ˆ

Informacje, ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Łęknicy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa istniejącej Stacji Paliw Płynnych i LPG o instalację do magazynowania i dystrybucji paliw płynnych, myjnię samochodów osobowych oraz niezbędną infrastrukturę techniczną i technologiczną na działce nr 374/7 obręb 0001 Łęknica.

Informacja ogłoszona dnia 2022-09-14 14:52:51 przez Agnieszka Ślebiedzińska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łęknica, dnia 14 września 2022r.
RGN.6220.7.2022
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ŁĘKNICY

Zgodnie z art.73 ust.1, art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1029 z późn.zm) oraz art.10, art.49, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn.zm.) zawiadamiam strony postępowania,

że na wniosek Poltrag Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe z siedzibą przy ul. Obrońców Pokoju 21, 66-620 Gubin z dnia 17.08.2022r. (18.08.2022r. - data wpływu do tut. Urzędu), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa istniejącej Stacji Paliw Płynnych i LPG o instalację do magazynowania i dystrybucji paliw płynnych, myjnię samochodów osobowych oraz niezbędną infrastrukturę techniczną i technologiczną na działce nr 374/7 obręb 0001 Łęknica.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego udziału w każdym jego stadium. Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków wszystkich zainteresowanych w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji /pok. 206 /, tel. 68 362 47 09. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy ul. Żurawska 1 w godzinach pracy Urzędu (po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty tel. 683624709).
Zgodnie z art. 41 §1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, (...). Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej OOŚ, „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”.
Zgodnie z art. 49 §1 ustawy KPA:, „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej” natomiast zgodnie z art.49 §2 KPA „(…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Zgodnie z art 74 ust.3a ustawy OOŚ „Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. przez obszar ten rozumie się:
1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy, jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem”.
 
Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach oraz do Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zgorzelcu  o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcie na środowisko.
Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, art. 3 ust. 1 pkt. 34, 35 i 37 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2016r. poz.71), postanowienie, co do potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia i jego zakresie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Żarach oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Zgorzelcu.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych. Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
     z up. Burmistrza
/-/ Agnieszka Ślebiedzińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-14 14:52:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-14 14:52:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-14 14:52:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1355 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony