ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Spotkanie dotyczące wsparcia na założenie działalności gospodarczej - Zielona Góra

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-09 07:26:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Spotkanie informacyjne dla osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej w Zielonej Górze – 14.11.2017 r.
 
 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej, które odbędzie się 14 listopada 2017 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Zielonej Górze.
 
 
O spotkaniu
 
 
Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków zwrotnych i bezzwrotnych na uruchomienie własnego biznesu. Omówione zostaną warunki przyznania wsparcia, wskazane zostaną dokumenty, strony internetowe oraz podmioty oferujące unijne środki. Spotkanie kierowane jest do osób fizycznych planujących założenie własnej działalności gospodarczej.
 
Spotkanie odbędzie się 14 listopada 2017 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Zielonej Górze w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0).
 
Więcej informacji
 
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza poniżej. Na zgłoszenia czekamy do 13 listopada 2017 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565 -535; -499; -488; -480; -454.
 
FORMULARZ
 
Istnieje również możliwość zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny za pośrednictwem strony internetowej: http://rpo.lubuskie.pl/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-formularz?termId=229012
O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
 
Serdecznie zapraszamy!
 
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-11-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Hajłasz Data wprowadzenia do BIP 2017-11-09 07:26:38
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-11-09 07:28:20
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-11-09 07:28:51
Artykuł był wyświetlony: 5514 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SYSTEM-Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizaowanych przez WFOŚiGW

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-31 09:08:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informujemy, że dnia 26.10.2017r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze uchwałą nr 002/65/17 przyznał Gminie Łęknica dofinansowanie w formie dotacji do kwoty 4.830,73 zł ( słownie: cztery tysiące osiemset trzydzieści złotych 73/100) na usuwanie azbestu z obszaru Gminy w ramach realizacji zadania pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Łęknica” w ramach programu „SYSTEM-Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizaowanych przez WFOŚiGW.
Część 1) usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
 
Dofinansowanie pochodzi z dwóch Funduszy:
    • udział środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 2.415,36 zł
    • udział środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze wynosi 2.415,37 zł
Efektem realizacji zadania pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Łęknica” w ramach programu, na terenie Gminy Łęknica jest usunięcie wyrobów zawierających azbest z demontażem w ilości 6,79 Mg, którego koszt wyniósł 4.692,51 zł oraz usunięcie wyrobów zawierających azbest bez demontażu w ilości  0,2 Mg, którego koszt wyniósł 138,22 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-10-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Terpińska Krzysztofa Data wprowadzenia do BIP 2017-10-31 09:08:23
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-10-31 09:08:27
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-11-10 12:06:54
Artykuł był wyświetlony: 5936 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXXIX sesji Rady Miejskiej w Łęknicy, która odbędzie się w piątek 3 listopada 2017 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-27 10:37:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łęknica, dnia 26 października 2017r.
 
 
RM.0002.39.2017
 
Zaproszenie
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2017r. Poz. 1875) oraz §26 ust. 1 Statutu Gminy Łęknica zapraszam na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Łęknicy, która odbędzie się w piątek 3 listopada 2017 r.
o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
 
Porządek obrad sesji:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja o działalności Burmistrza.
3. Zapytania i interpelacje.
4. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Łęknica.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknicy na 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łęknica.
11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę w roku szkolnym 2016/2017.
12. Wnioski i informacje.
13. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.
14. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
 
 
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
/../             
Andrzej Marszałek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dagmara Malik Data wytworzenia informacji: 2017-10-27 10:30:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dagmara Malik Data wprowadzenia do BIP 2017-10-27 10:37:52
Wprowadził informację do BIP: Dagmara Malik Data udostępnienia informacji: 2017-10-27 10:45:19
Osoba, która zmieniła informację: Dagmara Malik Data ostatniej zmiany: 2017-10-27 10:45:19
Artykuł był wyświetlony: 5828 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

BURMISTRZ ŁĘKNICY OGŁASZA KONKURS OFERT NA WYBÓR REALIZATORA „PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE ŁĘKNICA”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-11 12:10:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Zarządzenie Nr 328.2017
 Burmistrza  Łęknicy
 z dnia 10 października 2017r.
              w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Łęknica”

      Na podstawie art. 48, art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXXV.202.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 18 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej zarządza się, co następuje:
    § 1. 1. Ogłasza się konkurs ofert na wybór Realizatora „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Łęknica”, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
    2. Regulamin konkursu na wybór Realizatora „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Łęknica” stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
    § 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
    § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Burmistrz Łęknicy
                                                                                                                        /-/Piotr Kuliniak

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Brzezińska Data wytworzenia informacji: 2017-10-11 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dagmara Malik Data wprowadzenia do BIP 2017-10-11 12:10:56
Wprowadził informację do BIP: Dagmara Malik Data udostępnienia informacji: 2017-10-11 12:31:43
Osoba, która zmieniła informację: Dagmara Malik Data ostatniej zmiany: 2017-10-11 12:33:13
Artykuł był wyświetlony: 5020 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-04 08:25:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. – o pomocy społecznej tj. kwoty 514 zł na osobę (netto).Do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości wszystkich dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
 1. rodziców albo pełnoletniego ucznia;
 2. odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty;
 3. świadczenia  mogą być również przyznawane z urzędu.
Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:
1. wniosku, na którym określona jest data wpływu do Urzędu,
2. zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku), tj.:
 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto,
 • zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
 • zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach,
 • zaświadczenia z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
 • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów  lub decyzja z OPS – zaliczka alimentacyjna,
 • odcinek renty/emerytury,
 • oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
 
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września 2017r. a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2017r. w UM pok.104 I piętro.
W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu.
Jednocześnie informuje się, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.
W przypadku uczniów pobierających naukę poza terenem Gminy Łęknica należy dodatkowo dostarczyć zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki.
 
WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-08-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marlena Lucińska Data wprowadzenia do BIP 2017-09-04 08:25:13
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-09-04 08:25:18
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-09-04 08:25:18
Artykuł był wyświetlony: 6474 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

List prezesa KRUS dot. strat poniesionych w wyniku wystąpienia wichur i nawałnic w 2017r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-24 13:21:57

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztofa Terpińska Data wytworzenia informacji: 2017-08-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Prezes KRUS Data wprowadzenia do BIP 2017-08-24 13:21:57
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-08-24 13:22:46
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-08-24 13:22:46
Artykuł był wyświetlony: 6685 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-16 10:15:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęknicy informuje, że nowy okres zasiłkowy obejmujący:
 • świadczenia rodzinne rozpoczyna się dnia 1 listopada 2017 r. i będzie trwać do dnia 31 października 2018 r.
 • świadczenia wychowawcze (500+)  rozpoczyna się dnia 1 października 2017 r. i będzie trwać do dnia 30 września 2018 r.
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego  rozpoczyna się dnia 1 października 2017 r. i będzie trwać do dnia 30 września 2018 r.
W związku z tym wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia  wychowawczego (500+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r.
 
Wnioski będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęknicy (I piętro pok. 101A)
Wszelkie informacje odnośnie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego można uzyskać  pod nr tel: 068 362 47 03
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ Alina Andrus

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Alina Andrus Data wytworzenia informacji: 2017-08-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Dżumyło Data wprowadzenia do BIP 2017-08-16 10:15:43
Wprowadził informację do BIP: Joanna Dżumyło Data udostępnienia informacji: 2017-08-16 10:15:56
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Dżumyło Data ostatniej zmiany: 2017-08-16 10:15:56
Artykuł był wyświetlony: 6639 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza kobiety z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie „Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-07 07:40:46

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2017-08-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Andrus Data wprowadzenia do BIP 2017-08-07 07:40:46
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2017-08-07 07:41:48
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2017-08-07 07:41:48
Artykuł był wyświetlony: 6857 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Jak przygotować się na upał

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-03 08:52:01

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-08-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Zieliński Data wprowadzenia do BIP 2017-08-03 08:52:01
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-08-03 08:56:36
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-08-03 08:56:36
Artykuł był wyświetlony: 6621 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Potencjalny emerycie, oblicz kapitał początkowy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-28 07:54:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Potencjalny emerycie, oblicz kapitał początkowy
 
Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny zostanie obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wśród uprawnionych do emerytury znajdą się osoby, które nigdy nie miały ustalonego kapitału początkowego. Warto to zrobić jak najwcześniej, bowiem ustalenie kapitału początkowego już teraz skróci czas załatwiania wniosku o emeryturę.
 
W woj. lubuskim w związku z obniżeniem wieku emerytalnego na emeryturę będzie mogło przejść prawie 10 000 osób. Z tego powodu liczba wniosków o świadczenia w IV kwartale 2017 r. może wzrosnąć nawet 100 procent.
 
Dla potencjalnych emerytów podstawą  obliczenia emerytury jest m.in. kwota zwaloryzowanych składek emerytalnych i kapitału początkowego. W związku z tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca się do osób, które zamierzają ubiegać się o emeryturę, a nie mają jeszcze ustalonego kapitału początkowego i przed dniem 1.01.1999 r. podlegały ubezpieczeniu społecznemu, o jak najszybsze złożenie wniosku o kapitał początkowy.
 
W grupie potencjalnych emerytów są także osoby, które miały ustalony kapitał początkowy, jednak  w związku ze zmianami w sposobie jego obliczenia, podlega on ponownemu przeliczeniu, co może mieć wpływ na korzystniejszą wysokość świadczenia. Także te osoby powinny jak najszybciej złożyć wniosek o przeliczenie kapitału.
 
W woj. lubuskim niemal 20% potencjalnych emerytów nie ma ustalonego kapitału początkowego. Do tych osób Zakład wysyła informacje o możliwości obliczenia kapitału wraz ze stosownym wnioskiem. Wniosek dostępny jest także w jednostkach organizacyjnych ZUS oraz na stronie internetowej Zakładu. Formularz należy podpisać a następnie przesłać pocztą (listem zwykłym) lub dostarczyć osobiście do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.
 
 
 
 
Agata Muchowska
regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa lubuskiego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Dżumyło Data wytworzenia informacji: 2017-07-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Dżumyło Data wprowadzenia do BIP 2017-07-28 07:54:01
Wprowadził informację do BIP: Joanna Dżumyło Data udostępnienia informacji: 2017-07-28 07:55:25
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Dżumyło Data ostatniej zmiany: 2017-07-28 07:55:25
Artykuł był wyświetlony: 6116 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu