ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Informacje dot. organizacji pozarządowych NGO

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

SPRAWOZDANIE z realizacji programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych za 2022 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski w Łęknicy
 
SPRAWOZDANIE
z realizacji programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych
za 2022 rok
 
Łęknica, kwiecień 2023 rok
 
 1. Wprowadzenie
Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.
Program współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV.209.2021 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 listopada 2021 roku.
Projekt uchwały konsultowany był zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z uchwałą Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Konsultacje Projektu uchwały zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji miały formę bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie gminy Łęknica w dniu 12 listopada 2021 roku.
 
Głównym celem programu było budowanie i umacnianie partnerstwa między gminą Łęknica a organizacjami pozarządowymi poprzez:
 • promowanie rozwoju działalności lokalnej i tworzenie warunków do budowania współpracy między organem samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi;
 • wzmacnianie skuteczności i efektywności wykonywania zadań publicznych;
 • określenie priorytetowych zadań publicznych;
 • poprawę jakości życia oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Łęknica;
 • zapewnienie efektywnego i oszczędnego realizowania zadań publicznych przez włączenie do wykonywania tych zadań organizacji pozarządowych;
 • zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
 • rozwijanie poczucia przynależności organizacji do społeczności lokalnej Gminy Łęknica.
 
 1. Formy współpracy
Współdziałanie Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022 roku prowadzone było w następujących formach finansowych i pozafinansowych:
 1. zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. zlecania klubom sportowym realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz Uchwały Nr VI.36.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Łęknica;
 3. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
 4. konsultowania z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
 5. udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowych celem opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
 6. wsparcia organizacji w zapewnieniu infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji zadania publicznego;
 7. prowadzenia działalności doradczej związanej z funkcjonowaniem organizacji.
 
 1. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert lub z pominięciem otwartego konkursu ofert na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Współpraca w 2022 roku obejmowała realizację zadań publicznych (wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w obszarach:
 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 2. turystyki i krajoznawstwa;
 3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 5. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 6. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały ogłaszane otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na 2022 rok.
Szczegóły dotyczące realizacji zadań publicznych wspieranych lub powierzanych w 2022 roku przez gminę Łęknica na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie znajdują się w poniższej tabeli.
 
 
Otwarte Konkursy Ofert w 2 0 2 2 roku
Lp.
Nazwa organizacji, którym zostały przyznane dotacje
Nazwa zadania publicznego
Opis zadania
 
Wysokość dotacji
 
Obszar wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym
 
1
 
Stowarzyszenie
ŁĘKNICKI KLUB SPORTOWY
 
 
Działania sportowe i edukacyjno- profilaktyczne na obiektach sportowych:
 
Animator sportu dzieci i młodzieży”
 
Termin realizacji:
od 15.03.2022 do 31.12.2022
 
Zdobywanie umiejętności sportowych w grze piłka nożna, promocja czynnego spędzania czasu, pokonywanie słabości i kompleksów- realizacja programu profilaktycznego,
- treningi trzech grup wiekowych: ŻAK, ORLIK, JUNIOR MŁODSZY
- przygotowanie i organizacja zawodów sportowych wynikających z harmonogramu rozgrywek,
 
- wyjazd na turnieje sportowe
 
 
 
30.000,-
 
Obszar turystyki i krajoznawstwa
 
2
 
Stowarzyszenie Geopark
Łuk Mużakowa
 
 
Działania dotyczące turystyki i krajoznawstwa:
 
Prowadzenie Punktów Informacji Turystycznej w gminie Łęknica”
 
 
Termin realizacji:
od 01.04.2022 do 31.10.2022
 
Prowadzenie Punktów Infor. Turyst. przy wejściu do Parku Mużakowskiego oraz w CENTRUM KULTURALNO – EDUKACYJNYM przez przewodników
- promocja obszaru i atrakcyjności Geoparku „Łuk Mużakowa”;
- wydawanie materiałów promocyjnych na temat Geoparku;
- informowanie o bazie noclegowej, gastronomicznej, usługach przewodnic -kich, atrakcjach turystycznych na terenie Geoparku;
- współpraca z kierownikiem Centrum Kult. – Eduk. przy organizacji ekspozycji związanych z walorami Łuku Mużakowa oraz przy organizacji konferencji związanych z tematyką Łuku Mużakowa.
 
 
30.000,-
Obszar kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 
 
3
Stowarzyszenie
Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Złoty Wiek”
 
 
Organizacja i prowadzenie amatorskiego zespołu artystycznego w gminie Łęknica
 
Termin realizacji:
 
od 06.04.2022 do 31.12.2022
 
Rozwój artystyczny seniorów poprzez aktywny udział w próbach zespołu przy udziale zatrudnionego na umowę o dzieło akompaniatora ,
- występy zespołu (chóru) na przeróżnych festynach organizowanych przez gminę Łęknica oraz gminy sąsiednie
- występy podczas Dnia Seniora, Dnia Kobiet, Dnia Niepodległości itp.
 
 
3.000,-
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie
Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Złoty Wiek”
 
 
Organizacja wypoczynku letniego seniorów z gminy Łęknica
 
Czas realizacji:
 
od 10.09.2022 do 20.09.2022
 
Zorganizowanie wypoczynku nad polskim morzem w Międzyzdrojach - dowóz osób na miejsce i z powrotem.
Integracja i poprawa kondycji zdrowotnej seniorów związana ze zmianą klimatu oraz środowiska.
7.000,-
 
5
Stowarzyszenie
Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Złoty Wiek”
 
 
Organizacja i prowadzenie małych form teatralnych w gminie Łęknica
 
Termin realizacji:
 
od 06.04.2022 do 31.12.2022
 
Rozwijanie małych form teatralnych:
- próby, warsztaty artystyczne odbywające się w Miejskim Ośrodku Kultury w Łęknicy,
- wykonywanie dekoracji i inscenizacji do przedstawień
- przedstawienia teatralne w wykonaniu seniorów z okazji różnych imprez okolicznościowych.
 
3.000,-
Obszar działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 
 
 
 
6
 
 
 
 
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
 
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień z ternu Gminy
 
Kolonia: ”Klub Bosmana” w
Kołobrzegu
 
Termin realizacji:
 
od 19.08.2022 do 28.08.2022
 
 
 
Zorganizowanie i przeprowadzenie 10-cio dniowego turnusu kolonijnego z programem profilaktycznym oraz programami edukacyjnymi dla 14 dzieci z terenu gminy Łęknica.
25 460,-
RAZEM
98 460,-
 
 
 1. Zlecanie klubom sportowym realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu
Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz Uchwały Nr VI.36.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Łęknica zostały udzielone dotacje klubom sportowym na realizację zadań publicznych.
Szczegóły dotyczące realizacji zadań publicznych oraz przyznanych dotacji w 2022 roku znajdują się w poniższej tabeli.
 
 
Lp.
Nazwa organizacji, którym zostały przyznane dotacje
 
Nazwa zadania publicznego
 
Opis zadania
 
 
Wysokość dotacji
 
 
 
1
 
 
Uczniowski Klub Sportowy
TEJA
 
„Rozpowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia w Gminie Łęknica” – tenis stołowy
 
Czas realizacji:
od 01.03.2022 do 31.12.2022
 
- popularyzacja gry w tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży;
- promowanie zdrowego spędzania czasu;
- podnoszenie poziomu sportowego poprzez treningi;
- udział w turniejach tenisa stołowego
 
 
 
 
 
12.000,-
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
Stowarzyszenie
ŁĘKNICKI KLUB SPORTOWY
 
 
„Koordynator szkoleń ukierunkowanych na doskonalenie umiejętności piłkarskich poprzez cykl zajęć sportowych dla dorosłych”
 
Czas realizacji:
od 01.03.2022 do 31.12.2022
 
- doskonalenie umiejętności piłkarskich dorosłych,
- poprawa kondycji fizycznej i psychicznej,
- reprezentowanie gminy Łęknica w rozgrywkach ligowych
 
 
 
 
10.000,-
 
 
 
 
 
3
 
 
Stowarzyszenie
ŁĘKNICKI KLUB SPORTOWY
 
„Rozpowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia w Gminie Łęknica” – piłka nożna
 
 
 
Czas realizacji:
od 18.02.2022 do 31.12.2022
 
- prowadzenie treningów dla zawodników klasy okręgowej i Ligi Juniorów;
- przygotowanie i organizacja zawodów sportowych wynikających z terminarza rozgrywek Lubuskiego Zarządu Piłki Nożnej;
- przygotowanie i organizacja rozgrywek Pucharowych;
- przygotowanie i organizacja Zawodów sportowych dla Ligi Juniorów
 
 
 
 
 
50.000,-
 
 
 
 
4.
 
 
Stowarzyszenie
ŁĘKNICKI KLUB SPORTOWY
 
 
„Utrzymanie obiektu - stadionu sportowego w celu poprawy warunków uprawiania sportu i  zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej”
 
Czas realizacji:
od 18.02.2022 do 31.12.2022
 
 
Utrzymanie obiektu stadionu sportowego:
- prace konserwatorskie, koszenie boiska i terenów przyległych,
- malowanie i odnawianie linii na boisku sportowym,
- utrzymanie porządku na terenie stadionu
 
 
 
 
20.000,-
RAZEM
 
92.000,-
 
 1. PODSUMOWANIE
Wysokość środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w roku budżetowym 2022 na podstawie pisemnych umów, które zostały zawarte zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz Uchwałą Nr VI.36.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Łęknica wyniosła 190.460 zł
Wszystkie organizacje pozarządowe, które otrzymały dotacje 2022 roku złożyły sprawozdania końcowe z wykonania powierzonych im zadań publicznych. Zadania wykonano w zakresie merytorycznym i na zasadach określonych w umowach, zatem środki z dotacji uznano za wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
 
Sporządziła:
Anna Sztrajbel

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-27 12:07:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-27 12:09:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-27 12:10:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
529 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Gminy Łęknica z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
 
Burmistrz Łęknicy ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Konsultacje prowadzone są na podstawie uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego  sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).
 
Projekt uchwały został opublikowany w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.
 
Celem konsultacji jest zebranie propozycji, uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego dotyczących cytowanego wyżej projektu uchwały. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniego spotkania informacyjnokonsultacyjnego. Termin konsultacji ustala się na dzień 12 listopada 2021 r. o godzinie 13:30 w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Łęknicy.
 
Zasięg terytorialny obejmuje Gminę Łęknica (organizację pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz Gminy Łęknica).
 
Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz Gminy Łęknica.
 
Załączniki
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-27 12:59:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-27 13:00:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2385 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁĘKNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2019 ROK.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Sztrajbel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-16 14:01:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Ołdak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-16 14:02:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Ołdak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3633 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁĘKNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2018 ROK.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Ołdak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-10 10:16:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-10 10:17:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6609 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KONKURSY dla organizacji pozarządowych, samorządów i instytucji kultury

KONKURSY

Program dotacyjny Kultura - Interwencje

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego Kultura – Interwencje 2018, którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.
Uprawnione do składania wniosków w programie są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych). 
Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania w ramach programu określa się od 31 marca do 20 listopada 2018 roku.
Nabór wniosków trwa do 14 lutego 2018 roku. Formularz wniosku niedługo będzie dostępny w systemie EBOI.
Informacji o programie udziela w godzinach 10.00–14.00:
Barbara Tuszyńska, tel.: (+48 22) 21 00 178 | e-mail:
Więcej szczegółów oraz regulamin konkursu dostępny na stronie: http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-programu-dotacyjnego-kultura--interwencje-2018-rozpoczety-
 
Konkurs grantowy „Na 100 Niepodległa”
Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego ogłosiła konkurs grantowy na projekty patriotyczne dedykowane dla dzieci i młodzieży.
Wnioski można składać do 16 lutego 2018r.
 
Konkurs będzie realizowany poprzez dwie ścieżki. Pierwsza to zajęcia lub warsztaty pokazujące znaczenie kultury i tradycji narodowej oraz zwiększające wiedzę historyczną. 55 projektów w tej kategorii ma szansę na dofinansowanie do 10 tys. złotych.
Do drugiej ścieżki można zgłaszać jednorazowe lub cykliczne wydarzenia o charakterze patriotycznym - zwycięskie 5 projektów dofinansujemy kwotą do 120 tys złotych.
W konkursie mogą wziąć udział organizacje posiadające osobowość prawną, takie jak: fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury, sportu i rekreacji, państwowe szkoły, bursy uczniowskie, świetlice środowiskowe, biblioteki publiczne, jednostki samorządu terytorialnego.
Wnioski można składać do 16 lutego 2018 roku przez formularz elektroniczny dostępny na stronie Generatora Wniosków.
Więcej informacji oraz regulamin konkursu na stronie:  
https://www.fundacja.bgk.pl/aktualnosci/start-programu-patriotycznego
Ruszył nabór wniosków do X edycji programu „Patriotyzm Jutra”
Muzeum Historii Polski ogłosiło nabór wniosków do X edycji ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra”, skierowanego do organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury. W tegorocznej edycji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel przeznaczy 4 mln zł.
Nabór wniosków potrwa do 21 lutego 2018r.

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Projekt ma za zadanie ukazanie historii w sposób ciekawy, nowatorski i angażujący, mogą wziąć w nim udział stowarzyszenia, fundacje, biblioteki, domy kultury i muzea regionalne z całej Polski.
W ramach programu przyznane zostaną dotacje w wysokości od 5 do 70 tys. zł.
Aby złożyć wniosek, należy zalogować się pod adresem: https://formularze.patriotyzmjutra.pl/
W ubiegłorocznej edycji programu Muzeum dofinansowało 160 projektów. Wachlarz zagadnień, który zaprezentowano był bardzo szeroki. Projekty przybliżały różnorodne dziedziny: historię polityczną, gospodarczą, historię nauki i techniki, a także historię społeczną oraz historię życia codziennego. Wiele projektów związanych było z upamiętnieniem wydarzeń, których rocznice obchodziliśmy w 2017: Rok Marszałka Józefa Piłsudskiego, Rok Tadeusza Kościuszki, Rok Rzeki Wisły. Zdecydowana większość wybranych projektów związana była z prezentacją historii lokalnej i lokalnego dziedzictwa.
 
Szczegóły na stronie: 
http://muzhp.pl/pl/c/1959/ruszyl-nabor-wnioskow-do-x-edycji-patriotyzmu-jutra
 
Wieści z LGD
W dniu 29.01.2018r. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” (LGD) uzyskała akceptację Zarządu Województwa Lubuskiego (ZWL) w zakresie limitów środków finansowych dla naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, w ramach przedsięwzięć:
Przedsięwzięcie 1.3.1. Rozwój obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej – limit środków: 1 394 940,00 zł.
Przedsięwzięcie 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej – limit środków: 1 560 000,00 zł.
Przedsięwzięcie 2.2.1. Rozwijanie działalności gospodarczej – limit środków: 1 254 000,00 zł.
Przedsięwzięcie 3.1.1. Rozwój infrastruktury turystycznej – limit środków: 200 000,00 zł.
Przedsięwzięcie 3.2.1. Zachowanie lokalnego dziedzictwa – konserwacja i restauracja zabytków – limit środków: 250 000,00zł.
W związku z powyższym LGD wystąpiło do ZWL o uzgodnienie terminu naborów wniosków w zakresie tych przedsięwzięć. Planowany termin naborów: 28.02. – 15.03.2018r. Czekamy na akceptację ZWL.
Więcej informacji na temat dofinansowania można uzyskać w biurze Stowarzyszenia w Lubsku, ul. Kopernika 19 lub pod numerem telefonu 68 457 61 51.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-08 12:23:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-08 12:23:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7683 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KONKURSY, Nabory wniosków o dofinansowanie w programie Interreg Polska-Saksonia

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Na początku lipca 2017 r. ruszyły kolejne nabory wniosków o dofinansowanie w programie Interreg Polska-Saksonia. Nabory potrwają trzy miesiące - do 29 września 2017 r. Ministerstwo Rozwoju jako Instytucja Zarządzająca programem przeznaczyło 8 mln euro na polsko-niemieckie przedsięwzięcia.
Nabór dotyczy obszarów tematycznych:
"Mam nadzieję, że wśród składanych wniosków o dofinansowanie znajdą się projekty oparte na najlepszych doświadczeniach polskich i niemieckich podmiotów. Projekty nowatorskie i odpowiadające na realne potrzeby pogranicza. Pomimo stałego rozwoju zarówno polskich, jak i niemieckich regionów, istnieją obszary wymagające wsparcia" – powiedział wiceminister Adam Hamryszczak.
Polsko-saksoński program Interreg umożliwia m.in. dostosowanie kształcenia do wymogów transgranicznego rynku pracy, naukę języka sąsiada, wzrost kompetencji administracji oraz poprawę stanu środowiska naturalnego. Ponadto program sprzyja budowaniu i umacnianiu więzi między społecznościami oraz podnosi jakość życia mieszkańców pogranicza.
Decyzję o tym, które projekty otrzymają dofinansowanie podejmie Komitet Monitorujący programu na początku 2018 r.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://pl.plsn.eu/
Tu mieszkam, tu zmieniam
Fundacja Banku Zachodniego ogłasza kolejną edycję konkursu grantowego: "Tu mieszkam, tu zmieniam"
Kto może wziąć udział w konkursie?
Każdy, kto ma pomysł, który ma szansę przyczynić się do konkretnej zmiany w jego społeczności lokalnej. Wystarczy zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domu kultury, parafii...... Innymi słowy, instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej osobowość prawną.
Nie chcemy ograniczać kreatywności wnioskujących, dlatego nie ma ściśle określonego zakresu tematycznego projektów. Każdy pomysł jest dobry!
W tym roku na dofinansowanie projektów Fundacja przeznaczyła pół miliona złotych.
- 20  grantów o wartości 8.000 zł
- 23  grantów o wartości 6.000 zł
- 31  grantów o wartości 4.000 zł
- 26 grantów o wartości 3.000 zł
Wnioski przyjmowane są od 15 lipca do 30 września 2017.
9. edycja konkursu grantowego Fundacji BGK „Na dobry początek!” – do wygrania aż 450 tys. zł na projekty edukacyjne dla dzieci wiejskich
 • Nawet 10 tysięcy złotych można wygrać na projekt edukacyjny dla dzieci w wieku 2-8 lat.
 • Konkurs  obejmuje całą Polskę, skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, bibliotek oraz ośrodków kultury, sportu i rekreacji w małych miejscowościach.
 • Konkurs „Na dobry początek” po raz 9. organizuje Fundacja BGK, nabór wniosków trwa do 12 września 2016 r.
Fundacja BGK zaprasza do składania wniosków w 9. edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” – do wygrania aż 450 tys. zł na projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-8 lat.  Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej.
O dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne oraz ośrodki kultury, sportu i rekreacji  z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Dofinansowanie w wysokości od 3 do 10 tys. zł można przeznaczyć na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 2-8 lat, porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodziców. Fundacja BGK zachęca do sięgania po nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, sprzyjające interakcjom między dziećmi oraz aktywności ruchowej, rozwijające umiejętność komunikacji i współpracy w grupie, kreatywność, inicjatywność, empatię i odpowiedzialność. Autorzy nagrodzonych projektów wezmą udział w warsztatach nt. integracyjnych metod pracy w grupie, które odbędą się w grudniu br. w Warszawie.
Organizacje zainteresowane udziałem w programie grantowym „Na dobry początek” powinny złożyć wniosek do 12 września za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie www.fundacjabgk.pl. Projekty będą oceniane przez komisję konkursową z udziałem ekspertów w dziedzinie edukacji pod względem kryteriów takich jak: trafność, logika i przydatność, partnerstwo – wykorzystanie zasobów lokalnych i współpraca z innymi organizacjami,  zaangażowanie rodziców i integracja wielopokoleniowa, nowatorskość projektu w środowisku lokalnym, doświadczenie realizatorów oraz klarowność budżetu. Dodatkowe punkty będą przyznawane dla instytucji mających siedzibę w gminach o niskich dochodach na jednego mieszkańca. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 października br., a realizacja nagrodzonych w konkursie projektów nastąpi od stycznia do czerwca 2017 roku. 
Od początku realizacji programu „Na dobry początek!” Fundacja BGK dofinansowała 238 projektów edukacyjnych, przeznaczając na ten cel 2,058 mln zł. Dzięki nim 8 770 dzieci wzięło udział w zajęciach plastycznych, muzycznych, teatralnych, językowych, sportowych, matematycznych oraz związanych z poznawaniem środowiska naturalnego. W 80 społecznościach możliwe było przeprowadzenie zajęć dla dzieci niekorzystających wcześniej z żadnej formy edukacji przedszkolnej.
Informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel.: (22) 522 93 75 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub mailowo:
Wieści z LGD
W dniach 14.08. – 29.08. 2017r. odbędą się polsko- czeskie warsztaty dziennikarskie w ramach projektu współpracy „Młodzieżowa Akademia Komunikacji” . Uczestniczyć w projekcie będzie 129 osób – młodzież gimnazjalna. Dla uczestników projektu organizatorzy przewidują wiele atrakcji. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem pokrywają organizatorzy. Realizacja projektu będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  w ramach Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po zakończeniu warsztatów ukaże się fotorelacja na naszej stronie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-08-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
LGD
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-08-03 10:04:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-08-03 10:04:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8655 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KONKURSY, informacje dla NGO

Akapit nr 1 - brak tytułu

KONKURSY
Konkurs grantowy „Wspieramy rozwój”
Celem konkursu organizowanego przez Cedrob S.A. jest wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną. Może ona obejmować zarówno projekty edukacyjne, naukowe, kulturowe, sportowe, jak i inicjatywy społeczne. Dofinansowanie na realizację wyłonionych projektów przyznane zostanie w formie grantów opiewających na łączną kwotę 700 tys. zł.
Cedrob do udziału w konkursie zaprasza m.in. organizacje, instytucje i stowarzyszenia (dokładne informacje na temat podmiotów, które mogą wziąć udział w konkursie znajdują się w regulaminie). Wnioskodawcy mogą zgłaszać projekty w czterech kategoriach:
 • Nauka i rozwój,
 • Edukacja i sport,
 • Kultura,
 • Inicjatywa społeczna.
W każdej z nich przewidziano granty w wysokości: 30 tys. zł – 2 granty, 20 tys. zł – 3 granty, 10 tys. zł – 3 granty, 5 tys. zł – 5 grantów.
Wnioski o dofinansowanie projektów można zgłaszać do 21 kwietnia br. Laureatów wyłoni jury konkursowe w maju.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na www.wspieramyrozwoj.cedrob.com.pl
Cedrob S.A. to największy w Polsce producent mięsa drobiowego. Posiada 25-letnie doświadczenie w branży, które jest gwarancją bezpiecznej i wysokiej jakości produkcji. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju firma zapewnia dziś pracę tysiącom ludzi. W biznesie hołduje zasadzie odpowiedzialnego biznesu, opartego na uczciwych warunkach transakcji. Od początku istnienia Cedrob angażuje się w działania poprawiające jakość życia lokalnej społeczności, zwłaszcza osób najmłodszych.
Po stronie Natury” – nowa edycja konkursu grantowego
Konkurs realizowany jest w ramach programu ,,Po Stronie Natury”, którego inicjatorem jest Żywiec Zdrój a partnerami: Lasy Państwowe, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Fundacja Ekologiczna ARKA oraz Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań. Maksymalne dofinansowanie, o jakie mogą się ubiegać autorzy każdego z projektów to aż 15 tysięcy złotych! Więcej informacji na www.postronienatury.pl.
Inicjatywy Społeczne to konkurs grantowy na najbardziej kreatywne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, edukowania na temat ekologii i kształtowania nawyków pro-ekologicznych. W ramach tegorocznej edycji konkursu wyodrębniono trzy kategorie zgłaszanych projektów:
1. Ochrona lokalnych zasobów wodnych
2. Segregacja surowców wtórnych
3. Ekoinnowacje (inne, ciekawe projekty innowacyjne mające na celu promowanie idei ekologii, które nie mieszczą się w dwóch powyższych kategoriach)
Wiele form jeden cel.
Organizatorzy dają uczestnikom konkursu szeroki wachlarz możliwości w zakresie formy zgłaszanych projektów. W ramach „Inicjatyw Społecznych” można ubiegać się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i edukacyjnych. Inicjatywa może przyjąć formę nasadzeń, instalacji, ale też akcji społecznej, happeningu, spektaklu edukacyjno-artystycznego, wystawy czy festiwalu. Ponadto, pomysły mogą dotyczyć stworzenia gry planszowej, aplikacji mobilnej. Form zgłaszanych projektów jest wiele, a cel? Jeden – działanie po stronie natury.
Dziś wpływ marek na otoczenie jest ogromny. To one mogą wprowadzać pozytywne zmiany i integrować ludzi wokół ważnych działań. Taką marką jest właśnie Żywiec Zdrój. Już od 9 lat wraz z Partnerami programu „Po Stronie Natury”, prowadzimy działania na rzecz natury. Dotychczas posadziliśmy ponad 5 milionów drzew, odnowiliśmy 1000 km szlaków oraz edukowaliśmy na temat zachowań proekologicznych. Zachęcamy również wszystkich Polaków do zaangażowania się w działania, mające na celu ochronę środowiska naturalnego. Inicjatywy Społeczne ,,Po Stronie Natury” to doskonała okazja do aktywizacji i integracji społeczności lokalnych z całej Polski wokół działań proekologicznych. Poprzez akcję pragniemy zainspirować kolejne podmioty do działania na rzecz natury. - mówi Inga Songin, Dyrektor Marketingu i PR Żywiec Zdrój
Każda instytucja może wziąć udział
Konkurs na „Inicjatywy Społeczne” jest kierowany do instytucji, które pragną działać na rzecz natury. Pomysły na pro-ekologiczne rozwiązania mogą zgłaszać przedszkola, szkoły publiczne i niepubliczne, uczelnie wyższe i instytuty naukowe, organizacje pozarządowe oraz wszelkie instytucje zajmujące się edukacją ekologiczną.
Przebieg konkursu:
 • ETAP 1: Zgłaszanie wniosków: od 1 marca do 27 kwietnia 2017r.
 • ETAP 2: Wybór przez jury 3 najlepszych projektów, które otrzymają dofinansowanie oraz 20 inicjatyw, z których konsumenci w czasie głosowania online wybiorą zwycięskie przedsięwzięcia.
 • ETAP 3: Głosowanie on-line (rozpocznie się 11 czerwca 2017r.)
 • ETAP 4: Ogłoszenie zwycięzców (7 lipca 2017r.)
Zgłoszenia konkursowe oceniać będzie jury, w którego skład wchodzą: inicjator programu ,,Po Stronie Natury” oraz konkursu – firma Żywiec Zdrój, Partnerzy programu – przedstawiciele: Lasów Państwowych, Fundacji Arka, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Organizacji Odzysku Opakowań Rekopol.
Więcej informacji na www.postronienatury.pl
O programie
„Po Stronie Natury” to ogólnopolski program, którego celem jest działanie na rzecz ochrony zasobów naturalnych, z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach oraz kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej Polaków. W ramach tegorocznej 9. edycji sadzimy kolejny, już 6-ty milion drzew. Edukujemy też o roli, jaką drzewa odgrywają w przyrodzie, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na zapewnienie zasobów wody na przyszłość, bo im więcej drzew, tym więcej czystej wody w naturze. We wspólne akcje angażujemy również konsumentów, bo nawet małe gesty mają wielkie znaczenie. Od wielu lat konsekwentnie prowadzimy realne działania na rzecz natury. Dotychczas posadziliśmy ponad 5 milionów drzew, odnowiliśmy blisko 1000 km szlaków turystycznych, a także dofinansowaliśmy 115 inicjatyw ekologicznych. Organizatorem programu jest Żywiec Zdrój oraz Partnerzy: Lasy Państwowe, Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze oraz Fundacja Arka. Działania wspiera ambasadorka – Martyna Wojciechowska.
Konkurs PFRON „Jesteśmy razem” – zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.) zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945), zwanym dalej „rozporządzeniem MPiPS”.
Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.).
Konkurs realizowany jest w formie wsparcia realizacji zadań, w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
I. Cel konkursu
Promowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych.
II. Kierunek pomocy, typ projektu i rodzaje zadań, których dotyczy konkurs
 1. W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące kierunku pomocy 6: upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.
 2. Zgłaszane w ramach konkursu projekty mogą dotyczyć wyłącznie typu projektu: „kampanie prowadzone w formie imprez masowych”.
 3. Projekt musi dotyczyć zadania: „prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji” (§ 1 pkt 11 rozporządzenia MPiPS). Dodatkowo (jako drugie) może być zgłoszone zadanie: „promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” (§ 1 pkt 10 rozporządzenia MPiPS).
 4. W projekcie mogą być zgłaszane wyłącznie działania dotyczące organizacji następujących rodzajów imprez dla osób niepełnosprawnych:
  1. ogólnopolskich imprez kulturalnych lub sportowych;
  2. międzynarodowych imprez kulturalnych lub sportowych odbywających się na terenie Polski;
  3. ogólnopolskich imprez kulturalnych lub sportowych, w których impreza finałowa powiązana jest z organizacją cyklu imprez regionalnych;
  4. innych (niż kulturalne lub sportowe) ogólnopolskich imprez promujących aktywność społeczną lub zawodową osób niepełnosprawnych;
  5. innych (niż kulturalne lub sportowe) ogólnopolskich imprez promujących aktywność społeczną lub zawodową osób niepełnosprawnych, w których impreza finałowa powiązana jest z organizacją cyklu imprez regionalnych.
III. Podmioty uprawnione do składania wniosków
 1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu, są:
  1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia;
  2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  3. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami;
– zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-3.
 1. Warunkiem składania wniosków o zlecenie realizacji zadań przez podmioty, o których mowa w ust. 1 jest:
  1. posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  2. posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych – w przypadku wniosków dotyczących organizacji imprez sportowych;
  3. prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu), z zastrzeżeniem postanowień ust. 4-5;
  4. zrealizowanie, w ciągu ostatnich 5 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu), co najmniej jednego projektu dotyczącego: organizacji ogólnopolskiej (lub międzynarodowej) imprezy kulturalnej lub sportowej dla osób niepełnosprawnych, lub organizacji ogólnopolskiej imprezy promującej aktywność społeczną lub zawodową osób niepełnosprawnych – którego budżet wynosił co najmniej 200.000 zł.
 2. W przypadku wniosku wspólnego warunki wskazane w ust. 2 weryfikowane są w odniesieniu do każdego z Wnioskodawców.
 3. Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku wspólnego przez organizację pozarządową, która nie spełnia warunku wskazanego w ust. 2 pkt 3, o ile co najmniej jeden z Wnioskodawców wskazanych we wniosku wspólnym spełnia ten warunek.
 4. W związku z postanowieniami ust. 4:
  1. jako Wnioskodawca-Lider może być wskazany we wniosku wspólnym wyłącznie podmiot prowadzący działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu);
  2. łączna wysokość kosztów projektu przyporządkowana w budżecie projektu Wnioskodawcy, który prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 2 lata (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu) nie może przekraczać 50% łącznej wysokości kosztów projektu; w sytuacji gdy wniosek wspólny składany jest przez kilku Wnioskodawców niespełniających warunku określonego w ust. 2 pkt 3 – wskazany powyżej maksymalny limit odnosi się do łącznych kosztów projektu przyporządkowanych w budżecie projektu tym Wnioskodawcom.
IV. Termin i zasady składania wniosków
 1. Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od dnia 29 marca 2017 roku do dnia 24 kwietnia 2017 roku, z zastrzeżeniem, iż zatwierdzenie wniosku, o którym mowa w ust. 5, musi zostać dokonane najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2017 roku do godziny 1200. Po upływie tego terminu możliwość edycji wniosku w Generatorze Wniosków zostanie zablokowana.
 2. Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu jeden wniosek. W jednym wniosku może być zgłoszony jeden projekt. Złożenie wniosku wspólnego powoduje wyczerpanie limitu jednego wniosku dla każdego z Wnioskodawców, który zostanie wskazany we wniosku wspólnym.
 3. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentem „Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”, dostępnym na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).
 4. Wniosek musi zostać w całości wypełniony poprzez aplikację Generator Wniosków.
 5. Wniosek uważa się za złożony do PFRON z chwilą zatwierdzenia poprzez Generator Wniosków (za datę złożenia wniosku uważa się datę zatwierdzenia wniosku). Po zatwierdzeniu wniosku jakiekolwiek zmiany we wniosku nie będą mogły być już wprowadzane.
 6. Ocena formalna i merytoryczna wniosku przeprowadzana jest przez PFRON na podstawie elektronicznej wersji wniosku – na etapie składania wniosku w ramach konkursu Wnioskodawca nie składa do PFRON papierowej wersji wniosku. Papierowa wersja wniosku wraz z wymaganymi załącznikami stanowi załącznik do umowy o zlecenie realizacji zadań. Na etapie zawierania umowy wniosek musi zostać podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców) i zaciągania zobowiązań finansowych. Musi zostać zachowana tożsamość wersji elektronicznej oraz papierowej wniosku, która weryfikowana jest na podstawie sumy kontrolnej. Niespełnienie przez Wnioskodawcę ww. warunków będzie skutkowało wycofaniem wniosku z dofinansowania.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PFRON.

 
Wieści z LGD
UWAGA – NABORY WNIOSKÓW W LGD ROZSTRZYGNIĘTE!!!

 
Informujemy, że 22 marca 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, podczas którego dokonano oceny i wyboru operacji w ramach wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborach:
 • 1/2017/IRiK w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.1. Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej;
 • 2/2017/P w zakresie przedsięwzięcia 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej;
 • 3/2017/R w zakresie przedsięwzięcia 2.2.1. Rozwijanie działalności gospodarczej;
 • 5/2017/IT w zakresie przedsięwzięcia 3.1.1. Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej.
W ramach naboru 4/2017/U w zakresie przedsięwzięcia 2.2.2. Utrzymanie miejsc pracy  nie wpłynął żaden wniosek.

 
Na stornie www.grupaluzycka.pl dostępne są:
 • Protokół z posiedzenia Rady z dn. 22.03.2017 wraz załącznikami.
 • Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 1/2017/IRiK.
 • Listę operacji wybranych 1/2017/IRiK
 • Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 2/2017/P.
 • Listę operacji wybranych 2/2017/P.
 • Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 3/2017/R.
 • Listę operacji wybranych 3/2017/R.
 • Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 5/2017/IT.
 • Listę operacji wybranych 5/2017/IT.
 

 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-04-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
LGD Grupa Łużycka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-04-04 13:24:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-04-04 13:25:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9751 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkursy NGO - newsletter wrzesień 2016

Akapit nr 1 - brak tytułu

Konkursy pilotażowe z obszaru innowacji społecznych w PO WER
Ministerstwo Rozwoju ogłasza kolejne konkursy pilotażowe z obszaru innowacji społecznych w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W ramach dwóch ścieżek przetestowana zostanie nowa forma finansowania usług społecznych w Polsce – mechanizm obligacji społecznych. Konkursy kierowane są zarówno do podmiotów publicznych, jak i prywatnych, w tym organizacji pozarządowych. Potrwają od 20 września do 31 października 2016 r.
Mechanizm zakłada, że instytucja publiczna, odpowiedzialna za rozwiązanie danych problemów społecznych, wchodzi w porozumienie z dostawcą usług społecznych (np. organizacją pozarządową lub innym podmiotem prywatnym) i inwestorem, aby pozyskać środki na sfinansowanie danej usługi i zapłacić za dostarczenie określonych efektów społecznych. Jeśli efekty zostaną osiągnięte, czyli problem zostanie skutecznie rozwiązany, instytucja ta zwraca wkład finansowy inwestorowi wraz z odsetkami (bonusem, zyskiem).
Celem dwóch konkursów jest:
 • zainicjowanie dyskusji na temat tej formy finansowania usług społecznych oraz przygotowanie i wspieranie różnych podmiotów do realizacji obligacji społecznych w praktyce (konkurs w ścieżce A – Akcelerator);
   
 • zebranie pomysłów na polski model obligacji społecznych od instytucji, które są już gotowe do jego przetestowania (konkurs w ścieżce B – Obligacje społeczne PL).
Planowane budżety konkursów to 30 mln zł (ścieżka A) oraz 1,5 mln zł (ścieżka B).
Więcej informacji na stronach:
 
Eko Odkrywcy
Wystartowała czwarta edycja ogólnopolskiego konkursu Eko Odkrywcy, którego celem jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem ochrony środowiska naturalnego. Na zwycięzców czekają granty pieniężne z przeznaczeniem na realizację zgłoszonych projektów ekologicznych. Motywem przewodnim tegorocznego konkursu jest zastosowanie technologii w nauce przyrody i ochronie środowiska. Prace konkursowe można zgłaszać do 9 listopada 2016 r.
Konkurs Eko Odkrywcy służy praktycznemu poznawaniu przyrody. Zadaniem jego uczestników jest zaplanowanie ekologicznych projektów badawczych, które pomogą poznać zasady rządzące naturą i uwrażliwić na kwestie ochrony środowiska.
Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych oraz organizacji pozarządowych w Polsce.
Prace konkursowe można zgłaszać do 9 listopada 2016 r., za pośrednictwem strony internetowej www.ekoodkrywcy.pl.
 
SPOTKANIE
Środa z Funduszami dla… instytucji kultury” – 05.10.2016 r.
 
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla instytucji kultury”, które odbędą się 5 października 2016 r. zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie Wielkopolskim.
 
Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na ochronę zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego, jak również przystosowania obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej, a także rozwój cyfrowy w tym zakresie. Omówione zostaną warunki przyznania wsparcia, wskazane zostaną dokumenty, strony internetowe oraz podmioty oferujące unijne środki w ramach planowanych form wsparcia w okresie programowania 2014-2020.
 
Spotkania odbędą się 5 października 2016 r. w godzinach 10:00-13:00
 • w Zielonej Górze: w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0);
 • w Gorzowie Wielkopolskim: w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 107 (sala 216, piętro II).
 
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Zielonej Górze prosimy o wypełnienie formularza. Na zgłoszenia czekamy w dniach od 21 września 2016 r. do 4 października 2016 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565-535; -499; -488; -454 (dot. spotkania w Zielonej Górze).
 
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Gorzowie Wlkp. prosimy o wypełnienie formularza. Na zgłoszenia czekamy w dniach od 21 września 2016 r. do 4 października 2016 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim pod numerem telefonu: 95 7390-386; -380; -378; -377 (dot. spotkania w Gorzowie Wielkopolskim).
 
Istnieje również możliwość zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny za pośrednictwem strony internetowej: http://rpo.lubuskie.pl/-/-sroda-z-funduszami-dla-instytucji-kultury-
 
O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych prezentacji. Podczas spotkań zostanie zapewniony poczęstunek dla uczestników.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-06 08:06:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-06 08:07:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10928 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji