ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: działań sportowych i edukacyjno- profilaktycznych na obiektach sportowych pt. Animator sportu dzieci i młodzieży

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2015-04-20 14:44:33 Informacja ogłoszona dnia 2015-04-20 14:50:05 przez Joanna Dżumyło, informacja należąca do archiwum

ZARZĄDZENIE NR 53. 2015

ZARZĄDZENIE NR  53. 2015
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 20 kwietnia 2015r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: działań sportowych
i edukacyjno- profilaktycznych na obiektach sportowych pt. Animator sportu dzieci
i młodzieży.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust.1 pkt 1, ust. 2 , art. 12 i art. 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.
z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXXIX.275.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: działań sportowych i edukacyjno- profilaktycznych na obiektach sportowych pt. Animator sportu dzieci i młodzieży.
 
§ 2. 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonywania zadania publicznego  wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
 
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej umieszczenie:
 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy www.bip.umleknica.pl
 
2) na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu,
 
 
            § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
 
            § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Burmistrz Łęknicy
/-/ Piotr Kuliniak

OGŁOSZENIE

   Załącznik do Zarządzenia Nr 53.2015
                                 Burmistrza Łęknicy
                               z dnia 20 kwietnia 2015r
 
OGŁOSZENIE
 
Burmistrz Łęknicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: działań sportowych i edukacyjno - profilaktycznych na obiektach sportowych pt. Animator sportu dzieci i młodzieży.
 
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonywania  zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
 
1. Rodzaj zadania
 
Nazwa zadania:
 
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: działań sportowych i edukacyjno - profilaktycznych na obiektach sportowych pt. Animator sportu dzieci i młodzieży.
 
Cel zadania:
Realizowanie treningów przez Animatora grupy żaków, młodzików i juniorów z Gminy Łęknica, nabywanie umiejętności zdrowej, sportowej  rywalizacji. Zajęcia sportowe w piłce nożnej mają na celu ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych, w szczególności przez:
 
a) zdobycie umiejętności sportowych w grze piłka nożna,
b) promocję czynnego sposobu spędzania czasu,
e) pokonywanie słabości i kompleksów,
f) alternatywne możliwości wyładowania swoich emocji bez stosowania przemocy,
g) promocje wzorców trzeźwości.
Beneficjenci:
Dzieci i młodzież  z terenu Gminy Łęknica w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych.
 
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 12.000 zł
(słownie: dwanaście tysięcy złotych)
 
3. Zasady przyznawania dotacji
     1.   Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 
           2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. 
           poz.1118,  z późn. zm.);
     2.   O przyznanie finansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się 
           organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
           kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( dalej jako
oferenci), prowadzące działalność statutową w dziedzinie sportu, udokumentowaną doświadczeniem w realizacji zadań w zakresie upowszechniania sportu.
     3.   Warunkiem ubiegania się o finansowanie realizacji zadania publicznego przez
           oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w
           Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w
           sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania
           publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6,
           poz. 25) – wymagane jest aby w złożonych ofertach wszystkie pozycje formularza
           zostały prawidłowo wypełnione zgodnie z informacjami zawartymi w poszczególnych
           rubrykach ( w przypadku, gdy dana pozycja oferty nie odnosi się do podmiotu lub
           projektu należy wpisać np. „nie dotyczy”);
     4.  Do formularza należy dołączyć program zajęć realizowanych przez Animatora, zawierający program profilaktyczny.
     4.   Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrzeniu pod
           względem merytorycznym;
     5.   W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji , wynikająca ze złożonych ofert,
           przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator
           konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego
           finansowania;
     6.   Burmistrz Łęknicy zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na
           więcej niż jedną z ofert.
 
4. Termin realizacji zadania:
 
Realizacja zadania przewidziana jest od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2015 r.
 
5. Warunki realizacji zadania
 
Realizatorami zadania tj. Animatorami mogą być wytypowane przez oferenta osoby, posiadające niezbędne doświadczenie w działalności sportowej oraz licencje trenerskie PZPN, wykazane stosownymi dokumentami potwierdzającymi posiadanie w/w uprawnień i doświadczenia.
Oferent zobowiązany będzie do wykazania zatrudnienia Animatorów oraz do przedstawienia programu prowadzenia zajęć przez Animatora. W programie prowadzenia zajęć należy ująć program profilaktyczny, mający na celu rozwijanie zainteresowań z wyraźnym określeniem norm zachowania w różnych sytuacjach takich jak: postawa wobec używek, rozwiązywania konfliktów, eliminowanie przemocy.
Przyjmuje się, że liczebność grup zajęciowych wynosi maksymalnie 24 osób.
Częstotliwość zajęć nie powinna być mniejsza niż 2 x w tygodniu, a objętość jednej jednostki treningowej powinna wynosić 90 minut.
Realizacja zadania polegać będzie na prowadzeniu przez Animatora zajęć treningowych piłki nożnej dla dzieci i młodzieży (grupa: młodzików, żaków i juniorów) wraz z realizacją programu profilaktycznego.
 
Uczestnikami treningów powinny być dzieci i młodzież z Gminy Łęknica, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych, ze środowisk zagrożonych zjawiskami patologicznymi.
 
6. Termin i miejsce składania ofert
 
1.      Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie
         do dnia 11 maja 2015 roku do godz. 15:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w
         Łęknicy ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica.
2.      Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
3.      Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresy mailowego
         do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego
         poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach.
         W przypadkach braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać numer
         telefonu.
 
7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
 
1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi w Karcie
    oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Oceny merytorycznej dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert.
3. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru  
    ofert Burmistrzowi Łęknicy.
4. Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki otwartego konkursu ofert zostaną  
    podane do wiadomości publicznej:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy,
3) na stronie internetowej www.leknica.pl
 
Przy wyborze ofert Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami i punktacją:
1)     możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione (posiadane 
        zasoby) ocena w skali 0-7 pkt;
2)     kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu
        rzeczowego zadania i programu ocena w skali 0-7 pkt;
3)     jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których podmioty
        uprawnione będą realizować zadanie publiczne (kompleksowy charakter, trafność form
        metod służących osiągnięciu celu, konkretność i adekwatność programu w odniesieniu
        do adresatów zadania, kwalifikacje personelu), ocena w skali 0-7 pkt;
4)     zakres programu profilaktycznego (kompetencje osób, regulamin zajęć poprzez zakaz stosowania używek, przeklinania, reguły fair play)
5)    dotychczasową współpracę, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób
       rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – ocena 0-7 pkt
 
8. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Łęknica w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym:
 
Kwota dotacji w 2013 roku – 23000, zł
Kwota dotacji w 2014 roku – 12.000 zł
 
9. Informacje dodatkowe
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Urzędzie Miejskim w Łęknicy ul. Żurawska 1, pok. 101.
 
Osoby uprawnione do kontaktów z organizacjami:
Pani Alina Rosa – tel. (68) 3624715 Referat Finansowy
Pani Iwona Kubacka – tel. (68) 3624704 ,
 

KARTA OFERTY

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia
 
KARTA OFERTY
Adnotacje urzędowe
1. Dane dotyczące ogłoszenia 
    konkursowego
 
2. Nazwa zadania publicznego
    wskazana w ogłoszeniu
 
3. Nazwa i adres oferenta
 
 
 
PRAWIDŁOWOŚĆ OFERTY POD WZGLĘDEM FORMALNYM TAK/NIE
1. Oferta została złożona w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu konkursowym  
2. Oferent jest organizacją pozarządową lub innym podmiotem, o którym mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
3. Oferta przygotowana została na odpowiednim formularzu  
4.Druk formularza nie został przez oferenta zmodyfikowany  
5.W oświadczeniu znajdującym się na końcu formularza ofertowego dokonane zostały skreślenia umożliwiające jednoznaczne odczytanie deklaracji oferenta  
6. Oferta i oświadczenie oferenta podpisane zostały przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z aktualnym odpisem z KRS, innego rejestru lub ewidencji  
7. Program profilaktyczny  
8.Do oferty załączone zostały wszystkie załączniki wskazane w ogłoszeniu konkursowym jako obowiązkowe  
 
Uwagi dotyczące oceny formalnej  
Oferta spełnia wymogi formalne i podlega ocenie merytorycznej/ oferta nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega ocenie merytorycznej (niepotrzebne skreślić)
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu