ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Otwarty Konkurs Ofert

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień

Informacja ogłoszona dnia 2024-05-10 11:01:01 przez Dawid Śliwiński

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE Burmistrz Łęknicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku
 
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
 
1. Rodzaj zadania
 
Nazwa zadania:
 
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień.
 
Cel zadania:
 
Ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież z Łęknicy w okresie wakacji poprzez:
 
a) zapewnienie wypoczynku,
 
b) promocję czynnych form tego wypoczynku,
 
c) wskazanie wartościowego i efektywnego sposobu spędzania czasu wolnego,
 
d) nabywanie umiejętności zdrowej rywalizacji,
 
e) pokonywanie słabości i kompleksów,
 
f) alternatywne możliwości wyładowania swoich emocji bez stosowania przemocy.
 
Beneficjenci:
 
Dzieci i młodzież szkolna z terenu gminy Łęknica w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych.
 
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 30.000 zł
 
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych), przy czym za wkład własny oferenta przyjmuje się środki finansowe oraz wkład osobowy (wolontariat).
 
Minimalny wkład finansowy pochodzący ze środków oferenta lub innych źródeł nie może stanowić mniej niż 10 % całkowitych kosztów zadania.
 
3. Zasady przyznawania dotacji
 
1. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
2. O przyznanie finansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako oferenci),
3. Warunkiem ubiegania się o finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) – wymagane jest, aby w złożonych ofertach wszystkie pozycje formularza zostały prawidłowo wypełnione zgodnie z informacjami zawartymi w poszczególnych rubrykach (w przypadku, gdy dana pozycja oferty nie odnosi się do podmiotu lub projektu należy wpisać „nie dotyczy”).
 
4. Do formularza oferty należy dołączyć program zajęć realizowany przez Animatora, zawierający program profilaktyczny.
 
5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrzeniu pod względem merytorycznym.
 
6. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego finansowania.
 
7. Burmistrz Łęknicy zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na więcej niż jedną z ofert.
 
4. Termin realizacji zadania:
 
Realizacja zadania przewidziana jest od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2024 r.
 
5. Warunki realizacji zadania
 
1) forma wyjazdowa (obóz, kolonie, półkolonie): uczestnikami powinny być dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności ze środowisk zagrożonych zjawiskami patologicznymi,
 
2) rekrutacja i kwalifikacja dzieci powinna być prowadzona przez wychowawców ze świetlicy profilaktycznowychowawczej, pedagoga szkolnego, pracowników socjalnych, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 
3) na obozie kadrę stanowią osoby posiadające kwalifikacje do prowadzenia zajęć profilaktycznych,
 
4) Organizatorzy działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem lub opieką nad dziećmi mają obowiązek sprawdzić, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej do działalności osoby znajdują się w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (Rejestr z dostępem ograniczonym), dostępnym na stronie rps.ms.gov.pl zgodnie z art. 21 ust 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 31)
 
Do oferty należy dołączyć wydruki z systemu potwierdzające, że dane osób zatrudnianych przy realizacji zadania publicznego, nie znajdują się w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 
5) dziecko może uczestniczyć w koloniach, obozie po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych (oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na udział wskazanego uczestnika w realizacji zadania publicznego oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych),
 
6) program wypoczynku powinien uwzględnić realizację programu profilaktycznego,
 
7) warunki organizacyjne muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452)
8) organizator ma obowiązek zgłoszenia wypoczynku kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby organizatora wypoczynku,
 
9) organizator zagwarantuje bezpieczny i wygodny transport uczestników do miejsca zorganizowania wypoczynku i z powrotem, oraz ubezpieczenie uczestników wypoczynku,
 
10) dotację może uzyskać tylko bezpośredni organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 
11) organizator zapewnia wyżywienie oraz zakwaterowanie uczestników.
 
Działania, których realizację należy uwzględnić przy planowaniu zadania:
 
1) szczegółowy harmonogram realizacji zadania zgodny z kosztorysem,
 
2) zgłoszenie placówki wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora i uzyskanie stosownego zaświadczenia o zgłoszeniu placówki wypoczynku.
 
Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym:
 
1) kadrę: specjalistów o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami, zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 
2) doświadczenie w realizacji podobnych zadań,
 
3) bazę lokalową umożliwiającą realizację zadania.
 
6. Termin i miejsce składania ofert
 
1. Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie:
 
do dnia 3 czerwca 2024 roku , do godz. 14:30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica.
 
2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 
3. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego
 
oraz numeru telefonu do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w
 
celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych
 
omyłkach.
 
Wymagana dokumentacja:
 
1) prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z kopią odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
 
2) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;
 
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
 
4) oferent zobowiązany jest w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji, przesłać w formie elektronicznej lub papierowej oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, w tym:
a) zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania, stanowiące załączniki do umowy,
 
b) potwierdzenie aktualności danych oferenta zawartych w ofercie niezbędnych do przygotowania
 
umowy,
 
c) zaświadczenie o zgłoszeniu placówki wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na
 
miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora,
 
5) program profilaktyczny,
 
6) wydruki z systemu potwierdzające, że dane osób zatrudnianych przy realizacji zadania publicznego,
 
nie znajdują się w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 
7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
 
1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi w Karcie
 
oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
2. Oceny merytorycznej dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert.
 
3. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru
 
ofert Burmistrzowi Łęknicy.
 
4. Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki otwartego konkursu ofert zostaną
 
podane do wiadomości publicznej:
 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy,
 
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy,
 
3) na stronie internetowej http://www.facebook.com/LeknicaCzyliMuzakow.
 
8. Przy wyborze ofert Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami i punktacją:
 
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione (posiadane zasoby -oferowane
 
miejsce wypoczynku, jego standard, atrakcyjność położenia), ocena w skali 0-6 pkt; 2) kalkulację kosztów
 
realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania i programu
 
wypoczynku (precyzyjny opis planowanych działań, rzetelny realny preliminarz i jasne określenie
 
przeznaczenia planowanych wydatków, spójność preliminarza z programem), ocena w skali 0-6 pkt;
 
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których podmioty uprawnione będą realizować
 
zadanie publiczne (kompleksowy charakter, trafność form metod służących osiągnięciu celu, konkretność
 
i adekwatność programu w odniesieniu do adresatów zadania, kwalifikacje personelu), ocena w skali 0-6
 
pkt;
 
4) udziałem środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego:
 
- wkład finansowy własny na poziomie 10% -ocena 1 pkt,
 
- wkład finansowy własny na poziomie powyżej 10% do 20% - ocena 2 pkt,
 
- wkład finansowy własny na poziomie powyżej 20% do 30% - ocena 4 pkt,
 
- wkład finansowy własny na poziomie powyżej 30% - ocena 6 pkt;
 
5) zakres programu profilaktycznego (kompetencje osób, regulamin zajęć poprzez zakaz stosowania używek,
 
przeklinania, reguły fair play) - ocena 0-6 pkt;
 
6) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków - ocena 0-6 pkt;
 
7) dotychczasową współpracę, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków –ocena 0-6 pkt.
 
9. Dodatkowe uwagi i zastrzeżenia zamawiającego:
 
Organizacja, zgodnie z art. 16 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
 
Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość wystąpienia do oferenta o dodatkowe informacje mogące mieć istotne znaczenie dla oceny oferty.
 
W sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania. Burmistrz Łęknicy zastrzega sobie prawo do:
 
1. odwołania konkursu bez podania przyczyny.
 
2. zmiany wysokości środków publicznych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu.
 
3. przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 
10. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym:
 
2022 rok - dotacja 20.000,00 zł
 
2023 rok – dotacja 30.000,00 zł
 
11. Informacje dodatkowe
 
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Urzędzie Miejskim w Łęknicy ul. Żurawska 1, pok. 203.
 
Osoby uprawnione do kontaktów z organizacjami:
 
Marzena Brzezińska – tel 68 36 24 707

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sekretarz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-10 11:00:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-10 11:01:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-10 11:16:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
76 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony