ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Konsultacje APM: 1.Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów, 2.Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Informacja ogłoszona dnia 2023-08-30 13:42:14 przez Dawid Śliwiński

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH
 
Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 1 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji:
  1. uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
  2. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Łęknica publicznym przedszkolu samorządowym oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat.
Forma i termin konsultacji:
Bezpośrednie spotkanie w dniu 4 września 2023 r. o godz. 8:00.
 
Zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 4 września 2023 r. o godz. 8:00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Projekty uchwał zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Referat Finansowy Urzędu Miejskiego w Łęknicy, stanowisko d/s gospodarki odpadami komunalnymi, pok.201, tel.(68) 3624711
Sekretarz Gminy, pok.203, tel. (68) 3624707
 
 
Burmistrz Łęknicy
 
/-/ Piotr Kuliniak

Projekt uchwały nr 1

UCHWAŁA NR ................................. RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia ...... września 2023r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
 
Na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023r., poz. 1469) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje:
 
§ 1.Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie:
1) odbierania odpadów komunalnych w wysokość 250,00 zł brutto za 1 m3 odebranych odpadów w przypadku, gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny;
2) odbierania odpadów komunalnych w wysokości 500,00 zł brutto za 1 m3 odebranych odpadów w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 
§ 2. Ustala się górne stawki opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbioru osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, w następujących wysokościach:
1) 40,00 zł brutto za 1 m3 za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
2) 40,00 brutto za 1m3 za odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV.214.2021r. Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 2651).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Klapa
 
 
Uzasadnienie w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
W uchwale ustalono górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz za odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków. Górna stawka opłat będzie dotyczyć tych właścicieli, którzy nie mają obowiązku ponoszenia opłat na rzecz gminy tj. właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, którzy posiadają zbiorniki bezodpływowe.
Górne stawki opłat za w/w usługi nie stanowią ceny za wykonanie usługi, a są wartością maksymalnych opłat, których nie mogą przekroczyć przedsiębiorcy wykonujący usługi w tym zakresie.
Przedmiotowa uchwała nie ma wpływu na opłaty ponoszone przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Przy ustalaniu górnych stawek opłat był brany pod uwagę zakres czynności niezbędnych do obsługi nieruchomości innych niż zamieszkałe, zysk przedsiębiorcy i transport nieczystości i odpadów.
W uchwale wprowadzono górną granicę stawki opłat za odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.
Odbierający odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe od właścicieli nieruchomości nie będą mogli stosować stawek wyższych od określonych w uchwale.
Górne stawki opłat nie mają bezpośredniego wpływu na budżet miasta. 

Projekt uchwały nr 2

UCHWAŁA NR ……………….. RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia …. września 2023r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Łęknica publicznym przedszkolu samorządowym oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat
 
Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1400) i obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, (M.P. poz. 243) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr XLIII.245.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 2 marca 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Łęknica publicznym przedszkolu samorządowym oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2018r. poz. 663 z późn. zm.), § 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
 
"§ 2. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w czasie przekraczającym wymiar godzin określony w § 1 pobiera się opłatę w wysokości 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.”
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 października 2023r.
 
 
Przewodniczący Rady
Henryk Klapa
 
Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Łęknica publicznym przedszkolu samorządowym oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat
 
 
Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych rada gminy zobowiązana jest do określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Rada gminy może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.
 
Od dnia 1 września 2023 r. maksymalna wysokość kwoty opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, po waloryzacji, wynosi 1,30 zł.


 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-30 13:41:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-30 13:42:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-30 13:42:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
91 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony