ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Otwarty Konkurs Ofert

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Otwarty Konkurs Ofert: Organizacja i prowadzenie amatorskiego zespołu artystycznego w gminie Łęknica 2024

Informacja ogłoszona dnia 2024-02-05 13:20:30 przez Dawid Śliwiński

Ogłoszenie

Burmistrz Łęknicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
w 2024 roku.
 
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
 
1. Rodzaj zadania
Nazwa zadania:
Organizacja i prowadzenie amatorskiego zespołu artystycznego w gminie Łęknica
 
Cel zadania:
Promowanie kultury i sztuki na terenie Gminy Łęknica oraz integracja wielopokoleniowa jej mieszkańców poprzez:
a) wspólne prowadzenie działalności kulturalnej, muzycznej, społecznej,
b) dbałość o zachowanie bądź odszukiwanie dziedzictwa kulturowego,
c) wskazanie wartościowego i efektywnego sposobu spędzania czasu wolnego,
d) uczestnictwo w imprezach artystycznych, okolicznościowych, organizowanych zarówno na terenie Gminy Łęknica jak i poza nią.
Beneficjenci:
Mieszkańcy Gminy Łęknica
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 5.000 zł
(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), przy czym za wkład własny oferenta przyjmuje się wkład osobowy (wolontariat).
3. Zasady przyznawania dotacji
1) Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
2) O przyznanie finansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje 
pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako oferenci), realizujące zadania statutowe z zakresu objętego konkursem.
3) Warunkiem ubiegania się o finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu
Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz 2057) – wymagane jest aby w złożonych ofertach wszystkie pozycje formularza zostały prawidłowo wypełnione, zgodnie z informacjami zawartymi w poszczególnych rubrykach (w przypadku, gdy dana pozycja oferty nie odnosi się do podmiotu lub projektu należy wpisać np. „nie dotyczy”).
4) Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrzeniu pod względem merytorycznym.
5) W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego finansowania.
6) Burmistrz Łęknicy zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na więcej niż jedną z ofert.
4. Termin realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2024 r.
5. Warunki realizacji zadania
Organizacja i prowadzenie amatorskiego zespołu artystycznego w gminie Łęknica.
Działania, których realizację należy uwzględnić, przy planowaniu zadania to szczegółowy harmonogram realizacji zadania zgodny z kosztorysem.
Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym doświadczenie w realizacji zadań z zakresu działalności pożytku publicznego.
6. Termin i miejsce składania ofert
1) Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 28 lutego 2024 r. do godz. 14:30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy ul.Żurawska 1, 68-208 Łęknica.
2) Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
3) Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
4) Oferty przesłane na drukach innych niż wskazane w pkt 3) niniejszego ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
5) Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach. W przypadkach braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.
Wymagana dokumentacja
1) Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z kopią odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
2) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
Oferent zobowiązany jest w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji, przesłać w formie elektronicznej lub papierowej oświadczenie o przyjęciu, bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, w tym:
1) zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania, stanowiące załączniki do umowy,
2) potwierdzenie aktualności danych oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy.
7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej, zgodnie z kryteriami wskazanymi w KARCIE OCENY WYMOGÓW FORMALNYCH, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Oceny merytorycznej dokona komisja konkursowa powołana do opiniowania ofert.
3. Po analizie złożonych ofert, komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Łęknicy.
4. Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.umleknica.pl,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy,
3) na stronie internetowej http://www.facebook.com/LeknicaCzyliMuzakow.
Przy wyborze ofert Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami i punktacją:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione (posiadane
zasoby) , ocena w skali 0-7 pkt;
2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania i programu, ocena w skali 0-7 pkt;
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których podmioty
uprawnione będą realizować zadanie publiczne, ocena w skali 0-7 pkt;
4) dotychczasową współpracę, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób
rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, ocena w skali 0-7 pkt;
5) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków, ocena w skali 0 – 7 pkt.
8. Informacja o zrealizowanych przez gminę Łęknica w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym:
Kwota dotacji w 2022 roku – 3.000 zł
Kwota dotacji w 2023r roku – 4.000 zł
9. Informacje dodatkowe
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Urzędzie Miejskim w Łęknicy ul. Żurawska 1.
Osoba uprawniona do kontaktów z organizacjami:
Marzena Brzezińska – tel. (68) 3624707 email: sekretarz(małpa)umleknica.pl  
 
Dokument źródłowy na bazie aktów własnych - ZARZĄDZENIE NR 470.2024 BURMISTRZA ŁĘKNICY: 

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 470.2024 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 5 lutego 2024 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku
 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571), w związku z uchwałą Nr LVIII.352.2023 z dnia 30 listopada 2023 r. Rady Miejskiej w Łęknicy w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok, zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Nazwa zadania: Organizacja i prowadzenie amatorskiego zespołu artystycznego w gminie Łęknica.
§ 2. 
1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej umieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy www.bip.umleknica.pl
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
3) na stronie internetowej http://www.facebook.com/LeknicaCzyliMuzakow
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sekretarz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-05 13:17:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-05 13:20:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
119 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony