ˆ

Otwarty Konkurs Ofert

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert VI/2019 na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Informacja ogłoszona dnia 2019-04-30 14:11:57 przez Iwona Michalska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50.2019
Burmistrza Łęknicy z dnia 30 kwietnia 2019 r.
 
OGŁOSZENIE

Burmistrz Łęknicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 
1. Rodzaj zadania:
1) Nazwa zadania:
"Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień"
2) Cel zadania:
Ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież z Łęknicy w okresie wakacji poprzez:
a) zapewnienie wypoczynku;
b) promocję czynnych form tego wypoczynku;
c) wskazanie wartościowego i efektywnego sposobu spędzania czasu wolnego;
d) nabywanie umiejętności zdrowej rywalizacji;
e) pokonywanie słabości i kompleksów;
f) alternatywne możliwości wyładowania swoich emocji bez stosowania przemocy.
3) Beneficjenci:
Dzieci i młodzież szkolna z terenu Gminy Łęknica z rodzin dysfunkcyjnych.
 
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), przy czym za wkład własny oferenta przyjmuje się środki finansowe oraz wkład osobowy (wolontariat).
Minimalny wkład finansowy pochodzący ze środków oferenta lub innych źródeł nie może stanowić mniej niż 10% całkowitych kosztów zadania.
 
 
3. Zasady przyznawania dotacji
1) Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018., 450 z późn. zm.);
2)  O przyznanie finansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako oferenci);
3) Warunkiem ubiegania się o finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz 2057) – wymagane jest aby w złożonych ofertach wszystkie pozycje formularza zostały prawidłowo wypełnione zgodnie z informacjami zawartymi w poszczególnych rubrykach ( w przypadku, gdy dana pozycja oferty nie odnosi się do podmiotu lub projektu należy wpisać np. „nie dotyczy”);
4) do formularza oferty należy dołączyć program profilaktyczny;
5) Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrzeniu pod względem merytorycznym;
6) W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego finansowania;
7) Burmistrz Łęknicy zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na więcej niż jedną z ofert.
 
4. Termin realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2019r.
 
5. Warunki realizacji zadania
1) forma wyjazdowa (obóz, kolonie, półkolonie): uczestnikami powinny być dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności ze środowisk zagrożonych zjawiskami patologicznymi,
2) rekrutacja i kwalifikacja dzieci powinna być prowadzona przez wychowawców ze świetlicy profilaktyczno- wychowawczej, pedagoga szkolnego, pracowników socjalnych, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3) na obozie kadrę stanowią osoby posiadające kwalifikacje do prowadzenia zajęć profilaktycznych,
4) Organizatorzy działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem lub opieką nad dziećmi mają obowiązek sprawdzić, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej do działalności osoby znajdują się w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (Rejestr z dostępem ograniczonym), dostępnym na stronie rps.ms.gov.pl zgodnie z art. 21 ust 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405). Do oferty należy dołączyć wydruki z systemu potwierdzające, że dane osób dopuszczonych do działalności nie znajdują się w Rejestrze,
5) dziecko może uczestniczyć w obozie po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych (oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na udział wskazanego uczestnika w realizacji zadania publicznego oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych),
6) program wypoczynku powinien uwzględnić realizację programu profilaktycznego,
7) warunki organizacyjne muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2018., 1457 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016.452),
8) organizator ma obowiązek zgłoszenia wypoczynku kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby organizatora wypoczynku,
9) organizator zagwarantuje bezpieczny i wygodny transport uczestników do miejsca zorganizowania wypoczynku i z powrotem, oraz ubezpieczenie uczestników wypoczynku,
10) dotację może uzyskać tylko bezpośredni organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
11) organizator zapewnia wyżywienie oraz zakwaterowanie uczestników.
Działania, których realizację należy uwzględnić przy planowaniu zadania:
1) szczegółowy harmonogram realizacji zadania zgodny z kosztorysem,
2) zgłoszenie placówki wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora i uzyskanie stosownego zaświadczenia o zgłoszeniu placówki wypoczynku.
Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym:
1) kadrę: specjalistów o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami, zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016.452),
2) doświadczenie w realizacji podobnych zadań,
3) bazę lokalową umożliwiającą realizację zadania.
 
6. Termin i miejsce składania ofert
1) formularze ofertowe wraz z załącznikami (nowy wzór formularza dostępny: http://bip.umleknica.pl/system/obj/2403_NOWY_WZOR_-OFERTA_REALIZACJI_ZADANIA_PUBLICZNEGO_2019.PDF ) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2019 roku do godz. 14:30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica.
2) oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
3) organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach.
W przypadkach braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.
Wymagana dokumentacja:
1) prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z kopią odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
2) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru –dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
4) oferent zobowiązany jest w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji, przesłać w formie elektronicznej lub papierowej oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, w tym:
a) zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania, stanowiące załączniki do umowy,
b) potwierdzenie aktualności danych oferenta zawartych w ofercie niezbędnych do przygotowania umowy,
c) zaświadczenie o zgłoszeniu placówki wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora.
 
7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1) złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi w Karcie oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2) oceny merytorycznej dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert.
3) po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Łęknicy.
4) wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej,
b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy,
c) na stronie internetowej http://www.facebook.com/LeknicaCzyliMuzakow
 
8. Przy wyborze ofert Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami i punktacją:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione (posiadane zasoby -oferowane miejsce wypoczynku, jego standard, atrakcyjność położenia), ocena w skali 0-7 pkt;
2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania i programu wypoczynku (precyzyjny opis planowanych działań, rzetelny realny preliminarz i jasne określenie przeznaczenia planowanych wydatków, spójność preliminarza z programem), ocena w skali 0-7 pkt;
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których podmioty uprawnione będą realizować zadanie publiczne (kompleksowy charakter, trafność form metod służących osiągnięciu celu, konkretność i adekwatność programu w odniesieniu do adresatów zadania, kwalifikacje personelu), ocena w skali 0-7 pkt;
4) udziałem środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego:
- wkład finansowy własny na poziomie 10% -ocena 1 pkt,
- wkład finansowy własny na poziomie powyżej 10% do 20% -ocena 2 pkt,
- wkład finansowy własny na poziomie powyżej 20% do 30% -ocena 4 pkt,
- wkład finansowy własny na poziomie powyżej 30% -ocena 6 pkt;
5) zakres programu profilaktycznego (kompetencje osób, regulamin zajęć poprzez zakaz stosowania używek, przeklinania, reguły fair play) - ocena 0-7 pkt;
6) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków. - ocena 0-7 pkt;
7) dotychczasową współpracę, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków –ocena 0-7 pkt.
 
9. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Łęknica w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym:
 
Kwota dotacji w 2017 roku – 20.000 zł
Kwota dotacji w 2018 roku – 20.000 zł
Kwota dotacji w 2019 roku – 0 zł
 
10. Informacje dodatkowe
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Urzędzie Miejskim w Łęknicy ul. Żurawska 1, pok. 205.
Osoby uprawnione do kontaktów z organizacjami:
Pani Iwona Michalska –tel. (68) 3624715,  
Pani Monika Ołdak – tel. (68) 3624700 Sekretariat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do ogłoszenia
KARTA OFERTY
Adnotacje urzędowe
1. Dane dotyczące ogłoszenia konkursowego
 
2. Nazwa zadania publicznego wskazana w ogłoszeniu
 
3. Nazwa i adres oferenta
 
 
PRAWIDŁOWOŚĆ OFERTY POD WZGLĘDEM FORMALNYM
TAK/NIE
1. Oferta została złożona w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu konkursowym
 
2. Oferent jest organizacją pozarządową lub innym podmiotem, o którym mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
3. Oferta przygotowana została na odpowiednim formularzu
 
4. Druk formularza nie został przez oferenta zmodyfikowany
 
5. Program Profilaktyczny
 
6. W oświadczeniu znajdującym się na końcu formularza ofertowego dokonane zostały skreślenia umożliwiające jednoznaczne odczytanie deklaracji oferenta
 
7. Oferta i oświadczenie oferenta podpisane zostały przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z aktualnym odpisem z KRS, innego rejestru lub ewidencji
 
8. Wysokość wkładu własnego oferenta spełnia kryterium wskazane w ogłoszeniu
 
9. Do oferty załączone zostały wszystkie załączniki wskazane w ogłoszeniu konkursowym jako obowiązkowe
 
 
Uwagi dotyczące oceny formalnej
 
Oferta spełnia wymogi formalne i podlega ocenie merytorycznej/ oferta nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega ocenie merytorycznej (niepotrzebne skreślić)

 
 
 
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE NR 50.2019
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 30 kwietnia 2019r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506), art. 11 ust.1 pkt 1, ust. 2 , art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2018.450 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr II.13.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Nazwa zadania: Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień.
 
§ 2. 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej umieszczenie:
 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy www.bip.umleknica.pl;
 
2) na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu;
 
3) na stronie internetowej http://www.facebook.com/LeknicaCzyliMuzakow .
 
 § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
Burmistrz Łęknicy
 
/-/ Piotr Kuliniak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Łęknica, dnia 05.06.2019r.
 
 
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 
Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień.
Maksymalna wysokość środków Gminy Łęknica przeznaczonych na  realizację zadania wynosi: 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
Lp.
Pełna nazwa wnioskodawcy
Nazwa zadania publicznego
Wysokość dotacji
1.
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Zielonej Górze
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień

 
20. 000,-

 

 

 

 
Burmistrz
/-/Piotr Kuliniak

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michalska Iwona
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michalska Iwona
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-30 13:27:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwona Michalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-30 14:11:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-05 15:02:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1932 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony