ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu w zakresie oznakowania turystycznego

Szczegóły informacji

Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu w zakresie oznakowania turystycznego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Łęknica

Termin składania ofert / wniosków: 2018-05-16 14:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-05-16 14:01:00

Treść:

  Informuję, że Burmistrz Łęknicy wprowadza następujące zmiany w Zaproszeniu na opracowanie projektów stałej organizacji ruchu w zakresie oznakowanie turystycznego nr RGN.271.1.24.2018:
 
1. W projekcie umowy (załącznik nr 2) §10 ust 2 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„2) zmiana terminów wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, w szczególności w przypadku niezawinionego przez Wykonawcę braku uzgodnienia lub zaopiniowania projektów organizacji ruchu przez właściwe organy w terminie 30 dni od dnia złożenia właściwym organom projektów do zaopiniowania lub uzgodnienia.”
 
2. W projekcie umowy (załącznik nr 2) §1 ust 7 otrzymuje nowe brzmienie:
„7. Dopuszcza się modyfikację zakresu usługi w zakresie +- 15% w stosunku do ilości tarcz znaków wskazanej w Zapytaniu, w przypadku  niezawinionego przez Wykonawcę braku uzyskania opinii lub uzgodnień właściwych organów do organizacji ruchu. Zmiana taka nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
 
 
Burmistrz Łęknicy
 
/-/Piotr Kuliniak

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu