ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

RODO OPS

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

KLAUZULA INFORMACYJNA OPS

Akapit nr 1 - brak tytułu

KLAUZULA INFORMACYJNA
Dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1 informuję, iż:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Łęknicy, z siedzibą w 68-208 Łęknica, ul. Żurawska 1;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail , tel. 68 362 47 02. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług i zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy, wynikających z przepisów prawa, określonych szczegółowo dla każdej
  z czynności w rejestrze czynności przetwarzania, zwanym dalej RCPDO. Rejestr udostępnia się
  na stanowisku Inspektora ochrony danych osobowych oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy;
 4. Przekazywanie przez Administratora danych może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane urzędom i instytucjom na wniosek oraz wprowadzane do Rejestrów Centralnych prowadzonych przez poszczególne Ministerstwa RP, realizujących zadania na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres okres wynikający z przepisów ustawy
  z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.
  z późn. zm.);
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
Telefon: 22 860 70 86;
 1. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług Ośrodka Pomocy Społecznej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniosku
  i załatwienie sprawy. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest w zależności
  od rodzaju prowadzonej sprawy: wymogiem ustawowym / warunkiem umownym / warunkiem zawarcia umowy;
 2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Malara
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-30 12:21:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-30 12:22:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-08-27 11:42:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3472 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna RODO / Інформаційне положення GDPR

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że /
Відповідно до ст. 13 сек. 1 і 2 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/ 46 / EC (Загальний регламент про захист даних - GDPR) (Вісник законів UE L 2016 № 119, с. 1), повідомляю, що:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Łęknicy z siedzibą w Łęknicy ul. Żurawska 1, reprezentowany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy Panią Alinę Andrus. /
  Адміністратором ваших персональних даних є Центр соціальної допомоги в Łęknica зі штаб-квартирою в Łęknica, ul. Żurawska 1, в особі керуючого Центром соціального захисту у Ленькниці пані Аліни Андрус.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail , tel. 68 362 47 02. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. /
  Адміністратор призначив уповноваженого із захисту даних, з яким ви можете зв’язатися за електронною поштою , тел. 68 362 47 02. Ви можете зв’язатися з уповноваженим із захисту даних з усіх питань, що стосуються обробки персональних даних та використання прав, пов'язаних з обробкою даних.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest w zależności od złożonego wniosku: / Метою обробки персональних даних, залежно від поданої заяви, є:
 • udzielenie Pani/Panu świadczeń z zakresu pomocy społecznej / надання вам пільг у сфері соціальної допомоги;
 • udzielenie Pani/Panu jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe; /надання вам одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначеної на утримання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла;
 • przydzielenie Pani/Panu asystenta rodziny / призначення вам сімейного помічника.
 1. Przetwarzanie, podanych danych osobowych, odbywa się na podstawie / Обробка наданих персональних даних здійснюється на підставі :
  • art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) / мистецтво 100 сек. 2 Закону про соціальну допомогу від 12 березня 2004 р. (Законодавчий журнал від 2021 р., ст. 2268 із змінами);
  • art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
  • z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) / мистецтво 31 сек. 10 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку з
  • зі збройним конфліктом на території цієї держави (Вісник законів від 2022 р., ст. 583);
  • art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447) / мистецтво 7 Закону від 09.06.2011 р. «Про підтримку сім'ї та системи прийомного піклування» (Вісник законів від 2022 р., ст. 447);
  • art. 6 ust. 1 RODO / ст. 6 сек. 1 GDPR.
   
  5. Zbierane dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, za wyjątkiem realizacji świadczeń w formie niepieniężnej tj. usług opiekuńczych, posiłków, opału, gdzie dane będą przekazywane realizatorom tych świadczeń /
  Зібрані персональні дані не будуть передані іншим одержувачам, за винятком надання негрошових послуг, тобто послуг з догляду, харчування, пального, де дані будуть передані постачальникам цих послуг;
   
  6. Zbierane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej / Зібрані персональні дані не будуть передані в третю країну або міжнародну організацію;
   
  7. Zbierane dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r.
  o narodowym zbiorze archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 550 z późn. zm.) / Зібрані персональні дані будуть зберігатися відповідно до Закону від 14 липня 1983 року. про національну архівну колекцію та архіви (Вісник законів за 2019 рік, ст.550 із змінами);
   
  8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do realizacji celu określonego w pkt. 3 jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie brak realizacji w/w celu / Надання персональних даних у обсязі, необхідному для досягнення мети, зазначеної в пункті. 3 є законодавчою вимогою. Ненадання необхідних даних призведе до нереалізації вищезгаданої мети;
   
  9. Na podstawie art. 15 – 19 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych lub ich sprostowania / На підставі ст. 15 - 19 GDPR, ви маєте право отримати доступ або виправити свої дані;
   
  10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania / Персональні дані не будуть оброблятися в автоматизованому порядку, в т.ч у формі профілювання;
   
  11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. / Ви маєте право подати скаргу до контролюючого органу – Голови Управління із захисту персональних даних, якщо вважаєте, що обробка ваших персональних даних порушує положення Загального положення про захист даних від 27 квітня 2016 року.
   
  Administrator Danych Osobowych / Адміністратор персональних даних
  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy /
  Директор Муніципального центру соціального захисту у Ленькниці

   

   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-22 11:38:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-22 11:39:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
615 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »