ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE NR 398.2014 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 11 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2014-09-11 07:45:25 Informacja ogłoszona dnia 2014-09-11 08:56:21 przez Joanna Dżumyło, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie  art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. dz. u. z 2014r. poz.1118)
zarządzam, co następuje: 
§ 1. Powołuję Komisję Konkursową ds. oceny ofert w konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr w składzie: 
  1. Alina Rosa – pracownik Referatu finansowego Urzędu Miejskiego w Łęknicy, 
  2. Wiesław Zieliński – przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęknicy , 
  3. Maria Lewicka – pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 
  4. Andrzej Marszałek – przedstawiciel Stowarzyszenia Geopark Łuk Mużakowa w Łęknicy,
  5. Joanna Dżumyło – Inspektor Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
§ 2. Szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert określa Rozdział 12. Uchwały Nr XXX.212.2013 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2014 rok.
§ 3. Oświadczenie członka komisji o niepodleganiu wyłączeniu z prac komisji stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia. Karta oceny oferty stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam koordynatorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Burmistrz Łęknicy
/-/ Piotr Kuliniak

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu