ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2015-05-08 12:19:10 Informacja ogłoszona dnia 2015-05-08 12:23:59 przez Dawid Śliwiński, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

 
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) Burmistrz Łęknicy ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na  realizację zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień na 2015 rok.
Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży połączonego z działalnością wychowawczą (obozy, kolonie i półkolonie).
Maksymalna wysokość środków Gminy Łęknica przeznaczonych na  realizację zadania wynosi: 17.800 zł (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset złotych 00/100)
Lp.
Pełna nazwa wnioskodawcy
Nazwa zadania publicznego
Wysokość dotacji
1.
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Zielonej Górze
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień.
 
8. 700,-
2.
Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Zielonej Górze
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień.
 
9. 100,-

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień

Zarządzenie Nr 58.2015
Burmistrza Łęknicy
z dnia 8 maja 2015 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku
Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust.1 pkt 1, ust. 2  , art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXXIX.275.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok, zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Nazwa zadania: Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień.
§ 2. 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej umieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze. 
2) na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu,
3) na stronie internetowej http://www.facebook.com/LeknicaCzyliMuzakow
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 Załącznik  do Zarządzenia Nr 58.2015
Burmistrza Łęknicy 
z dnia 8 maja 2015 r.
OGŁOSZENIE
 
Burmistrz Łęknicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 
1. Rodzaj zadania
 
Nazwa zadania:
 
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień.
 
Cel zadania:
 
Ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież z Łęknicy w okresie wakacji poprzez:
a) zapewnienie wypoczynku,
b) promocję czynnych form tego wypoczynku,
c) wskazanie wartościowego i efektywnego sposobu spędzania czasu wolnego,
d) nabywanie umiejętności zdrowej rywalizacji,
e) pokonywanie słabości i kompleksów,
f) alternatywne możliwości wyładowania swoich emocji bez stosowania przemocy.
 
Beneficjenci:
 
Dzieci i młodzież szkolna z terenu Gminy Łęknica z rodzin dysfunkcyjnych.
 
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
 
Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 17.800 zł
(słownie: siedemnaście tysięcy osiemset złotych), przy czym za wkład własny oferenta  przyjmuje się środki finansowe.
 
Minimalny wkład finansowy pochodzący ze środków oferenta lub innych źródeł nie może stanowić mniej niż 10% całkowitych kosztów zadania.
 
3. Zasady przyznawania dotacji
 
1. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z póź. zm.);
2. Przyznanie finansowania w ramach otwartego konkursu ofert  mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( dalej jako oferenci);
3. Warunkiem ubiegania się o finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym  w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) –wymagane jest aby w złożonych ofertach wszystkie pozycje formularza zostały prawidłowo wypełnione zgodnie z informacjami zawartymi w poszczególnych rubrykach ( w przypadku, gdy dana pozycja oferty nie odnosi się do podmiotu lub projektu należy wpisać np. „nie dotyczy”);
4. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrzeniu pod względem merytorycznym;
5. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji , wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego finansowania;
6. Burmistrz Łęknicy zastrzega sobie możliwość rozdysponowania  powyższej kwoty na więcej niż jedną z ofert.
 
4. Termin realizacji zadania:
 
Realizacja zadania przewidziana jest od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2015 r.
 
5. Warunki realizacji zadania
 
 • FORMA WYJAZDOWA (obóz, kolonie, półkolonie): uczestnikami powinny być dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności ze środowisk zagrożonych zjawiskami patologicznymi,
 • rekrutacja i kwalifikacja dzieci powinna być prowadzona przez wychowawców ze świetlicy profilaktyczno- wychowawczej, pedagoga szkolnego, pracowników socjalnych, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • na obozie kadrę stanowią osoby posiadające kwalifikacje do prowadzenia zajęć profilaktycznych,
 • dziecko może uczestniczyć w obozie po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych ( oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na udział wskazanego uczestnika w realizacji zadania publicznego oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • program obozu powinien uwzględnić realizację programu profilaktycznego,
 • warunki organizacyjne muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12 poz. 67 z późn. zm.),
 • organizator ma obowiązek zgłoszenia wypoczynku kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby organizatora wypoczynku,
 • organizator zagwarantuje bezpieczny i wygodny transport uczestników do miejsca zorganizowania wypoczynku i z powrotem, oraz ubezpieczenie uczestników wypoczynku,
 • dotację może uzyskać tylko bezpośredni organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • organizator zapewnia wyżywienie oraz zakwaterowanie uczestników.
 
Działania, których realizację należy uwzględnić przy planowaniu zadania:
 • szczegółowy harmonogram realizacji zadania zgodny z kosztorysem,
 • zgłoszenie placówki wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora i uzyskanie stosownego zaświadczenia o zgłoszeniu placówki wypoczynku.
 
Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym:
 
a) kadrę: specjalistów o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami, zgodnych z przepisami rozporządzenia MEN z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad organizowania i nadzorowania (Dz. U. Z 1997 r. Nr 12 poz. 67 z póź. zm.),
b) doświadczenie w realizacji podobnych zadań,
c) bazę lokalową umożliwiającą realizacje zadania
 
6. Termin i miejsce składania ofert
 
1. Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 29 maja 2015 roku do godz. 15:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica.
2. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
3. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresy mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach.
W przypadkach braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.
 
Wymagana dokumentacja:
 
1) prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli, zgodnie z kopią odpisu z Krajowego Rejestru sądowego, innego rejestru lub
ewidencji;
2) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, odpis
musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż
wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru –dokument
potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
 
Oferent zobowiązany jest w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji, przesłać w formie elektronicznej lub papierowej oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, w tym:
1) zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania, stanowiące załączniki do
umowy,
2) potwierdzenie aktualności danych oferenta zawartych w ofercie niezbędnych do przygotowania
umowy,
3) zaświadczenie o zgłoszeniu placówki wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu ze względu
na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora.
 
7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
 
1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi w Karcie
oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Oceny merytorycznej dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert.
3. Po analizie złożonych ofert  komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert
Burmistrzowi Łęknicy.
4. Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do
wiadomości publicznej:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy,
3) na stronie internetowej http://www.facebook.com/LeknicaCzyliMuzakow
 
Przy wyborze ofert Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami i punktacją:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione (posiadane zasoby  -oferowane miejsce wypoczynku, jego standard, atrakcyjność położenia), ocena w skali 0-7 pkt;
2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania i programu wypoczynku (precyzyjny opis planowanych działań, rzetelny realny preliminarz i jasne określenie przeznaczenia planowanych wydatków, spójność preliminarza z programem), ocena w skali 0-7 pkt;
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których podmioty uprawnione będą realizować zadanie publiczne (kompleksowy charakter, trafność form metod służących osiągnięciu celu, konkretność i adekwatność programu w odniesieniu do adresatów zadania, kwalifikacje personelu), ocena w skali 0-7 pkt;
4) udziałem środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł  na realizację zadania publicznego:
-wkład finansowy własny na poziomie 10% -ocena 1 pkt,
-wkład finansowy własny na poziomie powyżej 10% do 20% -ocena 2 pkt,
-wkład finansowy własny na poziomie powyżej 20% do 30% -ocena 4 pkt,
-wkład finansowy własny na poziomie powyżej 30%  -ocena 6 pkt;
5) wkładem rzeczowym i osobowym, ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków oraz ich kwalifikacji, realizującego zadanie –ocena w skali 0-2 pkt;
6) dotychczasową współpracę, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków –ocena 0-7 pkt
 
8. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Łęknica w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym:
 
Kwota dotacji w 2013 roku - 20.000 zł
Kwota dotacji w 2014 roku - 20.000 zł
 
9. Informacje dodatkowe
 
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Urzędzie Miejskim w Łęknicy ul. Żurawska 1, pok. 101.
 
Osoby uprawnione do kontaktów z organizacjami:
Pani Alina Rosa        –tel. (68) 3624715 Referat Finansowy
Pani Iwona Kubacka –tel. (68) 3624704 , i.kubacka@umleknica.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu