ˆ

Informacje, ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE NR 273.2021 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę gruntów oraz budynków i ich części, wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Łęknica, z wyłączeniem terenu targowiska miejskiego oraz lokali mieszkalnych.

Informacja ogłoszona dnia 2022-01-04 08:40:35 przez Paulina Nicpoń

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 273.2021
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 31 grudnia 2021 r.
 
w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę gruntów oraz budynków i ich części, wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Łęknica, z wyłączeniem terenu targowiska miejskiego oraz lokali mieszkalnych
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U.2021.1372 t.j. z późn. zm.), art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U.2021.1899) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. 1. Ustala się stawki czynszu najmu oraz dzierżawnego za grunty oraz budynki i ich części wchodzące w skład zasobu nieruchomości Gminy Łęknica z wyłączeniem terenu targowiska miejskiego i lokali mieszkalnych, jeżeli zawarcie umów najmu lub dzierżawy następuje w drodze bezprzetargowej – w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Do czynszu ustalonego na podstawie stawek, o których mowa w ust. 1 dolicza się podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
3. Stawki określone w ust. 1 stanowią podstawę do ustalenia ceny wywoławczej przy oddawaniu nieruchomości w najem lub dzierżawę w drodze przetargu.
§ 2. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Łęknicy może ustalić indywidualną stawkę czynszu w zarządzeniu o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy.
§ 3. 1. Ustalenie odpłatności za ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego następuje na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego na zlecenie Burmistrza Łęknicy przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
2. Opłatę roczną za ustanowienie użytkowania ustala się w wysokości 0,3% wartości nieruchomości określonej w operacie szacunkowym, a jednorazową opłatę za ustanowienie służebności ustala się w wysokości określonej w operacie szacunkowym.
3. Koszty związane z ustanowieniem ograniczonego prawa rzeczowego, w tym koszty notarialne, sądowe, koszty operatu szacunkowego, dokumentacji geodezyjnej ponosi osoba, na rzecz której zostaje ustanowione ograniczone prawo rzeczowe.
4. Do czasu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego związanego z udostępnieniem gruntów w związku z realizacją inwestycji liniowych służących doprowadzaniu lub odprowadzaniu płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych podobnych, w umowach na udostępnienie gruntów na te cele stosuje się stawki wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. 1. W przypadku stwierdzenia bezumownego korzystania z nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Gminy Łęknica, w tym w szczególności:
1) naruszania zasad korzystania z gruntu,
2) odmowy lub nieuzasadnionego utrudniania wydania nieruchomości,
3) uchylania się od zawarcia umowy, opłatę z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości ustala się w wysokości stawki czynszu określonej w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Opłatę określoną w ust. 1 pobiera się do czasu zawarcia stosownej umowy najmu lub dzierżawy, bądź do czasu wydania nieruchomości.
§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 192.2020 Burmistrza Łęknicy z dnia 31.12.2020 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 187.2020 Burmistrza Łęknicy w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę gruntów oraz budynków i ich części, wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Łęknica, z wyłączeniem terenu targowiska miejskiego oraz lokali mieszkalnych.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-04 08:39:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-04 08:40:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-11 10:33:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
94 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony