ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Informacje dot. organizacji pozarządowych NGO

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁĘKNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2015 ROK.

Informacja ogłoszona dnia 2016-04-29 14:52:00 przez Dagmara Malik

Sprawozdanie

Sprawozdanie
z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego za 2015 rok.
 
 
 1. WPROWADZENIE
 
Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.239 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.
 
Roczny program współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok został uchwalony 30 października 2014 roku Uchwałą Nr  XXXIX.275.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy, który był konsultowany zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010 r w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w dniu 13 października 2014 roku. była to forma bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Przedstawiciele organizacji wnieśli o zwiększenie kwoty na wsparcie i upowszechnienie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa, propozycja została uwzględniona przez Burmistrza. Przedstawiciele organizacji  nie wnieśli innych uwag.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.239 z późn. zm.)
 
Głównym celem programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa między Gminą Łęknica, a organizacjami pozarządowymi.
 
Celami szczegółowymi programu jest:
1)   promowanie rozwoju działalności lokalnej i tworzenie warunków do budowania współpracy między organem samorządu  terytorialnego i
      organizacjami pozarządowymi;
 
      2)   wzmacnianie skuteczności i efektywności wykonywania zadań publicznych;
 
      3)   określenie priorytetowych zadań publicznych;
 
      4)   poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Łęknica;
 
 5)  zapewnienie efektywnego i oszczędnego realizowania zadań publicznych poprzez włączenie do wykonywania tych zadań organizacji pozarządowych;
 
      6)  zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
 
      7)  rozwijanie poczucia przynależności organizacji do społeczności lokalnej Gminy Łęknica.
 
Program powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie zarówno pracowników Urzędu Miejskiego w Łęknicy, jak również organizacji pozarządowych.
 
 1. FORMY WSPÓŁPRACY
 
Podstawowe formy współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku miały charakter pozafinansowy i finansowy.
 
Współpraca o charakterze pozafinansowym dotyczyła:
 • wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków,
 • konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji,
 • prowadzenia i aktualizacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęknicy elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy Łęknica.
 
Współpraca o charakterze finansowym:
 • powierzanie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
 • wspieranie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 
Współpraca o charakterze finansowym  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała głównie na zlecaniu realizacji zadań Gminy Łęknica organizacjom pozarządowym poprzez wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 
Zlecenie zadań odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert ogłoszonych w trybie pożytku publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również „Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.
 
W 2015 roku na realizację zadań publicznych planowano przeznaczyć łącznie 46.690 zł, w tym:
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Nazwa zadania: Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień. Planowana kwota przeznaczona na realizację zadania - 20.000 zł,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa. Nazwa zadania: organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców Łęknicy. Planowana kwota na realizację zadania – 5.000 zł,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Nazwa zadania: integracja środowiska seniorów poprzez wspomaganie czynnego stylu życia oraz wypoczynku letniego. Planowana kwota na realizację zadania – 6.000 zł,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Nazwa zadania: festyn rodzinny. Planowana kwota przeznaczona na realizację zadania – 3.400 zł,
 • promocji i organizacji wolontariatu. Nazwa zadania: Promocja wolontariatu młodzieżowego. Planowana kwota przeznaczona na realizację zadania – 290 zł,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Nazwa zadania: działania sportowe i edukacyjno-profilaktyczne na obiektach sportowych pt. Animator sportu dzieci i młodzieży – 12.000 zł.
Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym odbywało się po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert oraz na wniosek organizacji pozarządowej z pominięciem konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
1. W dniu 20 kwietnia 2015r. Zarządzeniem Nr 53.2015 Burmistrza Łęknicy został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: działań sportowych i edukacyjno- profilaktycznych na obiektach sportowych pt. Animator sportu dzieci i młodzieży. W dniu 13 maja 2015r. Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Łęknicy Zarządzeniem Nr 67.2015, pozytywnie rozpatrzyła ofertę konkursową. Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 10.000 zł -Łęknicki Klub Sportowy. Zadanie polegało na wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej, a przede wszystkim na przygotowaniu grup zajęciowych żaków, młodzików i juniorów do rozgrywek ligowych w piłce nożnej. Termin realizacja zadania: 14.05.15r-10.12.15r.   
 
2. W dniu 8 maja 2015r. Zarządzeniem Nr 58.2015 Burmistrza Łęknicy został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku. Maksymalna wysokość środków Gminy Łęknica przeznaczonych na realizację zadania pt. Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży połączonego z działalnością wychowawczą wynosi: 17.800 zł W dniu 8 czerwca 2015r. Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Łęknicy Zarządzeniem Nr 74.2015, pozytywnie rozpatrzyła oferty konkursowe:
   - Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Zielonej Górze – 8,700 zł, zadanie polegało na organizacji obozu w Wiśle na którym był realizowany program rekreacyjno – poznawczo – wypoczynkowy oraz specjalistyczny program  profilaktyczno – terapeutyczny. Termin realizacja zadania: 1.07.15r-31.08.15r. W obozie uczestniczyło 12 dzieci (10dni)
      - Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP w Zielonej Górze – 9.100 zł, zadanie polegało na organizacji obozu w Niesulicach, odbywały się warsztaty plastyczne, taneczne, warsztaty dotyczące uzależnienia od alkoholu, warsztaty z pierwszej pomocy, nauka pływania oraz różne konkursy, turnieje, gry i zabawy. Termin realizacja zadania: 26.06.15r.-20.07.15r. W obozie uczestniczyło 15 dzieci (14dni)
 
 
3. W dniu 14 maja 2015r. Zarządzeniem Nr 69.2015 Burmistrza Łęknicy został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku. W dniu 8 czerwca 2015r. Komisja Konkursowa, pozytywnie rozpatrzyła ofertę konkursową dotyczącą organizacji dowozu –transport seniorów z Gminy Łęknica na trasie Łęknica – Łeba  zadanie polegało na organizacji wypoczynku letniego dla emerytów i rencistów Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 6.000 zł - Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Złoty Wiek” – Łęknica. Termin realizacja zadania: 28.06.15r-8.07.15r
 
4. W dniu 23 września 2015r. Zarządzeniem Nr 109.2015 Burmistrza Łęknicy został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku. W dniu 20 października 2015r. Komisja Konkursowa pozytywnie rozpatrzyła ofertę konkursową: dotyczącą organizacji spektaklu muzycznego w hołdzie Wielkiemu Polakowi Janowi Pawłowi II – 4.000 zł. Termin realizacja zadania: 16.10.15r.-16.11.16r.
 
5. Ponadto dwa stowarzyszenia ubiegały się o tzw. „ małe granty”
   - UKS – Łęknica, Organizacja turnieju badmintona -Kwota dotacji: 3.000 zł,
     Termin realizacji zadania: 1.12.15r-23.12.15r.
   - Fundacja „Słonecznik”, Asertywność i wiedza- najlepszą ochroną przed uzależnieniem.  Zadanie zostało zrealizowane poprzez prowadzenie warsztatów mających na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa popadania w uzależnienia przez młodzież szkolną, zajęcia miały na celu zmniejszyć ryzyko ulegania patologicznym wpływom otoczenia, orgaznizowane były spotkania z rodzicami, które miały na celu pokazać jak przeciwdziałać uzależnieniom u swoich dzieci i jak rozpoznawać symptomy uzależnienia, jak sobie radzić jak problem już zaistniał, gdzie szukać pomocy  
     Kwota dotacji: 2,200 zł Termin realizacji zadania: 4.05.15r-10.06.15r.
 
Wszystkie organizacje rozliczyły się z przyznanych dotacji składając sprawozdania finansowe.
 
 1. PODSUMOWANIE
Gmina Łęknica współpracuje z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Współpraca Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Dotychczasowa współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz wspólne rozpoznanie potrzeb mieszkańców Gminy Łęknica wpływa na coraz lepszą współpracę z podmiotami Programu i wzrost ilości inicjatyw, które mogą być realizowane w ramach określonych przez ustawę o pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła:
Alina Rosa
Iwona Michalska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michalska Iwona
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michalska Iwona
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-29 14:44:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwona Kubacka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-29 14:52:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-04 13:36:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5237 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony