odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2.
3) Świadczenia  mogą być również przyznawane z urzędu
Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:
 1. wniosku, na którym określona jest data wpływu do Urzędu,
 2. zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku), tj.:
 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto,
 • zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
 • zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach,
 • zaświadczenia z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
 • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów  lub decyzja z OPS – zaliczka alimentacyjna,
 • odcinek renty/emerytury,
 • oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
W przypadku uczniów pobierających naukę poza terenem Gminy Łęknica należy dodatkowo dostarczyć zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki.
 
WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH
 
Stypendia wypłacane będą na podstawie przedłożonych rachunków i faktur. Faktury/rachunki powinny być wystawione na wnioskodawcę.
Paragony nie będą brane pod uwagę. Katalog wydatków dostępny w UM pok.104 I piętro.

Remont parkingu na Pl. Pokoju zakończony

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-08-30 11:16:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
 
W dniu 2 sierpnia zakończony został remont parkingu przy Pl. Pokoju w Łęknicy.
Inwestycja została zrealizowana ze współfinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach projektu pn. „Odnowienie placu parkingowego i chodników na Pl. Pokoju w Łęknicy jako obszaru o szczególnym znaczeniu funkcjonalno-przestrzennym”.
Koszty całkowite operacji wyniosły: 101.825,52 PLN.
Dofinansowanie z PROW: 66.227,84 PLN.
Celem operacji jest Poprawa jakości życia mieszkańców Łęknicy poprzez polepszenie dostępności centrum miejscowości i jej atrakcyjności turystycznej dzięki odnowieniu placu parkingowego i chodników.
Operacja ma na celu odnowienie miejsc postojowych w centralnej części miejscowości (niedaleko Urzędu Gminy, Urzędu Poczty Polskiej, punktów handlowych i usługowych, przystanku komunikacji publicznej). Wokół parkingu usytuowane są ławki pełniące funkcję miejsca spotkań mieszkańców. Nowe zagospodarowanie przestrzeni sprzyjać będzie identyfikowaniu się mieszkańców z miejscowością, uczestniczeniu w życiu publicznym.
Odnowa miejsc parkingowych służyć będzie również turystom odwiedzającym Łęknicę. Przy parkingu zlokalizowana jest tablica z planem miejscowości, z którego korzystają turyści. Parking znajduje się na trasie pomiędzy geościeżką „Kopalnia Babina” a Parkiem Mużakowskim.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2013-08-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Perczyński Data wprowadzenia do BIP 2013-08-30 11:16:02
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2013-08-30 11:16:57
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2013-08-30 11:49:55
Artykuł był wyświetlony: 14926 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Spotkanie dot. możliwości pozyskiwania środków pomocowych z UE 6.09.2013

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-08-29 14:42:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2013-08-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Kuliniak Data wprowadzenia do BIP 2013-08-29 14:42:21
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2013-08-29 14:43:50
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2013-08-29 14:44:24
Artykuł był wyświetlony: 14364 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Bieżące zadania realizowane przez Gminę

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-07-29 12:34:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Ukończono oznakowanie turystyczne miasta (znaki dla ruchu pieszego i rowerowego);
 • Zakupiono ogrodzenie i usługę jego montażu w parku OKSIR;
 • Rusza przebudowa parkingu przy placu Pokoju;
 • Ogłoszony został przetarg na nowe sterowanie oczyszczalnią ścieków, dotychczasowe uległo awarii w skutek wyładowań atmosferycznych;
 • Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na organizację aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży połączonego z działalnością wychowawczą. Organizacje, które otrzymają wsparcie:
  • Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Zielonej Górze „Cztery żywioły czyli, aktywność, wiedza i inspiracje” - kwota 9 000 zł;
  • Klub Karate „KONTRA” w Łęknicy Zapewnienie aktywnego wypoczynku w okresie wakacji poprzez organizację obozu sportowo wypoczynkowego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łęknicy – kwota 11.000 zł;
 • Rozstrzygnięty został przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obszaru Gminy Łęknica – odpady będą odbierane przez PEKOM S.A. Żary;
 • Został zakończony II etap projektu Przygoda z Nysą realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Żarach w partnerstwie z sąsiednimi gminami m.in. Gminą Łęknica, (w ramach projektu I i II etapu powstała mała infrastruktura turystyczna (wiaty i tablice informacyjne), oznaczone zostały szlaki wodne, konne i rowerowe). III etap zakłada budowę ścieżki rowerowej po byłym torowisku na trasie:  Tuplice – Bad Muskau z zagospodarowaniem mostu kolejowego w Łęknicy. Wkład Gminy Łęknica: 150 000 zł. w latach 2013 i 2014. Więcej informacji na: www.przygodaznysa.eu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwliński Data wytworzenia informacji: 2013-07-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dawid Śliwiński Data wprowadzenia do BIP 2013-07-29 12:34:39
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2013-07-29 12:34:48
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2013-07-29 12:36:08
Artykuł był wyświetlony: 14367 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyłączenie telewizyjnego sygnału analogowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-07-18 08:16:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

UWAGA WAŻNA INFORMACJA DLA KORZYSTAJĄCYCH Z ANALOGOWYCH ODBIORNIKÓW TELEWIZYJNYCH:
Po 23 lipca 2013r. sygnał analogowy przestanie być nadawany i możliwy będzie jedynie odbiór telewizji cyfrowej (DVB).
W województwie lubuskim skutki wyłączeń mogą być zauważalne dla 8084 mieszkańców gmin: Szlichtyngowa, Wymiarki, Łęknica, Przewóz, Trzebiel, Żary, którzy pozostają jeszcze w zasięgu sygnału analogowego emitowanego z nadajników położonych na terenie województwa dolnośląskiego.

Ponieważ sygnał cyfrowy jest już nadawany na tym terenie, większość osób skorzystała z możliwości przejścia na odbiór telewizji cyfrowej jesienią zeszłego roku. Osoby, które nadal korzystają z sygnału analogowego powinny upewnić się czy posiadany sprzęt umożliwia, także odbiór sygnału cyfrowego, bądź zaopatrzyć się w odpowiednie urządzenia. Przydatna w uzyskaniu pomocy może być bezpłatna infolinia telefoniczna 800 007 788 lub strona internetowa www.cyfryzacja.gov.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2013-07-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dawid Śliwiński Data wprowadzenia do BIP 2013-07-18 08:16:02
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2013-07-18 08:17:29
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2013-07-18 08:22:37
Artykuł był wyświetlony: 14079 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapytanie na poprowadzenie zajęć z gotowania oraz przygotowywania ciast i deserów dla uczestników projektu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-14 07:26:43

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2013-06-14 07:25:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Andrus Data wprowadzenia do BIP 2013-06-14 07:26:43
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2013-06-14 07:30:22
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Dżumyło Data ostatniej zmiany: 2013-06-21 09:37:38
Artykuł był wyświetlony: 13226 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapytanie - poprowadzenie zajęć z umiejętności posługiwania się komputerem oraz poruszania się po Internecie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-13 13:49:39

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2013-06-13 13:48:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Andrus Data wprowadzenia do BIP 2013-06-13 13:49:39
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2013-06-13 13:53:00
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Dżumyło Data ostatniej zmiany: 2013-06-21 09:34:59
Artykuł był wyświetlony: 12889 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Łęknicy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-16 08:43:38

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu