ˆ

Sprawozdania

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łęknica za 2020 r.

Informacja ogłoszona dnia 2021-04-22 14:49:20 przez Dawid Śliwiński

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łęknica za 2020 r.

Łęknica, kwiecień 2021 r.
 
 
Wprowadzenie
 
1.1 Cel przygotowania analiz.
 
Niniejszy dokument stanowi opracowanie rocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Łęknica za rok 2020, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Dokument ten ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych. Głównym celem przygotowania niniejszej analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
 
1.2 Podstawa prawna sporządzonej analizy
Analizę sporządzono zgodnie z art. 9tb oraz 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1439 z póź.zm), w którym został określony szczegółowy zakres przedmiotowej analizy.
 
2.1. System gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonujący na terenie gminy Łęknica w 2020 r.
Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Łęknicy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. Nieruchomości niezamieszkałe, na których nie zamieszkują mieszkańcy np. sklepy, zakłady usługowe, przedsiębiorstwa itp. zobowiązane są do zawarcia indywidualnej stosownej umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Łęknica.
Natomiast od wszystkich jednostek organizacyjnych np. szkoła, MOK, Urząd Miejski oraz z targowiska miejskiego odbiera odpady Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy.
W uchwale Nr XIX.121.2020 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie gminy Łęknica ustalono dwie metody:
- w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, jeżeli powierzchnia lokalu mieszkalnego nie przekracza 200 m² , stawka wynosi 30 od osoby zamieszkującą daną nieruchomość oraz 60 zł od osoby jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny
- w oparciu o ilość zużytej wody w przypadku, gdy powierzchnia lokalu mieszkalnego przekracza 200 m ², stawka wynosi 10,00 za 1m³ zużytej wody oraz 20 zł za 1m³ jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.
Na podstawie uchwały NR.XVII.98.2016 w sprawie: częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych, spełniających warunki do otrzymania Karty Dużej Rodziny zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 20% od obowiązującej stawki i wynosi obecnie:
1) w przypaku stawki od ilości mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości tj:
- odpady od osoby 30 zł po zastosowaniu zwolnienia 24,00 zł od osoby,
- odpady zmieszane 60 zł od osoby po zastosowaniu zwolnienia 48,00 zł od osoby.
2) w przypadku stawki od ilości zużytej wody tj:
- odpady 10,00 zł/1 m³ po zastosowaniu zwolnienia 8,00 zł/1 m³
- odpady zmieszane 20,00 zł/1 m³ po zastosowaniu zwolnienia 16,00 zł/1 m³
W analizowanym roku 2020 odbiorem odpadów komunalnych i ich zagospodarowaniem z nieruchomości zamieszkałych zajmowała się Przedsiębiorstwo komunalne PEKOM S.A., ul. Świętego Brata Alberta 8, 68-200 Żary. Firma PEKOM została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Wykonawca został zobowiązany do odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Łęknica wg następującej częstotliwości:
- odpady komunalne zmieszane co dwa tygodnie, a od kwietnia do końca października raz w tygodniu
- odpady zbierane selektywnie jeden raz w miesiącu
- odpady wielkogabarytowe dwa razy do roku.
Do każdej nieruchomości wykonawca dostarczał worki do selektywnej zbiórki odpadów i harmonogram odbioru odpadów.
 
2.2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Zgodnie z art.3 ust 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. Poz. 1439 z póź.zm) na terenie Gminy Łęknica został utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczący się w Łęknicy przy ul. Wiejskiej. Do punktu, czynnego w każdą środę od godz. 13.00 – 17.00 i w każdą sobotę od godz. 11.00 – 16.00, mieszkańcy Gminy mogli bezpłatnie dostarczyć następujące frakcje odpadów: odpady zielone, tworzywa sztuczne, przeterminowane leki, chemikalia (np. resztka farby, lakieru, wszelkie środki owadobójcze, nawozy itp.), zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.
Podobnie jak w latach ubiegłych przeterminowane leki można było oddawać do pojemników znajdujących się w Aptekach Vitamina w Łęknicy. Z kolei pojemniki na zużyte baterie ustawione zostały w obiektach użyteczności publicznej tj. Urzędzie Miejskim w Łęknicy, oraz placówkach oświatowych na terenie Gminy Łęknica.
Prowadzeniem PSZOK-u w 2020 roku zajmowało się Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy.
Utrzymywaniem PSZOK-u w 2020 roku zajmował się Urząd Miejski w Łęknicy.
 
3. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
 
Gmina Łęknica posiada 1,59 % udziałów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Marszowie i tym samym wykonuje obowiązek określony w art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który dotyczy zapewnienia budowy i eksploatacji wspólnie z innymi gminami regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie jest to spółka gdzie 100% udziałów objęły gminy z powiatu żagańskiego, żarskiego, krośnieńskiego, a także Łużycki Związek Gmin.
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Opadów obsługujący region i odpady zmieszane zebrane z nieruchomości zamieszkałych oraz pozostałości z sortowania w całości poddawane były procesom mechanicznego przetwarzania.
W roku 2020 na terenie Gminy Łęknica zebrano 877,46 Mg odpadów komunalnych zmieszanych.
 
4. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
 
W 2020 r. nie realizowano żadnych inwestycji związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Szacunkowe potrzeby finansowe na modernizację punktu PSZOK wynoszą 100 tys. zł.
 
5. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi za okres
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Gmina Łęknica w ramach umowy zawartej na odbiór odpadów z Przedsiębiorstwem komunalnym PEKOM S.A., ul. Świętego Brata Alberta 8, 68-200 Żary, poniosła koszty w związku z odbiorem i transportem odpadów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w wysokości 682.625,46 zł. Rozliczenie odbywało się na podstawie miesięcznych faktur na podstawie faktycznej ilości odebranych odpadów.
Zebrane odpady komunalne (zmieszane) były zagospodarowywane w sortowni odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Marszowie. Cena zagospodarowania za 1 Mg odpadów wynosiła:
1. Odpady zmieszane 740 zł/mg netto.
2. Odpady sztuczne, metale 800 zł/Mg netto
3. Odpady papier i tektura 650 zł/Mg netto
4. Odpady szkło 650 zł/Mg netto
5. Odpady biodegradowalne 870 zł/Mg netto
6. Odpady wielkogabarytowe 1200 zł/Mg netto
Na podstawie zawartej umowy z firmą PEKOM, gmina obciążana była co miesiąc fakturą za faktyczny odbiór odpadów z terenu zamieszkałego gminy Łęknica.
Łączna kwota na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wyniosła – 774.494,69 zł
Wynagrodzenie pracownika obsługi administracyjnej – 61.840,31 zł
Koszt utrzymania punktu PSZOK na terenie Gminy Łęknica za rok 2020
  • dzierżawa kontenera + ich opróżnianie – 40.101,27 zł
  • konserwacje gaśnic – 24,50 zł
  • wynagrodzenie pracownika + ZUS – 859,94 zł
  • przegląd techniczny budynku – 200,00 zł
  • Materiały – 512,00 zł
RAZEM: 41.697,71 zł zł
 
6. Liczba mieszkańców
Według danych USC w Łęknicy (stan na koniec 2019 roku) ludność Gminy Łęknicy stanowi 2399 osób. Spośród 2399 osób zameldowanych na terenie miasta, w deklaracjach na wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych w 2020 r. ujętych zostało 1931 osób, z czego 37 osób nie wywiązywało się z segregacji, oraz 20 nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami ponosi od ilości zużycia wody. Różnice w podanej liczbie mieszkańców spowodowana jest głównie ruchem naturalnym ludności i migracji.
 
 
7. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12.
 
Obowiązek zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych dotyczy tzw. nieruchomość niezamieszkałych. W analizowanym okresie, w toku weryfikacji informacji przekazanych od firmy zajmującej się wywozem odpadów komunalnych, za korzystanie z usług odbioru i zagospodarowania odpadów (w formie umowy), nie stwierdzono właścicieli w/w nieruchomości, którzy nie zawarli umowy.
 
8. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Łęknica.
Ilość odpadów komunalnych podana w niniejszej analizie sporządzona jest na podstawie sprawozdań otrzymanych za rok 2020 od firm zajmujących się wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy Łęknica.
W 2020 roku łączna ilość odebranych odpadów z terenu Gminy Łęknica z wyłączeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniosła–1.278,178 Mg
Kod odebranych odpadów
komunalnych
Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych
Masa odebranych odpadów
komunalnych [Mg]
20 03 01
Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne
877,460
15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych
72,040
15 01 07
Opakowanie ze szkła
74,220
20 03 07
Odpady wielkogabarytowe
66,160
15 01 01
Opakowanie z papieru i tektury
51,740
20 02 01
Odpady ulegające biodegradacji
136,500
20 01 32
Leki inne niż wymienione w 20 01 31
0,058
 
Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów odebranych i zebranych na terenie gminy w ilości – 156,9242 Mg
 
Kod odebranych odpadów
komunalnych
Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych
Masa odebranych odpadów
komunalnych [Mg]
15 01 04
Opakowania z metali
7,4100
15 01 05
Opakowania wielomateriałowe
0,7700
15 01 07
Opakowania ze szkła
70,9344
15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych
26,3214
15 01 01
Opakowania z papieru i tektury
30,8154
19 12 05
szkło
11,1900
19 12 01
Papier i tektura
9,4830
 
Informacja o zebranych odpadach komunalnych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Łęknica – 123,3600
 
Kod odebranych odpadów
komunalnych
Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych
Masa odebranych odpadów
komunalnych [Mg]
17 01 07
Zmieszane odpady z betonu
3,1200
17 01 01
Odpady z betonu z rozbiórek i remontów
61,1800
20 02 01
Odpady ulegające biodegradacji
10,6200
16 01 03
Zużyte opony
10,9400
20 03 07
Odpady wielkogabarytowe
37,5000
 
 
9. Osiągnięty poziom recyklingu
 
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w stosunku do tych odpadów wytwarzanych w 1995 r.
- Określony jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu ograniczenia masy tych odpadów (Dz.U. z 2012 r poz.676) – wynieść powinien w 2020 r. nie więcej niż 35%
Gmina Łęknica poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty w 2020 r. wyniósł – 0%
Poziom recyklingu – przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów.
- Określony jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r poz.645) – i w 2020 r. wynieść powinna dla:
- papier , metal, tworzywa sztuczne i szkła nie mniej niż 50%
- innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe nie mniej niż 70%.
Gmina Łęknica osiągnęła poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji:
- papier , metal, tworzywa sztuczne i szkła w 2020 r. - wyniósł 64,20 %
- innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w 2020 r. - wyniósł 112,20%
 
10.
System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Łęknica nie bilansuje się, powstaje niedobór dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do kosztów pokrycia funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020r. są wysokie koszty obsługi systemu, na które gmina nie ma wpływu. Związane jest to ze specyfiką gminy Łęknica. Dalekie położenie miasta od miejsca składowania odpadów powoduje większe koszty transportu. Miasto ma też trudności w objęciu systemem wszystkich osób zamieszkałych w Łęknicy, z uwagi na zamieszkiwanie obcokrajowców, którzy trudnią się handlem na targowisku w Łęknicy. Osoby te wynajmują części lokali, a właściciele często nie zgłaszają ich do systemu w złożonej deklaracji. Obecnie nie ma już możliwości załączania do Deklaracji wykazu osób zamieszkałych w danej nieruchomości. Utrudnia to kontrolę sytemu. Koszty są wnikliwie analizowane i Rada Miejska podnosi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-22 14:47:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-22 14:49:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
102 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony