ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Podstawy prawne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA NR VIII.38.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Informacja ogłoszona dnia 2015-06-09 10:59:12 przez Dawid Śliwiński

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Łęknica Programu Łęknicka Karta Dużej Rodziny

 
Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.
z 2014r. poz. 1863) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Łęknica Program przyznający uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych pod nazwą „Łęknica Karta Dużej Rodziny”.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie gminy Łęknica (także rodzinę zastępczą oraz osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), składającą się z rodziców/prawnych opiekunów (jednego rodzica/prawnego opiekuna) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji;
2) Programie – należy przez to rozumieć Program przyznający uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych pod nazwą „Łęknica Karta Dużej Rodziny”;
3) Karcie - należy przez to rozumieć Kartę uprawniającą uczestników Programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych pod nazwą „Łęknica Karta Dużej Rodziny” do korzystania z ulg oraz zwolnień oferowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Łęknica oraz podmioty, które zadeklarują chęć współpracy w ramach Programu.
§ 3.
1. Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica i obejmuje rodziny chętne do wzięcia w nim udziału, niezależnie od statusu materialnego.
2. Potwierdzeniem uczestnictwa członków rodziny wielodzietnej w Programie będzie Karta „Łęknicka Karta Dużej Rodziny”.
§ 4. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę Łęknica i ma na celu:
1) poprawienie warunków materialnych i wzmocnienie kondycji rodziny wielodzietnej;
2) zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach wielodzietnych;
3) promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowania jej pozytywnego wizerunku.
§ 5. Cele Programu określone w § 4 niniejszej uchwały będą realizowane poprzez:
1) zapewnienie rodzinom wielodzietnym ulg, zwolnień i preferencji umożliwiających m.in. otrzymanie zniżki w odpłatności za uczestnictwo w zajęciach o charakterze kulturalnym, sportowym, ulgi w kosztach opieki nad dzieckiem w przedszkolu i szkole oferowanych przez uczestniczące w Programie jednostki organizacyjne i instytucje, zależne od Gminy Łęknica;
2) promocję i koordynację systemu ulg w podmiotach nie powiązanych strukturalnie i kapitałowo z samorządem Gminy Łęknica oferujących usługi i zakup towarów oraz dobra kulturalne, sportowe i rekreacyjne;
3) uwzględnianie potrzeb rodzin wielodzietnych w strategiach, programach i działaniach podejmowanych przez Gminę Łęknica samodzielnie, jak i we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i pracodawcami;
4) budowanie klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych decyzji służących rozwojowi rodziny.
§ 6. Wzór Karty, regulamin jej przyznawania, wydawania i korzystania zostaną określone zarządzeniem Burmistrza Łęknicy.
§ 7.
1. Promocja działań obejmujących przedmiot uchwały obejmować będzie rozpropagowanie idei Programu w mediach lokalnych, na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucji kultury, w celu pozyskania dla uczestnictwa w Programie podmiotów nie będących gminnymi jednostkami organizacyjnymi, jak i objęcia jego zakresem jak największej liczby uprawnionych.
2. Zakres ulg, zwolnień i preferencji przysługujących członkom rodzin wielodzietnych będzie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Marszałek
 
UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Łęknica Programu
Łęknicka Karta Dużej Rodziny
Wspierając i doceniając rodziny wychowujące liczne potomstwo wprowadza się lokalny Program działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Łęknica Karta Dużej Rodziny”. Wprowadzenie Programu obniży koszty comiesięcznych rachunków rodzin lub zmniejszy ich bieżące wydatki ale także przyczyni się do aktywnego spędzania wolnego czasu, zwiększając dostęp do różnych form inicjatyw kulturalnych. W Programie mogą również uczestniczyć podmioty komercyjne.
Wydatki związane z funkcjonowaniem Łęknickiej Karty Dużej Rodziny pokrywane będą z budżetu gminy poprzez zmniejszenie wpływów do budżetu lub zwiększenie dotacji.
Zniżki udzielane przez podmioty gospodarcze na podstawie porozumień zawartych z gminą mogą być finansowane wyłącznie przez te podmioty.
Planuje się również przeprowadzenie akcji zachęcających do uczestnictwa w Programie kierowanych do przedsiębiorców i stowarzyszeń działających na terenie gminy.
Burmistrz Łęknicy w drodze zarządzenia określi wzór Karty, regulamin jej przyznawania, wydawania i korzystania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-09 10:44:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-09 10:59:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1800 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony