ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-23 12:01:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Łęknicy pok. 104 I piętro
w terminie od 1 września do 15 września 2016r.
 
Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. – o pomocy społecznej tj. kwoty 514 zł na osobę (netto).Do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości wszystkich dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
1) rodziców albo pełnoletniego ucznia;
2) odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2.
3) świadczenia mogą być również przyznawane z urzędu
Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:
 1. wniosku, na którym określona jest data wpływu do Urzędu,
 2. zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku), tj.:
 3. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto,
 4. zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
 5. zaświadczenie, oświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach,
 6. zaświadczenia z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
 7. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z OPS – zaliczka alimentacyjna,
 8. odcinek renty/emerytury,
 9. oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu.
Jednocześnie informuje się, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.
W przypadku uczniów pobierających naukę poza terenem Gminy Łęknica należy dodatkowo dostarczyć zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki.
 
WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH
 
Stypendia wypłacane będą na podstawie przedłożonych rachunków i faktur. Faktury/rachunki powinny być wystawione na wnioskodawcę. Paragony nie będą brane pod uwagę. Katalog wydatków dostępny w UM pok.104 I piętro.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2016-08-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marlena Chojnacka Data wprowadzenia do BIP 2016-08-23 12:01:49
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2016-08-23 12:01:54
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2016-08-23 12:01:54
Artykuł był wyświetlony: 7537 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAMKNIĘCIE PRZEJAZDU NA MOŚCIE GRANICZNYM

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-12 15:01:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski w Łęknicy uprzejmie informuje, że od dnia
29.08.2016 do dnia 31.08.2016,
ruch samochodowy na moście będzie zamknięty.
Ruch pieszych odbywał się będzie bez utrudnień.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2016-08-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztofa Terpińska Data wprowadzenia do BIP 2016-08-12 15:01:59
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2016-08-12 15:02:05
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2016-08-12 15:02:05
Artykuł był wyświetlony: 7665 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zamówienie publiczne na dostawy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego - MZK w Łęknicy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-09 15:13:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Treść ogłoszenia na stronie BIP MZK w Łęknicy:
http://mzk.umleknica.pl/zamowienia_publiczne/11/2/Dostawa_oleju_napedowego_grzewczego_Ekoterm_Plus_lub_rownowaznego/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2016-08-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Milena Golon Data wprowadzenia do BIP 2016-08-09 15:13:05
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2016-08-09 15:13:09
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2016-08-09 15:13:46
Artykuł był wyświetlony: 7712 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dofinansowanie na zmianę lub budowę systemu ogrzewania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-07-18 10:42:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

Akapit nr 2 - brak tytułu

Pobierz: Uchwała, wniosek o dofinansowanie, wniosek o płatność.
Nie będą rozpatrywane wnioski złożone przed 22 lipca 2016 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2016-07-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Perczyński Data wprowadzenia do BIP 2016-07-18 10:42:58
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2016-07-18 10:43:10
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2016-07-18 10:51:43
Artykuł był wyświetlony: 8081 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą - Fundusze Europejskie - 19.07.2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-07-13 08:03:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą - Fundusze Europejskie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2016-07-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztofa Terpińska Data wprowadzenia do BIP 2016-07-13 08:03:54
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2016-07-13 08:04:03
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2016-07-13 08:04:03
Artykuł był wyświetlony: 7489 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-23 07:36:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2016-06-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Perczyński Data wprowadzenia do BIP 2016-06-23 07:36:45
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2016-06-23 07:39:57
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2016-06-23 07:39:57
Artykuł był wyświetlony: 7772 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Lokalny Program Rewitalizacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-06 13:30:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI
     W mieście Łęknica realizowane są działania umożliwiające stworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji, w którym zamieszczone zostaną planowane do realizacji projekty rewitalizacyjne, poprzedzone kompleksową diagnozą potrzeb mieszkańców miejscowości.
Lokalny Program Rewitalizacji jest niezbędnym dokumentem strategicznym, umożliwiającym staranie się o środki unijne na projekty infrastrukturalne oraz społeczne.
Uchwałą NR XVIII.106.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. Rada Miejska w Łęknicy przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęknica do roku 2020.
Burmistrz Łęknicy zarządzeniem NR 197.2016 z dnia 4 maja 2016 r. powołał Zespół ds. Rewitalizacji Gminy Łęknica.
Na chwilę obecną, przeprowadzonych zostało pięć spotkań Zespołu ds. Rewitalizacji, podczas których dyskutowano nad inicjatywami, które są kluczowe dla mieszkańców oraz wskazywano projekty mające możliwość uzyskania wsparcia ze środków unijnych. Zespół ds. Rewitalizacji ma na celu zapewnienie kompleksowości programu, poprzez uczestnictwo w nim mieszkańców reprezentujących środowisko edukacyjne, kultury, bezpieczeństwa, a także przedstawicieli Urzędu Miasta.
Na terenie Łęknicy została również przeprowadzona ankieta wśród 200 mieszkańców, która pozwoliła na określenie działań koniecznych do podjęcia, w ramach odnowy miejscowości.
Ponadto zorganizowane zostały dwa spotkania z mieszkańcami (23 i 31 maja), podczas których poruszono sprawy związane z wyznaczeniem obszaru poddanego procesom odnowy infrastrukturalnej oraz społecznej. Omawiano również projekty rewitalizacyjne, na które będzie pozyskiwane wsparcie ze środków unijnych. Mieszkańcy zasugerowali ponadto wiele dodatkowych rozwiązań, które zostaną ujęte w ramach planowanych działań projektowych.
W procesie opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji, kluczowy jest głos mieszkańców, dlatego w drugiej połowie czerwca zostaną zrealizowane kolejne spotkania z mieszkańcami, podczas których przedstawione zostaną szczegółowe założenia dokumentu strategicznego.
W najbliższym czasie, poinformujemy o dalszych działaniach w ramach tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Zapraszamy do udziału w tworzeniu programu.
 
Osoba do kontaktu:
Marcin Perczyński                    tel. 683624718                      
Kierownik Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2016-06-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Perczyński Data wprowadzenia do BIP 2016-06-06 13:30:58
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2016-06-06 13:31:04
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2016-06-06 13:31:04
Artykuł był wyświetlony: 8683 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przyjęcia pacjentek w gabinecie ginekologicznym w Łęknicy w miesiącu czerwiec 2016 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-02 12:34:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dzień przyjęcia
Godziny przyjęć
 
8.06.2016r. środa
1430
15.06.2016r. środa
1430
20.06.2016r. poniedziałek
1100
28.06.2016r. wtorek
1300
29.06.2016r. środa
1430
 
Prywatny gabinet ginekologiczny – lek. med. Bartłomiej Wydra
Rejestracja telefoniczna 663-730-535

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Mazurek Data wytworzenia informacji: 2016-06-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Mazurek Data wprowadzenia do BIP 2016-06-02 12:34:45
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2016-06-02 12:34:50
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2016-06-02 12:36:22
Artykuł był wyświetlony: 8642 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-02 08:39:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 205.2016
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 31 maja 2016r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz 446), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 1774 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r.w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim (Dz .Urz. Woj. Lubuskiego Nr 20 z 29 kwietnia 2005r., poz. 405 z późn.zm. )
zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do najmu niezabudowaną nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęknicy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie 01.06.2016r. - 21.06.2016r.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2016-06-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2016-06-02 08:39:24
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2016-06-02 08:41:17
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2016-06-02 08:41:17
Artykuł był wyświetlony: 7932 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-02 08:30:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 206.2016
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 31 maja 2016r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz 446), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 1774 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r.w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim (Dz .Urz. Woj. Lubuskiego Nr 20 z 29 kwietnia 2005r., poz. 405 z późn.zm. )
zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do dzierżawy w drodze bezprzetargowej niezabudowane nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęknicy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie od 01.06.2016r. do 21.06.2016r.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2016-06-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2016-06-02 08:30:56
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2016-06-02 08:35:19
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2016-06-02 08:35:18
Artykuł był wyświetlony: 7718 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu