ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Konsultacje APM:projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łęknica

Informacja ogłoszona dnia 2018-04-18 14:48:25 przez Dawid Śliwiński, informacja należąca do archiwum

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
Przedmiot konsultacji:
projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łęknica
 
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od dnia 18 kwietnia 2017r. do dnia 26 kwietnia 2017r.
 
Forma konsultacji:
Zamieszczenia na okres 7 dni projektów aktów prawa miejscowego w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane w komórce organizacyjnej UM w Łęknicy odpowiedzialnej za przeprowadzenie
konsultacji lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail:
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Sekretarz Gminy, tel 68 36 24 707, pok. 203; stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami pok. 206, tel 68 36 24 709 UM Łęknica
 
Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak
 
 

Projekt i uzasadnienie uchwały

UCHWAŁA NR ………………….. RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia …. kwietnia 2018 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łęknica
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1610 z późn. zm.) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje:
 
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ustala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łęknica.
§ 2. Lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, w szczególności potrzeb mieszkaniowych gospodarstw o niskich dochodach.
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dochodzie - należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych;
2) najniższej emeryturze - należy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
Rozdział 2.
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca zastosowanie obniżek czynszu
 
§ 4. Umowa najmu na czas nieoznaczony jest zawierana z osobami, których średni dochód miesięczny przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:
 
1) 170 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;
2) 140 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
 
§ 5. Umowa najmu lokalu socjalnego zawierana jest z osobami, których średni dochód miesięczny przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:
 
1) 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;
2) 60 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
 
§ 6. 1. O zastosowanie obniżki czynszu mogą ubiegać się najemcy lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy, których średni dochód w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 85 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i
75 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
 
2. Obniżki czynszu nie stosuje się wobec najemców lokali socjalnych.
 
Rozdział 3.
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy
§ 7. Warunkami zamieszkiwania kwalifikującymi wnioskodawcę do ich poprawy są:
1) zamieszkiwanie w lokalu, w którym powierzchnia użytkowa przypadająca na jedną osobę uprawnioną do jego zajmowania jest mniejsza niż 5 m2, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego mniejsza niż 10 m2;
2) zamieszkiwanie w lokalu niedostosowanym do potrzeb zdrowotnych wnioskodawcy, potwierdzonych odpowiednim orzeczeniem lekarskim.
Rozdział 4.
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego
§ 8. Umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego w pierwszej kolejności zawierane są z osobami, które:
1) zostały pozbawione mieszkań w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof, pożarów;
2) zamieszkują w lokalach mieszkalnych, w których w trybie przepisów o nadzorze budowlanym stwierdzony został stan zagrożenia życia;
3) są bezdomne;
4) opuściły placówkę opiekuńczą lub rodzinną pieczę zastępczą, jednak w okresie nie dłuższym niż dwa lata po osiągnięciu pełnoletności;
5) posiadają przyznane prawo do lokalu socjalnego na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.
Rozdział 5.
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach
§ 9. Ustala się następujące warunki dokonywania zamiany lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, polegającej na dostarczeniu lokalu wolnego w zamian za lokal zajmowany dotychczas przez najemcę:
1) przekazanie przez najemcę do dyspozycji gminy lokalu, w którym w stosunku do lokalu wolnego, występuje dodatkowa powierzchnia mieszkaniowa stanowiąca co najmniej 1 pokój;
2) gdy za zamianą przemawiają ważne względy zdrowotne ;
3) wnioskodawca wystąpił o zamianę na lokal o niższym standardzie.
§ 10. Zamiana lokali mieszkalnych może być realizowana na wniosek zainteresowanych zamianą najemców lokali pod warunkiem, że w wyniku zamiany w żadnym z lokali mieszkalnych będących przedmiotem zamiany powierzchnia pokoi nie może być mniejsza niż 5 m2 na członka gospodarstwa domowego.

 
Rozdział 6.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej
 
§ 11. 1. Załatwianie spraw najmu lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych rozpoczyna się po złożeniu wniosku.
2. Złożone kompletne wnioski podlegają weryfikacji pod względem spełnienia wymogów uchwały.
3. Wnioski zweryfikowane pozytywnie wpisywane są na listę osób oczekujących na zawarcie umowy najmu na lokal wnioskowanego typu.
4. O sposobie rozpatrzenia wniosku wnioskodawcę powiadamia się pisemnie.
5. Lista osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego podawana jest do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
6. Zakwalifikowanie wnioskodawcy jako uprawnionego do zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy najmu lokalu socjalnego nie stanowi zobowiązania gminy Łęknica do zawarcia z nim umowy.
7. Wnioski umieszczone na liście osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego są ważne 1 rok od daty złożenia wniosku.
8. W przypadku, gdy w gminnym zasobie mieszkaniowym znajduje się wolny lokal mieszkalny, Miejska Komisja Mieszkaniowa weryfikuje wnioski i przedstawia swoją opinię Burmistrzowi Łęknicy.
9. Na podstawie zgormadzonych dokumentów oraz opinii Miejskiej Komisji Mieszkaniowej Burmistrz Łęknicy dokonuje przydziału lokalu.
§ 12. W celu poddania kontroli trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali, Burmistrz Łęknicy powołuje Miejską Komisję Mieszkaniową.
Rozdział 7.
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym
przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy
 
§ 13. 1. Z osobami będącymi członkami gospodarstwa domowego najemcy wspólnie z nim zamieszkującymi, w sytuacji opuszczenia lokalu przez najemcę z zamiarem rezygnacji z najmu, umowy na czas nieoznaczony zawiera się, gdy złożą wniosek o przydział lokalu i spełniają kryteria zawarte w § 4 niniejszej uchwały.
 
2. Osoby, które pozostały w lokalu, a nie wstąpiły w stosunek najmu opuszczają lokal w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od daty opuszczenia lokalu przez najemcę.
 
§ 14. Osoby pozostałe w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy, nie otrzymują wskazania do zawarcia umowy najmu i są zobowiązane do opróżnienia lokalu w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od daty śmierci najemcy.
 
Rozdział 8.
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2

 
§ 15. Lokale o powierzchni powyżej 80 m2 mogą być oddawane w najem z zastosowaniem obowiązującej stawki czynszu najmu w przypadkach:
1) gdy wnioskodawca prowadzi co najmniej 6 osobowe gospodarstwo domowe;
2) lokal wskazywany jest jako lokal zamienny dla dwóch lub więcej osobnych gospodarstw domowych.
 
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 16. Traci moc uchwała Nr XXXII/165/2001 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 października 2001r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łęknica (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2001r. Nr 135 poz. 1485).
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
 
Przewodniczący Rady
Andrzej Marszałek
 
Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łęknica
 
 
Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łęknica został sporządzony na podstawie art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy powinny określać w szczególności:
1) wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu;
2) warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;
3) kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego;
4) warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach;
5) tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej;
6) zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy;
7) kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.
 
Przedmiotowa uchwała reguluje ww zagadnienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-18 14:47:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-18 14:48:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-03 13:26:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1515 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony