ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - Strażnik w Parku Krajobrazowym "Łuk Mużakowa"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-16 14:43:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

http://www.zpkwl.ires.pl/19208/19208/art42182.html
 
http://bip.ires.pl/gfx/zpkwl/files/Ofert_Pracy/2018/lipiec/Nabor.pdf

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2018-07-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-07-16 14:43:40
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2018-07-16 14:43:45
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-07-16 14:43:45
Artykuł był wyświetlony: 5726 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs ofert na wybór realizatora „Programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65+ w gminie Łęknica”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-16 14:22:27

Zarządzenie Nr 385.2018 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 lipca 2018r.

 
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65+ w gminie Łęknica”
Na podstawie art. 48, art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XLV.254.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się konkurs ofert na wybór Realizatora „Programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65 + w gminie Łęknica” , zwany dalej Programem, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Regulamin konkursu na wybór Realizatora Programu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) programy polityki zdrowotnej mogą opracowywać, wdrażać, realizować i finansować ministrowie oraz jednostki samorządu terytorialnego. Na mocy art. 48 b ust. 6 cytowanej ustawy do wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. Odpowiednio do treści art. 48 b ustawy, właściwą formą wyboru realizatora jest konkurs ofert.
W związku z powyższym ogłoszenie konkursu ofert w formie zarządzenia jest uzasadnione.
 

OGŁOSZENIE

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 385.2018
Burmistrza Łęknicy
z dnia 16 lipca 2018r.
BURMISTRZ ŁĘKNICY
 
działając na podstawie art. 48 b ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLV.254.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej
 
OGŁASZA KONKURS OFERT
NA WYBÓR REALIZATORA „PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW W WIEKU 65 + W GMINIE ŁĘKNICA”
 
I. Przedmiot konkursu ofert:
 
Przedmiotem konkursu jest wybór podmiotu, który zorganizuje i przeprowadzi
w 2018r. „ Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65+ w gminie Łęknica” stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
II. Adresaci konkursu:
 
Konkurs skierowany jest do podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.), prowadzący placówkę NZOZ/ZOZ na terenie powiatu żarskiego z wyposażonym gabinetem zabiegowym lub punktem szczepień, dysponujący personelem medycznym posiadającym stosowne kwalifikacje zawodowe, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Szczepienia powinny być wykonywane w gabinecie lekarskim podmiotu leczniczego spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (DZ.U. z 2012r. poz. 739), w tym:
- szczepienia będą przeprowadzone przez wyspecjalizowane pielęgniarki pod nadzorem lekarskim,
- posiadających punkt szczepień oraz lodówkę do przechowywania szczepionek.
III. Beneficjenci szczepień:
Beneficjentami szczepień są osoby po 65 roku życia.
Szacunkowa liczba osób w wieku 65 + w 2018 roku to 316 osób (urodzonych do 31.12.1952r.)
 
IV. Wysokość szacunkowych środków publicznych przeznaczonych na realizację programu:
Poszczególne lata programu szczepienia przeciw grypie
 
Liczba osób
w wieku
65 +
Szacunkowy koszt jednostkowy
 
Szacunkowy koszt całkowity
poz. 2 x 3
1
2
3
4
 
 
2018
 
 
316
 
 
48 zł
 
 
15.168,00 zł
 
V. Termin realizacji programu:
1. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi od dnia podpisania umowy.
2. Rozpoczęcie szczepień będzie następowało:
- w roku 2018: od 1 września 2018r.
3. Zakończenie realizacji zadania nastąpi do 30 listopada 2018 r.
 
VI. Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji programu polityki zdrowotnej
 
1) przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej przez organizatora programu jak i realizatora. Przygotowane zostaną przez Urząd Miejski w Łęknicy plakaty i ulotki, które zamieszczone będą w urzędzie, ośrodku zdrowia, instytucjach publicznych, stronach internetowych;
2) działania edukacyjne podczas wizyty lekarskiej przeprowadzone przez lekarza lub pielęgniarkę. Zakres zagadnień poruszanych podczas edukacji powinien dotyczyć propagowania prawidłowych nawyków zdrowotnych: zachowania zasad higieny, unikanie potencjalnych miejsc rozprzestrzeniania się choroby, możliwe unikanie kontaktów z osobami chorymi oraz przedstawienie sposobu postępowania w trakcie zakażenia grypą w celu uniknięcia jej powikłań;
3) uzyskanie pisemnej zgody na przeprowadzenie szczepień wraz z pisemnym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przekazanie i przetwarzanie danych na potrzeby realizacji programu (wg załącznika Nr 1 do projektu umowy);
4) prowadzenie rejestru uczestników programu;
5) zakup szczepionek przeciw grypie;
6) badanie lekarskie: kwalifikacja lekarska uwzględniająca przeciwskazania do szczepień i ocenę ryzyka wystąpienia powikłań poszczepiennych będzie polegała na zbieraniu wywiadu lekarskiego i przeprowadzeniu fizykalnego badania lekarskiego. W przypadku wystąpienia przeciwwskazań czasowych należy poinformować o najwcześniejszym możliwym terminie wykonania szczepienia, natomiast w wyniku trwałych przeciwwskazań do szczepienia przeciw grypie trzeba poinformować pacjenta o możliwości realizacji szczepień u osób z najbliższego otoczenia w celu zmniejszenia ryzyka transmisji zakażenia;
7) szczepienie według przyjętego schematu, zgodnego ze wskazaniem producenta szczepionki;
8) wydanie osobie poddanej szczepieniu zaświadczenia o wykonaniu zaleconego szczepienia ochronnego;
8) utylizacja zużytych materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
9) odebranie wypełnionej ankiety od uczestników programu (załącznik Nr 2 do projektu umowy) i dostarczenie wraz ze sprawozdaniem do organizatora programu;
10) składanie sprawozdań z realizacji programu (liczba osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w programie; liczba osób, którym wykonano szczepienie w danym roku trwania programu w zestawieniu z ogólną populacją, która kwalifikowałaby się do programu; liczba osób, którym nie podano szczepionki z uwagi na: aspekty zdrowotne, inne) za dany rok do 31 grudnia danego roku trwania programu (załącznik Nr 3 do projektu umowy);
11) sporządzenie dokumentacji medycznej z przeprowadzonych szczepień;
12) sporządzenie i złożenie na żądanie organizatora informacji na temat realizacji zadania;
13) inne ważne czynności niezbędne dla realizacji szczepień.
Przy opracowaniu oferty należy uwzględnić do realizacji wszystkie ww. przedsięwzięcia
 
VII. Termin i miejsce składania ofert
 1. Oferta na realizację zadania powinna zawierać:
 2. wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia z dołączonymi kopiami dokumentów, tj.:
 3. wypisem z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  o którym mowa w art. 106 w związku z art. 217 ustawy z dnia
  15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany,
 4. odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, potwierdzającym m.in. status prawny oferenta, zakres prowadzonej działalności i sposób reprezentacji, zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany, jeżeli działania organów uprawnionych do reprezentacji wymagają odrębnych upoważnień – stosowne upoważnienia udzielone tym organom,
 5. decyzją w sprawie nadania numeru NIP,
 6. zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON,
 7. polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, ważną
  w okresie wykonania umowy, bądź zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub jej przedłużenie, w przypadku gdy termin ubezpieczenia wygasa w trakcie wykonywania umowy;
 8. opis sposobu realizacji zadania wskazujący dni i godziny,
  w których będzie realizowane szczepienie (część IV pkt 2 oferty);
 9. cenę jednostkową brutto za wykonanie szczepienia (część V pkt 1) zawierającą:
a) koszt zakupu szczepionki
b) koszt kwalifikacyjnego badania lekarskiego
c) koszt podania szczepionki
d) koszt działania edukacyjnego
(część V pkt. 1 lit. a, b, c, d oferty);
 1. Cena jednostkowa brutto wskazana przez oferenta w ofercie nie będzie podlegała zmianom w trakcie realizacji świadczeń. Całkowity koszt szczepień ulegnie zmianie w przypadku mniejszej liczby osób objętych szczepieniem.
 2. Podpis pod ofertą i załącznikami do oferty składa osoba upoważniona do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli, zgodnie z KRS lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
 3. W formularzu oferty należy wypełnić wszystkie pola czytelnie. W pola, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”.
 4. Załączniki przedkładane w formie kserokopii muszą być uwierzytelnione przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.
 5. Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności w języku polskim, w sposób czytelny i przejrzysty.
 6. Oferent winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie, która będzie zaadresowana, opieczętowana pieczątką firmową oferenta oraz oznaczona
KONKURS OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW W WIEKU 65 + W GMINIE ŁĘKNICA”.
 1. Kompletną ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia
  3 sierpnia 2018 r.
  w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica do godz. 1430.
 2. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 3. Oferta złożona na innym formularzu lub po upływie terminu określonego w niniejszym ogłoszeniu nie zostanie rozpatrzona i podlega odrzuceniu.
 
VIII. Otwarcie ofert nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert w siedzibie Urzędy Miejskiego w Łęknicy.
 1. Z wyłonionym w drodze konkursu podmiotem zostanie zawarta umowa na realizację zadania, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Konkurs na realizację zadania może zostać przeprowadzony w innym terminie w przypadku nie złożenia ofert lub nie rozstrzygnięcia konkursu.
 3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
 4. Burmistrz Łęknicy ma prawo do odwołania postępowania konkursowego, unieważnienia oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy Łęknica, tel. 68 36 24 707, email
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy
3. „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65+ w gminie Łęknica”

 

Załączniki

 • FORMULARZ OFERTOWY (ZIP, 90 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-07-16 14:25:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-07-16 00:00:00 | FORMULARZ OFERTOWY
 • UMOWA (ZIP, 137.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-07-16 14:25:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-07-16 00:00:00 | UMOWA
 • Regulamin (ZIP, 93.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-07-16 14:25:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-07-16 00:00:00 | Regulamin

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2018-07-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-16 14:22:27
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2018-07-16 14:25:31
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-07-17 13:29:36
Artykuł był wyświetlony: 5698 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Urząd nieczynny w piątek od 13:00

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-03 11:44:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 6 lipca 2018r.,(piątek)  Urząd Miejski oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęknicy czynny będzie do godz. 13:00. Pracownicy uczestniczyć będą w szkoleniu dot. ochrony danych osobowych. W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod nr tel. 68 36 24 700. Za utrudnienia przepraszamy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2018-07-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-03 11:44:11
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2018-07-03 11:44:15
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-07-04 09:03:10
Artykuł był wyświetlony: 5561 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja 300+

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-26 07:44:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ośrodek Pomocy w Łękincy informuje, że w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. została uruchomiona  infolinia Programu  Dobry Start (300+).
 
Nr infolinii: 95 7115-500
Infolinia działać będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00 do 31 dnia sierpina 2018.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2018-06-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Wiwacz Data wprowadzenia do BIP 2018-06-26 07:44:51
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2018-06-26 07:44:56
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-06-26 07:44:56
Artykuł był wyświetlony: 4921 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA BURMISTRZA - lista wnioskodawców, którym zostanie udzielone dofinansowanie na wymianę systemu ogrzewania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-26 07:41:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając zgodnie z § 19 Uchwały Nr XXI.117.2016 z dnia 1 lipca 2016 r. Rady Miejskiej w Łęknicy, Burmistrz Łęknicy podaje do publicznej wiadomości zaktualizowaną dnia 15.06.2018r. listę wnioskodawców, którym zostanie udzielone dofinansowanie na wymianę systemu ogrzewania w 2018 roku.
 
Lista rankingowa przedstawia się następująco:
 
1. Mazurkiewicz Andrzej
2. Sojka Celina
3. Jowtuch Marcin
4. Owsiak Robert
5. Milwicz Kazimiera
6. Podlasiak Leokadia
7. Łoś Kazimierz
8. Jamza Mirosława
9. Typek Dobiesław
10. Zieliński Wiesław
11. Ołdak Łukasz
12. Główka Grzegorz
13. Derlatka Ewa
14. Mrzygłocki Jarosław
15. Perczyński Marcin
16. Ossowski Ryszard
17. Dzierko Anna
18. Syzdek Irena
19. Kotyra Adrian
20. Paczyński Tomasz
21. Bojsza Jolanta i Czesław
22. Dzierko Jacek
23. Mrzygłocki Adam
24. Weroniecki Edmund
25. Przęślica Kazimierz
 
Burmistrz Łęknicy
(-) Piotr Kuliniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2018-06-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Gębska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-26 07:41:28
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2018-06-26 07:41:31
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-06-26 07:41:31
Artykuł był wyświetlony: 4668 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOPERTA ŻYCIA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-26 07:17:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Mieszkańcy Łęknicy,
pragniemy zaprosić Was do udziału w akcji społecznej „KOPERTA ŻYCIA”.
Kampania skierowana jest do osób chorych, starszych, samotnych, niepełnosprawnych mieszkających w naszym mieście.
Kopertę życia można odebrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęknicy, pok. 101A.
Koperta Życia powinna być umieszczona w lodówce, w miejscu łatwym do zlokalizowania, które umożliwi ratownikom szybki dostęp do najważniejszych informacji na temat Państwa zdrowia. Na zewnętrznych drzwiach chłodziarki koniecznie trzeba przykleić naklejkę „Tu jest Koperta Życia”.
W ankiecie znajdziecie Państwo pytania dotyczące stanu zdrowia, w szczególności przebytych chorób, zażywanych leków, kontaktu do bliskich oraz innych ważnych z medycznego punktu widzenia informacji. Ankieta powinna być aktualizowana na bieżąco, po każdej zaistniałej zmianie dotyczącej jej treści.
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy oraz osoby realizujące usługi opiekuńcze pomogą Państwu w wypełnieniu ankiety.
Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji podniesiemy Państwa poczucie bezpieczeństwa.
Informacje na temat Koperty Życia można uzyskać także pod nr tel. 68 36 24 702 oraz 68 36 24 722.
Życzymy wszystkim mieszkańcom Łęknicy dużo zdrowia i aby „KOPERTA ŻYCIA” nie musiała być wykorzystywana.
 
https://kopertazycia.pl/partnerzy-akcji/lubuskie/52-leknica
 
https://kopertazycia.pl/images/doc/kopertazycia.pdf
 
Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak
oraz radni
Rady Miejskiej w Łęknicy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2018-06-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-26 07:17:06
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2018-06-26 07:23:21
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-06-26 07:32:56
Artykuł był wyświetlony: 3636 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Transgraniczna Liga Mistrzów - wzmocnienie innowacyjnych oddziaływań edukacyjnych po obu stronach Nysy Łużyckiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-21 12:21:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Transgraniczna liga mistrzów – wzmocnienie innowacyjnych oddziaływań edukacyjnych po obu stronach Nysy Łużyckiej

Załączniki

 • PLAKAT (PDF, 96 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-06-21 12:27:13 | Data wytworzenia informacji: 2018-06-21 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2018-06-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-21 12:21:33
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2018-06-21 12:29:50
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2018-06-21 12:29:50
Artykuł był wyświetlony: 3645 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przyjęcia pacjentek w gabinecie ginekologicznym w Łęknicy w czerwcu 2018r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-05 14:46:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przyjęcia pacjentek w gabinecie ginekologicznym w Łęknicy w miesiącu czerwcu 2018r.
 
Dzień przyjęcia                                                                                Godziny przyjęć
22.06.2018r.   piątek                                                                         900
29.06.2018r.   piątek                                                                         900
                                                                      
 
Prywatny gabinet ginekologiczny – lek. med. Bartłomiej Wydra
Rejestracja telefoniczna 663-730-535

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2018-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marlena Chojnacka Data wprowadzenia do BIP 2018-06-05 14:46:38
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2018-06-05 14:46:46
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2018-06-05 14:46:46
Artykuł był wyświetlony: 4302 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - Strażnik w Parku Krajobrazowym "Łuk Mużakowa"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-29 12:25:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - Strażnik w Parku Krajobrazowym "Łuk Mużakowa"
16 maja 2018
 
http://zpkwl.ires.pl/19208/19208/art41539.html
http://www.bip.ires.pl/gfx/zpkwl/files/Ofert_Pracy/2018/maj/nabor.pdf

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2018-05-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-05-29 12:25:54
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2018-05-29 12:25:57
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-05-29 12:25:57
Artykuł był wyświetlony: 4211 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs „Wspólnie o Funduszach Europejskich”!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-24 12:50:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

Konkurs „Wspólnie o Funduszach Europejskich”!
 
Ruszył konkurs Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. Wspólnie o Funduszach Europejskich.
 
Zapraszamy organizacje pozarządowe, partnerów społeczno-gospodarczych i władze miejskie do składania ofert na najlepsze inicjatywy informujące o możliwościach korzystania ze środków unijnych.
Najlepsze mogą otrzymać do 24 tys. zł na ich realizację.
Na zgłoszenia czekamy do 22 czerwca!
 
Więcej informacji pod linkiem:
Zapraszamy do udziału!
 
Odsyłamy również do Facebooka :)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dagmara Malik Data wytworzenia informacji: 2018-05-24 12:47:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marlena Chojnacka Data wprowadzenia do BIP 2018-05-24 12:50:31
Wprowadził informację do BIP: Dagmara Malik Data udostępnienia informacji: 2018-05-24 12:50:36
Osoba, która zmieniła informację: Dagmara Malik Data ostatniej zmiany: 2018-05-24 13:06:53
Artykuł był wyświetlony: 4030 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu