ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Konsultacja APM: w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie gminy Łęknica

Informacja ogłoszona dnia 2022-11-17 11:01:42 przez Dawid Śliwiński, informacja należąca do archiwum

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH

 
Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
Przedmiot konsultacji:
1) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu
 
2) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie gminy Łęknica
 
Forma i termin konsultacji:
Bezpośrednie spotkanie w dniu 22 listopada 2022 r. o godz. 7:30
 
Zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2022 r. o godz. 7:30 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Projekty uchwał zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Sekretarz Gminy, tel 68 36 24 707, pok. 203
 
Burmistrz Łęknicy
/-/ Piotr Kuliniak

Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu

 
UCHWAŁA NR ………………..
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia ……listopada 2022 r.
 
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu
 
Na podstawie art. 39a ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje:
 
§ 1. Określa się stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu w wysokości ustalonej rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 3. Traci moc uchwała nr XLI.261.2022 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Łęknica na rok szkolny 2022/2023.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 
Przewodniczący Rady
Henryk Klapa

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

P R O J E K T
UCHWAŁA NR …………………………
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia …listopada 2022 r.
 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie gminy Łęknica
 
Na podstawie art. 6 k w związku z art. 6 j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.), Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje:
 
§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
 
§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według metody, o której mowa w § 1:
 
1) w wysokości 41 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
2) w wysokości 82 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jako podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII.203.2021 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie gminy Łęknica (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2021r. poz. 2322).
 
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Klapa
 
 
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Łęknica
 
W przypadku nieruchomości zamieszkałych zgodnie, z art. 6j ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy w drodze uchwały jest zobowiązana do wyboru metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn:
1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub
2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub
3) powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88),
- oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1.
 
Uchwalając stawkę opłaty, rada gminy ma obowiązek uwzględnienia liczby mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej tego systemu, a także przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady powstają sezonowo.
Rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc:
1) w przypadku metody od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość - 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za mieszkańca, obecnie to 41,23 zł;
Wysokość dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w 2021r. wynosi 2.061,93 zł
Ponowna kalkulacja wszystkich składników, wpływających na generowanie kosztów gospodarki odpadami wskazuje, że konieczne było podniesienie stawki do 41 zł. Jednocześnie ustawodawca nakazał określić podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-17 11:00:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-17 11:01:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-17 11:52:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1634 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony