ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Informacje, ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE W SPRAWIE USUNIĘCIA DRZEW

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Małecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-31 13:39:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-31 13:40:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-31 13:40:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5538 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie usunięcia drzewa (złomu)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Małecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-28 14:42:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-28 14:43:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-28 14:43:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5640 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Skarby pogranicza - ochrona i promocja polsko - niemieckiego dziedzictwa natury i kultury

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                      
                                                                                        
 
 
Gmina Łęknica otrzymała dofinansowanie do projektu pn. „Skarby pogranicza – ochrona i promocja polsko – niemieckiego dziedzictwa natury i kultury” w ramach Programu Współpracy Interreg Polska- Saksonia 2019-2020, Oś Priorytetowa I – Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe.
Całkowita wartość projektu: 132 428.72 Euro
Wartość dofinansowania: 112 564.35 Euro
Poziom dofinansowania: 85%
 
 
Przedmiotem projektu jest ochrona i promocja polsko niemieckiego dziedzictwa natury i kultury:
 • Powołanie polsko -  niemieckiego zespołu ds. rozwoju turystyki i promocji dziedzictwa kulturowego i naturalnego
 • Organizacja transgranicznego konkursu fotograficznego „Skarby Łuku Mużakowa” przez Gminę Łęknica;
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie międzynarodowej konferencji pt. : Możliwości i potencjał wykorzystania marki UNESCO do ochrony i promocji wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego” przez partnera projektu Fundację Księcia Pücklera Bad Muskau;
 • Uczestnictwo w wystawie w Hali Stulecia we Wrocławiu;
 • Zorganizowanie transgranicznego  rajdu rowerowego przez partnera projektowego z Weisswasser;
 • Przygotowanie materiałów informacyjno – promocyjnych na potrzeby Mużakowskiego Centrum Natury i Kultury w Łęknicy;
 • Organizacja warsztatów pokazujących transgraniczną tradycję rzemiosła  i przemysłu Łuku Mużakowa;
 • Przygotowanie wspólnej transgranicznej wystawy na Targi Turystyczne ITB w Berlinie, w których partnerzy projektu wezmą udział w ramach realizacji projektu;
 • Opracowanie mapy turystycznej dla atrakcji turystycznych położonych na terenie trzech partnerów – szlak rowerowy;
 
 
Beneficjentem projektu jest Gmina Łęknica.
 Celem głównym projektu jest wspólna akcja promocyjna oraz współpraca na szczeblu lokalnym w zakresie ochrony obiektów UNESCO poprawa spójności terytorialnej, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich zachowanie.
 
 
Produktami projektu będą:
 
 • Zespół ds. Rozwoju Turystyki i Promocji;
 • Materiały informacyjno–promocyjne;
 • Pokonkursowa wystawa fotograficzna;
 • Ekspozycja wystawowa;
 • Udział w targach turystycznych ITB Berlin;
 • Transgraniczny rajd rowerowy;
 • Turystyczna mapa rowerowa;
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa;
 • Multimedialny przewodnik turystyczny;
 
                                                                                      

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Latoch
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-28 13:10:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-28 13:12:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-28 13:12:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5748 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
 
Protokół przejęcia mienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łęknica,
działka nr: 58/4
 
Burmistrz Łęknicy informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy, przy ul. Żurawskiej 1, na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 30 dni odpis protokołu przejęcia mienia nabywanego na podstawie przepisu art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), obejmujący nieruchomość gruntową stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w obrębie 0001 Łęknica, gmina Łęknica, oznaczoną geodezyjnie jako działka numer 58/4 o powierzchni 0,2509 ha, dla której Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00045045/2.
 
Burmistrz Łęknicy
/-/Piotr Kuliniak
 
Łęknica, dnia 22 października 2019r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-22 13:37:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-22 13:38:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-22 13:38:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5813 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 87.2019
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 10 października 2019r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz 506 z późn.zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim (Dz .Urz. Woj. Lubuskiego Nr 20 z 29 kwietnia 2005r., poz. 405 z późn.zm. )
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowane nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęknicy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie 10.10.2019r. - 31.10.2019r.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Burmistrz Łęknicy
/-/Piotr Kuliniak
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-10 11:16:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-10 11:17:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-10 11:17:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6420 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wydanie postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa stacji paliw płynnych" na działce 79/4

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-07 14:56:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Ołdak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-07 14:56:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Ołdak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-07 14:56:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6513 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie usunięcia drzewa (złomu)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Małecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-04 14:09:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwona Michalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-04 14:11:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwona Michalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-04 14:11:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6528 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy z dnia 10 września 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 83.2019
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 10 września 2019r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz 506 z późn.zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim (Dz .Urz. Woj. Lubuskiego Nr 20 z 29 kwietnia 2005r., poz. 405 z późn.zm. )
 
zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowane nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęknicy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie 10.09.2019r. - 01.10.2019r.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Burmistrz Łęknicy
/-/Piotr Kuliniak
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-10 14:59:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-10 15:01:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-10 15:01:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7675 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 84.2019
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 10 września 2019r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
 
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz 506 z późn.zm.), art. 35, art.37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn.zm.), Uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim (Dz .Urz. Woj. Lubuskiego Nr 20 z dnia 29 kwietnia 2005r., poz. 405 z późn.zm. ) oraz Uchwały nr XVI.92.2016 z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Łęknica (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 08.02.2016r. poz. 297)
 
zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej zabudowane nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęknicy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie 10.09.2019r. - 01.10.2019r.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Burmistrz Łęknicy
 
/-/Piotr Kuliniak
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-10 13:38:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-10 14:56:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-10 14:56:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7679 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy RGN.6220.1.2019 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Stacji Paliw Płynnych na działce 79/4 obręb 0001 Łęknica.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-09 10:21:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-09 10:22:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-09 10:22:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9088 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji