ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
Przedmiot konsultacji:
projekt uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie gminy Łęknica
 
Forma i termin konsultacji:
Bezpośrednie spotkanie w dniu 20 czerwca 2024 r. o godz. 7.30
 
Zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 r. o godz. 7:30 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Projekt uchwały zamieszczony będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń.
 
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Sekretarz Gminy, tel 68 36 24 707, pok. 203; stanowisko ds. gospodarki odpadami pok. 201, tel 68 36 24 711 UM Łęknica
 
Burmistrz Łęknicy
/-/ Piotr Kuliniak

PROJEKT uchwały

PROJEKT UCHWAŁA NR ………………………… RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia … czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie gminy Łęknica
 
Na podstawie art. 6 k w związku z art. 6 j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 399), Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje:
 
§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
 
§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według metody, o której mowa w § 1:
 
1) w wysokości 48 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
2) w wysokości 96 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jako podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII.203.2021 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie gminy Łęknica (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2021r. poz. 2322).
 
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2024 r.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Klapa
 
 
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Łęknica
 
 
W przypadku nieruchomości zamieszkałych zgodnie, z art. 6j ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy w drodze uchwały jest zobowiązana do wyboru metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Ma ona do wyboru następujące metody:
 
1) od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub
2) od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub
3) od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, albo
4) od gospodarstwa domowego.
 
Rada gminy może zróżnicować stawki opłat w zależności od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, ilości zużytej wody z danej nieruchomości lub lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, liczby osób lub ilości zużytej wody w gospodarstwie domowym, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy. Rada gminy może stosować łącznie różne kryteria różnicujące stawki opłat.
 
Uchwalając stawkę opłaty, rada gminy ma obowiązek uwzględnienia liczby mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej tego systemu, a także przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady powstają sezonowo.
 
Rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc w przypadku metody od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość - 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za mieszkańca, obecnie to 53,56 zł;
Wysokość dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w 2023r. wynosi 2.678,30 zł
 
Ponowna kalkulacja wszystkich składników, wpływających na generowanie kosztów gospodarki odpadami wskazuje, że konieczne było podniesienie stawki do 48 zł. Jednocześnie ustawodawca nakazał określić podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sekretarz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-19 09:21:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-19 09:21:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-19 09:22:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Łęknica publicznym przedszkolu samorządowym oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
O KONSULTACJACH
 
Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji:
 
1)   projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Łęknica publicznym przedszkolu samorządowym oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat
 
 
Forma i termin konsultacji:
Bezpośrednie spotkanie w dniu 18 czerwca 2024 r. o godz. 8:00
 
Zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2024 r. o godz. 8:00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Projekt uchwały zamieszczony będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Sekretarz Gminy, tel 68 36 24 707, pok. 203
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                                                                         Burmistrz Łęknicy
                                                                                                                                                          /-/  Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-14 09:18:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-14 09:21:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
33 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacja APM: uchwała w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Łęknicy.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 1 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
Przedmiot konsultacji:
 
1) uchwała w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Łęknicy.
 
Forma i termin konsultacji:
Bezpośrednie spotkanie w dniu 24 listopada 2023 r. o godz. 8:00
 
Zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2023 r. o godz. 8:00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Projekt uchwał zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Sekretarz Gminy, tel 68 36 24 707, pok. 203
Burmistrz Łęknicy
 
/-/ Piotr Kuliniak

Projekt uchwały

Uchwała Nr ………..
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia .................... 2023 r.
 
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Łęknicy.
 
Na podstawie art. 25 ust. 4, ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zryczałtowane diety miesięczne dla radnych Rady Miejskiej w Łęknicy w następującej wysokości:
1) dla przewodniczącego Rady Miejskiej 1.350,00 zł (słownie: tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych) miesięcznie;
2) dla wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych) miesięcznie;
3) dla przewodniczącego stałych komisji Rady Miejskiej 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych) miesięcznie;
4) dla pozostałych radnych Rady Miejskiej 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie.
§ 2. 1. Za nieobecność na sesji Rady następuje potrącenie 30 % zryczałtowanej diety, w miesiącu, w którym nieobecność nastąpiła.
2. Za nieobecność na posiedzeniu Komisji potrąca się 30 % zryczałtowanej diety, w miesiącu, w którym nieobecność nastąpiła.
3. Suma potrąceń nie może być większa niż 100 %.
§ 3. 1. Dietę radnego oblicza się proporcjonalnie do rzeczywistego okresu sprawowania mandatu lub pełnienia funkcji w następujących przypadkach:
1) w pierwszym i ostatnim miesiącu kadencji,
2) objęcie lub utrata mandatu w trakcie kadencji;
3) sprawowania funkcji, o których mowa w § 1 pkt 1-3.
2. Dla proporcjonalnego wyliczenia wysokości diety przyjmuje się, że miesiąc liczy 30 dni.
§ 4. Wysokość diety ustalaną z uwzględnieniem potrąceń za nieobecność oraz przy proporcjonalnym wyliczeniu zaokrągla się do pełnych złotych według następującej zasady: 50 gr i powyżej 50 gr zaokrągla się w górę, poniżej 50 gr zaokrągla się w dół.
§ 5. Diety wypłacane są w terminie do 5 dnia roboczego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie listy wypłat diet, z uwzględnieniem potrąceń za nieobecności radnego na sesji lub posiedzeniu komisji. Dieta wypłacana jest w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIV.211.2021 Rady Miejskiej w Łęknicy z 26 listopada 2021 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Łęknicy.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.
 
 
Przewodniczący Rady

Henryk Klapa
 
Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych
Rady Miejskiej w Łęknicy
 
Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym radnemu przysługują diety. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1533 z późn. zm.).
Przy ustalaniu wysokości diety należy uwzględnić przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy – do 15 tys. mieszkańców do uchwały
Obecnie odstępuje się od wskazania maksymalnej wysokości wydatków.
(50 % maksymalnej wysokości diety w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców) obecnie wynosi 2.147,30 zł:
1.789,42 zł x 2,4 = 4.294,40 50% stanowi 2.147,30 zł.
Rada gminy przy ustalaniu wysokości diet bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego.
W przedmiotowej uchwale zwiększa się kwotę potrącenia za nieobecność na sesji i komisji z 10 % na 30 % zryczałtowanej diety.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sekretarz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-22 10:47:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-22 10:50:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
788 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje APM: projekt uchwały dot. zwolnień od podatku od nieruchomości na 2024r., zasady udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Łęknica na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie gminy Łęknica

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji:
 
1) projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2024r.,
2) w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Łęknica na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie gminy Łęknica
 
Forma konsultacji:
 
Bezpośrednie spotkanie w dniu 24 listopada 2023ro godz. 8:00.
 
 
Zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2023ro godz. 8:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
Projekt uchwały zamieszczony będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
 
Referat Finansowy Urzędu Miejskiego w Łęknicy, stanowisko d/s podatków i opłat lokalnych, pok.13, tel.(68) 3624712 oraz Referat ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji, Kierownik Referatu, pok.207, tel.(68) 3624718
 
Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jola
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-21 13:27:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-21 13:30:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
776 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje APM: projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Łęknica

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji: 
1)   projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Łęknica
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od  dnia 6 listopada 2023r. do dnia 13 listopada 2023r.
 
Forma konsultacji:
Zamieszczenia na okres 7 dni projektów aktów prawa miejscowego w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane w komórce organizacyjnej UM w Łęknicy odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji (Urząd Miejski w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica)  lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail:
Termin na wyrażenie opinii: 10 dni od dnia ich ogłoszenia tj. - do 16 listopada 2023 r.   
      W przypadku przesłania uwag i opinii pisemnie, decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Sekretarz Gminy, tel 68 36 24 707, pok. 203,                
                                                                                                          
 
Burmistrz Łęknicy
/-/  Piotr Kuliniak
 

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR .............................. RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia ..........
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Łęknica
 
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 2048) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VI.36.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Łęknica (Dz.Urz. Woj. Lubus. Nr 78 poz. 1487 z 2011r.) dokonuje się zmiany § 6 pkt 4, który otrzymuje nowe brzmienie:
„4) zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do prowadzenia szkolenia, odzieży i obuwia sportowego;”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2024r.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Klapa
 
Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Łęknica
 
Zgodnie z art. 27 ustawy o sporcie tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego.
Rada gminy może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć.
Zmieniana uchwała została podjęta 29 kwietnia 2011r., proponowana zmiana dotyczy § 6 punktu 4, z dotacji celowej mogą być dofinansowane wydatki w szczególności: (…) „pkt 4) wydatki bieżące lub majątkowe do wysokości 3.500 zł z tytułu zakupu sprzętu sportowego, utrzymania lub ulepszania posiadanego sprzętu sportowego służącego uprawianiu sportu„
Obecnie odstępuje się od wskazania maksymalnej wysokości wydatków.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sekretarz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-06 09:40:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-06 09:40:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
900 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych - Program Współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

Wynik konsultacji

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2024 rok
 
Przedmiotem konsultacji społecznych było zebranie propozycji, uwag i opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Łęknica na temat projektu Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2024 rok.
Adresatami konsultacji były organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Łęknica.
Konsultacje społeczne miały formę bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych w dniu 10 listopada 2023 roku.
 
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2024 rok można było otrzymać w siedzibie urzędu (w pok. 14), a także został zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy, na stronach internetowej: https://bip.umleknica.pl/
Podczas konsultacji przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego nie zgłosili żadnych uwag i nowych propozycji do przedstawionego ww. projektu uchwały.
 
Projekt uchwały po konsultacjach został przekazany pod obrady Radzie Miejskiej w Łęknicy.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
 
Burmistrz Łęknicy ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
Konsultacje prowadzone są na podstawie uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 571).
Projekt uchwały został opublikowany w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.
Celem konsultacji jest zebranie propozycji, uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego dotyczących cytowanego wyżej projektu uchwały.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniego spotkania informacyjno-konsultacyjnego. Termin konsultacji ustala się na dzień 10 listopada 2023 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Łęknicy.
Zasięg terytorialny obejmuje Gminę Łęknica  (organizację pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz Gminy Łęknica).
Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz Gminy Łęknica.
 
Załączniki
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-03 14:37:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-03 14:38:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-24 12:59:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
993 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Burmistrza o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica oraz uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej na terenie gminy Łęknica.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
O KONSULTACJACH
 
Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji:
 
1) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica,
2) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej na terenie gminy Łęknica.
 
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od 17 października 2023r. do 27 października 2023r.
 
Forma konsultacji:
zamieszczenie na okres 7 dni projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń
 
Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane na Stanowisku d/s podatków i opłat lokalnych pok. 13 UM Łęknica lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail:
 
 
Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
 
Referat Finansowy Urzędu Miejskiego w Łęknicy, stanowisko d/s podatków i opłat lokalnych, pok.13, tel.(68) 3624712
 
 
Burmistrz Łęknicy
/-/ Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-17 13:32:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-17 13:34:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
975 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje APM: 1.Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów, 2.Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH
 
Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 1 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji:
  1. uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
  2. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Łęknica publicznym przedszkolu samorządowym oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat.
Forma i termin konsultacji:
Bezpośrednie spotkanie w dniu 4 września 2023 r. o godz. 8:00.
 
Zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 4 września 2023 r. o godz. 8:00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Projekty uchwał zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Referat Finansowy Urzędu Miejskiego w Łęknicy, stanowisko d/s gospodarki odpadami komunalnymi, pok.201, tel.(68) 3624711
Sekretarz Gminy, pok.203, tel. (68) 3624707
 
 
Burmistrz Łęknicy
 
/-/ Piotr Kuliniak

Projekt uchwały nr 1

UCHWAŁA NR ................................. RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia ...... września 2023r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
 
Na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023r., poz. 1469) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje:
 
§ 1.Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie:
1) odbierania odpadów komunalnych w wysokość 250,00 zł brutto za 1 m3 odebranych odpadów w przypadku, gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny;
2) odbierania odpadów komunalnych w wysokości 500,00 zł brutto za 1 m3 odebranych odpadów w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 
§ 2. Ustala się górne stawki opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbioru osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, w następujących wysokościach:
1) 40,00 zł brutto za 1 m3 za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
2) 40,00 brutto za 1m3 za odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV.214.2021r. Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 2651).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Klapa
 
 
Uzasadnienie w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
W uchwale ustalono górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz za odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków. Górna stawka opłat będzie dotyczyć tych właścicieli, którzy nie mają obowiązku ponoszenia opłat na rzecz gminy tj. właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, którzy posiadają zbiorniki bezodpływowe.
Górne stawki opłat za w/w usługi nie stanowią ceny za wykonanie usługi, a są wartością maksymalnych opłat, których nie mogą przekroczyć przedsiębiorcy wykonujący usługi w tym zakresie.
Przedmiotowa uchwała nie ma wpływu na opłaty ponoszone przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Przy ustalaniu górnych stawek opłat był brany pod uwagę zakres czynności niezbędnych do obsługi nieruchomości innych niż zamieszkałe, zysk przedsiębiorcy i transport nieczystości i odpadów.
W uchwale wprowadzono górną granicę stawki opłat za odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.
Odbierający odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe od właścicieli nieruchomości nie będą mogli stosować stawek wyższych od określonych w uchwale.
Górne stawki opłat nie mają bezpośredniego wpływu na budżet miasta. 

Projekt uchwały nr 2

UCHWAŁA NR ……………….. RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia …. września 2023r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Łęknica publicznym przedszkolu samorządowym oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat
 
Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1400) i obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, (M.P. poz. 243) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr XLIII.245.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 2 marca 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Łęknica publicznym przedszkolu samorządowym oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2018r. poz. 663 z późn. zm.), § 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
 
"§ 2. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w czasie przekraczającym wymiar godzin określony w § 1 pobiera się opłatę w wysokości 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.”
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 października 2023r.
 
 
Przewodniczący Rady
Henryk Klapa
 
Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Łęknica publicznym przedszkolu samorządowym oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat
 
 
Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych rada gminy zobowiązana jest do określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Rada gminy może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.
 
Od dnia 1 września 2023 r. maksymalna wysokość kwoty opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, po waloryzacji, wynosi 1,30 zł.


 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-30 13:41:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-30 13:42:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-30 13:42:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
986 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje APM: Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 1 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji:
  1. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
 
Forma i termin konsultacji:
Bezpośrednie spotkanie w dniu 27 czerwca 2023 r. o godz. 8:00
 
Zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2023 r. o godz. 8:00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Projekt uchwały zamieszczony będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń.
 
Ośrodek Pomocy Społecznej – Kierownik 68/3624717
 
Burmistrz Łęknicy
/-/ Piotr Kuliniak

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR ……… RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia ……………….. 
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249, z późn. zm.) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej "Zespołem".
§ 2.1. W celu powołania członków Zespołu Burmistrz Łęknicy występuje do podmiotów określonych w art. 9a ust. 3 oraz ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej o imienne wskazanie osób mających reprezentować dany podmiot w Zespole.
2. Burmistrz Łęknicy może także wystąpić do podmiotów określonych w art. 9a ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej o imienne wskazanie osób mających reprezentować podmiot w Zespole.
3. Po uzyskaniu od instytucji i organów wskazanych w ust. 2 i 3 danych osób wyznaczonych przez te podmioty Burmistrz Łęknicy powołuje w drodze zarządzenia wyznaczone osoby do Zespołu.

§ 3.1. Burmistrz Łęknicy odwołuje członka Zespołu:
1) na pisemny wniosek członka Zespołu;
2) na pisemny wniosek osoby kierującej podmiotem, którego jest przedstawicielem;
3) na pisemny wniosek Przewodniczącego Zespołu.
 
2. O odwołaniu Burmistrz Łęknicy zawiadamia w formie pisemnej członka Zespołu oraz podmioty wskazane w § 2.
3. Odwołanie członka Zespołu skutkuje koniecznością powołania nowego członka Zespołu – przedstawiciela tego samego podmiotu w drodze zarządzenia Burmistrza Łęknicy, § 2 uchwały stosuje się odpowiednio.
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XLVII/285/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łęknicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 
§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Klapa

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
 
Ustawa z dnia 09.03.2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw w istotny sposób zmieniła przepisy ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Z dniem 22.06.2023r. wchodzi w życie znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.) określa, że do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Zgodnie z art. 9a ust. 15 ww. ustawy rada gminy określa w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
W terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy, należy powołać nowe zespoły interdyscyplinarne, a to oznacza, że z dniem ich powołania znosi się dotychczasowe zespoły interdyscyplinarne.
Traci moc Uchwała nr XLVIUI/285/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alina
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-26 13:32:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-26 13:33:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1112 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Burmistrza Łęknicy o konsultacjach projektu zarządzenia w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty na terenie targowiska miejskiego w Łęknicy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie Burmistrza Łęknicy o konsultacjach projektu zarządzenia w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty na terenie targowiska miejskiego w Łęknicy
 
Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji:
1) Projekt Zarządzenia Burmistrza Łęknicy w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty na terenie targowiska miejskiego w Łęknicy
 
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od 26 stycznia 2023r. do 1 lutego 2023r.
 
Forma konsultacji:
zamieszczenie na okres 7 dni projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń.
 
Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji pok. 207 UM w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail:  (tytuł: konsultacje APM)
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
 
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji tel. (68) 3624707
 
 
 
Burmistrz Łęknicy
 /-/ Piotr Kuliniak
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Perczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-25 11:52:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Perczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-25 11:55:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Perczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-25 11:56:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1436 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji