ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

RODO

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

KLAUZULA INFORMACYJNA UM w Łęknicy (ogólna)

KLAUZULA INFORMACYJNA UM w Łęknicy (ogólna)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1 informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łęknicy, z siedzibą w 68-208 Łęknica, ul. Żurawska 1;
   
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail
  iodumleknica.pl, tel. 68 362 47 02. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;

   
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług i zadań Urzędu, wynikających z przepisów prawa, określonych szczegółowo dla każdej z czynności w rejestrze czynności przetwarzania, zwanym dalej RCPDO. Rejestr udostępnia się na stanowisku inspektora ochrony danych osobowych oraz sekretarza gminy.
   
 4. Przekazywanie przez Administratora danych może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane urzędom i instytucjom na wniosek oraz wprowadzane do Rejestrów Centralnych prowadzonych przez poszczególne Ministerstwa RP, realizujących zadania na podstawie przepisów prawa;
   
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
   
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w RCPDO dla danej czynności przetwarzania. (Okres przetwarzania wynika z kategorii archiwalnej ustalonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt).
   
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
   
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  Telefon: 22 860 70 86

   
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest w zależności od rodzaju prowadzonej sprawy: wymogiem ustawowym/warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy.
   
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ

Відповідно до ст. 13 сек. 1 і сек. 2 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / EC (Офіційний вісник ЄС L 2016, № 119, с. 1, хотів би повідомити, що:
 
1) Адміністратором ваших персональних даних є мер міста Лекніца, зареєстрований офіс за адресою: 68-208 Łęknica, ul. Журавська 1;
 
2) Адміністратор призначив уповноваженого із захисту даних, з яким ви можете зв'язатися за електронною поштою , тел. 68 362 47 02. Ви можете зв'язатися з уповноваженим із захисту даних з усіх питань, що стосуються обробки персональних даних та використання прав на обробку даних;
 
3) Ваші персональні дані будуть оброблятися з метою виконання послуг та завдань Управління, що випливають із положень законодавства, детально зазначених для кожного виду діяльності в реєстрі діяльності з обробки, іменований надалі RCPDO. Реєстр доступний як інспектор із захисту персональних даних та секретар комунальної служби.
 
4) Дані можуть бути передані Адміністратором тільки в тому випадку, якщо це є виконанням обов'язку Контролера, що випливає з чинних положень законодавства. Ваші персональні дані можуть бути надані офісам та установам за запитом і внесені до центральних реєстрів, які ведуть окремі міністерства Польщі, які виконують завдання відповідно до положень законодавства;
 
5) ваші персональні дані не будуть передані в третю країну/міжнародну організацію;
 
6) Ваші персональні дані будуть зберігатися протягом періоду, передбаченого в RCPDO для даної обробки. (Період обробки визначається з категорії архіву, встановленої в єдиному переліку матеріалів).
 
7) Ви маєте право на доступ до своїх даних і право виправляти, видаляти, обмежувати обробку, право на передачу даних, право на заперечення, право відкликати згоду в будь-який час без впливу на законність обробки, яка була здійснена. вийти на підставі згоди до її відкликання;
 
8) Ви маєте право подати скаргу до наглядового органу, який займається захистом персональних даних у державі-члені вашого постійного проживання, місця роботи або місця ймовірного порушення, якщо ви вважаєте, що обробка ваших персональних даних порушує положення загального положення про захист персональних даних від 27 квітня 2016 року.
 
       Офіс президента Управління захисту персональних даних (ПУОДО), вул. Stawki 2, 00-193 Варшава
Телефон: 22 860 70 86
 
9) Надання вами ваших персональних даних, залежно від типу справи, є законодавчою вимогою / умовою договору / умовою для укладання договору. Наслідком ненадання персональних даних буде неможливість врегулювати питання.
 
10) Ваші дані не оброблятимуться в автоматизований спосіб, у тому числі у формі профілювання.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid Śliwiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-25 14:26:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-25 14:27:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-22 11:59:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6452 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA
Administratorami są:
 1. Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta (do uzupełnienia dane adresowe urzędu) – w zakresie rejestracji w Centralnym Rejestrze Wyborców danych wpływających na realizację prawa wybierania i przechowywanej przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta miasta dokumentacji pisemnej;
 2. Konsul RP (do uzupełnienia dane adresowe urzędu) – w zakresie rejestracji w Centralnym Rejestrze Wyborców danych co do adresu przebywania w stosunku do wyborców głosujących poza granicami kraju oraz przechowywanej przez Konsula dokumentacji pisemnej;
 3. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój Centralnego Rejestru Wyborców oraz aktualizuje informacje o zgłoszeniu chęci głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzanych przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej;
 4. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5 – zapewnia funkcjonowanie w kraju wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp do Centralnego Rejestru Wyborców;
 5. Minister Spraw Zagranicznych mający siedzibę w Warszawie (00-580) przy ul. J.Ch. Szucha 23 – zapewnia funkcjonowanie poza granicami kraju wydzielonej sieci umożliwiającej konsulom dostęp do Centralnego Rejestru Wyborców.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem – Wójtem/Burmistrzem/Prezydentem miasta można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
 
Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email l lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować poprzez adres mail lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 
Z administratorem – Ministrem Spraw Zagranicznych można się skontaktować poprzez adres e-mail: lub pisemnie na adres siedziby, zaś z wykonującym obowiązki administratora, którym jest konsul RP, można skontaktować się poprzez właściwy adres instytucjonalny e-mail urzędu konsularnego lub pisemnie pod adresem, zgodnie z informacją opublikowaną na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie-przedstawicielstwa-na- swiecie .
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator – Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez: iod(małpa)umleknica.pl
 
Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, poprzez email lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 
Administrator – Minister Spraw Zagranicznych wyznaczył, w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jak i placówkach zagranicznych, inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez email: lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) w związku z przepisem szczególnym ustawy;
 • przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta miasta - w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do Centralnego Rejestru Wyborców – na podstawie art. 18b § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497)
 • Konsula - w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do Centralnego Rejestru Wyborców – na podstawie art. 18b § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
 • przez Ministra Cyfryzacji - w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do Centralnego Rejestru Wyborców – na podstawie art. 18b § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy oraz w celu utrzymania i rozwoju rejestru
 
Dane zgromadzone w Centralnym Rejestrze służą do sporządzania spisów wyborców. Ujęcie w spisie wyborców umożliwia realizację prawa wybierania.
ODBIORCY DANYCH
Odbiorcami danych są:
 • Centralny Ośrodek Informatyki – w zakresie technicznego utrzymania Centralnego Rejestru Wyborców;
 • Państwowa Komisja Wyborcza – w zakresie nadzorowania
prawidłowości aktualizowania Centralnego Rejestru Wyborców.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Dane o obywatelach Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, korzystających z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej są przekazywane przez Ministra Cyfryzacji właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej.
Minister Cyfryzacji przekazuje właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej, na ich wniosek, dane dotyczące obywateli polskich chcących korzystać z praw wyborczych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie niezbędnym do korzystania z tych praw.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Okres przechowywania danych obywateli polskich w Centralnym Rejestrze Wyborców obejmuje okres życia danej osoby od momentu ukończenia 17 lat do dnia zarejestrowania dla tej osoby zgonu lub utraty obywatelstwa polskiego.
 
Dla wyborców będących obywatelami Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywatelami Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej okres przechowywania danych rozpoczyna się od momentu ujęcia na wniosek w obwodzie glosowania do czasu złożenia wniosku o skreślenie z Centralnego Rejestru Wyborców albo zarejestrowania w Polsce zgonu lub utraty obywatelstwa uprawniającego do głosowania w Polsce.
Zapisy w dziennikach systemów (logach) Centralnego Rejestru Wyborców przechowywane są przez 5 lat od dnia ich utworzenia (art.18 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy).
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do Pani/Pana danych;
-prawo żądania ich sprostowania. Do weryfikacji prawidłowości danych osobowych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz stwierdzania niezgodności tych danych ze stanem faktycznym stosuje się art. 11 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Centralny Rejestr Wyborców jest zasilany danymi z Rejestru PESEL.
Pani/Pana dane do Centralnego Rejestru Wyborców są wprowadzane także na podstawie orzeczeń sądowych wpływających na realizację prawa wybierania oraz składanych przez Panią/Pana wniosków co do sposobu lub miejsca głosowania.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH
Nie posiada Pani/Pan uprawnień lub obowiązków związanych z podaniem danych osobowych. Zgodnie z art. 18 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy dane osobowe są przekazywane do Centralnego Rejestru Wyborców z rejestru PESEL, po ukończeniu przez osobę 17 lat.
W przypadku działania na wniosek w sprawach związanych ze sposobem lub miejscem głosowania, odmowa podania danych skutkuje niezrealizowaniem żądania.
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI I PROFILOWANIU
 
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
IOD
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-13 13:17:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-13 13:18:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-13 13:21:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1382 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KLAUZULA INFORMACYJNA (zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych)

Akapit nr 1 - brak tytułu

KLAUZULA INFORMACYJNA
(zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1 informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łęknicy, z siedzibą w 68-208 Łęknica, ul. Żurawska 1;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail iod(małpa)umleknica.pl, tel. 68 362 47 02. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
 4. Przekazywanie przez Administratora danych może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane urzędom i instytucjom na wniosek, podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz wprowadzane do Rejestrów Centralnych prowadzonych przez poszczególne Ministerstwa RP, realizujących zadania na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w RCPDO dla danej czynności przetwarzania. (Okres przetwarzania wynika z kategorii archiwalnej ustalonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt). W tym przypadku 10 lat.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  Telefon: 22 860 70 86
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest w zależności od rodzaju prowadzonej sprawy: wymogiem ustawowym/warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-21 13:40:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-21 13:41:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-21 13:42:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1698 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Mimo że Ukraina leży poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i nie stosuje się w niej Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wobec każdej osoby, która przekracza granicę polską, stosowane są polskie i europejskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Zapoznaj się z klauzulą informacyjną, w której znajdziesz informację o tym, jakie dane osobowe obywateli Ukrainy będą przetwarzane w związku z nadaniem numeru PESEL oraz zarejestrowaniem w rejestrze obywateli Ukrainy (podstawa prawna: Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).
 
Czym jest numer PESEL
To jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje osobę fizyczną. Numer PESEL zawiera:
 • datę urodzenia,
 • numer porządkowy,
 • oznaczenie płci
 • liczbę kontrolną.
Numer ten identyfikuje osobę fizyczną np. w systemach informatycznych: ochrony zdrowia, ubezpieczeniowych i oświatowych.

Czym jest rejestr obywateli Ukrainy
Jest to rejestr prowadzony przez ministra właściwego ds. informatyzacji. Zarejestrowani są w nim obywatele Ukrainy:
 • którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium drugiego z tych państw,
 • którym nadano numer PESEL na ich wniosek.
Kim jest administrator danych
Administratorami są:
 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ( 68-208 Łęknica, Żurawska 1 ) – w zakresie rejestracji danych w rejestrze PESEL
 2. Minister Cyfryzacji, z siedzibą w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskie 1/3:
 3. odpowiada za nadawanie numeru PESEL oraz utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,
 4. prowadzi rejestr obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL.
 5. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, z siedzibą w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitych zasad postępowania w kraju w ramach ewidencji ludności.
Kontakt z administratorem
Z administratorem – wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta możesz się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji możesz się skontaktować:
 • mailowo na adres: ,
 • pisemnie na adres siedziby administratora: Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa,
 • na adres korespondencyjny: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować:
 • mailowo na adres: ,
 • pisemnie na adres siedziby administratora: ul Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa.
Kontakt z inspektorem ochrony danych
 1. Administrator – wójt, burmistrz lub prezydent miasta wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez iod(małpa)umleknica.pl, lub telefonicznie 683624702;
 2. Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
 3. pisemnie na adres: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa,
 4. mailowo na adres: .
 5. Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować:
Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.
Cel przetwarzania i podstawa prawna
Celem przetwarzania danych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jest:
 • wprowadzenie twoich danych do rejestru PESEL,
 • udostępnianie ich w ramach tego rejestru.
Celem przetwarzania danych przez Ministra Cyfryzacji jest:
 • utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,
 • prowadzenie rejestru obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL,
 • udostępnianie danych w ramach tego rejestru.
Celem przetwarzania danych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jest:
 • sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem ewidencji ludności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Podstawa prawna: obowiązek prawny ciążący na administratorze w związku z przepisem szczególnym ustawy.

Odbiorcy danych
Odbiorcami danych zgromadzonych w rejestrze PESEL są:
 1. Centralny Ośrodek Informatyki – na podstawie powierzenia przez Ministra Cyfryzacji;
 2. Podmioty:
 3. służby; organy administracji publicznej; sądy i prokuratura; komornicy sądowi; państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;
 4. osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
 5. osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli wykażą w tym interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania twojej zgody;
 6. jednostki organizacyjne, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli dane po wykorzystaniu zostaną przez te jednostki tak zmienione, że nie będzie możliwe ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą;
 7. osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli wykażą, że dane posłużą do weryfikacji danych adresowych i/albo zgonu;
 8. podmioty odpowiedzialne za system identyfikacji elektronicznej oraz wydające środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej ‒ w celu wydania środka identyfikacji elektronicznej (czyli narzędzia, którym możesz potwierdzić swoją tożsamość w Internecie);
 9. kwalifikowani dostawcy usług zaufania, świadczący kwalifikowane usługi podpisu elektronicznego wpisani do rejestru.
Dane powyższym podmiotom udostępniają:
 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
 • Minister Cyfryzacji,
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
zgodnie z ich właściwością.
Dane osobowe zgromadzone w rejestrze obywateli Ukrainy udostępniane są:
 • Policji,
 • Straży Granicznej,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencji Wywiadu,
 • Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służbie Wywiadu Wojskowego,
 • Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,
 • Służbie Ochrony Państwa,
 • Urzędowi do spraw Cudzoziemców,
 • ministrowi właściwemu do spraw pracy,
 • ministrowi właściwemu do spraw rodziny,
 • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
 • organowi właściwemu w sprawie świadczeń rodzinnych.
Jak długo będą przechowywane dane
Dane z rejestru PESEL, jak i z rejestru obywateli Ukrainy, nie będą usuwane.
Jakie masz prawa
Przysługuje ci prawo do:
 • dostępu do twoich danych oraz danych osób, nad którymi sprawujesz opiekę prawną (np. dzieci),
 • żądania ich sprostowania.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
Źródło pochodzenia danych osobowych
Dane do rejestru PESEL wprowadza organ gminy.
Dane do rejestru obywateli Ukrainy wprowadza organ gminy.
 
Obowiązek podania danych
Podanie danych jest obowiązkiem, który wynika z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-23 08:00:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-23 08:01:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2200 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna nagrania rady

Akapit nr 1 - brak tytułu

WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY INFORMUJEMY, IŻ
 
OBRADY SĄ TRANSMITOWANE I UTRWALANE ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH OBRAZ I DŹWIĘK. TRANSMISJA OBRAD JEST DOSTĘPNA W SIECI INTERNET, NATOMIAST NAGRANIA Z SESJI W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ I NA STRONIE INTERNETOWEJ MIASTA ORAZ W INNY SPOSÓB ZWYCZAJOWO PRZYJĘTY.
 
UCZESTNICZĄC W SESJI RADY MIEJSKIEJ WYRAŻACIE PAŃSTWO ZGODĘ NA PRZETWARZANIE I UPUBLICZNIANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH
 
w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Łęknicy, z siedzibą w Urzędzie Miejskim,
ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail iod(malpa)umleknica.pl, telefonicznie pod nr. tel. (68) 683624702. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych;
3. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów zgodnie z ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 1330 ze zm.);
4. Transmisja obrad sesji Rady Miejskiej w Łęknicy, jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są na kanale Urzędu Miejskiego w serwisie youtube.com https://www.youtube.com/playlist?list=PL6PGb_oi7BKu_fPQ5f7NixAYvM1t2aBfE oraz bip.umleknica.pl i stronie leknica.pl bezterminowo. Transmisja odbywa się na żywo. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk;
5. Osoba objęta monitoringiem, która uczestnicząc w obradach sesji nie pełni funkcji publicznej, ma prawo do informacji o dokonywanej transmisji i istniejącym nagraniu, prawo dostępu do nagrań oraz prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach – o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw.
6. Z uwagi na prowadzenie transmisji na żywo brak jest możliwości technicznych anonimizowania wizerunku, potencjalny uczestnik sesji Rady Miejskiej, nie będący osobą publiczną powinien być tego świadomy. Nagrania sesji Rady Miejskiej nie będą anonimizowane;
7. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych;
8. Podczas transmisji obrad sesji Rady Gminy oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-22 11:53:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-22 11:54:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2196 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna UM podatki i opłaty lokalne

KLAUZULA INFORMACYJNA - podatki i opłaty lokalne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1 informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łęknicy, z siedzibą w 68-208 Łęknica, ul. Żurawska 1;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail iod(malpa)umleknica.pl, tel. 68 362 47 02. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit.c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art.6 ust.1 lit. E RODO) w szczególności w celu:
  - naliczania wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego;
  - naliczania wysokości podatku od środków transportowych;
  - wydawania decyzji w sprawie podatków i opłat lokalnych;
  - poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019.1170 t.j. z dnia 2019.06.25), ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.2020.333 t.j. z dnia 2020.03.02), ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.2019.888 t.j. z dnia 2019.05.13), ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2021.1540 t.j. z dnia 2021.08.23), ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021.1923 t.j. z dnia 2021.10.25);
  - naliczania wysokości zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.2019.2188 t.j. z dnia 2019.11.12);
  - windykacji niezapłaconych podatków i opłat zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2020.1427 t.j. z dnia 2020.08.21);
  - wydawania zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
 4. Przekazywanie przez Administratora danych może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane urzędom i instytucjom na wniosek oraz wprowadzane do Rejestrów Centralnych prowadzonych przez poszczególne Ministerstwa RP, realizujących zadania na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w RCPDO dla danej czynności przetwarzania. (Okres przetwarzania wynika z kategorii archiwalnej ustalonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt).
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  Telefon: 22 860 70 86
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest w zależności od rodzaju prowadzonej sprawy: wymogiem ustawowym/warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
DAwid
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-22 11:45:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-22 11:45:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2103 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1 informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łęknicy, z siedzibą w 68-208 Łęknica, ul. Żurawska 1;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail iod(malpa)umleknica.pl, tel. 68 362 47 02.
  Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w związku: z prowadzenia robót w pasie drogowym niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam. Podstawy prawne:
  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego;
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
  4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
  5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 4. Przekazywanie przez Administratora danych może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane urzędom i instytucjom na wniosek oraz wprowadzane do Rejestrów Centralnych prowadzonych przez poszczególne Ministerstwa RP, realizujących zadania na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w RCPDO dla danej czynności przetwarzania. (Okres przetwarzania wynika z kategorii archiwalnej ustalonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt).
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  Telefon: 22 860 70 86
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest w zależności od rodzaju prowadzonej sprawy: wymogiem ustawowym/warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-22 11:46:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-22 11:50:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2156 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KLAUZULA INFORMACYJNA dla dzierżawców na targowisku miejskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

KLAUZULA INFORMACYJNA dla dzierżawców na targowisku miejskim
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1 informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łęknicy, z siedzibą w 68-208 Łęknica, ul. Żurawska 1;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail: iod(malpa)umleknica.pl, tel. 68 362 47 02. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawierania umów na dzierżawę gruntową na targowisku miejskim, a także w celu realizacji usług i zadań Urzędu, wynikających z przepisów prawa, określonych szczegółowo dla każdej z czynności w rejestrze czynności przetwarzania, zwanym dalej RCPDO. Rejestr udostępnia się na stanowisku inspektora ochrony danych osobowych oraz sekretarza gminy.
  Podstawy prawne w przypadku zawierania umów dzierżawy na targowisku miejskim:
  - art.693 -709 Kodeksu Cywilnego (tj. Dz.U. z 2019r., poz.1145 z poźn. zm.);
  - art.13 ust.1 i art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz.65 z poźn. zm.);
  - Uchwała Nr XXIII.140.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łęknica o statusie miejskim.
 4. Przekazywanie przez Administratora danych może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, (np. w przypadku kontroli skarbowej). Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane urzędom i instytucjom na wniosek oraz wprowadzane do Rejestrów Centralnych prowadzonych przez poszczególne Ministerstwa RP, realizujących zadania na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w RCPDO dla danej czynności przetwarzania. (Okres przetwarzania wynika z kategorii archiwalnej ustalonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt).
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  Telefon: 22 860 70 86
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest w zależności od rodzaju prowadzonej sprawy: wymogiem ustawowym/warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 
OŚWIADCZENIE (Poddzierżawcy gruntów)
dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych
Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że zostałem(am) poinformowany/a o:

 
 1. Adresie siedziby urzędu, pod którym dane są zbierane i przetwarzane;
 2. Celu zbierania danych, dobrowolności lub obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej;
 3. Prawie wglądu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania;
 4. Możliwości wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych;
 5. Możliwości wniesienia sprzeciwu.
  Ponadto:
 6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych: Burmistrza Łęknicy z siedzibą Łęknica, ul. Żurawska 1;
 7. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą;
 8. Zapoznałem(łam) się z treścią klauzuli informacyjnej (na odwrocie), w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia.
Zgadzam się, aby Gmina Łęknica przetwarzała moje dane osobowe w poniższym zakresie:
(* - proszę o wypełnianie drukowanymi literami)
- * imię i nazwisko/ nazwa firmy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- * adres zamieszkania/siedziby _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- * nr sektora oraz pawilonu, którego jestem poddzierżawcą: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(Data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-22 11:42:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-22 11:43:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2060 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KLAUZULA INFORMACYJNA (koordynacja składania wniosków – przyłącza gazowe w Łęknicy)

Akapit nr 1 - brak tytułu

KLAUZULA INFORMACYJNA (koordynacja składania wniosków – przyłącza gazowe w Łęknicy)
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1 informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łęknicy, z siedzibą w
  68-208 Łęknica, ul. Żurawska 1;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail iod(malpa)umleknica.pl, tel. 68 362 47 02. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu koordynacji zgłoszeń posesji do podłączenia do gazociągu w Łęknicy, kierowanych do Polskiej Spółki Gazownictwa.
 4. Przekazywanie przez Państwa wnioski zgłoszeniowe nie będą otwierane, lecz grupowane wg ulic i przekazywane za pośrednictwem Urzędu Miejskiego do podmiotu realizującego przyłącza gazowe tj. do Polskiej Spółki Gazownictwa. Sekretariat Urzędu będzie prosił Państwa o dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych w zakresie nr telefonu, imienia, nazwiska i adresu, którego dotyczy wniosek oraz telefonu kontaktowego.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynika z kategorii archiwalnej ustalonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z koordynacji wniosków dot. przyłączy gazowych i występowanie do wskazanego podmiotu osobiście.
 2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 
OŚWIADCZENIE
dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych
Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że zostałem(am) poinformowany/a o:
 1. adresie siedziby urzędu, pod którym dane są zbierane i przetwarzane;
 2. celu zbierania danych, dobrowolności lub obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej;
 3. prawie wglądu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania;
 4. możliwości wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych;
 5. możliwości wniesienia sprzeciwu.
Ponadto:
 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych: Burmistrza Łęknicy z siedzibą Łęknica, ul. Żurawska 1 w celu podanym w klauzuli informacyjnej;
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą;
 3. Zapoznałem(łam) się z treścią klauzuli informacyjnej (na odwrocie), w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia.

 
Zgadzam się, aby Gmina Łęknica przetwarzała moje dane osobowe w poniższym zakresie:
- imię i nazwisko: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Nr telefonu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- adres, którego dotyczy wniosek o przyłącze gazowe:
ul. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 68-208 Łęknica
ul. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 68-208 Łęknica
ul. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 68-208 Łęknica
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(Data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-22 11:50:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-22 11:50:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-22 11:52:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2087 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »