ˆ

Informacje, ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-04-08 08:59:13 przez Paulina Nicpoń

Akapit nr - brak tytułu

  ZARZĄDZENIE NR 224.2021
BURMISTRZA  ŁĘKNICY
      z  dnia 08 kwietnia 2021r. 
 
  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
 
 
           Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r., poz 713 z późn.zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o  gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 1990 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej  w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie  zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim  (Dz .Urz. Woj. Lubuskiego   Nr 20 z 29 kwietnia  2005r., poz. 405 z późn.zm. )
 
zarządza  się, co następuje:  
 
§ 1. Przeznacza się do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowane i niezabudowane wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.  Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim w Łęknicy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie od 08.04.2021r. do 29.04.2021r.
 
§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.
                                                                                                                         
§ 4.   Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
/-/ Piotr Kuliniak

 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony