ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

KONSULTACJE APM: projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy i nadania jednostce nowego statutu

Informacja ogłoszona dnia 2020-08-17 11:37:40 przez Dawid Śliwiński

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
Przedmiot konsultacji:
 
1) projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy i nadania jednostce nowego statutu
 
 
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od dnia 17 sierpnia 2020r. do dnia 25 sierpnia 2020r.
 
Forma konsultacji:
Zamieszczenia na okres 7 dni projektów aktów prawa miejscowego w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane w komórce organizacyjnej UM w Łęknicy odpowiedzialnej za przeprowadzenie
konsultacji (Urząd Miejski w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica) lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail:
 
Termin na wyrażenie opinii: 10 dni od dnia ich ogłoszenia tj. - do 27 sierpnia 2020r.
 
W przypadku przesłania uwag i opinii pisemnie, decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Sekretarz Gminy, tel 68 36 24 707, pok. 203,
 
 
Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak
 

Projekt uchwały

p r o j e k t
UCHWAŁA Nr ………………….
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia … 2020 r.
 
w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy i nadania jednostce nowego statutu
 
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.), Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje:
STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ŁĘKNICY
Rozdział  1
Nazwa, teren działania i siedziba instytucji kultury
 
§  1.  1.  Miejski Ośrodek Kultury w Łęknicy, zwany dalej ośrodkiem kultury, utworzony został na mocy uchwały Nr XLIII/177/94 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 marca 1994r.
2.  Organizatorem Miejskiego Ośrodka Kultury jest gmina Łęknica.
§  2.  1.  Ośrodek kultury jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz postanowień niniejszego statutu.
2.  Ośrodek kultury wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Łęknica pod poz. 1/94 i posiada osobowość prawną.
§  3.  1.  Siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury znajduje się w Łęknicy przy ul. Wojska Polskiego 2.
2.  Terenem działania ośrodka kultury jest gmina Łęknica.
§  4.  1.  Bezpośredni nadzór nad ośrodkiem kultury sprawuje Burmistrz Łęknicy.
2.  Burmistrz Łęknicy sprawuje nad ośrodkiem kultury audyt wewnętrzny i kontrolę wewnętrzną zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
§  5.  Miejski Ośrodek Kultury jest pracodawcą dla pracowników ośrodka kultury w rozumieniu przepisów prawa pracy.
Rozdział  2
Zakres działalności oraz postanowienia dotyczące
prowadzenia działalności innej niż kulturalna
 
§  6.  1.  Ośrodek kultury prowadzi wielokierunkową działalność polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.
2.  Ośrodek kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury na podstawie własnego programu akceptowanego przez Burmistrza Łęknicy.
§  7.  Celem nadrzędnym ośrodka kultury jest pozyskanie i przygotowanie lokalnej społeczności do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.
§  8.  1.  Do podstawowych zadań ośrodka kultury należy:
 1. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
 2. animowanie twórczych form uczestnictwa w kulturze oraz wspomaganie animatorów kultury w ich działaniach na rzecz rozwoju społecznego ruchu kulturalnego i powszechnej aktywności kulturalnej;
 3. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
 4. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
 5. prowadzenie wymiany kulturalnej z partnerami zagranicznymi, udział w organizacji międzynarodowych imprez kulturalnych służących poznawaniu i zbliżaniu kultur różnych narodów;
 6. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.
2.  Zadania wymienione w ust. 1 ośrodek kultury realizuje przez organizowanie:
 1. zespołowego uczestnictwa w kulturze;
 2. różnorodnych form edukacji kulturalnej;
 3. form indywidualnej edukacji kulturalnej;
 4. imprez kulturalnych.
3.  Ośrodek kultury prowadzi również działalność instruktażowo - metodyczną dla pracowników instytucji kultury w zakresie zadań, o których mowa w ust. 1.
§  9.  Ośrodek kultury może na zasadach określonych w odrębnych przepisach realizować dodatkowe zadania:
 1. organizować spektakle, koncerty, wystawy, warsztaty, odczyty, udostępniać materiały metodyczne;
 2. gromadzić, przechowywać, konserwować, wypożyczać książki oraz czasopisma;
 3. organizować imprezy sportowe, rozrywkowe i rekreacyjne;
 4. prowadzić działalność wydawniczą;
 5. prowadzić impresariat artystyczny;
 6. wypożyczać sprzęt techniczny, prowadzić wypożyczalnię rowerów, wynajmować sale i pomieszczenia;
 7. świadczyć usługi transportowe, poligraficzne, filmowe, reklamowe;
 8. realizować imprezy zlecone w tym: okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe, cateringowe;
 9. organizować kursy i szkolenia w zakresie oświaty i edukacji kulturalnej;
 10. prowadzić sekcje sportowe i rekreacyjne;
 11. prowadzić inną działalność w zakresie zgodnym z programem i możliwościami instytucji.
§  10.  1.  Ośrodek kultury może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach prawa, z której przychody w całości przeznaczone zostaną na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej.
2.  Działalność, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.
 
Rozdział  3
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania
 
§  11.  1.  Miejskim Ośrodkiem Kultury w Łęknicy kieruje Dyrektor jako organ zarządzający.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Łęknicy zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 
3. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora wykonuje Burmistrz Łęknicy.
§ 12. Organem doradczym jest powołany przez Dyrektora zespół składający się z członka (członków) Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Łęknicy wskazanego (wskazanych) przez Komisję oraz zatrudnionych instruktorów.
 
Rozdział  4
Określenie źródeł finansowania
 
§ 13. 1. Ośrodek kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem
wysokości dotacji organizatora.
 
§ 14. Działalność statutowa ośrodka kultury finansowana jest z dotacji otrzymywanych od organizatora, z wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności, ze środków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł.
§ 15. Dyrektor ośrodka kultury corocznie w terminie do 28 lutego przedkłada Burmistrzowi sprawozdanie z działalności ośrodka kultury w poprzednim roku kalendarzowym.

Rozdział  5
Postanowienia końcowe
§  16.  Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.
§  17.  Likwidacja ośrodka kultury następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łęknicy.
§  18.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Łęknicy.
§  19.  Traci moc uchwała Nr XLI.233.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy (Dz. Urz. Woj. Lubs. 2018r. poz. 9).
§  20.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Henryk Klapa
 
Uzasadnienie
do uchwały w sprawie nadania statutu dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy
 
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej stanowi, że instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora. Przedstawiony Statut reguluje zakresy wskazane przez ww ustawę. Zmianie ulega nazwa instytucji kultury z Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na Miejski Ośrodek Kultury. Ośrodek kultury nie może prowadzić działalności z zakresu sportu i rekreacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-17 11:37:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-17 11:37:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-18 13:15:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
180 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony