ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Informacje, ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o wpływie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 219 z późn.zm.)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łęknica, dnia 16 października 2020r.
RGN.6862.1.2020
 
INFORMACJA BURMISTRZA ŁĘKNICY
 
o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Łęknica wniosku o ustalenie lokalizacji  inwestycji mieszkaniowej, złożonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 219 z późn.zn.)
                Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 219 z późn.zm.) informuję, że w dniu 16.10.2020r. w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Łęknica https:// https://bip.umleknica.pl/, zamieszczony został  wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, podziemną halą garażową i drogą wewnętrzną, na nieruchomości oznaczonej nr ew. 160/71 obręb 0001 Łęknica, przy ul. Polnej w Łęknicy.
                Z powyższym wnioskiem wystąpiono do Rady Miejskiej w Łęknicy, za pośrednictwem Burmistrza Łęknicy, w dniu 05.10.2020r., uzupełnionym w dniu 13.10.2020r.
                Z treścią wniosku można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy – Referat Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji przy ul. Żurawskiej 1, w godzinach pracy Urzędu, a także na stronie BIP Urzędu Miasta w Łęknicy.
                Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 490) informuje się, żę z prawa wglądu w akta prowadzonej sprawy można skorzystać wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym kontakcie pod numerem 683624709.
                Stosownie do treści art. 7 ust. 11 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 219 z późn.zn.), uwagi do powyższego wniosku można składać w postaci papierowej  - na adres: Urząd Miesjki w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica lub elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 123) – na adres:  ">'); // --> nieruchomoś w terminie 21 dni od daty zamieszczenia wniosku w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. do dnia 6 listopada 2020r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wnioskodawcy, jego adresu oraz przedmiotu wniosku.
 
z-ca Burmistrza
/-/Marcin Perczyński 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-16 12:21:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-16 12:55:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-16 12:56:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
247 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 169.2020
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 28 września 2020r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
 
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz 713 z późn.zm.), art. 35, art.37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz.U. z 2020r. poz.65 z późn.zm.), Uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim (Dz .Urz. Woj. Lubuskiego Nr 20 z dnia 29 kwietnia 2005r., poz. 405 z późn.zm. ) oraz Uchwały nr XVIII.112.2020 z dnia 20 maja 2020r. w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Łęknica (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 28.05.2020r. poz. 1443)
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej zabudowane nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęknicy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie 28.09.2020r. - 19.10.2020r.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Burmistrz Łęknicy
/-/Piotr Kuliniak
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-28 12:29:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-28 12:34:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
703 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie usunięcia drzewa

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-17 13:55:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-17 13:56:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
994 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Stacji Paliw Płynnych" w m. Łęknica na terenie działki nr 79/4 obręb 0001 Łęknica

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Łęknica, dnia 11 września 2020 r.
RGN.6220.1.2019
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 77 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 2081 z późń. zm.)
 
zawiadamiam
 
w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wniosku z dnia  19.04.2019r. uzupełnionego w dniu 11.06.2019r., złożonego przez  Mariusza Kulbidę zam. w Łęknicy przy ul. 1 Maja  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie stacji paliw płynnych” w m. Łęknica na terenie działki nr 79/4 obręb 0001 w Łęknicy:
1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach pismem z dnia 10.07.2020r. nr NZ.771.135-4.2020 zaopiniował negatywnie przedsięwzięcie polegające na budowie stacji paliw płynnych na terenie działki nr 79/4 obręb 0001 w Łęknicy;
2) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pismem z dnia 20.08.2020r. nr WZŚ.4221.77.2020.PT odmówił uzgodnienia  przedsięwzięcie polegającego na „Budowie stacji paliw płynnych” w m. Łęknica na terenie działki nr 79/4 obręb 0001 w Łęknicy.
 
 
 
Obwieszczenie podlega wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz publikacji na stronie www.bip.umleknica.pl.
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-14 10:06:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-14 10:07:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1098 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa Stacji Paliw Płynnych" w m. Łęknica na terenie działki 79/4 obręb 0001 Łęknica

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Łęknica, dnia 29 lipca 2020 r.
RGN.6220.1.2019
 
 
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz .U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.zm., zwanej dalej „ustawą ooś”) , Burmistrz Łęknicy zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Stacji Paliw Płynnych" w m. Łęknica na terenie działki nr 79/4 obręb 0001 Łęknica, z wniosku Mariusza Kulbidy zamieszkałego w Łęknicy przy ul. 1 Maja 38 z dnia 19.04.2019r. (uzupełnionego w dniu 11.06.2019r., zawieszonego w dniu 07.10.2019r., podjętego w dniu 18.06.2020r.).
 
Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Łęknicy, natomiast organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnień i opinii są Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim , Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
 
Zgodnie z art. 79 ust 1 ustawy ooś organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed jej wydaniem zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu , w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten zgodnie art. 29 cyt. Ustawy przysługuje każdemu.
 
Ponadto , na podstawie art.33 ust. 1 ooś , informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym z : wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej i raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) oraz możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Miasta w Łęknicy , ul Żurawska 1 , 68-208 Łęknica , pokój nr 206 w godzinach pracy urzędu , w terminie 31.07.2020r. – 31.08.2020r. Zgodnie z art. 34 ww. ustawy i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Miasta Łęknica http://leknica.samorzady.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łęknicy ul. Żurawska 1.
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-29 13:52:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-29 13:53:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2462 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Aplikacja publiczna do składania wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została udostępniona aplikacja publiczna poprzez którą rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę. Aplikacja dostępna jest na stronie internetowej:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-06 13:31:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-06 13:31:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3009 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 159.2020
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 3 lipca 2020r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz 713), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim (Dz .Urz. Woj. Lubuskiego Nr 20 z 29 kwietnia 2005r., poz. 405 z późn.zm. )
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowane nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęknicy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie 03.07.2020r. - 24.07.2020r.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Burmistrz Łęknicy
/-/Piotr Kuliniak
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-03 14:50:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-03 14:51:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3133 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 158.2020
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 3 lipca 2020r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
 
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r., poz 713), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim (Dz .Urz. Woj. Lubuskiego Nr 20 z 29 kwietnia 2005r., poz. 405 z późn.zm. )
 
zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1. Przeznacza się do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowane i niezabudowane wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęknicy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie od 03.07.2020r. do 24.07.2020r.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Burmistrz Łęknicy
/-/Piotr Kuliniak
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-03 14:42:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-03 14:42:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3075 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 157.2020
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 3 lipca 2020r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej
 
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r., poz 713), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim (Dz .Urz. Woj. Lubuskiego Nr 20 z 29 kwietnia 2005r., poz. 405 z późn.zm. )
 
zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1. Przeznacza się do najmu w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowane i niezabudowane wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęknicy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie od 03.07.2020r. do 24.07.2020r.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
Burmistrz Łęknicy
/-/Piotr Kuliniak
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-03 14:38:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-03 14:39:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3078 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji paliw płynnych w Łęknicy" oraz wystąpieniu do organów uzgadniających

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Łęknica, dnia 18 czerwca 2020 r.
RGN.6220.1.2019
 
OBWIESZCZENIE
 
 Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Stacji Paliw Płynnych" w m. Łęknica na terenie działki nr 79/4 obręb 0001 Łęknica, z wniosku Mariusza Kulbidy zamieszkałego w Łęknicy przy ul. 1 Maja 38, wydane zostało postanowienie z dnia 18 czerwca2020 r. znak: RGN.6220.1.2019  o podjęciu zawieszonego przedmiotowego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wskazanego przedsięwzięcia.
Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.
 
Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznawać się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica pokój nr 206 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.
 
Zawiadamiam ponadto, że w związku z art. 77 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 2081 z późń. zm.) wniosek strony oraz Raport o oddziaływaniu na środowisko pn. „Budowa Stacji Paliw Płynnych” w m. Łęknica na terenie działki nr 79/4 obręb 0001 Łęknica, zostały przesłane do organów uzgadniających tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach.
 
Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Miasta Łęknica  oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łęknicy ul. Żurawska 1.
 
Burmistrz Łęknicy
/-/ Piotr Kuliniak
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-26 12:12:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-26 12:13:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3172 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji