ˆ

Podstawy prawne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

UCHWAŁA NR VIII.38.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Łęknica Programu Łęknicka Karta Dużej Rodziny

 
Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.
z 2014r. poz. 1863) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Łęknica Program przyznający uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych pod nazwą „Łęknica Karta Dużej Rodziny”.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie gminy Łęknica (także rodzinę zastępczą oraz osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), składającą się z rodziców/prawnych opiekunów (jednego rodzica/prawnego opiekuna) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji;
2) Programie – należy przez to rozumieć Program przyznający uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych pod nazwą „Łęknica Karta Dużej Rodziny”;
3) Karcie - należy przez to rozumieć Kartę uprawniającą uczestników Programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych pod nazwą „Łęknica Karta Dużej Rodziny” do korzystania z ulg oraz zwolnień oferowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Łęknica oraz podmioty, które zadeklarują chęć współpracy w ramach Programu.
§ 3.
1. Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica i obejmuje rodziny chętne do wzięcia w nim udziału, niezależnie od statusu materialnego.
2. Potwierdzeniem uczestnictwa członków rodziny wielodzietnej w Programie będzie Karta „Łęknicka Karta Dużej Rodziny”.
§ 4. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę Łęknica i ma na celu:
1) poprawienie warunków materialnych i wzmocnienie kondycji rodziny wielodzietnej;
2) zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach wielodzietnych;
3) promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowania jej pozytywnego wizerunku.
§ 5. Cele Programu określone w § 4 niniejszej uchwały będą realizowane poprzez:
1) zapewnienie rodzinom wielodzietnym ulg, zwolnień i preferencji umożliwiających m.in. otrzymanie zniżki w odpłatności za uczestnictwo w zajęciach o charakterze kulturalnym, sportowym, ulgi w kosztach opieki nad dzieckiem w przedszkolu i szkole oferowanych przez uczestniczące w Programie jednostki organizacyjne i instytucje, zależne od Gminy Łęknica;
2) promocję i koordynację systemu ulg w podmiotach nie powiązanych strukturalnie i kapitałowo z samorządem Gminy Łęknica oferujących usługi i zakup towarów oraz dobra kulturalne, sportowe i rekreacyjne;
3) uwzględnianie potrzeb rodzin wielodzietnych w strategiach, programach i działaniach podejmowanych przez Gminę Łęknica samodzielnie, jak i we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i pracodawcami;
4) budowanie klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych decyzji służących rozwojowi rodziny.
§ 6. Wzór Karty, regulamin jej przyznawania, wydawania i korzystania zostaną określone zarządzeniem Burmistrza Łęknicy.
§ 7.
1. Promocja działań obejmujących przedmiot uchwały obejmować będzie rozpropagowanie idei Programu w mediach lokalnych, na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucji kultury, w celu pozyskania dla uczestnictwa w Programie podmiotów nie będących gminnymi jednostkami organizacyjnymi, jak i objęcia jego zakresem jak największej liczby uprawnionych.
2. Zakres ulg, zwolnień i preferencji przysługujących członkom rodzin wielodzietnych będzie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Marszałek
 
UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Łęknica Programu
Łęknicka Karta Dużej Rodziny
Wspierając i doceniając rodziny wychowujące liczne potomstwo wprowadza się lokalny Program działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Łęknica Karta Dużej Rodziny”. Wprowadzenie Programu obniży koszty comiesięcznych rachunków rodzin lub zmniejszy ich bieżące wydatki ale także przyczyni się do aktywnego spędzania wolnego czasu, zwiększając dostęp do różnych form inicjatyw kulturalnych. W Programie mogą również uczestniczyć podmioty komercyjne.
Wydatki związane z funkcjonowaniem Łęknickiej Karty Dużej Rodziny pokrywane będą z budżetu gminy poprzez zmniejszenie wpływów do budżetu lub zwiększenie dotacji.
Zniżki udzielane przez podmioty gospodarcze na podstawie porozumień zawartych z gminą mogą być finansowane wyłącznie przez te podmioty.
Planuje się również przeprowadzenie akcji zachęcających do uczestnictwa w Programie kierowanych do przedsiębiorców i stowarzyszeń działających na terenie gminy.
Burmistrz Łęknicy w drodze zarządzenia określi wzór Karty, regulamin jej przyznawania, wydawania i korzystania.

Zarządzenie nr 75.2015 Burmistrza Łęknicy

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE  Nr 75.2015
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 8 czerwca 2015 r.
 
 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Łęknickiej Karty Dużej Rodziny oraz określenia jej wzoru.
 
            Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 6 Uchwały Nr VIII.38.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Łęknica Programu Łęknicka Karta Dużej Rodziny, zarządza się, co następuje:
            § 1. Wprowadza się Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Łęknickiej Karty Dużej Rodziny stanowiący  załączniki Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
            § 2. Określa się wzór Łęknickiej Karty Dużej Rodziny stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
            § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Łęknica.
            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania
z Łęknickiej Karty Dużej Rodziny oraz określenia jej wzoru
 
I. Zasady przyznawania Karty
 
      § 1. 1. Łęknicka Karta Dużej Rodziny, zwana w dalszej części Kartą, jest imiennym dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji przewidzianych w Programie przyznającym uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych pod nazwą Łęknicka Karta Dużej Rodziny, zwanym dalej Programem.
2. Z ulg objętych programem może skorzystać cała rodzina, jak również poszczególni członkowie oddzielnie.
3. Kartę wydaje się w formie plastikowej karty zawierającej numer karty, imię i nazwisko osoby uprawnionej oraz termin ważności.
4. Karta jest własnością Gminy Łęknica.
      § 2. 1. Uzyskanie Karty odbywa się na wniosek złożony w Urzędzie Miejskim w Łęknicy; wzór wniosku wraz z wymaganymi dokumentami określa załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Wnioskodawca przedkłada oryginały dokumentów, z których pracownik na stanowisku do spraw społecznych sporządza i uwierzytelnia kopie przedstawionych dokumentów; oświadczenie o kontynuowaniu nauki składa się w formie oryginału, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. Wniosek o wydanie Karty może złożyć:
1) rodzic dziecka/ opiekun prawny;
2) pełnoletni członek rodziny;
3) rodzic zastępczy wobec swoich podopiecznych.
4. Zmiany danych zawartych we wniosku złożonym przez wnioskodawcę, które nastąpiły w okresie, na który została przyznana Karta, nie mają wpływu na uprawnienia wynikające z Karty.
5. Uprawnienia do uzyskania Karty ustala się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
      § 3. Karty nie przyznaje się:
1) rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu mu dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.
II. Zasady wydawania Karty
      § 4.1. Karta wydawana będzie bezpłatnie na okres:
1) małoletniemu dziecku  – nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia,
2) pełnoletniemu dziecku – nie dłużej niż do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej zgodnie z terminem wskazanym w oświadczeniu, maksymalnie jednak do ukończenia 25 roku życia,
3) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji w wieku powyżej 18 roku życia – nie dłużej niż na okres ważności orzeczenia,
4) dziecku umieszczonemu w rodzinie zastępczej – nie dłużej niż na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej,
5) rodzicom sprawującym opiekę nad dziećmi - do czasu, gdy uprawnienie przysługuje co najmniej jednemu dziecku, spośród dzieci, o których mowa w punktach 1- 4.
 
2. Po upływie wyżej wskazanych terminów członek rodziny wielodzietnej będzie mógł wystąpić ponownie z wnioskiem o przyznanie kart, pod warunkiem, że będzie spełniał warunki uprawniające do korzystania z programu.
 
3. Odbiór Karty następuje w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy pok. 104. O terminie odbioru Karty osoba uprawniona zostanie powiadomiona telefonicznie lub e-mailem, a w przypadku braku adresu e-mail lub telefonu informacja zostanie przesłana na adres zamieszkania wnioskodawcy.
                  § 5. 1. O fakcie utraty lub zniszczenia karty należy niezwłocznie poinformować pisemnie Urząd Miejski w Łęknicy.
2. Ponowne wydanie Karty następuje na wniosek. Wniosek wymaga uzupełnienia tylko o dane osoby, której Karta została utracona lub zniszczona. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do regulaminu.
3. Karta, której zniszczenie lub utrata została zgłoszona do Urzędu Miejskiego, podlega anulowaniu, przez wprowadzenie do systemu informatycznego Wykaz numerów Kart aktualnych informacji o anulowaniu Karty oraz przez odcięcie jednego z rogów zniszczonej Karty o powierzchni co najmniej 1 m2.
III. Zasady korzystania z Karty
      § 6. W przypadku osób pełnoletnich Karta ważna jest z dowodem osobistym. W przypadku dzieci w wieku szkolnym Karta ważna jest z legitymacją szkolną. W pozostałych przypadkach Karta jest ważna po złożeniu oświadczenia ustnego potwierdzającego fakt sprawowania opieki nad dzieckiem.
      § 7. Osoby uprawnione do Korzystania z Karty nie mogą jej użyczać osobom trzecim pod rygorem cofnięcia przyznanych uprawnień.
      § 8. 1. Podmiot nie będący jednostką organizacyjną Gminy, który w ramach prowadzonej działalności wyraża wolę przystąpienia do Programu – zwany w dalszej części Partnerem Programu -  składa Formularz zgłoszenia podmiotu jako Partnera Programu Łęknicka Karta Dużej Rodziny, którego wzór stanowi załącznik Nr 4.
2. Burmistrz Łęknicy zawiera z Partnerem Programu porozumienie.
3. Partnerzy Programu informują o udziale w Programie poprzez umieszczenie w swoich siedzibach informacji Tu honorujemy Łęknickie Karty Dużej Rodziny oraz mogą umieszczać taką informację na swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych; wzór informacji stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego Regulaminu.
4. W celach informacyjnych dla Partnerów Programu w Biuletynie Informacji Publicznej umieszczony zostanie Wykaz numerów Kart aktualnych.
5. Wszelkie koszty związane z przyznaniem uprawnień dla posiadaczy Kart ponosi we własnym zakresie Partner Programu, któremu z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia finansowe wobec Gminy.
IV. Postanowienia końcowe
      § 9. Pracownik na stanowisku do spraw społecznych:
1)  sporządza sprawozdania półroczne – do dnia 31 lipca i sprawozdania roczne – do dnia 31 stycznia obejmujące w szczególności dane dotyczące:
a) liczby wydanych kart,
b) liczby rodzin biorących udział w Programie, z uwzględnieniem podziału na liczbę dzieci w tych rodzinach, z podaniem wieku dzieci,
c) liczby pozyskanych podmiotów nie powiązanych strukturalnie i kapitałowo z samorządem Gminy Łęknica, będących Partnerami Programu,
2) prowadzi aktualny wykaz ulg, zwolnień i preferencji przysługujących członkom rodzin wielodzietnych, który udostępnia oraz umieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy;
3) umieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy Wykaz numerów Kart aktualnych.
        § 10. Zmiana regulaminu nie stanowi przesłanki do wniesienia jakichkolwiek roszczeń ze strony użytkowników Karty.