ˆ

Zamówienia pub. w województwie

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2017-04-27 08:09:35 74701 - 2017 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w podziale na trzy części: Część I: Przebudowa dróg w ulicach Sarnia i Dziewina w Żarach ; Część II: Przebudowa ulicy Kujawskiej wraz z ulicami przyległymi: Opolska, Mazowiecka, Leszczyńska w Żarach; Część III: Przebudowa drogi ul. Zwycięzców w Żarach na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Częstochowskiej.” Miasto Żary Zobacz
2 2017-04-26 12:25:50 74113-2017 Zakup samochodów do transportu osób i grup ratowniczych w ramach realizacji zadania Zakup elementów infrastruktury krytycznej w celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego Miasto Zielona Góra Zobacz
3 2017-04-26 15:38:18 74344 - 2017 „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Stare Kurowo - Rokitno” Gmina Stare Kurowo Zobacz
4 2017-04-26 15:06:41 74556 - 2017 Utwardzenie terenu kwatery XIII na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Szpitalnej w Żarach, dz. nr 773. Miasto Żary Zobacz
5 2017-04-26 14:17:07 74376-2017 „Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego położonego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze – dotycząca pomieszczenia magazynowego 013.” Urząd Marszałkowski Zobacz
6 2017-04-25 12:57:27 Wyjaśnienie treści postępowania o świadczenie usług pocztowych (1) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Zobacz
7 2017-04-25 14:21:56 73220-2017 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO Powiat Słubicki Zobacz
8 2017-04-25 11:16:31 72819-2017 Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej” oraz zadania pn.: „Remont torowiska w ciągu ul. Pomorskiej na odcinku od Ronda Ofiar Katynia do ul. Zamenhofa” [WAD-VI.271.17.2017.KP] Miasto Gorzów Zobacz
9 2017-04-25 14:47:34 73171-2017 Przebudowa parkingu przy ul. Klonowej w Żaganiu - w formule ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ Miasto Żagań Zobacz
10 2017-04-25 11:48:15 72944 - 2017 Zabezpieczenie i wzmocnienie odcinka muru obronnego z basztą Zwinger w Ośnie Lubuskim – ETAP I Gmina Ośno Lubuskie Zobacz
11 2017-04-25 18:19:10 73147 - 2017 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gościeszowicach Gmina Niegosławice Zobacz
12 2017-04-25 14:19:47 73481-2017 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie planowanej strefy ekonomicznej w miejscowości Tomaszowo (PZP.271.2.2017) Gmina Wiejska Żagań Zobacz
13 2017-04-25 14:34:16 73036-2017 Wykonywanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Powiatu Międzyrzeckiego oraz jednostek organizacyjnych Powiat Międzyrzecki Zobacz
14 2017-04-25 08:01:37 72526-2017 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tuplice. Gmina Tuplice Zobacz
15 2017-04-24 14:32:03 72257 - 2017 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim Miasto Żagań Zobacz
16 2017-04-24 16:37:55 72409-2017 Usługi szkoleniowe i kursy dla nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy spełniająca wymagania Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020, w ramach projektu, pt: "Modernizacja kształcenia zawodowego w gminie Witnica", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanej przez Europejski Fundusz Społeczny, oś priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja, działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT z zastosowaniem klauzul społecznych Gmina Witnica Zobacz
17 2017-04-24 14:07:41 72153-2017 Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Żagań w roku 2017 Miasto Żagań Zobacz
18 2017-04-24 09:54:25 71529 - 2017 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zwierzynie Gmina Zwierzyn Zobacz
19 2017-04-24 13:27:35 DOSTAWA SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA SAL ORAZ MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ W GMINIE ZBĄSZYNEK w ramach Projektu pn. Podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez doposażenie gminnych jednostek oświatowych w niezbędny sprzęt dydaktyczny w gminach Świebodzin i Zbąszynek” Gmina Zbąszynek Zobacz
20 2017-04-21 12:30:23 70968-2017 „Organizacja konferencji otwierającej projekt pn. Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych” w podziale na części (3)”. Urząd Marszałkowski Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu