ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacje dot. organizacji pozarządowych NGO

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

SPRAWOZDANIE z realizacji programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych za 2022 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski w Łęknicy
 
SPRAWOZDANIE
z realizacji programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych
za 2022 rok
 
Łęknica, kwiecień 2023 rok
 
 1. Wprowadzenie
Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.
Program współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV.209.2021 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 listopada 2021 roku.
Projekt uchwały konsultowany był zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z uchwałą Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Konsultacje Projektu uchwały zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji miały formę bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie gminy Łęknica w dniu 12 listopada 2021 roku.
 
Głównym celem programu było budowanie i umacnianie partnerstwa między gminą Łęknica a organizacjami pozarządowymi poprzez:
 • promowanie rozwoju działalności lokalnej i tworzenie warunków do budowania współpracy między organem samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi;
 • wzmacnianie skuteczności i efektywności wykonywania zadań publicznych;
 • określenie priorytetowych zadań publicznych;
 • poprawę jakości życia oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Łęknica;
 • zapewnienie efektywnego i oszczędnego realizowania zadań publicznych przez włączenie do wykonywania tych zadań organizacji pozarządowych;
 • zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
 • rozwijanie poczucia przynależności organizacji do społeczności lokalnej Gminy Łęknica.
 
 1. Formy współpracy
Współdziałanie Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022 roku prowadzone było w następujących formach finansowych i pozafinansowych:
 1. zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. zlecania klubom sportowym realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz Uchwały Nr VI.36.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Łęknica;
 3. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
 4. konsultowania z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
 5. udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowych celem opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
 6. wsparcia organizacji w zapewnieniu infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji zadania publicznego;
 7. prowadzenia działalności doradczej związanej z funkcjonowaniem organizacji.
 
 1. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert lub z pominięciem otwartego konkursu ofert na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Współpraca w 2022 roku obejmowała realizację zadań publicznych (wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w obszarach:
 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 2. turystyki i krajoznawstwa;
 3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 5. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 6. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały ogłaszane otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na 2022 rok.
Szczegóły dotyczące realizacji zadań publicznych wspieranych lub powierzanych w 2022 roku przez gminę Łęknica na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie znajdują się w poniższej tabeli.
 
 
Otwarte Konkursy Ofert w 2 0 2 2 roku
Lp.
Nazwa organizacji, którym zostały przyznane dotacje
Nazwa zadania publicznego
Opis zadania
 
Wysokość dotacji
 
Obszar wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym
 
1
 
Stowarzyszenie
ŁĘKNICKI KLUB SPORTOWY
 
 
Działania sportowe i edukacyjno- profilaktyczne na obiektach sportowych:
 
Animator sportu dzieci i młodzieży”
 
Termin realizacji:
od 15.03.2022 do 31.12.2022
 
Zdobywanie umiejętności sportowych w grze piłka nożna, promocja czynnego spędzania czasu, pokonywanie słabości i kompleksów- realizacja programu profilaktycznego,
- treningi trzech grup wiekowych: ŻAK, ORLIK, JUNIOR MŁODSZY
- przygotowanie i organizacja zawodów sportowych wynikających z harmonogramu rozgrywek,
 
- wyjazd na turnieje sportowe
 
 
 
30.000,-
 
Obszar turystyki i krajoznawstwa
 
2
 
Stowarzyszenie Geopark
Łuk Mużakowa
 
 
Działania dotyczące turystyki i krajoznawstwa:
 
Prowadzenie Punktów Informacji Turystycznej w gminie Łęknica”
 
 
Termin realizacji:
od 01.04.2022 do 31.10.2022
 
Prowadzenie Punktów Infor. Turyst. przy wejściu do Parku Mużakowskiego oraz w CENTRUM KULTURALNO – EDUKACYJNYM przez przewodników
- promocja obszaru i atrakcyjności Geoparku „Łuk Mużakowa”;
- wydawanie materiałów promocyjnych na temat Geoparku;
- informowanie o bazie noclegowej, gastronomicznej, usługach przewodnic -kich, atrakcjach turystycznych na terenie Geoparku;
- współpraca z kierownikiem Centrum Kult. – Eduk. przy organizacji ekspozycji związanych z walorami Łuku Mużakowa oraz przy organizacji konferencji związanych z tematyką Łuku Mużakowa.
 
 
30.000,-
Obszar kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 
 
3
Stowarzyszenie
Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Złoty Wiek”
 
 
Organizacja i prowadzenie amatorskiego zespołu artystycznego w gminie Łęknica
 
Termin realizacji:
 
od 06.04.2022 do 31.12.2022
 
Rozwój artystyczny seniorów poprzez aktywny udział w próbach zespołu przy udziale zatrudnionego na umowę o dzieło akompaniatora ,
- występy zespołu (chóru) na przeróżnych festynach organizowanych przez gminę Łęknica oraz gminy sąsiednie
- występy podczas Dnia Seniora, Dnia Kobiet, Dnia Niepodległości itp.
 
 
3.000,-
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie
Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Złoty Wiek”
 
 
Organizacja wypoczynku letniego seniorów z gminy Łęknica
 
Czas realizacji:
 
od 10.09.2022 do 20.09.2022
 
Zorganizowanie wypoczynku nad polskim morzem w Międzyzdrojach - dowóz osób na miejsce i z powrotem.
Integracja i poprawa kondycji zdrowotnej seniorów związana ze zmianą klimatu oraz środowiska.
7.000,-
 
5
Stowarzyszenie
Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Złoty Wiek”
 
 
Organizacja i prowadzenie małych form teatralnych w gminie Łęknica
 
Termin realizacji:
 
od 06.04.2022 do 31.12.2022
 
Rozwijanie małych form teatralnych:
- próby, warsztaty artystyczne odbywające się w Miejskim Ośrodku Kultury w Łęknicy,
- wykonywanie dekoracji i inscenizacji do przedstawień
- przedstawienia teatralne w wykonaniu seniorów z okazji różnych imprez okolicznościowych.
 
3.000,-
Obszar działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 
 
 
 
6
 
 
 
 
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
 
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień z ternu Gminy
 
Kolonia: ”Klub Bosmana” w
Kołobrzegu
 
Termin realizacji:
 
od 19.08.2022 do 28.08.2022
 
 
 
Zorganizowanie i przeprowadzenie 10-cio dniowego turnusu kolonijnego z programem profilaktycznym oraz programami edukacyjnymi dla 14 dzieci z terenu gminy Łęknica.
25 460,-
RAZEM
98 460,-
 
 
 1. Zlecanie klubom sportowym realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu
Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz Uchwały Nr VI.36.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Łęknica zostały udzielone dotacje klubom sportowym na realizację zadań publicznych.
Szczegóły dotyczące realizacji zadań publicznych oraz przyznanych dotacji w 2022 roku znajdują się w poniższej tabeli.
 
 
Lp.
Nazwa organizacji, którym zostały przyznane dotacje
 
Nazwa zadania publicznego
 
Opis zadania
 
 
Wysokość dotacji
 
 
 
1
 
 
Uczniowski Klub Sportowy
TEJA
 
„Rozpowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia w Gminie Łęknica” – tenis stołowy
 
Czas realizacji:
od 01.03.2022 do 31.12.2022
 
- popularyzacja gry w tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży;
- promowanie zdrowego spędzania czasu;
- podnoszenie poziomu sportowego poprzez treningi;
- udział w turniejach tenisa stołowego
 
 
 
 
 
12.000,-
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
Stowarzyszenie
ŁĘKNICKI KLUB SPORTOWY
 
 
„Koordynator szkoleń ukierunkowanych na doskonalenie umiejętności piłkarskich poprzez cykl zajęć sportowych dla dorosłych”
 
Czas realizacji:
od 01.03.2022 do 31.12.2022
 
- doskonalenie umiejętności piłkarskich dorosłych,
- poprawa kondycji fizycznej i psychicznej,
- reprezentowanie gminy Łęknica w rozgrywkach ligowych
 
 
 
 
10.000,-
 
 
 
 
 
3
 
 
Stowarzyszenie
ŁĘKNICKI KLUB SPORTOWY
 
„Rozpowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia w Gminie Łęknica” – piłka nożna
 
 
 
Czas realizacji:
od 18.02.2022 do 31.12.2022
 
- prowadzenie treningów dla zawodników klasy okręgowej i Ligi Juniorów;
- przygotowanie i organizacja zawodów sportowych wynikających z terminarza rozgrywek Lubuskiego Zarządu Piłki Nożnej;
- przygotowanie i organizacja rozgrywek Pucharowych;
- przygotowanie i organizacja Zawodów sportowych dla Ligi Juniorów
 
 
 
 
 
50.000,-
 
 
 
 
4.
 
 
Stowarzyszenie
ŁĘKNICKI KLUB SPORTOWY
 
 
„Utrzymanie obiektu - stadionu sportowego w celu poprawy warunków uprawiania sportu i  zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej”
 
Czas realizacji:
od 18.02.2022 do 31.12.2022
 
 
Utrzymanie obiektu stadionu sportowego:
- prace konserwatorskie, koszenie boiska i terenów przyległych,
- malowanie i odnawianie linii na boisku sportowym,
- utrzymanie porządku na terenie stadionu
 
 
 
 
20.000,-
RAZEM
 
92.000,-
 
 1. PODSUMOWANIE
Wysokość środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w roku budżetowym 2022 na podstawie pisemnych umów, które zostały zawarte zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz Uchwałą Nr VI.36.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Łęknica wyniosła 190.460 zł
Wszystkie organizacje pozarządowe, które otrzymały dotacje 2022 roku złożyły sprawozdania końcowe z wykonania powierzonych im zadań publicznych. Zadania wykonano w zakresie merytorycznym i na zasadach określonych w umowach, zatem środki z dotacji uznano za wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
 
Sporządziła:
Anna Sztrajbel

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-27 12:07:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-27 12:09:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-27 12:10:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1227 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-17 12:16:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-17 12:20:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1907 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁĘKNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2017 ROK.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dagmara Malik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dagmara Malik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-15 09:10:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-15 09:11:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-30 07:32:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9105 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Aktualne KONKURSY dla NGO

Akapit nr 1 - brak tytułu

KONKURSY
PROGRAM „OJCZYSTY – DODAJ DO ULUBIONYCH”
Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz  doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku. Uprawnione do składania wniosków w programie są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 18 stycznia 2016 do 15 listopada 2016 roku. Nabór wniosków odbywa się przez system EBOI. Formularze wniosków są już dostępne w systemie. Nabór wniosków trwa do 16 listopada 2015 roku.
 
PROGRAM  BARDZO MŁODA KULTURA
Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, który ma przyczynić się do wzmacniania roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Realizacja zadania odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2016-2018. O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury. Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2015. Uwaga! Nabór do Programu odbywa się przez system EBOI. Formularz wniosku jest już dostępny.
 
Bank Ambitnej Młodzieży
Fundacja Banku Zachodniego WBK chce być partnerem dla instytucji wychowawczych i organizacji  młodzieżowych, które skupiają ambitnych, twórczych i odpowiedzialnych młodych ludzi wokół inicjatyw edukacyjnych, obywatelskich i społecznych. Program Bank Ambitnej Młodzieży (BAM) ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego. Nabór wniosków w kolejnej edycji programu Bank Ambitnej Młodzieży odbędzie się w dniach 3 – 24 listopada 2015 r. Wyniki zostaną ogłoszone do 31 grudnia.
 
Równać Szanse 2015
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury, bibliotek gminnych oraz nieformalnych grup dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców. Termin rejestracji wniosków: do 5 listopada 2015 r. do godz. 12.00.
Więcej informacji na stronie:  www.rownacszanse.pl
 
FIO 2016
Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO). W priorytecie 3 i 4 termin składania ofert mija 23 września 2015, natomiast w priorytecie 2 wnioski należy składać od 1 grudnia 2015 r. do 7 stycznia 2016 r.
Więcej informacji na stronie:
 
 Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży
 PNWM dofinansowuje różnorodne spotkania młodzieży: od warsztatów teatralnych poprzez wspólne obozy treningowe aż po projekty ekologiczne. Wystarczy pozyskać partnera z Niemiec. Wnioski można składać na bieżąco.
Więcej informacji na stronie www.pnwm.org
 Polecana strona internetowa:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid Śliwiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-30 11:11:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-30 11:11:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-01 07:49:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5089 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KONKURSY i SZKOLENIA dla NGO

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szkolenia dla organizacji i działaczy pracujących na rzecz społeczności lokalnych
 Stowarzyszenie CIVIS SUM z Zielonej Góry zaprasza osoby działające dla dobra społeczności do skorzystania z bezpłatnego wsparcia przy pozyskiwaniu środków na realizację celów statutowych, w planowaniu rozwoju organizacji oraz rozwoju lokalnego, wsparcia przy konsultowaniu programów współpracy JST z organizacjami. Oferujemy wsparcie prawnika, psychologa, mediatora oraz asystenta obywatelskiego. Spotkania będą się odbywać od października 2015 r.
Więcej informacji i kontakt: http://www.civis-sum.org.pl 
 
 KONKURSY
 Fundacja Banku Zachodniego WBK – Bank Dziecięcych Uśmiechów
Od 28 września br. rusza nabór wniosków w ramach działania Bank Dziecięcych Uśmiechów. Wnioski będzie można składać do 19 października br. Wyniki zostaną ogłoszone 23 listopada br.
 
Konkurs grantowy programu RITA
 Fundacja "Edukacja dla Demokracji" zaprasza do składania wniosków w konkursie grantowym programu RITA - Przemiany w regionie. Na wnioski w edycji jesiennej konkursu czekamy do 15 października do godz. 16. Dofinansowanie mogą uzyskać zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe na wspólne projekty z partnerami z następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan.
Więcej informacji na stronie: http://rita.edudemo.org.pl/
 
Równać Szanse 2015
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury, bibliotek gminnych oraz nieformalnych grup dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców. Termin rejestracji wniosków: do 5 listopada 2015 r. do godz. 12.00.
Więcej informacji na stronie:  www.rownacszanse.pl
 
 FIO 2016
Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO). W priorytecie 3 i 4 termin składania ofert mija 23 września 2015, natomiast w priorytecie 2 wnioski należy składać od 1 grudnia 2015 r. do 7 stycznia 2016 r.
Więcej informacji na stronie:
 
 Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży
 PNWM dofinansowuje różnorodne spotkania młodzieży: od warsztatów teatralnych poprzez wspólne obozy treningowe aż po projekty ekologiczne. Wystarczy pozyskać partnera z Niemiec. Wnioski można składać na bieżąco.
Więcej informacji na stronie www.pnwm.org
 Polecana strona internetowa:
LGD - Grupa Łużycka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-09-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Święcicka LGD - Grupa Łużycka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-09-28 11:51:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-09-28 11:51:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-01 07:49:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5050 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KONKURSY GRANTOWE

Akapit nr 1 - brak tytułu

KONKURSY
Sport Wszystkich Dzieci
Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór wniosków w programie „Sport Wszystkich Dzieci”. Oferty należy składać do 10 czerwca 2015.
Dodatkowy nabór wniosków dotyczy następujących zadań:
1) Projekt „MultiSport” (wysokość środków: 70 000,00 zł),
2) Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży (wysokość środków: 3 371 818,00 zł).
Wnioski na dofinansowanie wskazanych powyżej zadań należy składać do 10 czerwca 2015 roku. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi do 15 lipca 2015 roku.
Tu mieszkam, tu zmieniam
Trwa II edycja ogólnopolskiego konkursu Banku Zachodniego WBK należącego do Grupy Santander. Najlepszych 300 pomysłów na poprawę jakości życia w gminie, powiecie lub mieście otrzyma od Banku finansowe wsparcie na ich realizację. Łączna wartość grantów wyniesie 1,5 mln zł. Termin zgłaszania pomysłów upływa 26 lipca 2015r.
Na dobry początek
Nawet 10 tysięcy złotych można wygrać na projekty edukacyjne dla dzieci 2-8 lat. Konkurs skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, ośrodków kultury i bibliotek w małych miejscowościach. Konkurs „Na dobry początek” po raz 8. organizuje Fundacja BGK, nabór wniosków trwa do 10 września 2015 r.
 
Więcej informacji na stronie
Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży
 PNWM dofinansowuje różnorodne spotkania młodzieży: od warsztatów teatralnych poprzez wspólne obozy treningowe aż po projekty ekologiczne. Wystarczy pozyskać partnera z Niemiec. Wnioski można składać na bieżąco.
Więcej informacji na stronie www.pnwm.org
Polecana strona internetowa:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-07-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-02 12:25:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-02 12:25:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-01 07:49:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5196 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KONKURSY GRANTOWE

Akapit nr 1 - brak tytułu

KONKURSY
Konkurs grantowy „To dla mnie ważne” – Fundacja AVIVA
 
Od 5 maja na stronie internetowej www.todlamniewazne.pl będzie można zgłosić konkursowy wniosek i starać się o realizacjęprojektu (np. budowa placu zabaw, wyposażenie świetlicy, zakup sprzętu do pracowni komputerowej) i wskazać kwotę potrzebną do jego realizacji. Szansę mają zarówno inicjatywy zgłoszone w pojedynkę, z sąsiadami, w ramach organizacji pozarządowej, a także w imieniu jednostki samorządowej. Głosowanie będzie trwało do 14 czerwca. Do finału przejdzie 20 inicjatyw, które otrzymają najwięcej głosów. Spośród nich jury wybierze laureatów 3. edycji i rozdzieli pomiędzy nich pulę grantów - 200 tysięcy złotych.
Więcej informacji na stronie http://todlamniewazne.pl/
 
II edycja programu grantowego "mPotęga"
Łamigłówki, warsztaty, gry planszowe, blogi edukacyjne, quizy, filmiki, gry terenowe i wiele innych – tak może wyglądać nauka matematyki! Jeśli jesteś zwolennikiem edukacji przez zabawę, pasjonują cię nauki ścisłe i masz swój pomysł na niebanalne i skuteczne uczenie matematyki, zgłoś się do konkursu grantowego „mPotęga” . Termin nadsyłania wniosków do 11 maja 2015 r. O granty mogą ubiegać się m.in.: szkoły, uczelnie wyższe, biblioteki, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, chcące w interesujący i nieszablonowy sposób promować naukę matematyki.
Więcej informacji na stronie: http://www.mbank.pl/aktualnosci/post,6207.html
 
 "Biblioteki Publiczne 2020"
Do 1 czerwca 2015 roku trwa nabór wniosków do międzynarodowego konkursu grantowego na projekty rzecznicze na rzecz bibliotek, będącego elementem programu „Biblioteki Publiczne 2020”.
Konkurs grantowy ogłoszony przez Fundację Lezen & Schrijven umożliwia sfinansowanie projektów rzeczniczych, które mogą być realizowane na różnych szczeblach: lokalnym, narodowym lub międzynarodowym. Celem tych projektów powinno być nagłaśnianie działań bibliotek publicznych prowadzonych w trzech dziedzinach (edukacja cyfrowa, uczenie się przez całe życie, włączenie społeczne) oraz pokazywanie – w przekonujący sposób - efektów tych działań.
Więcej informacji:
 
 
Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży
 PNWM dofinansowuje różnorodne spotkania młodzieży: od warsztatów teatralnych poprzez wspólne obozy treningowe aż po projekty ekologiczne. Wystarczy pozyskać partnera z Niemiec. Wnioski można składać na bieżąco.
 
Więcej informacji na stronie www.pnwm.org
 
Polecana strona internetowa:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marzena Brzezińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-05-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid Śliwiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-05-04 09:27:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-05-04 09:28:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-01 07:49:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7883 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obowiązek zgłaszania zorganizowanego wypoczynku - NGO - przypomnienie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Roszkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-23 12:53:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-23 12:55:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-01 07:49:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5756 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkursy NGO - newsletter

Akapit nr 1 - brak tytułu

Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży
PNWM dofinansowuje różnorodne spotkania młodzieży: od warsztatów teatralnych poprzez wspólne obozy treningowe aż po projekty ekologiczne. Wystarczy pozyskać partnera z Niemiec. Wnioski można składać na bieżąco.
Więcej informacji na stronie www.pnwm.org
 
Program Obywatele dla Demokracji
Fundacja im. Stefana Batorego ogłosiła zasady ubiegania się o dofinansowanie na poszczególne programy dotacyjne.
Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.ngofund.org.pl/
 
Konkurs dotacyjny "Razem 89”
Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza konkurs dotacyjny skierowany do organizacji i grup nieformalnych działających w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich z okazji 25. rocznicy demokratycznych przemian w naszym kraju. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 czerwca 2014r.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.fundacjawspomaganiawsi.pl
 
Konkurs dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej!
Krajowy Ośrodek EFS oraz Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej zapraszają do zgłaszania kandydatur do Nagrody H. Radlińskiej. Jak co roku nagrodzeni zostaną ludzie, którzy pobudzają aktywność innych oraz ożywiają lokalną społeczność. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 czerwca br.
Więcej informacji na stronach internetowych: www.roEFS.pl i www.cal.org.pl
 
Program Pajacyk
Polska Akcja Humanitarna informuje o możliwości składania przez szkoły i świetlice środowiskowe wniosków o dofinansowanie na dożywianie uczniów w roku szkolnym 2014/2015.
Termin składania wniosków: 10 lipca 2014r. (decyduje data stempla pocztowego).
Formularz do pobrania na stronie:
 
Konkurs na „Najlepsze Partnerstwo Społeczne 2014”
Krajowy Ośrodek EFS ogłosił konkurs na „Najlepsze Partnerstwo Społeczne 2014". Konkurs skierowany jest do wszystkich podmiotów, które budują stabilne przedsięwzięcia społeczne. Nagrodą dla Laureatów Konkursu jest wyjazd na wizytę studyjną do jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Termin składania wniosków mija 15 sierpnia 2014r.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.partnerstwo.roefs.pl 
 
Wspieranie sportu młodzieżowego
Minister Sportu i Turystyki ogłosił konkurs na realizację wybranych zadań publicznych z zakresu wspierania sportu młodzieżowego. Wnioski można składać do 31 października 2014 roku.
Więcej informacji na stronie internetowej:
 
Preferencyjne pożyczki
Europejski Fundusz Społeczny zachęca organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, kościelne osoby prawne, a także spółki non-profit do skorzystania z oferty preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej. Na pożyczki dla mieszkańców województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego oraz opolskiego przeznaczono      6 024 011,71 zł. Pożyczki będą udzielane w terminie do 30 czerwca 2015 roku.
Więcej informacji na stronie internetowej: http://esfundusz.pl/
 
IMPREZY
Dzień Młodego Lidera
W dniu 14 czerwca br. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” zaprasza do udziału w festynie kulturalno – sportowym w Trzebielu „Dni Trzebiela 2014” połączonego z organizowanym przez LGD „Dniem Młodego Lidera”. Na wszystkich uczestników czeka mnóstwo zabawy: animacje dla dzieci i młodzieży, warsztaty malowania na eko torbach, warsztaty witrażowe oraz zabawa taneczna.
Serdecznie zapraszamy.
 
Polecana strona internetowa:
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
artykuł od LGD
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-12 11:40:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-12 11:40:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-01 07:49:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5949 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁĘKNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2013 ROK.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwona Kubacka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Kubacka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-09 11:39:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-09 11:47:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-01 07:49:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5597 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji