ˆ

Otwarty Konkurs Ofert

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert: Prowadzenie Punktów Informacji Turystycznej w gminie Łęknica 2023r.

Informacja ogłoszona dnia 2023-03-07 14:34:46 przez Dawid Śliwiński

OGŁOSZENIE

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 393.2023
Burmistrza Łęknicy
z dnia 7 marca 2023 r.
 
 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Łęknicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia realizacji zadań oraz działań dotyczących turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku
 
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
1. Rodzaj zadania
Nazwa zadania:
Prowadzenie Punktów Informacji Turystycznej w gminie Łęknica
Cel zadania:
Zwiększenie zainteresowania walorami turystycznymi gminy Łęknica.
Udzielenie precyzyjnej informacji o walorach i atrakcjach Łęknicy, przyczyni się to do zwiększenia
ruchu turystycznego oraz promocji gminy.
Beneficjenci:
Turyści odwiedzający gminę Łęknica.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 40.000 zł
(słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
3. Zasady przyznawania dotacji
1) Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.);
2) O przyznanie finansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako oferenci) realizujące zadania statutowe z zakresu objętego konkursem;
3) Warunkiem ubiegania się o finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.Uz 2018 r. poz 2057) – wymagane jest aby w złożonych ofertach wszystkie pozycje formularza zostały prawidłowo wypełnione zgodnie z informacjami zawartymi w poszczególnych rubrykach (w przypadku, gdy dana pozycja oferty nie odnosi się do podmiotu lub projektu należy wpisać np. „nie dotyczy”);
4) Do formularza oferty należy dołączyć:
a) Informację o miejscu prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej, o którym mowa w pkt 5, ppkt. 1, lit. b,
b) Harmonogram obsługi z uwzględnieniem dni i godzin otwarcia Punktu Informacji Turystycznej, o którym mowa w pkt 5, ppkt. 1, lit. b;
5) Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrzeniu pod względem merytorycznym;
6) W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego finansowania;
7) Burmistrz Łęknicy zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na więcej niż jedną ofertę.
4. Termin realizacji zadania
Realizacja zadania przewidziana jest od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
5. Warunki realizacji zadania
1) Oferent będzie udzielał informacji turystycznej w dwóch Punktach Informacji Turystycznej, przy czym:
a) Burmistrz Łęknicy udostępni nieodpłatnie oferentowi na potrzeby realizacji zadania pomieszczenie B2 w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 18 w Łęknicy, przeznaczone na Punkt Informacji Turystycznej (punkt nr 1);
b) Oferent powinien dysponować odpowiednim lokalem na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej położonym na terenie gminy Łęknica w innej lokalizacji niż wskazana w pkt 5, lit. a (punkt nr 2).
2) Burmistrz Łęknicy udostępni nieodpłatnie oferentowi pomieszczenie w B3 w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 18 w Łęknicy, na potrzeby gromadzenia materiałów promocyjnych oraz miejsce spotkań roboczych osób realizujących zadanie publiczne.
3) Oferent uzgodni szczegółowe zasady dostępu do udostępnionych pomieszczeń z Kierownikiem Centrum Kulturalno-Edukacyjnego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa w Łęknicy.
4) Oferent będzie udzielał informacji turystycznej w Punkcie Informacji Turystycznej przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, od 1 kwietnia do 31 października, jeden raz w miesiącu, w soboty i niedziele w godzinach od 9:00 do 17:00 (jeden weekend).
5) Oferent będzie współpracował merytorycznie z Kierownikiem Centrum Kulturalno-Edukacyjnego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa w Łęknicy przy tworzeniu ekspozycji Centrum związanych z walorami turystycznymi Łuku Mużakowa oraz przy organizacji konferencji związanych z tematyką Łuku Mużakowa.
6) Realizatorami zadania mogą być wytypowane przez oferenta osoby, mogące wykazać się wiedzą o atrakcjach turystycznych gminy Łęknica, posiadający odpowiednie certyfikaty.
7) Częstotliwość prowadzenia punktu wskazanego pkt 5, ppkt. 1, lit. b (punkt nr 2) powinna obejmować również weekendy.
6. Termin i miejsce składania ofert
1) Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 29 marca 2023 r. do godz. 14:30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy
ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica.
2) Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
3) Oferty przesłane na drukach innych niż wskazane w pkt 3. ppkt 3) niniejszego ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
4) Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego oraz numeru telefonu do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach.
7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi w KARCIE OCENY WYMOGÓW FORMALNYCH, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Oceny merytorycznej dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert.
3. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Łęknicy.
4. Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy,
3) na stronie internetowej http://www.facebook.com/LeknicaCzyliMuzakow.
Przy wyborze ofert Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami i punktacją:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione (posiadane zasoby);
2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania i programu;
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których podmioty uprawnione będą realizować zadanie publiczne (kompleksowy charakter, trafność form metod służących osiągnięciu celu, konkretność i adekwatność programu w odniesieniu do adresatów zadania, kwalifikacje personelu);
4) dotychczasową współpracę, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
8. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Łęknica w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym:
Kwota dotacji w 2021 roku – 30.000 zł
Kwota dotacji w 2022 roku – 30.000 zł
9. Informacje dodatkowe
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje
dotyczące Konkursu dostępne są w Urzędzie Miejskim w Łęknicy ul. Żurawska 1, pok. 14.
Osoby uprawnione do kontaktów z organizacjami:
Anna Sztrajbel – tel. (68) 3624706 Referat Finansowy

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 393.2023 Burmistrza Łęknicy z dnia 7 marca 2023 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia realizacji zadań oraz działań dotyczących turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 , art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XLVI.284.2022 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia realizacji zadań oraz działań dotyczących turystyki i krajoznawstwa pn. Prowadzenie Punktów Informacji Turystycznej w gminie Łęknica.
§ 2. 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej umieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy,
2) na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknnicy,
3) na stronie internetowej http://www.facebook.com/LeknicaCzyliMuzakow
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-07 14:31:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-07 14:34:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-07 14:43:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
255 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony