ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konsultacje APM: 1.Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów, 2.Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH
 
Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 1 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji:
  1. uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
  2. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Łęknica publicznym przedszkolu samorządowym oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat.
Forma i termin konsultacji:
Bezpośrednie spotkanie w dniu 4 września 2023 r. o godz. 8:00.
 
Zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 4 września 2023 r. o godz. 8:00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Projekty uchwał zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Referat Finansowy Urzędu Miejskiego w Łęknicy, stanowisko d/s gospodarki odpadami komunalnymi, pok.201, tel.(68) 3624711
Sekretarz Gminy, pok.203, tel. (68) 3624707
 
 
Burmistrz Łęknicy
 
/-/ Piotr Kuliniak

Projekt uchwały nr 1

UCHWAŁA NR ................................. RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia ...... września 2023r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
 
Na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023r., poz. 1469) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje:
 
§ 1.Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie:
1) odbierania odpadów komunalnych w wysokość 250,00 zł brutto za 1 m3 odebranych odpadów w przypadku, gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny;
2) odbierania odpadów komunalnych w wysokości 500,00 zł brutto za 1 m3 odebranych odpadów w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 
§ 2. Ustala się górne stawki opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbioru osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, w następujących wysokościach:
1) 40,00 zł brutto za 1 m3 za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
2) 40,00 brutto za 1m3 za odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV.214.2021r. Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 2651).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Klapa
 
 
Uzasadnienie w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
W uchwale ustalono górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz za odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków. Górna stawka opłat będzie dotyczyć tych właścicieli, którzy nie mają obowiązku ponoszenia opłat na rzecz gminy tj. właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, którzy posiadają zbiorniki bezodpływowe.
Górne stawki opłat za w/w usługi nie stanowią ceny za wykonanie usługi, a są wartością maksymalnych opłat, których nie mogą przekroczyć przedsiębiorcy wykonujący usługi w tym zakresie.
Przedmiotowa uchwała nie ma wpływu na opłaty ponoszone przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Przy ustalaniu górnych stawek opłat był brany pod uwagę zakres czynności niezbędnych do obsługi nieruchomości innych niż zamieszkałe, zysk przedsiębiorcy i transport nieczystości i odpadów.
W uchwale wprowadzono górną granicę stawki opłat za odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.
Odbierający odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe od właścicieli nieruchomości nie będą mogli stosować stawek wyższych od określonych w uchwale.
Górne stawki opłat nie mają bezpośredniego wpływu na budżet miasta. 

Projekt uchwały nr 2

UCHWAŁA NR ……………….. RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia …. września 2023r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Łęknica publicznym przedszkolu samorządowym oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat
 
Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1400) i obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, (M.P. poz. 243) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr XLIII.245.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 2 marca 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Łęknica publicznym przedszkolu samorządowym oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2018r. poz. 663 z późn. zm.), § 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
 
"§ 2. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w czasie przekraczającym wymiar godzin określony w § 1 pobiera się opłatę w wysokości 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.”
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 października 2023r.
 
 
Przewodniczący Rady
Henryk Klapa
 
Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Łęknica publicznym przedszkolu samorządowym oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat
 
 
Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych rada gminy zobowiązana jest do określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Rada gminy może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.
 
Od dnia 1 września 2023 r. maksymalna wysokość kwoty opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, po waloryzacji, wynosi 1,30 zł.


 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-30 13:41:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-30 13:42:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-30 13:42:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
90 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje APM: Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 1 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji:
  1. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
 
Forma i termin konsultacji:
Bezpośrednie spotkanie w dniu 27 czerwca 2023 r. o godz. 8:00
 
Zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2023 r. o godz. 8:00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Projekt uchwały zamieszczony będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń.
 
Ośrodek Pomocy Społecznej – Kierownik 68/3624717
 
Burmistrz Łęknicy
/-/ Piotr Kuliniak

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR ……… RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia ……………….. 
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249, z późn. zm.) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej "Zespołem".
§ 2.1. W celu powołania członków Zespołu Burmistrz Łęknicy występuje do podmiotów określonych w art. 9a ust. 3 oraz ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej o imienne wskazanie osób mających reprezentować dany podmiot w Zespole.
2. Burmistrz Łęknicy może także wystąpić do podmiotów określonych w art. 9a ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej o imienne wskazanie osób mających reprezentować podmiot w Zespole.
3. Po uzyskaniu od instytucji i organów wskazanych w ust. 2 i 3 danych osób wyznaczonych przez te podmioty Burmistrz Łęknicy powołuje w drodze zarządzenia wyznaczone osoby do Zespołu.

§ 3.1. Burmistrz Łęknicy odwołuje członka Zespołu:
1) na pisemny wniosek członka Zespołu;
2) na pisemny wniosek osoby kierującej podmiotem, którego jest przedstawicielem;
3) na pisemny wniosek Przewodniczącego Zespołu.
 
2. O odwołaniu Burmistrz Łęknicy zawiadamia w formie pisemnej członka Zespołu oraz podmioty wskazane w § 2.
3. Odwołanie członka Zespołu skutkuje koniecznością powołania nowego członka Zespołu – przedstawiciela tego samego podmiotu w drodze zarządzenia Burmistrza Łęknicy, § 2 uchwały stosuje się odpowiednio.
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XLVII/285/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łęknicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 
§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Klapa

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
 
Ustawa z dnia 09.03.2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw w istotny sposób zmieniła przepisy ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Z dniem 22.06.2023r. wchodzi w życie znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.) określa, że do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Zgodnie z art. 9a ust. 15 ww. ustawy rada gminy określa w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
W terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy, należy powołać nowe zespoły interdyscyplinarne, a to oznacza, że z dniem ich powołania znosi się dotychczasowe zespoły interdyscyplinarne.
Traci moc Uchwała nr XLVIUI/285/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alina
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-26 13:32:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-26 13:33:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
216 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Burmistrza Łęknicy o konsultacjach projektu zarządzenia w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty na terenie targowiska miejskiego w Łęknicy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie Burmistrza Łęknicy o konsultacjach projektu zarządzenia w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty na terenie targowiska miejskiego w Łęknicy
 
Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji:
1) Projekt Zarządzenia Burmistrza Łęknicy w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty na terenie targowiska miejskiego w Łęknicy
 
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od 26 stycznia 2023r. do 1 lutego 2023r.
 
Forma konsultacji:
zamieszczenie na okres 7 dni projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń.
 
Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji pok. 207 UM w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail:  (tytuł: konsultacje APM)
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
 
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji tel. (68) 3624707
 
 
 
Burmistrz Łęknicy
 /-/ Piotr Kuliniak
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Perczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-25 11:52:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Perczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-25 11:55:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Perczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-25 11:56:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
507 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie burmistrza o konsultacjach projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęknica w 2023 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH
[projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęknica w 2023 roku]
 
Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji:
1) projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęknica w 2023 roku.
 
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od 23 stycznia 2023r. do 30 stycznia 2023 r.
 
Forma konsultacji:
zamieszczenie na okres 7 dni projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń.
 
Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane na Stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji pok. 206 UM w Łęknicy lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail:
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
 
Sekretarz Gminy tel. (68) 3624707, stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łęknicy tel.(68) 3624708.
 
Zastępca Burmistrza Łęknicy
Marcin Perczyński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-23 22:55:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-23 22:57:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
508 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje w sprawie projektu uchwały w podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej i zasad zwrotu wydatków na dożywianie w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
O KONSULTACJACH
 
Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 1 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji:
 
1) Projekt uchwały w podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej i zasad zwrotu wydatków na dożywianie w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu"
na lata 2019-2023
 
Forma i termin konsultacji:
Bezpośrednie spotkanie w dniu 25 stycznia 2023 r. o godz. 8:00
 
Zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2023 r. o godz. 8:00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Projekt uchwały zamieszczony będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń.
 
Ośrodek Pomocy Społecznej – Kierownik 68/3624717
 
 
Burmistrz Łęknicy
                                                                                                                        /-/ Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-23 22:49:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-23 22:51:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
514 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje APM: projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej na terenie gminy Łęknica

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH
 
Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji:
 
1) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej na terenie gminy Łęknica.
 
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od 19 stycznia 2023r. do 26 stycznia 2023r.
 
Forma konsultacji:
zamieszczenie na okres 7 dni projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń
 
Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane na Stanowisku d/s podatków i opłat lokalnych pok. 13 UM Łęknica lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail:
 
 
Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
 
Referat Finansowy Urzędu Miejskiego w Łęknicy, stanowisko d/s podatków i opłat lokalnych, pok.13, tel.(68) 3624712
 
 
Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jola
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-20 14:22:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-20 14:23:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
594 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH w zakresie: 1) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica, 2) projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2023r., 3) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej na terenie gminy Łęknica

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Cielińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-14 11:49:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Perczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-14 11:52:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Perczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
696 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łęknica na lata 2022-2025.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
O KONSULTACJACH
 
 
Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji:
1)   projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łęknica na lata 2022-2025.
 
Forma i termin konsultacji:
Bezpośrednie spotkanie w dniu 8 września 2022 r. o godz. 8:00
 
Zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 8 września 2022 r. o godz. 8:00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Projekty uchwał zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji,
Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łęknicy tel.(68) 3624708.
 
/-/ Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak 
                                                                                                                     
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-05 14:13:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-05 14:13:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-05 14:18:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
831 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji