ˆ

Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konsultacje APM: uchwała w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności i wysokość dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Łęknica

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
O KONSULTACJACH
 
Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 1 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
Przedmiot konsultacji:
 
1) uchwała w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności i wysokość dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Łęknica
 
Forma i termin konsultacji:
Bezpośrednie spotkanie w dniu 6 grudnia 2022 r. o godz. 7:30
 
Zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2022 r. o godz. 7:30 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Projekt uchwał zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Sekretarz Gminy, tel 68 36 24 707, pok. 203
 
Burmistrz Łęknicy
 
/-/ Piotr Kuliniak
 
 

 

UCHWAŁA - projekt

PROJEKT
 
UCHWAŁA NR …………………
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia …grudnia 2022 r.
 
w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności i wysokość dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Łęknica
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1452 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz.1540 z późn. zm.) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie gminy Łęknica.
§ 2. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej:
1) przy sprzedaży na stałych stanowiskach - w wysokości 36,00 zł za każde rozpoczęte
12 m2 powierzchni, z zastrzeżeniem ust. 2;
2) przy sprzedaży ze straganów przenośnych, samochodu, przyczepy samochodowej, obnośnej z ręki - w wysokości 18,00 zł;
3) przy sprzedaży na parkingach i miejscach postojowych należących do gminy Łęknica lub będących w zarządzie Burmistrza Łęknicy - w wysokości 800,00 zł bez względu na wielkość zajętej powierzchni, charakter i rodzaj stoiska lub urządzenia wykorzystanego do prowadzenia sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wysokość dziennej stawki opłaty targowej nie może przekraczać górnej granicy stawki, o której mowa w art. 19 pkt 1 lit. a i art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
§ 4. Wyznacza się inkasentów do poboru opłaty targowej na terenie gminy Łęknica:
  1. Karol Bienias;
  2. Adam Mrzygłocki.
§ 5.1. Dla inkasentów ustala się termin płatności pobranej opłaty targowej w dniu następującym po dniu jej pobrania .
2. Jeżeli termin płatności, o którym mowa w ust. 1 przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień roboczy po dniu lub dniach wolnych od pracy.
§ 6. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości:
1) 25% od wpłat z tytułu opłaty targowej zainkasowanej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 niniejszej uchwały;
2) 1% od wpłat z tytułu opłaty targowej zainkasowanej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 niniejszej uchwały.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXIV.215.2021 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności i wysokość dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Łęknica.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Klapa
 
Uzasadnienie do uchwały
w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Łęknica
 
 
Zgodnie z art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może określić zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej.
 
Stawka opłaty targowej w 2022 roku nie może przekroczyć 852,75 zł dziennie, a w 2023r. 953,38 zł dziennie.
 
Uchwała była przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 
Proszę o podjęcie uchwały.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-01 11:12:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-01 11:12:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
37 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje APM: w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Łęknica publicznym przedszkolu samorządowym oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 1 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
Przedmiot konsultacji:
 
1) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Łęknica publicznym przedszkolu samorządowym oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat
 
 
 
Forma i termin konsultacji:
Bezpośrednie spotkanie w dniu 22 listopada 2022 r. o godz. 7:30
 
Zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2022 r. o godz. 7:30 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Projekty uchwał zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Sekretarz Gminy, tel 68 36 24 707, pok. 203
Burmistrz Łęknicy
/-/ Piotr Kuliniak
 
 
 

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR ………………..
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia …. listopada 2022r.
 
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Łęknica publicznym przedszkolu samorządowym oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat
 
Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2082) i obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz maksymalnej wysokości kwoty tej opłaty, po waloryzacji (M.P. poz. 613) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr XLIII.245.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 2 marca 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Łęknica publicznym przedszkolu samorządowym oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2018r. poz. 663), § 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
 
"§ 2. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w czasie przekraczającym wymiar godzin określony w § 1 pobiera się opłatę w wysokości 1,14zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.”
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r.
 
 
Przewodniczący Rady
Henryk Klapa
 
 
Uzasadnienie do uchwały
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w prowadzonym przez Gminę Łęknica publicznym przedszkolu samorządowym oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat
 
Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych rada gminy zobowiązana jest do określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Rada gminy może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.
 
Od dnia 1 września 2022 r. maksymalna wysokość kwoty opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, po waloryzacji, wynosi 1,14 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sekretarz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-18 13:37:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-18 13:37:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
88 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje APM: projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

Wyniki konsultacji

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2023 rok
 
Przedmiotem konsultacji społecznych było zebranie propozycji, uwag i opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Łęknica na temat projektu Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2023 rok.
Adresatami konsultacji były organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.),prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Łęknica.
Konsultacje społeczne miały formę bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych w dniu 15 listopada 2022 roku.
 
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2023 rok można było otrzymać w siedzibie urzędu (w pok. 14), a także został zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy, na stronach internetowej: https://bip.umleknica.pl/
Podczas konsultacji przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego nie zgłosili żadnych uwag i nowych propozycji do przedstawionego ww. projektu uchwały.
 
Projekt uchwały po konsultacjach został przekazany pod obrady Radzie Miejskiej w Łęknicy.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 1 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji:
1)   projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok 
 
Forma i termin konsultacji:
Bezpośrednie spotkanie w dniu 15 listopada 2022 r. o godz. 14:00 
Zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 15 listopada  2022 r. o godz. 14:00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy. 
Projekt uchwały zamieszczony będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji,
Referat Finansowy  Urzędu Miejskiego w Łęknicy - tel. (68) 362 47 06.
 
/-/ Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak

 

Projekt uchwały

Uchwała Nr ……………
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia……………….. 2022 r.
 
w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
Program współpracy gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
 
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) Programie – należy przez to rozumieć roczny Program współpracy gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.);
3) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
4) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy.
 
Rozdział 2.
Cel główny i cele szczegółowe programu
§ 2. Cel główny: Budowanie i umacnianie partnerstwa między Gminą Łęknica a organizacjami pozarządowymi.
§ 3. Celami szczegółowymi Programu są:
1) promowanie rozwoju działalności lokalnej i tworzenie warunków do budowania współpracy między organem samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi;
2) wzmacnianie skuteczności i efektywności wykonywania zadań publicznych;
3) określenie priorytetowych zadań publicznych;
4) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy Łęknica;
5) zapewnienie efektywnego i oszczędnego realizowania zadań publicznych poprzez włączenie do wykonania tych zadań organizacji pozarządowych;
6) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
7) rozwijanie poczucia przynależności organizacji do społeczności lokalnej gminy Łęknica.
 
Rozdział 3.
Zasady współpracy
§ 4. Współpraca gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:
1) pomocniczości – co oznacza, że gmina Łęknica powierza organizacjom pozarządowym realizację zadań własnych, a organizacje pozarządowe zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
2) suwerenności stron – co oznacza, że współpracujące strony samodzielnie i w sposób niezależny podejmują działania w zakresie współpracy;
3) partnerstwa – współpraca realizowana jest w zakresie uczestnictwa organizacji pozarządowych w określeniu potrzeb i problemów mieszkańców gminy, wypracowania sposobów ich rozwiązania, definiowania zadań przeznaczanych do realizacji;
4) efektywności – co polega na wspólnym dążeniu gminy Łęknica i organizacji pozarządowych do osiągnięcia najlepszych efektów realizacji zadań publicznych;
5) uczciwej konkurencji – co oznacza konkurencję zgodną z uczciwymi zwyczajami oraz prawem w dziedzinie współpracy w zakresie określonym w ustawie;
6) jawności – rozumiana jako udostępnienie przez strony współpracy informacji o zamiarach, celach, kosztach i efektach współpracy, a także ze strony gminy Łęknica o środkach finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na współpracę oraz kryteriach i sposobie oceny projektów. Zasada jawności obliguje organizacje pozarządowe do udostępnienia gminie Łęknica danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia działalności statutowej.
 
Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy współpracy
§ 5. Przedmiotem współpracy gminy Łęknica z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:
1) realizacja zadań gminy określonych w ustawach;
2) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy;
3) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania.
 
Rozdział 5.
Formy współpracy
§ 6. Współpraca gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi może przyjąć formę finansową i pozafinansową:
1) finansowe formy współpracy to:
a) powierzanie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b) wspieranie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
2) pozafinansowe formy współpracy to:
a) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków,
b) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji,
c) tworzenie zespołów roboczych o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej,
d) nieodpłatne udostępnianie w miarę możliwości lokali gminnych na potrzeby organizacji pozarządowych,
e) prowadzenie i aktualizacja na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęknicy elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie gminy Łęknica,
f) objęcie honorowym patronatem przez Burmistrza Łęknicy działań i programów prowadzonych przez organizacje,
g) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z gminą Łęknica, które ubiegają się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych,
h) wzmacnianie instytucjonalne i merytoryczne organizacji, w szczególności poprzez konsultacje, szkolenia, konferencje.
 
Rozdział 6.
Priorytetowe zadania publiczne
§ 7. 1. W roku 2023 priorytetowe obszary współpracy obejmują sferę zadań z zakresu:
1) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Nazwa zadania: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień. Planowana kwota przeznaczona na realizację zadania - 30.000 zł
2) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Nazwa zadania: integracja środowiska seniorów poprzez wspomaganie czynnego stylu życia w formie warsztatów muzycznych, wypoczynku letniego, organizacji i prowadzenie amatorskiego zespołu małych form teatralnych.
Planowana kwota na realizację zadania – 14.000 zł
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Nazwa zadania: działania sportowe i edukacyjno - profilaktyczne na obiektach sportowych pt. Animator sportu dzieci i młodzieży.
Planowana kwota przeznaczona na realizację zadania – 30.000 zł
4) realizacji zadań oraz działań dotycząca turystyki i krajoznawstwa: Nazwa zadania: prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w gminie Łęknica.
Planowana kwota przeznaczona na realizację zadania - 40.000 zł
2. Zadania publiczne określone w ust. 1 organizowane są na podstawie konkursów na zadania publiczne, szczegółowo opisujących zakres realizowanych zadań.
§ 8. Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, w tym także tych, które dotychczas realizowane były w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.
§ 9. O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz mieszkańców gminy Łęknica.
 
Rozdział 7.
Okres realizacji programu
§ 10.  Program będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 
Rozdział 8.
Sposób realizacji programu
§ 11. Cele zawarte w programie powinny być realizowane przez:
1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności;
2) zlecanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez powierzanie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie;
3) współpraca w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
4) użyczanie, bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali na spotkania i prowadzenie działalności organizacjom pozarządowym.
§ 12. Podmiotami realizującymi Program są:
1)  Rada Miejska w Łęknicy:
a) wytycza kierunki polityki społecznej gminy,
b) określa wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację współpracy gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi;
2)  Burmistrz Łęknicy:
a) podejmuje decyzje o priorytetach współpracy z organizacjami pozarządowymi,
b) ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych oraz powołuje Komisje Konkursowe,
c) wybiera najkorzystniejsze oferty realizacji zadań publicznych na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowych;
3)  Referat Finansowy Urzędu Miejskiego w zakresie:
a)  przygotowania ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych,
b)  wspierania Burmistrza w wykonywaniu zadań wymienionych w pkt 2,
c)  sporządzania umów na realizację zadań publicznych;
4)  Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie:
a) przygotowania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
b) koordynowania współpracy pomiędzy komórkami Urzędu w zakresie prowadzenia jednolitego wykazu zadań zlecanych organizacjom pozarządowym i udzielonego im dofinansowania,
c) organizacyjnego przygotowania działań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
d) stałego monitorowania i wskazywania nowych rozwiązań współpracy,
e) gromadzenia i rozpowszechniania istotnych informacji dla działalności podmiotów programu,
f) publikacji ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych,
g) informowania oferentów o zatwierdzonych przez Burmistrza Łęknicy wynikach rozpatrzenia ofert poprzez publikowanie wyników;
5)  Organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań publicznych w oparciu o umowy podpisane z gminą Łęknica oraz w ramach poza finansowych form współpracy.
 
Rozdział 9.
Wysokość środków planowanych na realizację programu
§ 13. 1. Realizacja programu finansowana będzie z budżetu gminy Łęknica oraz środków finansowych będących w dyspozycji organizacji pozarządowych, w tym pozyskanych przez nie środków zewnętrznych.
2. Realizacja zadań przy udziale organizacji pozarządowych może nastąpić w ramach innych szczegółowych programów, w tym: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
§ 14. Wysokość środków finansowych planowanych na realizację zadań objętych niniejszym Programem w 2023 roku to kwota 114.000 zł, przy czym może ona ulec zmianie w sytuacji zaistnienia zmian w Uchwale Rady Miejskiej w Łęknicy w sprawie budżetu Gminy Łęknica na 2023 rok.
 
Rozdział 10.
Sposób oceny realizacji programu
§ 15. 1. Ocenę realizacji Programu przeprowadza się w celu weryfikacji jego skuteczności oraz wprowadzenia ewentualnych zmian w następnych latach.
2. Wskaźniki efektywności Programu oparte są na informacji dotyczącej jego realizacji, w szczególności:
1) liczbie ogłoszonych konkursów;
2) wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu;
3) liczbie organizacji pozarządowych biorących udział w realizacji Programu;
4) liczbie osób zaangażowanych w realizację Programu;
5) liczbie osób, które były adresatami działań ujętych w Programie.
3. Burmistrz Łęknicy w terminie do dnia 31 maja 2024 roku przedłoży Radzie Miejskiej w Łęknicy oraz opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu za 2023 rok.
 
Rozdział 11.
Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji
§ 16.1. Program współpracy gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok utworzony został na bazie projektu programu, który to konsultowany był z organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie gminy Łęknica.
2. Konsultacje zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji miały formę bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych w dniu 15 listopada 2022r.
3. Projekt Programu został zamieszczany w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.

 
Rozdział 12.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert
§ 17. 1. Komisje konkursowe powoływane są przez Burmistrza Łęknicy w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach.
2. Do każdego konkursu powoływana jest odrębna komisja konkursowa.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza Łęknicy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych nie biorących udziału w konkursie.
4. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć także osoby z głosem doradczym.
5. Komisja konkursowa powoływana jest zarządzeniem Burmistrza Łęknicy po zamknięciu konkursu.
6. Każdy z członków Komisji, a także osoby z głosem doradczym zobowiązane są do złożenia oświadczenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.). Zaistnienie jakiejkolwiek z przesłanek, o której mowa w oświadczeniu, powoduje wyłączenie członka z prac Komisji.
7. W przypadku wyłączenia z postępowania lub nieobecności członków komisji, posiedzenie odbywa się pod warunkiem, że bierze w nim udział co najmniej połowa składu komisji.
8. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny.
9. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.
10. Komisja przystępując do oceny złożonych ofert, w pierwszej kolejności:
1) dokonuje oceny ofert pod względem formalnym;
2) odrzuca oferty nie spełniające formalnych warunków konkursu lub złożone po terminie.
11. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:
1) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową, w tym spełnienie wymogów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert;
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) uwzględnia dotychczasowe doświadczenie przy realizacji zadań zleconych biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
4) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;
5) w przypadku zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wspierania uwzględnia planowany przez organizację pozarządową udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
6) uwzględnia planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
12. Komisja ustalając propozycje kwot dotacji dla organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę w konkursie, uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
13. Z przebiegu prac komisji sporządza się dokumentację zawierającą:
1) listę obecności;
2) karty oceny ofert;
3) protokół z prac komisji zawierający w szczególności ilość złożonych w terminie ofert, uzasadnienie wyboru lub odrzucenia ofert uczestniczących w postępowaniu konkursowym oraz propozycje kwot dotacji dla wybranych ofert.
14. Protokół z przebiegu prac komisji przedstawia się Burmistrzowi Łęknicy.
15. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert oraz wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Łęknicy w oparciu o protokół komisji.

 
Rozdział 13.
Postanowienia końcowe
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.  

Przewodniczący Rady
Henryk Klapa

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-09 13:14:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-09 13:31:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-17 10:47:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
124 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH w zakresie: 1) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica, 2) projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2023r., 3) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej na terenie gminy Łęknica

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Cielińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-14 11:49:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Perczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-14 11:52:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Perczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
144 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łęknica na lata 2022-2025.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
O KONSULTACJACH
 
 
Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji:
1)   projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łęknica na lata 2022-2025.
 
Forma i termin konsultacji:
Bezpośrednie spotkanie w dniu 8 września 2022 r. o godz. 8:00
 
Zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 8 września 2022 r. o godz. 8:00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Projekty uchwał zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji,
Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łęknicy tel.(68) 3624708.
 
/-/ Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak 
                                                                                                                     
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-05 14:13:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-05 14:13:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-05 14:18:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
257 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji