ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

RODO

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

KLAUZULA INFORMACYJNA (koordynacja składania wniosków – przyłącza gazowe w Łęknicy)

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-03-22 11:50:38 przez Dawid Śliwiński

Akapit nr - brak tytułu

KLAUZULA INFORMACYJNA (koordynacja składania wniosków – przyłącza gazowe w Łęknicy)
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1 informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łęknicy, z siedzibą w
  68-208 Łęknica, ul. Żurawska 1;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail iod(malpa)umleknica.pl, tel. 68 362 47 02. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu koordynacji zgłoszeń posesji do podłączenia do gazociągu w Łęknicy, kierowanych do Polskiej Spółki Gazownictwa.
 4. Przekazywanie przez Państwa wnioski zgłoszeniowe nie będą otwierane, lecz grupowane wg ulic i przekazywane za pośrednictwem Urzędu Miejskiego do podmiotu realizującego przyłącza gazowe tj. do Polskiej Spółki Gazownictwa. Sekretariat Urzędu będzie prosił Państwa o dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych w zakresie nr telefonu, imienia, nazwiska i adresu, którego dotyczy wniosek oraz telefonu kontaktowego.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynika z kategorii archiwalnej ustalonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z koordynacji wniosków dot. przyłączy gazowych i występowanie do wskazanego podmiotu osobiście.
 2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 
OŚWIADCZENIE
dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych
Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że zostałem(am) poinformowany/a o:
 1. adresie siedziby urzędu, pod którym dane są zbierane i przetwarzane;
 2. celu zbierania danych, dobrowolności lub obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej;
 3. prawie wglądu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania;
 4. możliwości wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych;
 5. możliwości wniesienia sprzeciwu.
Ponadto:
 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych: Burmistrza Łęknicy z siedzibą Łęknica, ul. Żurawska 1 w celu podanym w klauzuli informacyjnej;
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą;
 3. Zapoznałem(łam) się z treścią klauzuli informacyjnej (na odwrocie), w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia.

 
Zgadzam się, aby Gmina Łęknica przetwarzała moje dane osobowe w poniższym zakresie:
- imię i nazwisko: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Nr telefonu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- adres, którego dotyczy wniosek o przyłącze gazowe:
ul. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 68-208 Łęknica
ul. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 68-208 Łęknica
ul. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 68-208 Łęknica
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(Data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony