ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacje, ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie audytu krajobrazowego województwa lubuskiego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-07 13:55:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-07 13:55:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
450 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁĘKNICY o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa hali namiotowej magazynowej na terenie zakładu firmy Smulders Projects Poland Sp. z o.o. przy ul. Dworcowej 37 w Łęknicy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łęknica, dnia 17 kwietnia 2024r.
WIZ.6220.6.2024
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ŁĘKNICY
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 z późn.zm) oraz art. 10, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 572 z późn.zm.) zawiadamiam,
że na wniosek Smulders Projects Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Fabrycznej 14, z dnia 16.02.2024r. (data wpływu do tut. Urzędu), uzupełniony w dniu 08.04.2024r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa hali namiotowej magazynowej na terenie zakładu firmy Smulders Projects Poland Sp. z o.o. przy ul. Dworcowej 37 w Łęknicy. Inwestycja planowana jest na terenie działek nr 470/9, 470/7, 470/8 obręb 0001 Łęknica.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Łęknicy i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy ul. Żurawska 1.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego udziału w każdym jego stadium. Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków wszystkich zainteresowanych w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji /pok. 206 /, tel. 68 362 47 09. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy ul. Żurawska 1 w godzinach pracy Urzędu (po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty tel. 683624709).
Jednocześnie zawiadamiam o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach oraz do Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zgorzelcu  o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcie na środowisko.
Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, art. 3 ust. 1 pkt. 34, 35 i 37 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019r. poz.1839), postanowienie, co do potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia i jego zakresie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Żarach oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Zgorzelcu.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych. Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
                                                                                                                             Z up. Burmistrza
 
                                                                                                                                                                                                                               /-/Agnieszka Ślebiedzińska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-17 13:42:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-17 13:45:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
608 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport z wykonania w 2023r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łęknica

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-27 07:35:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-27 07:36:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
938 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Burmistrza Łęknicy

Akapit nr 1 - brak tytułu

                 INFORMACJA
                    Burmistrza Łęknicy
 
 
Dnia 29 marca 2024r. Urząd Miejski w Łęknicy nie będzie czynny dla interesantów.
 
W sprawach:
- niecierpiących zwłoki dotyczących USC (zgłaszanie zgonów),
- składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
 
prosimy o kontakt telefoniczny w dniu 29.03.2024r. pod nr tel. 606 915 096 lub 513 187 423.
 
 
                        Burmistrz Łęknicy
                           /-/ Piotr Kuliniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sabina Kacprzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-25 12:29:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sabina Kacprzak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-25 12:29:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sabina Kacprzak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-25 12:47:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
769 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w formie darowizny

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-19 13:51:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-19 13:52:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
749 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Kierownika Centrum Kulturalno - Edukacyjnego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa w Łęknicy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Janowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-29 13:58:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-29 13:59:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1096 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2024r. Wersja 1

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Perczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-25 12:57:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Perczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-25 12:57:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Perczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-27 13:51:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1138 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Łęknicy o podjęciu przez Radę Miejską w Łęknicy uchwały nr LX.369.2024 z dnia 19 stycznia 2024r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-25 10:23:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-25 10:25:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1189 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie kierownika Centrum kulturalno - edukacyjnego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa w Łęknicy o ustnym nieograniczonym przetargu na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku przy ul. T.Kościuszki 18 w Łęknicy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Janowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-12 11:29:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Perczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-12 11:31:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Perczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-12 11:32:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1436 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Regionalnego Związku Planowania Górne Łużyce - Dolny Śląsk w sprawie udzielenia zatwierdzenia Drugie kompleksowej aktualizacji Planu Regionalnego Regionu Planowania Górne Łużyce - Dolny Śląsk

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-14 09:45:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-14 09:46:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1257 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji