ˆ

Wnioski dla mieszkańców

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR XIX.122.2020RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 25 czerwca 2020r.
 
w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady w kompostownikach przydomowych na terenie gminy Łęknica
Na podstawie art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2019r., poz. 2010) uchwala się co następuje:
§ 1. 
1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 ustala się w wysokości 5 zł miesięcznie od łącznej kwoty obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r.
Przewodniczący Rady
Henryk Klapa
 

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady w kompostownikach przydomowych
Zgodnie z art. 6k ust 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.
Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach. Właściciel nieruchomości, aby móc skorzystać ze zwolnienia musi złożyć nową deklarację zawierającą oświadczenie, iż nieruchomość jest nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wyposażoną w przydomowy kompostownik.
Zgodnie z art.3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane przez budynek mieszkalny jednorodzinny - należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-06 10:35:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-06 10:35:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-06 10:36:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
438 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Częściowe zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja
 
Burmistrz Łęknicy informuje, iż w dniu 18 marca 2016 r. Rada Miejska w Łęknicy podjęła uchwałę NR.XVII.98.2016 w sprawie: częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych, spełniających warunki do otrzymania Karty Dużej Rodziny.
Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 20% od obowiązującej stawki.
 
W związku z powyższym właściciele lokali pozostających we Wspólnocie Mieszkaniowej lub Spółdzielni Mieszkaniowej powinni zgłosić się do Zarządców nieruchomości w celu powiadomienia o posiadaniu Karty Dużej Rodziny lub uprawnieniach do jej posiadania. W przypadku gdy lokal jest własnością Gminy lub jest to nieruchomość prywatna należy złożyć nową Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według załączonego druku.
Informujemy również, że częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą obowiązywać od 1 czerwca 2016 r.
 
 
Wszelkie wyjaśnienia udziela:
Sylwia Małecka pok. 201 II p.
nr tel. 68/3624711
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Małecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-06 11:06:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-06 11:06:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-06 10:40:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15294 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Karta informacyjna

 
Nazwa usługi :
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Łęknica
 
Podstawa prawna :
- art. 6m , 6n, 6o, 6q, ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021r. poz. 888 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021r. poz. 1540 z późn. zm)
- Uchwała Rady Miejskiej w Łęknicy Nr XIX.123.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Łęknica.
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Łęknicy, Stanowisko ds. gospodarki odpadami, II piętro pok. nr 201, Telefon 68 3624711,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
 
Sposób załatwienia sprawy:
Przyjęcie deklaracji, wydanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niezłożenia deklaracji,
 
Wymagane dokumenty:
- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Łęknica – druk do pobrania na stanowisku oraz w BIP UM Łęknica w zakładce Gospodarka odpadami.
W przypadku posiadania Kart Dużej Rodziny należy dołączyć do deklaracji kserokopie tych kart.
Dodatkowe załączniki:
1) Kopia uchwały w sprawie powołania zarządu w przypadku składania deklaracji przez osobę sprawującą zarząd nieruchomością wspólną.
2) Pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową w wys. 17 zł w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.
3) Ksera posiadanych Kart Dużej Rodziny
 
Czas załatwiania:
Do 7 dni od daty złożenia wniosku z kompletem dokumentów
 
Inne informacje istotne dla interesantów:
Deklarację właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są złożyć do Burmistrza Łęknicy w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości albo w lokalu w budynku wielolokalowym pierwszego mieszkańca lub wytworzenia na danej nieruchomości lub w danym lokalu odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
 
 
Informacje o trybie odwoławczym:
W przypadku wydania decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Łęknicy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 
Druki do pobrania:
Druk deklaracji, pomocnicze druki załączników (w załącznikach poniżej)
 
 
Opracował/a:
Sylwia Małecka
Sprawdziła:
Marzena Brzezińska
Zatwierdził:
Piotr Kuliniak
Data aktualizacji: 14.10.2021r.
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Przydatne linki do podstaw prawnych:
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwliński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Małecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-08-20 14:51:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-08-20 14:53:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-28 14:08:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5252 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »