ˆ

Informacje, ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Burmistrza Łęknicy o wszczęciu postępowania administracyjnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łęknica, dnia 25kwietnia 2022r.
RGN.6220.4.2022
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ŁĘKNICY

Zgodnie z art.73 ust.1, art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2373 z późn.zm) oraz art.10, art.49, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn.zm.) zawiadamiam strony postępowania,

że na wniosek Poltrag Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe z siedzibą przy ul. Obrońców Pokoju 21, 66-620 Gubin z dnia 07.04.2022r. (08.04.2022r. - data wpływu do tut. Urzędu), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa istniejącej Stacji Paliw Płynnych i LPG o instalację do magazynowania i dystrybucji paliw płynnych, myjnię samochodów osobowych oraz niezbędną infrastrukturę techniczną i technologiczną na działce nr 374/7 obręb 0001 Łęknica.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego udziału w każdym jego stadium. Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków wszystkich zainteresowanych w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji /pok. 206 /, tel. 68 362 47 09. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy ul. Żurawska 1 w godzinach pracy Urzędu (po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty tel. 683624709).
Zgodnie z art. 41 §1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, (...). Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej OOŚ, „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”.
Zgodnie z art. 49 §1 ustawy KPA:, „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej” natomiast zgodnie z art.49 §2 KPA „(…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Zgodnie z art 74 ust.3a ustawy OOŚ „Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. przez obszar ten rozumie się:
1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy, jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem”.
 
Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcie na środowisko.
Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, art. 3 ust. 1 pkt. 33, 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2016r. poz.71), postanowienie, co do potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia i jego zakresie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Żarach oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych. Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-25 14:49:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-25 14:53:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
141 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Łęknica ogłasza sprzedaż drewna opałowego z gatunku robinia akacjowa. Przedmiotowe drzewo zlokalizowane jest na działce nr 171/29 przy ul. Wojska Polskiego . Załadunek, rozładunek i transport zakupionego drewna odbywa się na koszt nabywcy. Cena drewna 60zł netto/ mp. Do ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 8%.
 
            Zapłata za zakupione drewno musi nastąpić przed odbiorem drewna, na podstawie wystawionej przez Gminę Łęknica faktury VAT.
            Odbiór zakupionego drewna musi nastąpić w ciągu 3 dni od dnia sprzedaży drewna.
 
            Szczegółowe informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łęknicy w Referacie ds Gospodarki Nieruchomościami lub telefonicznie  68 362 47 08.
 
            Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych wniosków. O sprzedaży drewna decyduje kolejność wpływu wniosków.
 
/-/ Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-08 09:50:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-08 09:50:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
228 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o możliwości zapoznania z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce oraz budowie kontenerowej stacji rozlewczej gazu LPG z zapleczem techniczno – obsługowym oraz naziemnymi zbiornikami technicznymi gazu płynnego o pojemności ok. 25m3 w zakresie budowy na działkach 282/30, 282/22, w zakresie rozbiórki istniejącej rozlewni z obiektami towarzyszącymi na działkach 282/11 i, 282/10, w zakresie instalacji wewnętrznych na działkach 282/13 i 282/45 obręb 0001 Łęknica

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-05 14:35:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-05 14:36:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
205 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zmianie terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce oraz budowie kontenerowej stacji rozlewczej gazu LPG z zapleczem techniczno - obsługowym oraz naziemnymi zbiornikami technicznymi gazu płynnego o pojemności ok. 25m3

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-05 14:26:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-05 14:33:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
218 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy nr 308.2022 z dnia 29.03.2022r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Akapit nr 1 - brak tytułu

  ZARZĄDZENIE NR 308.2022
BURMISTRZA  ŁĘKNICY
      z  dnia 29 marca 2022r. 
 
 
  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
 
 
      
      
       Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r., poz 559), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o  gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 1899 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej  w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie  zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim  (Dz .Urz. Woj. Lubuskiego Nr 20 z 29 kwietnia  2005r., poz. 405 z późn.zm. )
 
zarządza  się, co następuje:  
 
 
§ 1. Przeznacza się do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowane i niezabudowane wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.  Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim w Łęknicy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie od 29.03.2022r. do 20.04.2022r.
 
§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.
                                                                                                                         
§ 4.   Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
/-/ Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-31 11:43:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-31 11:44:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-31 11:44:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
248 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy nr 307.2022 z dnia 29.03.2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej.

Akapit nr 1 - brak tytułu

  ZARZĄDZENIE NR 307.2022
BURMISTRZA  ŁĘKNICY
      z  dnia 29 marca 2022r.
 
 
  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej
 
 
       Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r., poz 559), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o  gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 1899 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej  w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie  zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim  (Dz .Urz. Woj. Lubuskiego Nr 20 z 29 kwietnia  2005r., poz. 405 z późn.zm. )
 
zarządza  się, co następuje:  
 
 
§ 1. Przeznacza się do najmu w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowane i niezabudowane wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.  Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim w Łęknicy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie od 29.03.2022r. do 20.04.2022r.
 
§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.
                                                                                                                          
§ 4.   Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
/-/ Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-31 11:38:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-31 11:39:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
239 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 303.2022 Burmistrza Łęknicy z dnia 21.03.2022r. sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków stanowisk archeologicznych Gminy Łęknica.

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 303.2022
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 21 marca 2022 r.
 
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków stanowisk archeologicznych Gminy Łęknica.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 poz. 710 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 
§ 1. Przyjmuję Gminną Ewidencję Zabytków stanowisk archeologicznych Gminy Łęknica w formie zbioru kart adresowych.
§ 2. Wykaz stanowisk archeologicznych ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Łęknica stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
/-/ Burmistrz Łęknicy 
Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-22 12:33:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-22 12:34:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
280 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Perczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-17 10:49:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Perczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-17 10:54:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Perczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-17 10:54:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
299 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie Burmistrza Łęknicy o włączeniu kart adresowych zabytków nieruchomych do gminnej ewidencji zabytków Gminy Łęknica.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Łęknica , dnia 17.03.2021 r.
RGN.411.4.2022
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Burmistrz Łęknicy działając na podstawie § 18b. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r., w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U.2021.56) niniejszym zawiadamia o włączeniu kart adresowych zabytków nieruchomych (stanowisk) archeologicznych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zawiadomienia, których lokalizację przedstawiono na załączonej mapie, do gminnej ewidencji zabytków Gminy Łęknica.  
Obiekty zabytkowe, których dotyczy niniejsze zawiadomienia zostały ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków, prowadzonej przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze.    
 
Informuję ponadto, że na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łęknica w dniu 08.03.2022r. została zamieszczona informacja o zamiarze włączenia kart adresowych zabytków nieruchomych (stanowisk) archeologicznych do gminnej ewidencji zabytków o zamiarze włączenia ich do gminnej ewidencji zabytków Gminy Łęknica.
 
/-/ Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-17 09:53:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-17 09:56:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-17 09:59:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
292 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA BURMISTRZA dot. dotacji celowych z budżetu Gminy Łęknica na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łęknica na 2022 rok

Informacja Burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA
dot. dotacji celowych z budżetu Gminy Łęknica na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łęknica na 2022 rok

 
Działając zgodnie z § 28 pkt 3 Uchwały Nr XXIIII.145.2020 z dnia 27 listopada 2020 r. Rady Miejskiej w Łęknicy, Burmistrz Łęknicy podaje do publicznej wiadomości listę podstawową wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania i listę rezerwową wniosków ocenionych pozytywnie, ale niezakwalifikowanych do dofinansowania.
 
Lista podstawowa - wnioski zakwalifikowane do dofinansowania -2022 rok
 
Lp
Nr wniosku
System ogrzewania
Kwota
Uwagi
1
1/2022
biomasa
5.000
-
2
2/2022
biomasa
5.000
-
3
4/2022
biomasa
5.000
-
4
5/2022
biomasa
5.000
-
5
7/2022
biomasa
5.000
-
6
8/2022
gaz
7.000
-
7
9/2022
gaz
7.000
-
8
10/2022
gaz
7.000
-
9
11/2022
biomasa
5.000
-
10
12/2022
biomasa
5.000
rezygnacja
11
13/2022
biomasa
5.000
-
 
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 29. W przypadku rezygnacji przez wnioskodawcę lub beneficjenta z realizacji zadania lub rozwiązania umowy o dotację z beneficjentem znajdującym się na liście podstawowej, jego miejsce na liście zajmuje wnioskodawca z listy rezerwowej zgodnie z kolejnością umieszczenia na tej liście.
 
Lista rezerwowa - wnioski ocenione pozytywnie, ale niezakwalifikowanych do dofinansowania -2022 rok
 
Lp
Nr wniosku
System ogrzewania
Kwota
1
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
 
Ogólna wartość środków przeznaczonych przez Radę Miejską w Łęknicy na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łęknica na 2022 rok na dzień 09.03.2022r. wynosi: 70.000,00zł
 
 
 
 
Burmistrz
/-/ Kuliniak Piotr
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michalska Iwona
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-10 14:55:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwona Michalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-10 14:55:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwona Michalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-04 07:31:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
334 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji