ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: 1/2018

Szczegóły informacji

1/2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz A

Ogłoszono dnia: przez Agnieszka Ślebiedzińska

Zakres przedmiotowy: Realizacja przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw płynnych o dodatkową wysepkę z dwustronnym dystrybutorem oraz powiększenie wiaty na terenie działki nr 106/3.

Data złożenia: 2018-03-27

Dane wnioskodawcy: Westpol Oil Sp. z o.o., Sp. komandytowa

Wyszczególnienie załączników do wniosku: 1. Karta Infromacyjna Przedsięwzięcia 2. Poświadczona przez właściwy organ  kopia mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren. 3. Dowód zapłaty opłaty skarbowej. 4. Wypis z rejestru gruntów. 5. Kserokopia dokumentu potwierdzajacego, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.

Nazwa organu/adresat wniosku: Burmistrz Łęknicy

Miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łęknicy

Informacje o sposobie zakończenia postępowania...: 5/2018, 6/2018

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 5/2018, 6/2018, 4/2018, 2/2018, 3/2018

Uwagi: RGN.6220.1.2018                                                                                                                                                                                             Łęknica, dnia 5 kwietnia 2018r.
  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405 z późń. zm.) zawiadamiam iż na wniosek z dnia 05.02.2018 r. r. (data wpływu 22.02.2018 r.) uzupełniony w dniu 27.03.2018r. złożony przez „WESTPOL OIL” Sp. z o.o., S.K., dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw płynnych o dodatkową wysepkę z dwustronnym dystrybutorem oraz powiększenie wiaty na terenie działki nr 106/3 obręb 0001 w Łęknicy, wszczęto postępowanie administracyjne i wystąpiono do organów współdziałających tj. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach i Wód Polskich - Zarządu Zlewni w Zgorzelcu. , Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości oraz przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Miasta Łęknica http://leknica.samorzady.pl i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łęknicy ul. Żurawska 1. Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) do czynnego udziału w każdym jego stadium. Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405 z późń. zm.), informuję o możliwości składania uwag i wniosków wszystkich zainteresowanych przy stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa /pok. 206 / , tel. 068 362 47 09. Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405 z późń. zm.), art. 3 ust. 1 pkt. 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późń. zm. – Dz. U. z 2013 r. poz. 817), postanowienie co do potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia i jego zakresie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Żarach oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych. Zgodnie z art. 35 §5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.   Burmistrz Łęknicy /-/ Piotr Kuliniak

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu