ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Programy zdrowotne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65+ w gminie Łęknica - 2022r.

Informacja ogłoszona dnia 2022-08-26 12:47:46 przez Dawid Śliwiński, informacja należąca do archiwum

Burmistrz Łęknicy ogłasza konkurs ofert

art. 953 kodeksu postępowania cywilnego
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr .345.2022
Burmistrza Łęknicy
z dnia 26 sierpnia 2022r.
BURMISTRZ ŁĘKNICY
 
działając na podstawie art. 48 b ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLV.254.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej
 
OGŁASZA KONKURS OFERT
NA WYBÓR REALIZATORA „PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW W WIEKU 65 + W GMINIE ŁĘKNICA”
 
I. Przedmiot konkursu ofert:
 
Przedmiotem konkursu jest wybór podmiotu, który zorganizuje i przeprowadzi
w 2022r. „ Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65+ w gminie Łęknica” stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
II. Adresaci konkursu:
 
Konkurs skierowany jest do podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.), prowadzący placówkę NZOZ/ZOZ na terenie powiatu żarskiego z wyposażonym gabinetem zabiegowym lub punktem szczepień, dysponujący personelem medycznym posiadającym stosowne kwalifikacje zawodowe, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Szczepienia powinny być wykonywane w gabinecie lekarskim podmiotu leczniczego spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2022r. poz. 402), w tym:
- szczepienia będą przeprowadzone przez wyspecjalizowane pielęgniarki pod nadzorem lekarskim,
- posiadających punkt szczepień oraz lodówkę do przechowywania szczepionek.
III. Beneficjenci szczepień:
Beneficjentami szczepień są osoby po 65 roku życia.
Szacunkowa liczba osób w wieku 65 + w 2022 roku to 345 osób (urodzonych do 31.12.1956r.)
 
IV. Termin realizacji programu:
1. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi od dnia podpisania umowy.
2. Rozpoczęcie szczepień będzie następowało:
- w roku 2022: wrzesień - październik 2022r.
3. Zakończenie realizacji zadania nastąpi do 20 grudnia 2022r.
 
V. Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji programu polityki zdrowotnej
 
1) przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej przez organizatora programu jak i realizatora. Przygotowane zostaną przez Urząd Miejski w Łęknicy plakaty i ulotki, które zamieszczone będą w urzędzie, ośrodku zdrowia, instytucjach publicznych, stronach internetowych;
2) działania edukacyjne podczas wizyty lekarskiej przeprowadzone przez lekarza lub pielęgniarkę. Zakres zagadnień poruszanych podczas edukacji powinien dotyczyć propagowania prawidłowych nawyków zdrowotnych: zachowania zasad higieny, unikanie potencjalnych miejsc rozprzestrzeniania się choroby, możliwe unikanie kontaktów z osobami chorymi oraz przedstawienie sposobu postępowania w trakcie zakażenia grypą w celu uniknięcia jej powikłań;
3) uzyskanie pisemnej zgody na przeprowadzenie szczepień wraz z pisemnym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przekazanie i przetwarzanie danych na potrzeby realizacji programu (wg załącznika Nr 1 do projektu umowy);
4) prowadzenie rejestru uczestników programu;
5) zakup szczepionek przeciw grypie;
6) badanie lekarskie: kwalifikacja lekarska uwzględniająca przeciwskazania do szczepień i ocenę ryzyka wystąpienia powikłań poszczepiennych będzie polegała na zbieraniu wywiadu lekarskiego i przeprowadzeniu fizykalnego badania lekarskiego. W przypadku wystąpienia przeciwwskazań czasowych należy poinformować o najwcześniejszym możliwym terminie wykonania szczepienia, natomiast w wyniku trwałych przeciwwskazań do szczepienia przeciw grypie trzeba poinformować pacjenta o możliwości realizacji szczepień u osób z najbliższego otoczenia w celu zmniejszenia ryzyka transmisji zakażenia;
7) szczepienie według przyjętego schematu, zgodnego ze wskazaniem producenta szczepionki;
8) wydanie osobie poddanej szczepieniu zaświadczenia o wykonaniu zaleconego szczepienia ochronnego;
8) utylizacja zużytych materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
9) odebranie wypełnionej ankiety od uczestników programu (załącznik Nr 2 do projektu umowy) i dostarczenie wraz ze sprawozdaniem do organizatora programu;
10) składanie sprawozdań z realizacji programu (liczba osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w programie; liczba osób, którym wykonano szczepienie w danym roku trwania programu w zestawieniu z ogólną populacją, która kwalifikowałaby się do programu; liczba osób, którym nie podano szczepionki z uwagi na: aspekty zdrowotne, inne) za dany rok do 31 grudnia danego roku trwania programu (załącznik Nr 3 do projektu umowy);
11) sporządzenie dokumentacji medycznej z przeprowadzonych szczepień;
12) sporządzenie i złożenie na żądanie organizatora informacji na temat realizacji zadania;
13) inne ważne czynności niezbędne dla realizacji szczepień.
 
Przy opracowaniu oferty należy uwzględnić do realizacji wszystkie ww. przedsięwzięcia.
 
3. Termin i miejsce składania ofert
 1. Oferta na realizację zadania powinna zawierać:
 2. wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia z dołączonymi kopiami dokumentów, tj.:
 3. wypisem z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  o którym mowa w art. 106 w związku z art. 217 ustawy z dnia
  15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany,
 4. odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, potwierdzającym m.in. status prawny oferenta, zakres prowadzonej działalności i sposób reprezentacji, zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany, jeżeli działania organów uprawnionych do reprezentacji wymagają odrębnych upoważnień – stosowne upoważnienia udzielone tym organom,
 5. decyzją w sprawie nadania numeru NIP,
 6. zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON,
 7. polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, ważną
  w okresie wykonania umowy, bądź zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub jej przedłużenie, w przypadku gdy termin ubezpieczenia wygasa w trakcie wykonywania umowy;
 8. opis sposobu realizacji zadania wskazujący dni i godziny,
  w których będzie realizowane szczepienie (część IV pkt 2 oferty);
 9. cenę jednostkową brutto za wykonanie szczepienia (część V pkt 1) zawierającą:
a) koszt zakupu szczepionki
b) koszt kwalifikacyjnego badania lekarskiego
c) koszt podania szczepionki
d) koszt działania edukacyjnego
(część V pkt. 1 lit. a, b, c, d oferty);
 1. Cena jednostkowa brutto wskazana przez oferenta w ofercie nie będzie podlegała zmianom w trakcie realizacji świadczeń. Całkowity koszt szczepień ulegnie zmianie w przypadku mniejszej liczby osób objętych szczepieniem.
 2. Podpis pod ofertą i załącznikami do oferty składa osoba upoważniona do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli, zgodnie z KRS lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
 3. W formularzu oferty należy wypełnić wszystkie pola czytelnie. W pola, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”.
 4. Załączniki przedkładane w formie kserokopii muszą być uwierzytelnione przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.
 5. Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności w języku polskim, w sposób czytelny i przejrzysty.
 6. Oferent winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie, która będzie zaadresowana, opieczętowana pieczątką firmową oferenta oraz oznaczona
KONKURS OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW W WIEKU 65 + W GMINIE ŁĘKNICA”.
 1. Kompletną ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia
  14 września 2022 r.
  w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica do godz. 1430.
 2. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 3. Oferta złożona na innym formularzu lub po upływie terminu określonego w niniejszym ogłoszeniu nie zostanie rozpatrzona i podlega odrzuceniu.
 
4. Otwarcie ofert nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 1. Z wyłonionym w drodze konkursu podmiotem zostanie zawarta umowa na realizację zadania, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Konkurs na realizację zadania może zostać przeprowadzony w innym terminie w przypadku nie złożenia ofert lub nie rozstrzygnięcia konkursu.
 3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
 4. Burmistrz Łęknicy ma prawo do odwołania postępowania konkursowego, unieważnienia oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy Łęknica, tel. 68 36 24 707, email sekretarz(małpa)umleknica.pl
Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy.
3. „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65+ w gminie Łęknica”.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr .345. 2022 Burmistrza Łęknicy z dnia 26 sierpnia 2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65+ w gminie Łęknica”

Na podstawie art. 48, art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XLV.254.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się konkurs ofert na wybór Realizatora „Programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65 + w gminie Łęknica” , zwany dalej Programem, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Regulamin konkursu na wybór Realizatora Programu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) programy polityki zdrowotnej mogą opracowywać, wdrażać, realizować i finansować ministrowie oraz jednostki samorządu terytorialnego. Na mocy art. 48 b ust. 6 cytowanej ustawy do wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. Odpowiednio do treści art. 48 b ustawy, właściwą formą wyboru realizatora jest konkurs ofert.
W związku z powyższym ogłoszenie konkursu ofert w formie zarządzenia jest uzasadnione.

PROGRAM SZCZEPIEŃ - informacja

"zadanie publiczne" PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW W WIEKU 65 +  W GMINIE ŁĘKNICA” jest współfinansowany ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Lubuskiego"
Logo Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego
 
 
 
 
 
 
 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-26 12:44:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-26 12:47:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-29 08:25:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1683 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony