ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Konsultacja APM: uchwała w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Łęknicy.

Informacja ogłoszona dnia 2023-11-22 10:50:45 przez Dawid Śliwiński

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 1 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
Przedmiot konsultacji:
 
1) uchwała w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Łęknicy.
 
Forma i termin konsultacji:
Bezpośrednie spotkanie w dniu 24 listopada 2023 r. o godz. 8:00
 
Zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2023 r. o godz. 8:00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Projekt uchwał zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Sekretarz Gminy, tel 68 36 24 707, pok. 203
Burmistrz Łęknicy
 
/-/ Piotr Kuliniak

Projekt uchwały

Uchwała Nr ………..
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia .................... 2023 r.
 
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Łęknicy.
 
Na podstawie art. 25 ust. 4, ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zryczałtowane diety miesięczne dla radnych Rady Miejskiej w Łęknicy w następującej wysokości:
1) dla przewodniczącego Rady Miejskiej 1.350,00 zł (słownie: tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych) miesięcznie;
2) dla wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych) miesięcznie;
3) dla przewodniczącego stałych komisji Rady Miejskiej 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych) miesięcznie;
4) dla pozostałych radnych Rady Miejskiej 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie.
§ 2. 1. Za nieobecność na sesji Rady następuje potrącenie 30 % zryczałtowanej diety, w miesiącu, w którym nieobecność nastąpiła.
2. Za nieobecność na posiedzeniu Komisji potrąca się 30 % zryczałtowanej diety, w miesiącu, w którym nieobecność nastąpiła.
3. Suma potrąceń nie może być większa niż 100 %.
§ 3. 1. Dietę radnego oblicza się proporcjonalnie do rzeczywistego okresu sprawowania mandatu lub pełnienia funkcji w następujących przypadkach:
1) w pierwszym i ostatnim miesiącu kadencji,
2) objęcie lub utrata mandatu w trakcie kadencji;
3) sprawowania funkcji, o których mowa w § 1 pkt 1-3.
2. Dla proporcjonalnego wyliczenia wysokości diety przyjmuje się, że miesiąc liczy 30 dni.
§ 4. Wysokość diety ustalaną z uwzględnieniem potrąceń za nieobecność oraz przy proporcjonalnym wyliczeniu zaokrągla się do pełnych złotych według następującej zasady: 50 gr i powyżej 50 gr zaokrągla się w górę, poniżej 50 gr zaokrągla się w dół.
§ 5. Diety wypłacane są w terminie do 5 dnia roboczego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie listy wypłat diet, z uwzględnieniem potrąceń za nieobecności radnego na sesji lub posiedzeniu komisji. Dieta wypłacana jest w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIV.211.2021 Rady Miejskiej w Łęknicy z 26 listopada 2021 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Łęknicy.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.
 
 
Przewodniczący Rady

Henryk Klapa
 
Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych
Rady Miejskiej w Łęknicy
 
Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym radnemu przysługują diety. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1533 z późn. zm.).
Przy ustalaniu wysokości diety należy uwzględnić przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy – do 15 tys. mieszkańców do uchwały
Obecnie odstępuje się od wskazania maksymalnej wysokości wydatków.
(50 % maksymalnej wysokości diety w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców) obecnie wynosi 2.147,30 zł:
1.789,42 zł x 2,4 = 4.294,40 50% stanowi 2.147,30 zł.
Rada gminy przy ustalaniu wysokości diet bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego.
W przedmiotowej uchwale zwiększa się kwotę potrącenia za nieobecność na sesji i komisji z 10 % na 30 % zryczałtowanej diety.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sekretarz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-22 10:47:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-22 10:50:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
403 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony