ˆ

Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Konsultacja APM: projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Informacja ogłoszona dnia 2021-11-15 12:57:23 przez Dawid Śliwiński, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
Przedmiot konsultacji:
 
1) projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Łęknica.
 
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od dnia 15 listopada 2021r. do dnia 22 listopada 2021r.
 
Forma konsultacji:
Zamieszczenia na okres 7 dni projektów aktów prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane w komórce organizacyjnej UM w Łęknicy odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji (Urząd Miejski w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica) lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail:
Termin na wyrażenie opinii: 10 dni od dnia ich ogłoszenia tj. - do 25 listopada 2021 r.
W przypadku przesłania uwag i opinii pisemnie, decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Sekretarz Gminy, tel 68 36 24 707, pok. 203, stanowisko ds. gosp. odpadami,
tel. 68 36 24 711, pok. 201
Burmistrz Łęknicy
/-/ Piotr Kulinia

Akapit nr 2 - brak tytułu

UCHWAŁA NR ……………… 2021 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia …… ………...2021 r.
 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Łęknica
 
Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Łęknica, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są złożyć do Burmistrza Łęknicy w terminach określonych w art. 6m ust. 11 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.).
§ 3. 1.Poza formą tradycyjną dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 180).
2. Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
3. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.) lub podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 816 z późn.zm.).
 
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIX.123.2020 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Łęknica (Dz.Urz. Woj. Lubus. z 2020r. poz. 1797).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Klapa
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ………………….
Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia ……………………..
 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
 
składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica.
 
Podstawa prawna: ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)
Składający: właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica, na których powstają odpady komunalne
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
 
BURMISTRZ ŁĘKNICY
UL.ŻURAWSKA 1
68-208 ŁĘKNICA
 
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 
□ pierwsza deklaracja (data zamieszkania) ………………………...
(data-miesiąc-rok)
□ korekta danych w deklaracji
 
□ nowa deklaracja data zaistnienia zmiany ......................………...
(dzień-miesiąc-rok)
 
 
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
 
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ Właściciel nieruchomości
□ Współwłaściciel nieruchomości
□ Użytkownik wieczysty nieruchomości
□ Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
□ Inny podmiot władający nieruchomością (np. dzierżawca, najemca, posiadacz bez tytułu prawnego)
 
D. Dane identyfikacyjne (zaznaczyć właściwy kwadrat):
* dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną
** dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną
 
3. Forma władania (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ osoba fizyczna □ osoba prawna □ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej (np. wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia
mieszkaniowa)
4. Imię i Nazwisko*/pełna nazwa **
 
5. PESEL*/NIP**
 
 
6. e-mail
 
7. Nr telefonu
 
 
 
 
D.1. ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ ADRES SIEDZIBY
8. Gmina
 
9. Ulica
10. Nr domu
11. Nr lokalu
12. Miejscowość
 
13. Kod pocztowy
14. Poczta
 
E. adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne
15. Miejscowość
 
16. Ulica
17. Nr domu i nr lokalu / nr działki
 
 
F. RODZAJ BUDYNKU
□ jednorodzinny □ wielolokalowy
F.1 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI
Oświadczam, iż nieruchomość jest nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wyposażoną w przydomowy kompostownik i kompostowane są w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.
□ tak
 
□ nie
G. Dane stanowiące podstawę zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania karty dużej rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie dużej rodziny
18. Oświadczam, że na w wyżej wskazanej nieruchomości zamieszkują osoby/osoba ……………….. posiadające KDR lub posiadające uprawnienia do uzyskania KDR.
 
19. Oświadczam, że na w wyżej wskazanej nieruchomości znajduje się …………….. lokali mieszkalnych, w których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
dot. budynków wielolokalowych (np. Wspólnoty mieszkaniowe lub Spółdzielnie mieszkaniowe)
 
H. Ustalenie wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazanej w części E niniejszej deklaracji
20.
 
 
 
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
21.
Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( należy wpisać iloczyn wartości z pól 20 i 21)
 
22.
KWOTA ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z TYTUŁU ZAMIESZKIWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZEZ RODZINY WIELODZIETNE, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 5 GRUDNIA 2014 R. O KARCIE DUŻEJ RODZINY
23.
 
 
 
KWOTA ZWOLNIENIA Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA ODPADÓW
24.
WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – PO UWZGLĘDNIENIU KWOTY ZWOLNIENIA
25.
 
 
I. ZAŁĄCZNIKI
□ Uchwała w sprawie powołania zarządu (w przypadku wspÓlnot mieszkaniowych
i spółdzielni mieszkaniowych)
 
□ Ksera posiadanych kart dużej rodziny szt. …............
 
□ dokumenty złożone w celu uzyskania karty dużej rodziny - zgodnie z pkt. 14 objaśnień
 
POUCZENIE
J. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.)
K. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
26. Data:
 
27.Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska):
 
 
L. ADNOTACJE ORGANU
 
 
 
 
 
 
 
OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Łęknica
1. Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości położonych w Gminie Łęknica, na których zamieszkują mieszkańcy, stosownie do art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.888 ze zm.).
2. Obowiązek złożenia deklaracji do Burmistrza Łęknicy o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
4. W przypadku gdy w złożonej deklaracji popełniono błędy rachunkowe lub oczywistą omyłkę właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Właścicielem nieruchomości w myśl ustawy jest także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (np. dzierżawca, najemca, posiadacz bez tytułu prawnego).
6. W części F należy wskazać rodzaj budynku, którego dotyczy deklaracja. Budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym jest budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej służący zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (Art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane).
7. Część F1 Dotyczy właścicieli budynków jednorodzinnych.
8. W części G. Poz.18 - podać ilość osób lub osobę posiadające KDR lub posiadające uprawnienia do uzyskania KDR, natomiast w poz. 19 wskazać ilość lokali mieszkalnych, w których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
9. W części H poz.20 podać faktyczną liczbę osób zamieszkującą daną nieruchomość.
10. W części H poz. 23 i 24 należy wpisać kwotę zwolnień, która wynika z uchwał Rady Miejskiej w Łęknicy: w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady w kompostownikach przydomowych oraz w sprawie częściowego zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych, spełniających warunki do otrzymania Karty Dużej Rodziny.
11. Właściciel składa odrębną deklarację dla każdej nieruchomości zamieszkałej.
12. Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę bez wezwania gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Łęknicy lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Łęknica do 10-tego każdego miesiąca za dany miesiąc.
13. Osoby posiadające KDR przedstawiają ksera posiadanych kart.
14. Osoby nie posiadające Kartę Dużej Rodziny (KDR) ale posiadające uprawnienia do uzyskania KRD zobowiązane są załączyć następujące dokumenty:
1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic miał na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość (osoby niepełnosprawne mogą zostać poproszone o przedstawienie orzeczenia o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności);
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 
 
Klauzula informacyjna
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Łęknicy jest: Burmistrz Łęknicy ul. Żurawska 1, 68 -208 Łęknica.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może Pani/Pan skontaktować się w zakresie czynności przetwarzania danych osobowych: iod(małpa)umleknica.pl, lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora.
3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Łęknicy – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Łęknicy;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami gminy Łęknica o statucie miejskim;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane w ściśle określonym, minimalnym zakresie, niezbędnym dla osiągnięcia celów o których mowa w pkt.4.
6. Administrator może przekazać/powierzyć Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są:
a) przepisy prawa (odbiorcami danych mogą być podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych umowy podpisane z gminą Łęknica o statusie miejskim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Łęknicy.
7. Dane osobowe przetwarzane przez Burmistrza Łęknicy przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1893 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane , - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:-osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres: iod(małpa)umleknica.pl
9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Łęknicy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
13. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
 
 

Uzasadnienie do uchwały

Uzasadnienie do uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica
 
Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała powinna również zawierać informację o terminach i miejscu składania deklaracji. Rada może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
 
Do składania deklaracji zobowiązani są właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (nie od następnego miesiąca).
 
Deklaracja uwzględnia częściowe zwolnienie dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny lub posiadających uprawnienia do posiadania Karty oraz ulgę za posiadanie kompostownika.
 
W związku ze zmianą uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wyłączeniem metody od ilości zużytej wody, nastąpiła konieczność zmiany przedmiotowej deklaracji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-15 12:54:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-15 12:57:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
226 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony