ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Otwarty Konkurs Ofert

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert: Organizacja wypoczynku letniego seniorów z Gminy Łęknica.

Informacja ogłoszona dnia 2024-05-29 13:47:00 przez Paulina Nicpoń

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
1. Rodzaj zadania
Nazwa zadania:
„Organizacja wypoczynku letniego seniorów z gminy Łęknica”
Cel zadania:
Integracja seniorów miasta Łęknica poprzez:
a) zapewnienie wypoczynku;
b) promocję czynnych form wypoczynku;
c) wskazanie wartościowego i efektywnego sposobu spędzania czasu wolnego;
d) poprawa kondycji zdrowotnej seniorów poprzez zmianę klimatu.
Beneficjenci:
Seniorzy z terenu gminy Łęknica.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 13.000 zł
(słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100),
przy czym za wkład własny oferenta przyjmuje się wkład osobowy (wolontariat).
3. Zasady przyznawania dotacji
1) Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571);
2) O przyznanie finansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako oferenci) realizujące zadania statutowe z zakresu objętego konkursem;
3) Warunkiem ubiegania się o finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest 
złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w  Rozporządzeniu  Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. 
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz 2057) – wymagane jest aby w złożonych ofertach wszystkie pozycje formularza zostały prawidłowo wypełnione zgodnie z informacjami zawartymi w poszczególnych rubrykach (w przypadku, gdy dana pozycja oferty nie odnosi się do podmiotu lub projektu należy wpisać np. „nie dotyczy”);
4) Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrzeniu pod względem merytorycznym;
5) W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego finansowania;
6) Burmistrz Łęknicy zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na więcej niż jedną ofertę.
4. Termin realizacji zadania
Realizacja zadania przewidziana jest od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2024 r.
5. Warunki realizacji zadania
Organizacja wypoczynku letniego, oraz dowozu seniorów do miejsca wypoczynku
Działania, których realizację należy uwzględnić, przy planowaniu zadania:
•szczegółowy harmonogram realizacji zadania zgodny z kosztorysem,
Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w  realizacji zadań o podobnym charakterze , w tym:
- doświadczenie w realizacji podobnych zadań,
- bazę lokalową umożliwiającą realizację zadania.
6. Termin i miejsce składania ofert
1) Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 21 czerwca 2024 r. do godz. 14:30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy,
ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica.
2) Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
3) Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r. poz. 2057).
4) Oferty przesłane na drukach innych niż wskazane w pkt 3) niniejszego ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
5) Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania  o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach. W przypadkach braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.
Wymagana dokumentacja:
1) prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z kopią odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
2) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
Oferent zobowiązany jest w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji, przesłać w formie elektronicznej lub papierowej oświadczenie o przyjęciu, bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy o wsparcie realizacji zadanie publicznego, w tym:
- zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania, stanowiące załączniki do umowy,
- potwierdzenie aktualności danych oferenta zawartych w ofercie niezbędnych do przygotowania umowy.
7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi w Karcie oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Oceny merytorycznej dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert.
3. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Łęknicy.
4. Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy,
3) na stronie internetowej http://www.facebook.com/LeknicaCzyliMuzakow.
Przy wyborze ofert Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami i punktacją:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione (posiadane zasoby) - ocena w skali 0-7 pkt;
2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania i programu - ocena w skali 0-7 pkt;
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których podmioty uprawnione będą realizować zadanie publiczne - ocena w skali 0-7 pkt;
4) dotychczasową współpracę, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – ocena w skali 0-7 pkt
8. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Łęknica w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym:
Kwota dotacji w 2022 roku – 7.000 zł
kwota dotacji w 2023 roku – 7.000 zł
9. Informacje dodatkowe
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Urzędzie Miejskim w Łęknicy ul. Żurawska 1, pok. 203.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sekretarz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-29 13:44:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-29 13:47:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-29 13:47:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
137 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony