ˆ

Informacje, ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie w sprawie usunięcia drzewa (złomu).

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE 
W SPRAWIE USUNIĘCIA  DRZEWA (ZŁOMU)
 
RGN.6131.29.2021
     08.11.2021
 
            Gmina Łęknica informuje o możliwości nabycia drewna opałowego z gatunku dąb czerwony oraz topola osika 2 szt. w zamian za usunięcie drzew -złomu. Przedmiotowe drzewo zlokalizowane jest na działce nr 308/3 w obrębie 0001 Łęknica i stanowi złom.
 Usunięcie drzew - złomu, załadunek, rozładunek i transport  drewna odbywa się na koszt nabywcy.
            Szczegółowe informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łęknicy w Referacie Nieruchomości lub telefonicznie
68 362 47 08.
 
            Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych wniosków. O nabyciu drewna decyduje kolejność wpływu wniosków.
 
Burmistrz Łęknicy
/-/ Piotr Kuliniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-09 07:47:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-09 07:47:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1844 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 259.2021 Burmistrza Łęknicy z dnia 08 listopada 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej.

Akapit nr 1 - brak tytułu

  ZARZĄDZENIE NR 259.2021
BURMISTRZA  ŁĘKNICY
      z  dnia 08 listopada 2021r. 
 
 
  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej
 
 
       Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021r., poz 1372 z późn.zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o  gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 1899 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej  w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie  zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim  (Dz .Urz. Woj. Lubuskiego Nr 20 z 29 kwietnia  2005r., poz. 405 z późn.zm. )
 
zarządza  się, co następuje:  
 
 
§ 1. Przeznacza się do najmu w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowane i niezabudowane wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.  Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim w Łęknicy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie od 08.11.2021r. do 30.11.2021r.
 
§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.
                                                                                                                         
§ 4.   Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Burmistrz Łęknicy
 
/-/ Piotr Kuliniak
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-08 12:23:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-08 12:23:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-08 12:26:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1923 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie usunięcia drzewa (złomu).

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE USUNIĘCIA  DRZEWA (ZŁOMU)
 
RGN.6131.25.2021
     02.11.2021
 
 
            Gmina Łęknica informuje o możliwości nabycia drewna opałowego z gatunku topola osika w zamian za usunięcie drzewa -złomu. Przedmiotowe drzewo zlokalizowane jest na działce nr 308/1 w obrębie 0001 Łęknica i stanowi złom.
 Usunięcie drzewa - złomu, załadunek, rozładunek i transport  drewna odbywa się na koszt nabywcy.
            Szczegółowe informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łęknicy w Referacie Nieruchomości lub telefonicznie
68 362 47 08.
 
            Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych wniosków. O nabyciu drewna decyduje kolejność wpływu wniosków.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-02 09:54:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-02 09:54:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2360 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie usunięcia drzewa (złomu).

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE USUNIĘCIA  DRZEWA (ZŁOMU)
 
RGN.6131.23.2021
     28.10.2021
 
 
            Gmina Łęknica informuje o możliwości nabycia drewna opałowego z gatunku wierzba biała płacząca w zamian za usunięcie drzewa -złomu. Przedmiotowe drzewo zlokalizowane jest na działce nr 177/1 w obrębie 0001 Łęknica i stanowi złom.
 Usunięcie drzewa - złomu, załadunek, rozładunek i transport  drewna odbywa się na koszt nabywcy.
            Szczegółowe informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łęknicy w Referacie Nieruchomości lub telefonicznie
68 362 47 08.
 
            Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych wniosków. O nabyciu drewna decyduje kolejność wpływu wniosków.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-28 08:32:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-28 08:32:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2698 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łęknica, dnia 27.10.2021r.
 
 
OBWIESZCZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) w związku z uchwałą nr XII.59.2015 z dnia 11 września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica, zmienionej uchwałą nr XXI.125.2016 z dnia 1 lipca 2016 r. sprawie zmiany uchwały Nr XII.59.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 11 września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica,
 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 05.11.2021 r. do 29.11.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica, w godzinach urzędowania. Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod nr telefonu: (68) 362 47 09 lub kierując prośbę o umówienie wizyty na adres e-mail: .
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w dniu 26.11.2021r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2021r.
Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w trybie art. 40 cyt. Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na piśmie do Urzędu Miejskiego w Łęknicy, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie podanym powyżej.
Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Łęknicy. Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

W załączeniu:
1. Projekt uchwały MPZP miasta Łęknica
2. Uzasadnienie do projetu uchwały MPZP miasta Łęknica
3. Rysunek MPZP
4. Prognoza oddziaływania na środowisko 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-27 14:03:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-27 14:04:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Perczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-05 11:56:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2780 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-27 10:46:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-27 10:47:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2758 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu protokołów przejęcia mienia nieruchomości położonych w Łęknicy

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
 
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu protokołów przejęcia mienia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Łęknica, działki nr: 280/1, 282/27, 282/33, 282/35, 282/37, 374/6, 395/31,401/7, 401/8, 410/2, 411/1, 411/2, 412/4, 416/3, 420/1, 422/4, 428/3, 428/4, 456/2, 456/3, 472/3, 474/2, 474/6, 474/7, 474/8, 508/11, 508/13, 510/2, 510/4, 510/7, 510/8, 511/5
 
Burmistrz Łęknicy informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy, przy ul. Żurawskiej 1, na tablicy ogłoszeń zostały wywieszone na okres 30 dni odpisy protokołów przejęcia mienia nabywanego na podstawie przepisu art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), obejmujące nieruchomości gruntowe stanowiące własność Skarbu Państwa, położone w obrębie 0001 Łęknica, gmina Łęknica:
 
nr działki
powierzchnia
nr księgi wieczystej
280/1
0,1509
ZG1R/00048593/9
282/27
0,2604
ZG1R/00056178/3
282/33
0,0028
ZG1R/00056178/3
282/35
0,0421
ZG1R/00056178/3
282/37
0,0461
ZG1R/00056178/3
374/6
0,215
ZG1R/00048593/9
395/31
0,0588
ZG1R/00048660/0
401/7
0,3011
ZG1R/00048777/3
401/8
0,0206
ZG1R/00048777/3
410/2
0,2256
ZG1R/00048588/1
411/1
0,0016
ZG1R/00048786/9
411/2
0,0444
ZG1R/00048786/9
412/4
0,1161
ZG1R/00056178/3
416/3
0,0724
ZG1R/00048777/3
420/1
0,0019
ZG1R/00048777/3
422/4
0,021
ZG1R/00056178/3
428/3
0,0099
ZG1R/00048660/0
428/4
0,0082
ZG1R/00048660/0
456/2
0,1014
ZG1R/00048786/9
456/3
0,2667
ZG1R/00048786/9
472/3
0,1167
ZG1R/00048604/0
474/2
0,1134
ZG1R/00048604/0
474/6
0,0279
ZG1R/00048604/0
474/7
0,374
ZG1R/00048604/0
474/8
0,0931
ZG1R/00048604/0
508/11
0,3471
ZG1R/00056178/3
508/13
0,0685
ZG1R/00056178/3
510/2
0,2844
ZG1R/00056178/3
510/4
0,0451
ZG1R/00056178/3
510/7
0,039
ZG1R/00056178/3
510/8
0,4262
ZG1R/00056178/3
511/5
0,2726
ZG1R/00056178/3
 
 
                                                                                                                                                                                                                                          Burmistrz Łęknicy
                                                                                                          /-/ Piotr Kuliniak
 
Łęknica, dnia 25 października 2021r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-25 14:42:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-25 14:43:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2923 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie usunięcia drzewa (złomu)

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE USUNIĘCIA  DRZEWA (ZŁOMU)
RGN.6131.22.2021
 
Gmina Łęknica informuje o możliwości nabycia drewna opałowego z gatunku robinia akacjowa 2 szt. w zamian za usunięcie drzewa -złomu. Przedmiotowe drzewa zlokalizowane są na działce nr 171/29 w obrębie 0001 Łęknica i stanowią złom.
Usunięcie drzewa - złomu, załadunek, rozładunek i transport  drewna odbywa się na koszt nabywcy.
            Szczegółowe informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łęknicy w Referacie Nieruchomości lub telefonicznie
68 362 47 08.
 
            Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych wniosków. O nabyciu drewna decyduje kolejność wpływu wniosków.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-21 13:57:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-21 13:57:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3149 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE

Akapit nr 1 - brak tytułu

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
(patrz informacja poniżej)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Perczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-21 11:06:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Perczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-21 11:16:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Perczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-21 11:18:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3156 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 251.2021
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 16 września 2021r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1990 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim (Dz .Urz. Woj. Lubuskiego Nr 20 z 29 kwietnia 2005r., poz. 405 z późn.zm. )
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęknicy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie 16.09.2021r. - 07.10.2021r.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Burmistrz Łęknicy
 
/-/ Piotr Kuliniak
 
 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-16 13:41:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-16 13:42:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5122 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji